Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Rejestr podatników VAT, czyli biała lista

Rejestr podatników VAT, czyli biała lista

▪ 22 kwietnia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 15 listopada 2023 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Wykaz podatników VAT zwany białą listą realizuje określone zadania postawione przez Ministerstwo Finansów wobec podatników VAT. Biała lista zawiera szereg danych, z których powinien skorzystać kupujący, by uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Czym charakteryzuje się biała lista? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

Rejestr podatników VAT, czyli biała lista

Spis treści

 1. Rejestr podatników VAT
 2. Jakie dane zawiera biała lista
 3. Istota działania białej listy
 4. Zawiadomienie ZAW-NR
 5. Po co składać zawiadomienie ZAW-NR

Rejestr podatników VAT

Utworzony i funkcjonujący od września 2019 r. rejestr podatników VAT zwany białą listą jest t rejestrem wszystkich podatników VAT zarówno czynnych, jak i zwolnionych przedmiotowo z VAT. Biała lista nie obejmuje podatników zwolnionych podmiotowo z VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów 200 000 zł.

Oprócz tego biała lista zawiera dane podatników, którzy z różnych przyczyny nie zostali zarejestrowani przez urząd skarbowy, jako podatnicy VAT oraz zostali wykreśleni z rejestru lub przywróceniu do tegoż rejestru.

Rejestr jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w formie elektronicznego, ogólnie dostępnego wykazu.

Rejestr podatników VAT udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Link umożliwiający skorzystanie z wykazu:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Biała lista umożliwia weryfikację statusu VAT podmiotu na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Szef KAS aktualizuje dane podatników raz na dobę, ale wyłącznie w dni robocze.

Dane podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, jednak nie dotyczy to takich danych jak nazwa firmy oraz imię i nazwisko, numer NIP, status podmiotu:

 • w odniesieniu, do którego nie dokonano rejestracji albo, który wykreślono z rejestru, jako podatnika VAT;
 • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona.

Dane te są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.

Jakie dane zawiera biała lista

Informacje na temat poszczególnych podatników VAT zgodnie z art. 96b ust. 3 ustawy o VAT zawarte w białej liście zawierają:

Wyszczególnienie informacji o podatniku w białej liście

Dane o podatniku

 • firma (nazwa) lub imię i nazwisko
 • numer NIP
 • status podmiotu w odniesieniu, do którego nie dokonano rejestracji lub którego wykreślono z rejestru, jako podatnika VAT albo status podmiotu zarejestrowanego, jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
 • numer REGON, o ile został nadany
 • numer PESEL, o ile podmiot taki posiada
 • numer KRS o ile został nadany
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania, jako podatnika VAT
 • podstawę prawną odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania, jako podatnika VAT
 • numery rachunków rozliczeniowych – tylko firmowych (bez prywatnych, nawet jeśli są używane w działalności), bez uwzględnienia rachunku VAT firmy

 

Istota działania białej listy

Stworzenie przez prawodawcę białej listy ma na celu zobowiązanie podatników VAT do regulowania zobowiązań za otrzymaną dostawę towarów lub usług w stosunku do sprzedawcy będącego podatnikiem VAT:

 1. o wartości 15 000 zł brutto i powyżej;
 2. na rachunek sprzedawcy zawarty na białej liście.

Podatnicy będą mogli na omawianej liście sprawdzić numer rachunku płatniczego sprzedawcy, zanim dokonają zapłaty za fakturę.

Powstaje pytanie, co się stanie, jeżeli podatnik zapłaci na nieprawidłowe konto?

Ustawodawca wskazuje, że jeżeli podatnik zapłaci za zobowiązanie wynikające z faktury na sumę przynajmniej 15 000 zł brutto na konto nieznajdujące się na dzień zlecenia przelewu na białej liście (albo gotówkowo), wówczas nie będzie mógł ująć w kosztach firmy kwoty netto z tej faktury.

Zatem   czynny lub zwolniony podatnik VAT nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów faktury za otrzymaną dostawę towarów lub usług w tej części, w której płatność za daną dostawę towarów lub świadczenie usług została uregulowana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, gdy dostawca towarów lub usługodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Tak więc warunkiem obowiązku zapłaty na rachunek sprzedawcy z białej listy jest przede wszystkim kwota transakcji na przynajmniej 15 000 zł brutto (udokumentowanej fakturą), a sam sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Z drugiej strony zarówno podatnicy VAT zwolnieni, jak i czynni mają obowiązek regulować zobowiązanie za fakturę na kwotę przynajmniej 15 000 zł brutto na rachunek sprzedawcy występujący na białej liście.

UWAGA

Podatnik, który zapłacił na złe konto sprzedawcy i już ujął w koszty fakturę, musi pomniejszyć koszty o jej wartość lub część jej wartości.

Jeżeli koszty w danym miesiącu lub kwartale są niewystarczające, wówczas nabywca musi zwiększyć przychody.

Nabywca dokonuje tego w miesiącu zapłaty na rachunek sprzedawcy niewystępujący na białej liście.

UWAGA

 

Warto pamiętać, iż nabywca może poprosić sprzedawcę o zwrot środków, po czym kupujący może uregulować zobowiązanie za fakturę już na konto sprzedawcy występujące na białej liście.

UWAGA

Jeżeli podatnik zakupi środek trwały za kwotę 15 000 zł brutto lub o większej wartości i zapłaci za niego na konto sprzedawcy niewystępujące na białej liście, wówczas nie będzie mógł ująć w kosztach odpisów amortyzacyjnych przyjętego do użycia środka trwałego.

Oczywiście, gdyby kupujący zapłacił tylko częściowo na złe konto, wówczas odpisy amortyzacyjne od tej części nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów – odpisy od pozostałej części będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów.

UWAGA

 

UWAGA

W myśl art. 22p ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy kupujący zapłaci za fakturę na kwotę 15 000 zł brutto lub większą po likwidacji działalności albo po zmianie formy opodatkowania na ryczałt, wtedy zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje odpowiednio:

 • za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności
 • za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania

UWAGA

Zawiadomienie ZAW-NR

Poniżej znajduje się link do strony umożliwiającej złożenie zawiadomienia, które kupujący może wysłać do urzędu skarbowego, gdy zapłaci za transakcję na sumę przynajmniej 15 000 zł brutto na konto sprzedawcy spoza listy.

https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/

Zawiadomienie można złożyć zarówno za siebie, jak i za inne osoby lub podmioty, jednak w tym ostatnim przypadku należy posiadać pełnomocnictwo ogólne.

Jeżeli kupujący zauważy, iż zapłacił na nieprawidłowe konto, wówczas powinien niezwłocznie w ciągu 3 dni (obecnie w stanie epidemii w terminie 14 dni) od dnia zlecenia przelewu wysłać zawiadomienie ZAW-NR do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres              (osoba fizyczna prowadząca działalność) lub siedzibę firmy (spółki osobowe, kapitałowe).

Zawiadomienie można wysłać w formie papierowej lub elektronicznej (opatrzonej profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

 oooooooooooooooooooyyyyyyyyyyy

 

Po co składać zawiadomienie ZAW-NR

Zawiadomienie ZAW-NR składane na wypadek pomyłki w zapłacie na konto sprzedawcy spoza białej listy jest z punktu widzenia kupującego niezwykle ważne. Pomaga uniknąć szeregu negatywnych skutków zapłaty na nieprawidłowe konto sprzedawcy.

UWAGA

Nabywca, który zapłacił za transakcję zakupu towarów lub usług na kwotę przynajmniej 15 000 zł brutto na konto sprzedawcy spoza białej listy, wysyłając w terminie zawiadomienie ZAW-NR, uniknie:

zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów w związku z tą pomyłką

odpowiedzialności solidarnej za zaległości w podatku VAT sprzedawcy dotyczące tej transakcji (gdyby sprzedawca nie rozliczył podatku VAT z danej transakcji)

UWAGA

 

 

Specjalista ds. podatków i rachunkowości

krzysztof.ulicki@pitax.pl

Krzysztof Ulicki

Ekonomista, wykładowca, główny księgowy posiadający 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Współpracuje z jedną z przodujących grup doradztwa podatkowego w Wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną, jak również z wieloma profesjonalnymi wydawnictwami podatkowymi i ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizuje się w obowiązku podatkowym w PIT, CIT na płaszczyźnie przekształceń, połączeń i likwidacji spółek kapitałowych oraz towarzyszącym temu operacjach optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00