Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Polski Ład – ulga na prototyp

Polski Ład – ulga na prototyp

▪ 7 grudnia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Polski Ład przewiduje wiele nowych rozwiązań dla przedsiębiorców. Spośród nich wybierzemy na potrzeby naszej dzisiejszej analizy ulgę na prototyp. Będziemy odnosić się do nowych przepisów, które zaczną funkcjonować na gruncie podatku PIT od 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład – ulga na prototyp

Spis treści

 1. Prototypy dające prawo do skorzystania z ulgi
 2. Ulga na prototyp jako odliczenie od podstawy opodatkowania
 3. Katalog wydatków uprawniających do ulgi na prototyp

Prototypy dające prawo do skorzystania z ulgi

Interesujące nas przepisy (art. 26ga ustawy PIT) wskazują, że ulga dotyczy wydatków na produkcję próbną nowego produktu oraz wydatków na wprowadzenie na rynek takiego produktu. Przepisy zawierają konkretne definicje wskazanych pojęć.

W przypadku produktu należy sięgnąć do definicji zawartej w ustawie o rachunkowości. Poprzez produkcję próbną nowego produktu rozumie się tę fazę procesu technologicznego, która nie wymaga dalszych prac rozwojowym, której celem jest wykonanie testów i prób przed rozpoczęciem procesu produkcji nowego produktu. Taki produkt musi powstać w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych i dotyczy okresu od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z przygotowaniem produktu do chwili rozpoczęcia jego produkcji.

Natomiast przez wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumie się czynności dokonywane w celu opracowania odpowiedniej dokumentacji służącej uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń dotyczących nowego produktu dających prawo do dalszej sprzedaży produktu.

Ulga na prototyp obejmuje swoim zakresem wydatki na produkcję próbną nowego produktu oraz wydatki na wprowadzenie takiego produktu na rynek.

Ulga na prototyp jako odliczenie od podstawy opodatkowania

Omawiana przez nas preferencja podatkowa daje prawo podatnikom prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą odliczyć określone wydatki od podstawy obliczenia podatku.

Ulga ta obejmuje 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Jednakże wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodajmy, że przedsiębiorcy nadal zachowują prawo do ujęcia poniesionych wydatków z tego tytułu do bieżących kosztów prowadzenia działalności. Odliczenia ulgi na prototyp dokonuje się bowiem w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu.

W przypadku, gdy podatnik w danym roku wygenerował stratę albo jego dochód jest niższy od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia dokonuje się w zeznaniach za sześć kolejno następujących po sobie lat podatkowych. W konsekwencji niewykorzystana w danym roku ulga przechodzi na następne lata.

Reasumując, po pierwsze podatnik może ująć poniesiony wydatek bezpośrednio w kosztach podatkowych na bieżąco w toku działalności, a po drugie wydatek ten może zostać odliczony od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym (do wysokości wskazanego limitu) w ramach ulgi na prototyp.

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że określone wydatki:

 • zostały faktycznie poniesione;
 • nie zostały podatnikowi zwrócone w żadnej formie.

 

Ulga na prototyp stosowana jest na etapie składania rozliczenia rocznego PIT. Część wydatków (30%) poniesionych na koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu odliczane są od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Z ulgi nie można zatem skorzystać na etapie obliczania zaliczek na podatek z działalności gospodarczej.

Katalog wydatków uprawniających do ulgi na prototyp

Na zakończenie przejdźmy do omówienia, jakiego rodzaju wydatki uprawniają do skorzystania z ulgi na prototyp. Wspomniany art. 26ga ustawy PIT zawiera bowiem szczegółowe wyliczenie preferencyjnych kosztów.

Po pierwsze wskażmy, że za koszty produkcji próbnej nowego produktu uznaje się:

 • wydatki na zakup lub wytworzenie fabrycznie nowych środków trwałych koniecznych do uruchomienia produkcji próbnej (grupa 3–6 i 8 KŚT);
 • wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego do produkcji próbnej;
 • wydatki na zakup materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej.

 

Po drugie wkażmy, że do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się koszty:

 • badań, ekspertyz, opinii, zezwoleń, certyfikatów, homologacji, znaków bezpieczeństwa itp. związanych z dopuszczeniem produktu do obrotu;
 • badania cyklu życia produktu;
 • mechanizmy weryfikacji technologii środowiskowych.

 

Podkreślenia wymaga okoliczność, że powyższe katalogi mają charakter kompleksowy i zamknięty. Powoduje to, że z ulgi na prototyp można skorzystać wyłącznie w odniesieniu do ww. wydatków. Żadne inne koszty bezpośrednio czy też pośrednio związane z prowadzoną zakresie działalnością nie uprawniają do tej preferencji podatkowej. Naturalnie nie wyklucza to możliwości potraktowania owych innych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, o ile spełniają kryteria określone w art. 22 ust. 1 ustawy PIT.

Ustawa PIT przewiduje określony katalog wydatków kwalifikowanych jako uprawniające do skorzystania z ulgi na prototyp. W tym zakresie należy pamiętać, że uprawniają do ulgi wyłącznie te wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez przedsiębiorcę i nie zostały w żaden sposób mu zwrócone.

 

Ulga na prototyp to jedna z nowości zaproponowana przez ustawodawcę w ramach Polskiego Ładu. Przewiduje ona określone odliczenie od podstawy opodatkowania podatkiem PIT z uwagi na ponoszenie kwalifikowanych wydatków. Warto pamiętać, że przedsiębiorcy mogą z niej skorzystać dopiero na etapie składania rocznego zeznania PIT.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00