• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy "Rubież"
    KRS 0000092389

Celami Stowarzyszenia jest:
1) udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla dorosłych i dzieci, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, rodzinom ubogim i wielodzietnym w Polsce, a przede wszystkim z województw położonych przy wschodniej granicy Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego,
2) udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z krajów, o których mowa w § 1 pkt.2,
3) pomoc w wyposażaniu szkół w pomoce szkolne, podręczniki, książki do bibliotek, sprzęt sportowy itp. w województwie podlaskim, w Polsce oraz w krajach, o których mowa w § 1 pkt. 2 i odbywa się w nich nauka języka polskiego,
4) pomoc dla organizacji polonijnych w krajach wymienionych w punkcie 2 w ich działalności utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską,
5) patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w punkcie 2,
6) pomoc placówkom ochrony zdrowia, hospicjom oraz ośrodkom opieki społecznej dla dzieci i dorosłych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, samotnymi, ubogimi na terenie RP, a szczególnie w województwie podlaskim.

Plan pracy Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ w Białymstoku na 2013r.
1. Kontynuacja realizacji porozumienia z Diecezją Grodzieńską „Odbudowa klasztoru podominikańskiego w Nowogródku” – tj. pomoc w końcowych pracach wykończeniowych oraz wyposażaniu
2. Przyjęcie do realizacji w latach 2013–2014 zadania „Pomoc Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im.J. Śniadeckiego w Białymstoku w organizacji i wyposażeniu w łóżka, szafki, sprzęt rehabilitacyjny, pomocniczy, pościel, koce itp. dla pierwszego w Białymstoku Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego na 70 łóżek”.
3. Nawiązanie trwałej współpracy, podpisanie porozumienia z Towarzystwem Kultury Polskiej im. T.Kościuszki w Łucku na Ukrainie.
4. Udział członków i wolontariuszy Rubieży w uroczystościach 15-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej im. T. Kościuszki na Ukrainie we wrześniu 2013r. w połączeniu z wizytą u innych organizacji polskich działających na Wołyniu i Podolu.
5. Realizacja zadania „Mandala łączy świat w galerii w Grodnie i w galerii w Choroszczy” od lutego do 31 lipca 2013r. zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim.
6. Zorganizowanie we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży z województwa podlaskiego oraz województwa grodzieńskiego na Białorusi o tematyce przewodniej: poezja Juliana Tuwima (termin realizacji wrzesień-październik 2013) w ramach oferty konkursowej (dialog międzykulturowy) Urzędu Marszałkowskiego .
7. Pomoc dla polskich szkół, bibliotek i innych placówek kulturalnych i oświatowych działających na Białorusi, Ukrainie i w innych krajach przy organizacjach polskich i polskich placówkach dyplomatycznych.
8. Współpraca przez cały rok z Bankiem Żywności w zakresie pomocy najuboższym mieszkańcom województwa podlaskiego poprzez:
- udział w zbiórkach żywności,
- dystrybucję żywności pochodzącej z pomocy Unii Europejskiej do szkół i organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem.
9. Stała promocja Stowarzyszenia i poszukiwanie darczyńców, sponsorów na realizację zadań określonych statutem.
10. Udział w festiwalach, przeglądach artystycznych organizowanych przez polskie organizacje na Białorusi – np. Festiwal Poloneza w Słonimiu, Festiwal Trzech Narodów nad Kanałem Augustowskim, konkursach organizowanych przez Polską Macierz Szkolną w Brześciu, Grodnie.
11. Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi np. w szkole społecznej w Słonimiu, szkole w Wołkowysku, szkole w Lidzie.
12. Współpraca ze Związkiem Sybiraków przy organizowaniu kolejnego Marszu Sybiru w Białymstoku we wrześniu 2013r. Opieka nad wyznaczoną grupą gości, przygotowanie programu, upominków itp.
13. Zorganizowanie w IV kw. 2013 koncertu charytatywnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.