• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin
    KRS 0000231887

Głównym zadaniem jest prowadzenie Domu dla Dzieci i Młodzieży "Promyk" w Morągu, ponadto innymi celami Stowarzyszenia są:
- udzielanie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, ofiarom przemocy domowej, osobom uzależnionym od alkoholu
- diagnozowanie i wczesna profilaktyka w rodzinach zagrożonych
- tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic środowiskowo-terapeutycznych, punktów konsultacyjnych, mieszkań chronionych
- troska o wszechstronny rozwój osobowościowy dzieci z rodzin zagrożonych, wyrównywanie szans edukacyjnych
- organizowanie pomocy potrzebującym rodzinom, m.in. materialnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
- udzielanie pomocy ludziom dotkniętych klęskami żywiołowymi.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.