• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"
    KRS 0000392242

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego
2. Upowszechnianie działao wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych
3. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej oraz ekologicznej i zdrowotnej
4. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji
5. Promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki
6. Integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym.

Stowarzyszenie - działając zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polski – dąży do osiągnięcia nakreślonych celów poprzez realizację następujących zadao. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
1. Kod PKD 93, 29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej
2. Kod PKD 85, 52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych
3. Kod PKD 85, 52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Animowanie społecznej aktywności kulturalnej oraz ekologicznej i zdrowotnej
4. Kod PKD 93, 29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Prowadzenie szkoleo , kursów, warsztatów, wystaw, pokazów, jarmarków, imprez okolicznościowych i innych form kształcących
5. Kod PKD 94,99 Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno – kulturalnej. Prowadzenie innych działao służących realizacji celów stowarzyszenia.
6. Kod PKD 91,02Z Działalnośd muzeów. Gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych
7. Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej. Współpraca z muzeami, ogniskami i zespołami artystycznymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi ,związkami wyznaniowymi i kościołami
8. Kod PKD 93,29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, imprez plenerowych, spektakli i koncertów
9. Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Utworzenie banku informacji o aktywności społeczno – kulturalnej
10.Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej
11. Kod PKD 93,29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze
12. Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno – kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tej działalności
13. Kod PKD 85,52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Samokształcenie członków stowarzyszenia
14.Kod PKD 85,52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Prowadzenie zespołów artystycznych
15. Kod PKD 79,12Z Działalnośd organizatorów turystyki . Promocja społecznej aktywności kulturalnej
16.Kod PKD 93,29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Organizacja imprez kulturalnych
17.Kod PKD 90,04Z Działalnośd obiektów kulturalnych. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Tworzenie , prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, klubów i fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.