PSONI Koło w Jarosławiu

PSONI Koło w Jarosławiu
 • Otwórzcie przed nami życie

  Celem Stowarzyszenia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w niezależnym życiu.

  Jak wykorzystamy 1%

  Środki pozyskane z 1% zostaną przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży objętych wsparciem Stowarzyszenia.

  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:województwo podkarpackie
  • KRS:0000010902
  • Adres:ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
  • WWW:psoni-jaroslaw.org.pl
  • E-mail:biuro@psoni-jaroslaw.org.pl
  • Telefon:16 621 5378
 •         Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
  Intelektualną Koło w Jarosławiu.
  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest:
   dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie;
   wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.
  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób
  z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie
  na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.
  Organizacja istnieje od 1983 roku. Zrzesza rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, profesjonalistów oraz przyjaciół zaangażowanych w działania zmierzające
  do pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego. PSONI Koło w Jarosławiu zrzesza 238 członków. Łącznie ze stałego wsparcia Stowarzyszenia korzysta ponad 1000 dzieci, młodzieży i dorosłych osób
  z niepełnosprawnością intelektualną z pięciu powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, leżajskiego i przemyskiego. W prowadzonych placówkach i służbach organizacja zatrudnia ponad 500 pracowników wielu specjalności.
  Obszary działalności:
  Dynamiczny rozwój różnorodnych placówek, programów i służb spowodował konieczność wyodrębnienia w strukturze Koła czterech sektorów:
   edukacji, rehabilitacji i opieki (obejmujący działalność adresowaną do dzieci i młodzieży),
   pracy (ukierunkowany na szeroko rozumianą aktywność zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną),
   mieszkalnictwa i indywidualnych form wspierania w niezależnym życiu,
   służb pomocniczych (zabezpieczenie transportu osób do placówek).
  Sektor edukacji, rehabilitacji i opieki:
  • Małe dzieci przedwcześnie urodzone, niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością potrzebują stymulacji rozwoju i specjalistycznej terapii. Rodzice potrzebują nadziei, wsparcia i wskazówek do postępowania z dzieckiem. Wszystko
  to otrzymują w Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka, w ramach którego funkcjonuje Ośrodek Wczesnej Interwencji i Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Z pomocy Centrum każdego roku korzysta ponad 600 dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia.
  • Każde dziecko ma prawo do nauki, potrzebuje towarzystwa rówieśników, zindywidualizowanego podejścia i nowoczesnych metod edukacyjnych skoordynowanych działaniami rehabilitacyjnymi. Wszystko to oferuje Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu oraz jego dwie filie (w Jarosławiu i Oleszycach) dla ponad 140 uczniów w wieku
  od 3 do 25 lat. W ramach Ośrodka funkcjonuje również: Oddział Rocznego Przygotowania Przedszkolnego dla dzieci, a także Zespół Rehabilitacyjny umożliwiający 92 dzieciom i młodzieży korzystanie z wieloprofilowej rehabilitacji
  w formie ambulatoryjnej.
  • Wychowankowie Ośrodka mogą kontynuować edukację w trzyletniej ponadgimnazjalnej Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie nabywają tu umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, sporządzania posiłków, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych
  i pamiątkowych, prac ogrodniczych oraz wytwarzania ekologicznej podpałki
  K-LUMET. Z oferty szkoły korzysta 23 uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z podwójną diagnozą (współistniejącą chorobą psychiczną) i sprzężonymi niepełnosprawnościami
  dla zaspokojenia swoich życiowych potrzeb wymagają kompleksowego wsparcia, oraz prowadzenia codziennej aktywności na miarę indywidualnych możliwości. Odpowiedni plan dnia uwzględniający różnorodność form spędzania czasu oferują
  im Środowiskowy Dom Samopomocy dla 47 osób powyżej 18 roku życia,
  oraz Dzienny Dom Pomocy dla 8 osób z wieloraką niepełnosprawnością.
  Sektor pracy:
  • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które zakończyły realizację obowiązku szkolnego, a chcą przygotować się do aktywności zawodowej i być bardziej niezależne w życiu, mogą skorzystać z oferty Warsztatu Terapii Zajęciowej. Poprzez udział w zajęciach w różnorodnych pracowniach, próbkach pracy, stażach
  i praktykach rozwijają niezbędne kompetencje. Warsztat obejmuje kompleksową rehabilitacją społeczną i zawodową 50 osób z niepełnosprawnością i wspiera
  je w podjęciu zatrudnienia.
  • Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z rehabilitacji zawodowej i społecznej podejmując pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej.
  Koło prowadzi 2 takie zakłady - w Jarosławiu i w Oleszycach. Zatrudnia w nich 162 osoby, które wykonują usługi z zakresu gastronomii, cateringu, ogrodnictwa, profesjonalnego niszczenia dokumentów, krawiectwa, produkcji ekologicznych toreb na zakupy, produkcji ekologicznych podpałek do pieca, grilla i kominka K-LUMET. Zakład w Jarosławiu prowadzi 4 placówki gastronomiczne: Kuchnia za Parkiem, Lunch Bar Europejskie Klimaty, Wytwórnia Ciast Różnych a także zlokalizowaną na jarosławskiej starówce kawiarenkę i sklep z rękodziełem Galerię Przedmiotu. Stowarzyszenie we współpracy z Powiatem Jarosławskim założyło także Spółdzielnię Socjalną „Ogród Dokumentów”. Oferuje ona usługi ogrodnicze i porządkowe, prowadzi ekologiczną myjnię samochodową, zatrudniając 10 osób niepełnosprawnych. Koło powołało także do życia przedsiębiorstwo społeczne OMNES, które świadczy usługi transportowe, rehabilitacyjne i prowadzi kawiarnię mobilną Cafe Mobil Galeria Przedmiotu. OMNES zatrudnia 5 osób niepełnosprawnych.
  • Aby ułatwić osobom z niepełnosprawnością intelektualną wejście na otwarty rynek pracy Stowarzyszenie uruchomiło wyspecjalizowaną agencję z zakresu zatrudnienia wspomaganego – Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Dzięki tej formie już ponad 50 osób
  z niepełnosprawnością intelektualną pozyskało i utrzymuje pracę na otwartym rynku. Aktualnie beneficjentami Centrum jest kolejnych 60 dorosłych osób
  z niepełnosprawnością intelektualną.

  Sektor mieszkalnictwa i indywidualnych form wspierania w niezależności:
  • Osoby z niepełnosprawnością chcą tak jak ich rówieśnicy, prowadzić maksymalnie niezależne życie. Mogą one przy niezbędnym, czasem niewielkim tylko wsparciu żyć zgodnie ze swoimi pragnieniami i potrzebami. Doświadczanie samodzielności i naukę codziennych czynności oraz budowania relacji z innymi ludźmi umożliwia
  im realizowany przez Koło program treningu mieszkaniowego, z którego korzysta 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  • Koło PSONI w Jarosławiu prowadzi również pierwsze w regionie Mieszkanie Chronione, w którym zamieszkuje 9 osób z niepełnosprawnością intelektualną
  oraz Mieszkanie Wspierane dla 8 osób ze znaczną, wieloraką niepełnosprawnością. Obydwie formy stanowią alternatywę dla wieloosobowych domów pomocy społecznej i zapewniają osobom z niepełnosprawnością intelektualną rodzinną, opartą
  na wzajemnych relacjach atmosferę. Mieszkańców w codziennych czynnościach wspierają zespoły asystentów.

  • Indywidualna asystencja to idea pozwalająca osobom z niepełnosprawnością intelektualną w pełni włączać się w nurt życia społecznego. Z projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo społeczne OMNES i Spółdzielnię Socjalną „Ogród Dokumentów” korzysta 40 osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
  Każda osoba otrzymuje wsparcie indywidualnego asystenta, który spędza z nią średnio 30 godzin w miesiącu. Asysta jest zawsze realizowana w miejscu zamieszkania danej osoby, w godzinach popołudniowych i w weekendy, zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami. Rolą asystenta jest włączanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w życie lokalnej społeczności i jej najbliższego otoczenia.

  PSONI Koło w Jarosławiu :
   promuje i wspiera ruch self adwokatów – umożliwiający osobom z niepełnosprawnością intelektualną występowanie w swoich własnych sprawach;
   umożliwia osobom z niepełnosprawnością intelektualną realizowanie indywidualnych pasji, zainteresowań i rozwijanie talentów poprzez udział w zespołach aktywności artystycznej czy też sportowej w ramach sekcji Olimpiad Specjalnych Pro Sport;
   organizuje warsztaty i szkolenia dla rodziców i profesjonalistów, seminaria i konferencje tematyczne;
   wydaje biuletyn „Razem”, który zawiera informacje dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia;
   organizuje turnusy rehabilitacyjne i inne formy rekreacji;
   prowadzi stronę internetową www.psoni-jaroslaw.org.pl oraz profil na Facebooku www.facebook.com/psoni.jaroslaw/ . Każda z prowadzonych placówek i form posiada swój fanpage na Facebooku.
  Finansowanie działalności Koła:
  Działalność organizacji jest finansowana ze składek członkowskich oraz środków publicznych pochodzących z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, źródeł samorządowych oraz funduszy europejskich, w tym w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Stowarzyszenie wspierają sponsorzy i darczyńcy, także poprzez coroczne wpłaty 1% podatku dochodowego.


Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

PSONI Koło w Jarosławiu

Otwórzcie przed nami życie

Sfinansowano z 1% podatku.