FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU INSTYTUTU
 • FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"

  Celami Fundacji są:

  1. Udzielanie pomocy szpitalom i innym placówkom medycznym będącym w trudnej sytuacji finansowej, organizacyjnej, w szczególności Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.
  2. Działalność charytatywna, udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom będącym pacjentami Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a także chorym, pokrzywdzonym przez los pod względem fizycznym, zdrowotnym, w tym również działalność oświatowa i wychowawcza w tym zakresie.
  3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia.
  4. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania rozwoju profilaktyki zdrowotnej.
  5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
  6. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i zagranicą, działającymi na rzecz ochrony zdrowia lub rozwoju działalności naukowo badawczej.
  7. Działalność naukowa oraz naukowo – badawcza a także propagowanie i wdrażanie  działalności naukowo badawczej w zakresie ochrony zdrowia.

  Jak wykorzystamy 1,5%

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
   1. organizację zbiórek publicznych, wydarzeń artystycznych, rekreacyjnych oraz sportowych i akcji charytatywnych na rzecz pacjentów Instytutu CZMP,
   2. organizację przedsięwzięć na rzecz promowania badań profilaktycznych dla dzieci oraz kobiet w ciąży,
   3. organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń oraz spotkań dla lekarzy oraz pacjentów oddziałów Instytutu CZMP,
   4. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane za pośrednictwem portali społecznościowych,
   5. pomoc pacjentom oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność prewencyjną przeciwko przemocy,
   6. organizację koncertów, wystaw, pokazów, projekcji filmowych na rzecz pomocy pacjentom oraz rozwoju Instytutu CZMP,
   7. promowanie idei Fundacji, organizację szkoleń dla wolontariuszy, prowadzenie akcji zachęcających do wolontariatu,
   8. dystrybucję ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów;
  2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego:
   1. organizację sympozjów naukowych, kongresów oraz konferencji w dziedzinie medycyny oraz promowanie nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia,
   2. prowadzenie prac naukowych oraz podejmowanie działań wspierających rozwój nowych technologii w dziedzinie medycyny,
   3. organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu medycyny, nauki, kultury, sportu.
  • Obszar działalności:Zdrowie
  • Obszar działania:województwo łódzkie
  • KRS:0000541070
  • Konto:49 1240 1545 1111 0010 6173 3991
  • Adres:ul. Rzgowska 281/289; 93-338 Łódź
  • WWW:www.fundacjaiczmp.pl
  • E-mail:fundacjaiczmp@gmail.com
  • Telefon:422711179
 • Obok cierpienia dziecka nie można przejść obojętnie. Nie można go pojąć, wytłumaczyć, próbować racjonalizować. Nie jest to coś, co mieści się nam 

  w głowie. Nie da się odpowiedzieć na pytanie, czemu małe dzieci chorują. Dlaczego dotyka ich straszny ból i cierpienie. I w końcu, czemu umierają tak wcześnie, nie poznawszy świata, który by ich zachwycił. Nie da się, ale warto zawsze walczyć o nie tak jak specjaliści w ICZMP a wraz z nimi Fundacja na Rzecz Rozwoju ICZMP, której jednym z głównych celów statutowych jest właśnie pomoc dla najciężej chorych dzieci – pacjentów Instytutu.

  Działalność Fundacji Na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jest głównym filarem wsparcia instytucjonalnego, jakie otrzymuje Instytut. Umożliwia bieżącą realizację najpilniejszych potrzeb w zakresie wyposażenia w nowy, niezbędny sprzęt, czy modernizację pomieszczeń służących codziennej opiece nad dziećmi.  

  Z przekazanych przez Fundację środków Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi zakupił aparaturę medyczną na potrzeby m.in. następujących jednostek:

  Ø  defibrylator dla Kliniki Kardiologii

  Ø  aparat do leczenia nerkozastępczego dla Stacji Dializ w Klinice Pediatrii, Immunologii
  i Nefrologii

  Ø  neuromonitoring śródoperacyjny działający w polu magnetycznym, zakupiony dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

  Ø  nasofiberoskop dla Kliniki Otolaryngologii

  Ø  perymetr komputerowy dla potrzeb Kliniki Okulistyki

  Ø  liczne instrumenty operacyjne i materiały jednorazowe, m.in. ssaki, wiertła, kleszcze, jednojamowy stymulator serca, lampy czołowe

   

  Fundacja udziela pomocy finansowej Instytutowi CZMP również w celu poprawy warunków prowadzenia procesu diagnostyczno –terapeutycznego u dzieci i kobiet, pozostających pod opieką Instytutu. Samo podejrzenie choroby dziecka jest skrajnie stresującą dla małego Pacjenta sytuacją życiową, przy której każda niedogodność czy niewygoda dodają poczucia cierpienia dzielnym maluchom. Dzieci trafiające do Instytutu są poddawane licznym badaniom diagnostycznym. Sprzęt medyczny i eksperci ICZMP dorównują najlepszym europejskim ośrodkom - i to jest najważniejsze! Jednak warunki bytowe, przestrzenie komunikacyjne, wyposażenie sal pobytu dziennego, kuchenek oddziałowych ciągle wymagają ulepszeń. Stąd też pomysł na powołanie Fundacji na rzecz rozwoju ICZMP w celu pozyskania środków finansowych, rzeczowych, sponsorów i celowych dotacji.

   

  FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI

  CHARAKTERYSTYKA, CEL, PRZEBIEG I EFEKTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi została utworzona
  w 2014 roku z inicjatywy Dyrektora ICZMP, prof. dr hab. n med. Macieja Banacha.

  Cele Fundacji:

  Ø  udzielanie pomocy i wsparcia przede wszystkim najciężej chorym dzieciom i kobietom
  w ciążach powikłanych oraz z nowotworami – pacjentom Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

  Ø  działalność oświatowa i wychowawcza w zakresie niesienia pomocy chorym

  Ø  propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia

  Ø  podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej

  Ø  działalność naukowa i naukowo-badawcza oraz jej wdrażanie w systemie ochrony zdrowia

   

  Fundacja realizuje swoje cele przez organizowanie i wspieranie finansowania zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, pomoc finansową i rzeczową, działalność edukacyjną, wydawniczą, naukową i badawczą, w tym prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych oraz wspieranie finansowania i realizacji inwestycji polegających na budowie, remontach lub modernizacji placówki.

  Misją Fundacji jest wspieranie dzieci z wadami wrodzonymi, dzieci najciężej chorych, w tym m.in. po operacjach chirurgicznych, kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych czy ortopedycznych,
  z chorobami metabolicznymi i chorobami rzadkimi. To właśnie m.in. dzięki środkom pozyskanym przez Fundację, Instytut CZMP w Łodzi dysponuje najnowocześniejszą aparaturą diagnostyczną umożliwiającą wykrycie wad płodu w najwcześniejszych etapach. Umożliwia to podjęcie właściwego leczenia dziecka tuż po jego narodzinach, a także jeszcze w łonie matki.

  Fundacja, wspierając Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", działa również na rzecz ciężarnych kobiet w celu zapewnienia im najlepszej opieki przez cały okres ciąży, od poczęcia do rozwiązania. Obejmuje kompleksową opieką także pary mające problem z zajściem w ciążę. Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności ICZMP oferuje najnowocześniejsze, skuteczne metody diagnostyki i terapii, odnosząc coraz większe sukcesy.

  Fundacja realizuje cel wsparcia finansowego Instytutu poprzez organizację masowych imprez charytatywnych i zbiórek publicznych:

  Bal Charytatywny – prestiżowa impreza organizowana corocznie od 2015 roku, ciesząca się dużym zainteresowaniem. Uczestniczy w niej ponad 300 osób, w tym znane osobistości z Łodzi
  i województwa łódzkiego. Podczas balu odbywa się aukcja charytatywna wartościowych przedmiotów, a także obrazków namalowanych przez dzieci, które były hospitalizowane w ICZMP, co cieszy się największym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób dochody z roku na rok osiągają coraz wyższe kwoty (w roku 2019 udało się zebrać prawie ). Pieniądze przeznaczane są na zakup sprzętu specjalistycznego dla Klinik Instytutu. 

  Bieg Charytatywny - cykliczna impreza organizowana od 2017 roku na 5-kilometrowej trasie wokół Instytutu. Cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Łodzi, każdorazowo do udziału
  w zawodach zgłasza się ponad 900 uczestników W biegu biorą udział osoby w różnym wieku,
  w tym dzieci oraz osoby niepełnosprawne na wózkach. Środki stanowiące dochód z imprezy przeznaczane są na zakup aparatury medycznej dla ICZMP 

  Zbiórki publiczne – organizowane poprzez media społecznościowe, największa z realizowanych zbiórek przyniosła dochód rzędu ponad 

  Przekazanie 1 % podatku - 2019 rok był pierwszym w którym Fundacja jako organizacja pożytku publicznego otrzymała od Podatników, co umożliwi zakup nowego sprzętu medycznego.

  Współpraca z biznesem - Fundacja współpracuje z przedsiębiorstwami, które w zakresie prowadzonej działalności wprowadzają akcje promocyjne swoich produktów przekazując procent ze sprzedaży na konto Fundacji.

  Organizacja imprez charytatywnych dla pacjentów - poza wymierną korzyścią finansową, ma walor integracyjny w wymiarze lokalnej społeczności i umożliwia budowanie świadomości marki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja współorganizuje wydarzenia w Instytucie dla pacjentów. W ciągu całego roku odbywają się spotkania, które pozwalają umilić czas hospitalizacji dzieciom i ich opiekunom, są to obchody dnia rodziny w okresie dnia dziecka, dnia matki i dnia ojca. W okresie świątecznym organizowane są spotkania mikołajkowe oraz wigilijne. 

    

  REALIZATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

  Realizatorem i jednocześnie beneficjentem przedsięwzięć Fundacji jest Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi – jeden z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych
  w Polsce i wiodący ośrodek referencyjny (trzeciego stopnia) w zakresie położnictwa
  i neonatologii, ginekologii oraz pediatrii.

  Placówka jest zespołem dwóch szpitali: ginekologiczno-położniczego i pediatrycznego, zapewniających możliwość kompleksowej opieki i oferujących usługi w zasięgu lokalnym i w skali całego kraju. Ze względu na swój wielodyscyplinarny charakter, Instytut zapewnia wszechstronną opiekę nad kobietami z ciężką patologią położniczą, między innymi z: ciążą powikłaną cukrzycą, chorobami nowotworowymi, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, chorobami serca, infekcjami oraz wadami płodu. W Instytucie diagnozowane i leczone są najtrudniejsze przypadki patologii ginekologicznej oraz niepłodności kobiecej.

  Struktura Instytutu:

  • 22 kliniki, w których znajduje się 912 łóżek, w tym 110 łóżek noworodkowych, oraz 73 miejsca intensywnej terapii noworodkowej

  • 7 zakładów diagnostycznych

  • część ambulatoryjna, gdzie prowadzona jest działalność w 15 poradniach specjalistycznych oraz przychodni POZ

  Szpital Ginekologiczno-Położniczy udziela świadczeń w zakresie:

  - chirurgii onkologicznej i chorób piersi

  - ginekologii operacyjnej

  - ginekologii onkologicznej

  - ginekologii endoskopowej

  - endokrynologii i chorób metabolicznych

  - położnictwa

  - rozrodczości i terapii płodu

  - diagnostyki i leczenia niepłodności,

  - kardiologii i wad wrodzonych dorosłych

  - onkologii

  Szpital propaguje ideę porodów rodzinnych oraz system rooming-in. Bloki porodowe Instytutu przystosowane są do przyjęcia porodów wcześniaków, noworodków hipotroficznych oraz innych skomplikowanych przypadków patologii położniczych.

  Szpital Pediatryczny udziela świadczeń w zakresie:

  - pediatrii ogólnej

  - alergologii

  - gastroenterologii

  - kardiologii

  - kardiochirurgii

  - chirurgii i urologii dziecięcej

  - neurologii i neurochirurgii dziecięcej

  - ortopedii i rehabilitacji

  - endokrynologii

  - okulistyki

  - otolaryngologii

  - anestezjologii i intensywnej terapii

  Realizacja celów statutowych Fundacji odbywa się w Instytucie "Centrum Zdrowia Matki Polki"
  w Łodzi poprzez organizację wydarzeń charytatywnych, konferencji, akcji szkoleniowych
  i informacyjnych.

  Dzięki działaniom Fundacji na rzecz rozwoju ICZMP, wszystkie wydarzenia
  i działania prowadzą do tego, aby pacjenci w Instytucie CZMP mogli czuć się komfortowo i mogli zapomnieć o stresie związanym z pobytem w szpitalu.


Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1,5% podatku dla:

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"

Sfinansowano z 1,5% podatku.