1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie OPTA
KRS 0000145996cele statutowe

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Tobie i Rodzinie

Działamy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających kryzysy, związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia.

Jesteśmy organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, trenerów, szkoleniowców, konsultantów.

Celem naszych działań jest dokonanie trwałej zmiany na poziomie indywidualnym i społecznym, warunkującej ograniczenie skali patologii w Polsce. Kierując kompleksową, nowatorską pomoc wspieramy odbiorców naszych działań w budowaniu zaufania do własnych decyzji i umiejętności skutecznego działania.

Poprzez indywidualną i grupową pomoc psychologiczną, szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne programy przeciwdziałamy, pomagamy i uczymy pomagać. W naszej pracy opieramy się na wartościach humanistycznych, obywatelskich i proekologicznych, zachowując pełne przekonanie o wolności i godności drugiego człowieka.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Od ponad 20 lat wspieramy rodziny w pokonywaniu kryzysów związanych z przemocą, rozstaniem czy trudnościami wychowawczymi.

Pracujemy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.
Twój 1% pomoże nam realizować:

 • działania psychologiczne (terapia indywidualna, rodzinna i grupowa, warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia i zajęcia socjoterapeutyczne)
 • oraz działania prawne.

Twoje wsparcie i nasza praca to wspólne działanie na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i rozwiązywania trudności życiowych naszych
klientów.

Dziękujemy!

Więcej o nas

Więcej o nas

 Cele Stowarzyszenia:

1. Poprawa zdrowia psychicznego oraz ograniczenie i zapobieganie dysfunkcjom występującym w rodzinie, a także wyrównywanie szans dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin.

2. Podnoszenie poziomu wiedzy specjalistów pracujących z rodzinami.

3. Zwiększenie dostępności alternatywnych dla sądownictwa powszechnego metod rozwiazywania sporów.

4. Ograniczenie skali niekorzystnych zjawisk społecznych, w szczególności uzależnień oraz przemocy domowej.

5. Zmniejszenie zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie, wyznanie, stan zdrowia oraz stan majątkowy.

6. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej dla dzieci, młodzieży i rodzin.

2. Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej, dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin pozostających w kryzysie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Organizowanie i prowadzenie pomocy prawnej i innej specjalistycznej dla osób pozostających w kryzysie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Prowadzenie Ośrodka Mediacji Rodzinnych.

5. Prowadzenie działań profilaktycznych związanych z celami statutowymi stowarzyszenia.

6. Prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych dla specjalistów i instytucji pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, także w kryzysie oraz zajmującym się udzielaniem pomocy osobom zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

7. Wydawanie materiałów i publikacji związanych z celami statutowymi stowarzyszenia.

8. Wypracowywanie i upowszechnianie modeli i standardów zawodowych w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczaniem społecznym, w tym dotkniętymi uzależnieniami i przemocą domową.

10. Prowadzenie działalności dla dzieci i młodzieży w zakresie oświaty.

Jak widać z powyższego opisu, nasze działania skierowane są zarówno do osób dotkniętych kryzysem życiowym jak i specjalistów pracujących z nimi. Dlatego prowadzimy działania różnego typu:

Psychologiczna Poradnia Rodzinna

Działa od 1996 roku

Oferta Psychologicznej Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA jest adresowana do rodzin i jej członków, poszukujących pomocy w pokonaniu kryzysu.
Poradnia specjalizuje się zarówno w indywidualnych, rodzinnych jak i grupowych formach pracy. Dostosowujemy ofertę do indywidualnej diagnozy problemów rodzinny/osoby. W ramach superwizji wypracowujemy indywidualny program oddziaływań, który w miarę potrzeb jest aktualizowany i zmieniany.

Co oferujemy:

 • terapię indywidualną i grupową dla dorosłych;
 • terapię indywidualną i grupową dla dzieci;
 • terapię rodzinną i terapię pary;
 • warsztaty rodzinne dla rodziców i dzieci.

Działania adresujemy do osób/rodzin, które:

 • zmagają się z przejściowymi lub długotrwałymi sytuacjami kryzysowymi;
 • przeżywają problemy związane z obniżonym nastrojem, lękiem, poczuciem osamotnienia, nie radzeniem sobie z impulsywnymi zachowaniami;
 • doświadczają trudności w relacjach z partnerem lub innymi ważnymi osobami;
 • doświadczają poczucia bezradności w roli rodzica lub opiekuna;
 • nie radzą sobie z konfliktami w rodzinie, samotnym rodzicielstwem, brakiem porozumienia i współpracy w sprawach wychowania dzieci.

Działania naszej poradni realizujemy poprzez projekty współfinansowane przez m.st. Warszawa.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - kompleksowa pomoc

Specjaliści Stowarzyszenia OPTA od ponad 16 lat tworzą zespół skutecznie niosący pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej. W ostatniej dekadzie znaczny odsetek uczestników naszych działań trwale przezwyciężył przemoc i zmienił swoją sytuację życiową. Nasz model pomocy opiera się na współpracy specjalistów: psychologów, prawników i terapeutów.

Proponowane formy oddziaływań niwelują nie tylko skutki doznanej przemocy, ale przede wszystkim zwiększają motywację do dokonania zmian w swoim dotychczasowym życiu. Uczą skutecznego egzekwowania swoich praw i umożliwiają poprawę funkcjonowania.

Wszystkie działania są superwizowane, co służy lepszemu rozumieniu i prowadzeniu procesu wychodzenia z sytuacji przemocy w rodzinie.

Co oferujemy:

 •  konsultacje i wsparcie specjalistki d/s przeciwdziałania przemocy
 •  pomoc interwencyjną "adwokata socjalnego"
 •  pomoc prawną
 •  wsparcie psychologiczne
 •  psychologiczne porady dla rodziców
 •  konsultacje w zespole prawnik - psycholog
 •  grupy wsparcia dla osób doznających przemocy
 •  trening antystresowy
 •  grupy rozwojowe
 •  warsztaty psychoedukacyjne

Powyższe działania realizujemy w ramach projektu "Q zmianie II" który jest współfinansowany przez m.st. Warszawa

Ośrodek Mediacyjny

Stowarzyszenie OPTA prowadzi Ośrodek Mediacyjny, którego celem jest wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów. W ramach naszego ośrodka prowadzimy mediacje rodzinne i karne. Mediacje przeprowadzane są przez profesjonalnych mediatorów z doświadczeniem.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o:

 •  alimenty;
 •  władzę rodzicielską, m.in. sposób sprawowania opieki;
 •  ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 •  separację;
 •  rozwód; 
 • podział majątku. 

Mediatorzy Stowarzyszenia OPTA w swojej pracy stosują zasady Kodeksu Etyki Mediatora. https://www.mediacja.gov.pl/files/doc/kodeksetyczny.pdf  

Procedura Niebieskie Karty - skuteczna współpraca

Stowarzyszenia OPTA od kilku lat realizuje projekty dedykowane członkom warszawskich zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy (ZI) zaangażowanym w realizację procedury Niebieskie Karty (NK): przedstawicieli dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia i kuratorskiej służby sądowej.

Proponujemy wsparcie i doradztwo, które pozwola podnieść kompetencje społeczne i wiedzę z zakresu psychologii osób uwikłanych w przemoc, przepisów prawa, zasad budowania planu pracy z rodziną oraz umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

Proponowane przez nas oddziaływania są między innymi odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez samych członków zespołów. Wśród nich najczęściej wymieniane są:

- problem wypalenia zawodowego oraz zrutynizowania działań dzielnicowych ZI, co oddala od faktycznych celów procedury NK;

- zagrożenie biurokratyzacją działań kosztem faktycznego wspierania osób i rodzin dotkniętych przemocą domową;

- wydłużający się okres od inicjowania procedury do podjęcia faktycznego działania na rzecz osób i rodzin;
- brak interdyscyplinarności; w praktyce większość zadań wynikających w procedury NK cedowano na pomoc społeczną i policję;

- niedostatki natury proceduralnej lub dokumentacyjnej.

Udział w projekcie „Procedura Niebieskie Karty - skuteczna współpraca” pozwola wielu członkom warszawskich ZI uporać się z opisanymi wyżej wyzwaniami. 

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa

Kampanie społeczne Stowarzyszenia OPTA

Kampanie społeczne „Przemoc Zaraża I” i "Przemoc Zaraża II" realizowane w latach 2017 - 2019 poruszały problem przemocy psychicznej i były kierowane głównie do warszawskiej młodzieży w wieku 16-26 lat.

Celem kampanii było zwiększenie świadomości i wiedzy odbiorców o zjawisku przemocy w rodzinie, jej przejawach oraz psychologicznych skutkach. Kładliśmy w nich szczególny nacisk na problem zjawiska tzw. „dziedziczenia przemocy” czyli powielania krzywdzących zachowań z dzieciństwa w dorosłym życiu. Naszym dążeniem było podniesienie poziomu świadomości młodych ludzi na temat charakterystycznych przejawów przemocy psychicznej. Dodatkowym rezultatem kampanii było nabycie przez adresatów umiejętności wczesnego identyfikowania przemocy domowej oraz skutecznego jej zatrzymywania i szukania adekwatnej pomocy.

W ramach obu kampanii powstało 7 spotów filmowych pokazujących przejawy przemocy psychicznej. Odbyły się również spotkania edukacyjne podczas których uczestnicy mogli podzielić się swoimi wrażeniami, przemyśleniami oraz dostać informacje gdzie mogą uzyskać pomoc. 

Aktualnie nasze filmy można oglądać na kanale youtube, na stronie Stowarzyszenia OPTA  (www.opta.org.pl) i na naszej stronie https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPTA/

Oba projekty zostały zrealizowane we współfinansowaniu z m.st. Warszawa

Stowarzyszenie OPTA działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000145996
 • Konto:58 2130 0004 2001 0609 2753 0001
 • Adres:Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa
 • WWW:www.opta.org.pl
 • E-mail:biuro@opta.org.pl
 • Telefon:797924700Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie OPTA

KRS 0000145996

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie OPTA

 • Tobie i Rodzinie

  Działamy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających kryzysy, związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia.

  Jesteśmy organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, trenerów, szkoleniowców, konsultantów.

  Celem naszych działań jest dokonanie trwałej zmiany na poziomie indywidualnym i społecznym, warunkującej ograniczenie skali patologii w Polsce. Kierując kompleksową, nowatorską pomoc wspieramy odbiorców naszych działań w budowaniu zaufania do własnych decyzji i umiejętności skutecznego działania.

  Poprzez indywidualną i grupową pomoc psychologiczną, szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne programy przeciwdziałamy, pomagamy i uczymy pomagać. W naszej pracy opieramy się na wartościach humanistycznych, obywatelskich i proekologicznych, zachowując pełne przekonanie o wolności i godności drugiego człowieka.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Od ponad 20 lat wspieramy rodziny w pokonywaniu kryzysów związanych z przemocą, rozstaniem czy trudnościami wychowawczymi.

  Pracujemy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.
  Twój 1% pomoże nam realizować:

  • działania psychologiczne (terapia indywidualna, rodzinna i grupowa, warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia i zajęcia socjoterapeutyczne)
  • oraz działania prawne.

  Twoje wsparcie i nasza praca to wspólne działanie na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i rozwiązywania trudności życiowych naszych
  klientów.

  Dziękujemy!

 • Więcej o nas

   Cele Stowarzyszenia:

  1. Poprawa zdrowia psychicznego oraz ograniczenie i zapobieganie dysfunkcjom występującym w rodzinie, a także wyrównywanie szans dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin.

  2. Podnoszenie poziomu wiedzy specjalistów pracujących z rodzinami.

  3. Zwiększenie dostępności alternatywnych dla sądownictwa powszechnego metod rozwiazywania sporów.

  4. Ograniczenie skali niekorzystnych zjawisk społecznych, w szczególności uzależnień oraz przemocy domowej.

  5. Zmniejszenie zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie, wyznanie, stan zdrowia oraz stan majątkowy.

  6. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej dla dzieci, młodzieży i rodzin.

  2. Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej, dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin pozostających w kryzysie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  3. Organizowanie i prowadzenie pomocy prawnej i innej specjalistycznej dla osób pozostających w kryzysie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  4. Prowadzenie Ośrodka Mediacji Rodzinnych.

  5. Prowadzenie działań profilaktycznych związanych z celami statutowymi stowarzyszenia.

  6. Prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych dla specjalistów i instytucji pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, także w kryzysie oraz zajmującym się udzielaniem pomocy osobom zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

  7. Wydawanie materiałów i publikacji związanych z celami statutowymi stowarzyszenia.

  8. Wypracowywanie i upowszechnianie modeli i standardów zawodowych w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczaniem społecznym, w tym dotkniętymi uzależnieniami i przemocą domową.

  10. Prowadzenie działalności dla dzieci i młodzieży w zakresie oświaty.

  Jak widać z powyższego opisu, nasze działania skierowane są zarówno do osób dotkniętych kryzysem życiowym jak i specjalistów pracujących z nimi. Dlatego prowadzimy działania różnego typu:

  Psychologiczna Poradnia Rodzinna

  Działa od 1996 roku

  Oferta Psychologicznej Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA jest adresowana do rodzin i jej członków, poszukujących pomocy w pokonaniu kryzysu.
  Poradnia specjalizuje się zarówno w indywidualnych, rodzinnych jak i grupowych formach pracy. Dostosowujemy ofertę do indywidualnej diagnozy problemów rodzinny/osoby. W ramach superwizji wypracowujemy indywidualny program oddziaływań, który w miarę potrzeb jest aktualizowany i zmieniany.

  Co oferujemy:

  • terapię indywidualną i grupową dla dorosłych;
  • terapię indywidualną i grupową dla dzieci;
  • terapię rodzinną i terapię pary;
  • warsztaty rodzinne dla rodziców i dzieci.

  Działania adresujemy do osób/rodzin, które:

  • zmagają się z przejściowymi lub długotrwałymi sytuacjami kryzysowymi;
  • przeżywają problemy związane z obniżonym nastrojem, lękiem, poczuciem osamotnienia, nie radzeniem sobie z impulsywnymi zachowaniami;
  • doświadczają trudności w relacjach z partnerem lub innymi ważnymi osobami;
  • doświadczają poczucia bezradności w roli rodzica lub opiekuna;
  • nie radzą sobie z konfliktami w rodzinie, samotnym rodzicielstwem, brakiem porozumienia i współpracy w sprawach wychowania dzieci.

  Działania naszej poradni realizujemy poprzez projekty współfinansowane przez m.st. Warszawa.

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - kompleksowa pomoc

  Specjaliści Stowarzyszenia OPTA od ponad 16 lat tworzą zespół skutecznie niosący pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej. W ostatniej dekadzie znaczny odsetek uczestników naszych działań trwale przezwyciężył przemoc i zmienił swoją sytuację życiową. Nasz model pomocy opiera się na współpracy specjalistów: psychologów, prawników i terapeutów.

  Proponowane formy oddziaływań niwelują nie tylko skutki doznanej przemocy, ale przede wszystkim zwiększają motywację do dokonania zmian w swoim dotychczasowym życiu. Uczą skutecznego egzekwowania swoich praw i umożliwiają poprawę funkcjonowania.

  Wszystkie działania są superwizowane, co służy lepszemu rozumieniu i prowadzeniu procesu wychodzenia z sytuacji przemocy w rodzinie.

  Co oferujemy:

  •  konsultacje i wsparcie specjalistki d/s przeciwdziałania przemocy
  •  pomoc interwencyjną "adwokata socjalnego"
  •  pomoc prawną
  •  wsparcie psychologiczne
  •  psychologiczne porady dla rodziców
  •  konsultacje w zespole prawnik - psycholog
  •  grupy wsparcia dla osób doznających przemocy
  •  trening antystresowy
  •  grupy rozwojowe
  •  warsztaty psychoedukacyjne

  Powyższe działania realizujemy w ramach projektu "Q zmianie II" który jest współfinansowany przez m.st. Warszawa

  Ośrodek Mediacyjny

  Stowarzyszenie OPTA prowadzi Ośrodek Mediacyjny, którego celem jest wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów. W ramach naszego ośrodka prowadzimy mediacje rodzinne i karne. Mediacje przeprowadzane są przez profesjonalnych mediatorów z doświadczeniem.

  Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o:

  •  alimenty;
  •  władzę rodzicielską, m.in. sposób sprawowania opieki;
  •  ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  •  separację;
  •  rozwód; 
  • podział majątku. 

  Mediatorzy Stowarzyszenia OPTA w swojej pracy stosują zasady Kodeksu Etyki Mediatora. https://www.mediacja.gov.pl/files/doc/kodeksetyczny.pdf  

  Procedura Niebieskie Karty - skuteczna współpraca

  Stowarzyszenia OPTA od kilku lat realizuje projekty dedykowane członkom warszawskich zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy (ZI) zaangażowanym w realizację procedury Niebieskie Karty (NK): przedstawicieli dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia i kuratorskiej służby sądowej.

  Proponujemy wsparcie i doradztwo, które pozwola podnieść kompetencje społeczne i wiedzę z zakresu psychologii osób uwikłanych w przemoc, przepisów prawa, zasad budowania planu pracy z rodziną oraz umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

  Proponowane przez nas oddziaływania są między innymi odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez samych członków zespołów. Wśród nich najczęściej wymieniane są:

  - problem wypalenia zawodowego oraz zrutynizowania działań dzielnicowych ZI, co oddala od faktycznych celów procedury NK;

  - zagrożenie biurokratyzacją działań kosztem faktycznego wspierania osób i rodzin dotkniętych przemocą domową;

  - wydłużający się okres od inicjowania procedury do podjęcia faktycznego działania na rzecz osób i rodzin;
  - brak interdyscyplinarności; w praktyce większość zadań wynikających w procedury NK cedowano na pomoc społeczną i policję;

  - niedostatki natury proceduralnej lub dokumentacyjnej.

  Udział w projekcie „Procedura Niebieskie Karty - skuteczna współpraca” pozwola wielu członkom warszawskich ZI uporać się z opisanymi wyżej wyzwaniami. 

  Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa

  Kampanie społeczne Stowarzyszenia OPTA

  Kampanie społeczne „Przemoc Zaraża I” i "Przemoc Zaraża II" realizowane w latach 2017 - 2019 poruszały problem przemocy psychicznej i były kierowane głównie do warszawskiej młodzieży w wieku 16-26 lat.

  Celem kampanii było zwiększenie świadomości i wiedzy odbiorców o zjawisku przemocy w rodzinie, jej przejawach oraz psychologicznych skutkach. Kładliśmy w nich szczególny nacisk na problem zjawiska tzw. „dziedziczenia przemocy” czyli powielania krzywdzących zachowań z dzieciństwa w dorosłym życiu. Naszym dążeniem było podniesienie poziomu świadomości młodych ludzi na temat charakterystycznych przejawów przemocy psychicznej. Dodatkowym rezultatem kampanii było nabycie przez adresatów umiejętności wczesnego identyfikowania przemocy domowej oraz skutecznego jej zatrzymywania i szukania adekwatnej pomocy.

  W ramach obu kampanii powstało 7 spotów filmowych pokazujących przejawy przemocy psychicznej. Odbyły się również spotkania edukacyjne podczas których uczestnicy mogli podzielić się swoimi wrażeniami, przemyśleniami oraz dostać informacje gdzie mogą uzyskać pomoc. 

  Aktualnie nasze filmy można oglądać na kanale youtube, na stronie Stowarzyszenia OPTA  (www.opta.org.pl) i na naszej stronie https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPTA/

  Oba projekty zostały zrealizowane we współfinansowaniu z m.st. Warszawa

  Stowarzyszenie OPTA działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000145996
 • Konto:58 2130 0004 2001 0609 2753 0001
 • Adres:Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa
 • WWW:www.opta.org.pl
 • E-mail:biuro@opta.org.pl
 • Telefon:797924700
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00