1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Nadzieja na Dom
KRS 0000365274

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Nie kupuj - adoptuj

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom jest organizacją społeczną zarejestrowaną od 15 września 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy i działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Cele Stowarzyszenia

 1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
 2. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schronisku.
 3. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania praw w tym zakresie.
 4. Interwencje w sytuacjach, gdzie zachodzi podejrzenie znęcania się nad zwierzętami.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

 1. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.
 2. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
 3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska.
 4. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających prawa zwierząt.
 5. Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
 6. Tworzenie schronisk/przytulisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie.
 7. Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w zakresie edukacji pro-zwierzęcej.
 8. Prowadzenie akcji adopcyjnej zwierząt.
 9. Prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe.
 10. Organizacja wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Hotelik dla kotów Kocia Chatka

Kocia Chatka to hotelik dla kotów, które Stowarzyszenie prowadzi od początku swojej działalności.

W hoteliku znajdują się trzy oddzielne pomieszczenia: kwarantanna z wykafelkowanymi boksami przeznaczona dla kotów chorych i nowo przyjętych oraz dwie części dla kotów zdrowych z wydzielonymi wolierami dla zwierząt, które sprawiają problemy behawioralne.

Głównym celem hoteliku jest opieka nad kotami, które wymagają szczególnej troski medycznej bądź takimi, które mają małe szanse na adopcje (stare, przewlekle chore, wycofane).

W 2017 roku do Kociej Chatki trafiło 123 kotów w tym 32 zabranych ze schroniska z Sosnowcu.

Dzięki współpracy wolontariuszy udało się znaleźć domy dla 94 kotów, przebywających pod opieką wolontariuszy Kociej Chatki.

 

Wolontariat w schronisku

Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest wsparcie podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, mieszczącego się przy ulicy Baczyńskiego 2B w Sosnowcu. Schronisko prowadzone jest przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu, a nasze stowarzyszenie pomaga w różnych obszarach jego działalności, na mocy umowy podpisanej w roku 2011.

Do zadań wolontariuszy należało między innymi prowadzenie strony internetowej schroniska www.schronisko.sosnowiec.pl, prowadzenia Fanpage schroniska na Facebooku, oraz na Instagramie. Wolontariusze wykonywali profesjonalne zdjęcia psom i kotom, zamieszczali ich ogłoszenia w mediach oraz prowadzili wizyty przed i po adopcyjne.

W soboty oraz w niedziele w schronisku wolontariusze organizowali spacery psów. Koci wolontariusze zajmowali się socjalizacją kotów, szukaniem im domów stałych i tymczasowych.

Do zadań wolontariatu należy także organizowanie akcji adopcyjnych i zbiórkowych na rzecz schroniska, co zostało opisane poniżej.

 

Akcje adopcyjne i zbiórkowe

W roku 2017, podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie organizowało oraz brało udział w szeregu akcji promujących adopcje bezdomnych zwierząt oraz propagujących metody zapobiegania bezdomności zwierząt.  Wśród wielu tego typu wydarzeń, które miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, szczególnie warto wymienić:

 1. Spacer z psem schroniskowym (3 edycje) – cykliczna akcja organizowana przez wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Jej celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Sosnowca i miast ościennych na problem bezdomności zwierząt, promowanie adopcji oraz zbiórka funduszy na ponadpodstawowe potrzeby podopiecznych.
 2. Dzień Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu – nowe wydarzenie mające na celu promowanie adopcji kotów, edukacje społeczeństwa w temacie kotów wolno żyjących oraz zbiórka funduszy na ponadpodstawowe potrzeby kocich podopiecznych.
 3. Akcje zbiórkowe w Urzędzie Miasta i Uniwersytecie Śląskim (Wydział Filologii) – głównym celem tych akcji jest pozyskanie funduszy na dodatkowe potrzeby psów i kotów pod opieką Stowarzyszenia.
 4. Festiwal Organizacji Pozarządowych – Promowanie działań Stowarzyszenia, zachęcanie do adopcji bezdomnych zwierząt oraz zbiórka funduszy. Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat działalności na rzecz bezdomnych zwierząt prowadzonych na terenie Sosnowca i miast ościennych
 5. Darmowe chipowanie psów i kotów dla mieszkańców Sosnowca podczas Dni Sosnowca
 6. Otwarcie sezonu rowerowego w Dąbrowie Górniczej – już od kilku lat podczas tego wydarzenia promujemy adopcje psów i kotów oraz edukujemy dzieci i młodzież.
 7. Klasyczna Niedziela – podczas zlotu samochodów odbywały się zbiórki darów, promowanie adopcji psów.
 8. Gra Miejska w Dąbrowie Górniczej – promowanie aktywnego spędzania czasu z psem oraz adopcji psów schroniskowych, które uczestniczyły w tej grze.
 9. Przybij Piątkę Pati – w tym roku naszą obecnością wsparliśmy zbiórkę pieniężną na rzecz Patrycji chorej na raka.
 10. Senioralia w Czeladzi – zbiórka funduszy oraz darów, promocja adopcji psich i kocich seniorów.

 

Kampanie informacyjne i edukacyjne

KOTY MIEJSKIE – POMÓŻCIE IM PRZEŻYĆ

Akcja „Koty miejskie – pomóżcie im przeżyć” była organizowana przez Stowarzyszenie na przełomie roku 2016 i 2017. Miała na celu przybliżenie mieszkańcom tematyki związanej z bytowaniem kotów wolnożyjących w mieście. Szczególnie zależało nam na podkreśleniu prawnej ochrony kotów, ich prawa do życia na terenach miejskich, moralnego obowiązki zmniejszania populacji przez kastracje i sterylizacje, świadomej opieki w tym dokarmiania.  

Do akcji wykorzystaliśmy plakaty informacyjne umieszczone w środkach komunikacji miejskiej, uzupełnieniem tego były 4 billboardy wielkoformatowe, które zawisły w Sosnowcu.

Ponadto, w ramach akcji pomocy kotom w mieście, Nadzieja na Dom ufundowała i zainstalowała ok. 30 solidnych, drewnianych, ocieplanych budek dla kotów. W minionym roku, z zebranych funduszy wysterylizowano/wykastrowano ponad 100 kocurów i kotek.

 

 

PIES PRZY BUDZIE MA SWOJE PRAWO!

Pod koniec roku 2017 Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię „Pies przy budzie ma swoje Prawo”. Głównym celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na prawa psów, które większość swojego życia spędzają przywiązane do budy. Przede wszystkim zależało nam na podkreśleniu praw wobec takiego psa i obowiązków jakie ma właściciel, które są ściśle określone przez Ustawę z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. Mamy również wielką nadzieję, że społeczeństwo zacznie bardziej uważnie przyglądać się zwierzętom w swoim sąsiedztwie i w przypadkach niedotrzymania zapisów ustawy będą oni alarmować miejskie służby bądź okoliczne Stowarzyszenia.

Do akcji wykorzystaliśmy plakaty informacyjne umieszczone w środkach komunikacji miejskiej oraz w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców jak np. targi, szkoły itp., jak również _ billboardy wielkoformatowe, które zawisły w Sosnowcu.

 

Akcja edukacyjna „Ręka w Łapę”

Od 2012 roku Stowarzyszenie prowadzi akcję edukacyjną „Ręka w Łapę” na terenie szkół i przedszkoli.

Na przełomie 2016 i 2017 roku rozpoczęła się już 5 edycja naszej akcji edukacyjnej "Ręką w łapę".

W ramach akcji prowadzimy zajęcia kyno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży skupiając się głównie na tematach związanych z bezdomnością zwierząt oraz bezpiecznym kontaktem z psem. Pokazujemy najmłodszym, czym jest schronisko oraz jak można pomagać bezdomnym zwierzętom. Uczymy, że zwierzę to odpowiedzialność i należy zapewnić mu odpowiednią opiekę. Ponadto prezentujemy, jak powinno się obchodzić z psem oraz jak czytać i szanować psią komunikację, aby kontakt był bezpieczny oraz przyjemny dla obu stron. Chcemy również pokazać, że czworonóg może być świetnym towarzyszem spędzania wolnego czasu. Bardzo ważne jest dla nas także dbanie o dobrostan psów, które towarzyszą nam podczas zajęć. Staramy się, aby nasze lekcje były nie tylko ciekawe dla uczestników, ale też komfortowe dla zwierząt.

W trakcie kilku lat trwania akcji odwiedziliśmy bardzo dużo placówek, do wielu z nich byliśmy zapraszani ponownie, w trakcie kolejnych edycji. To pokazuje nam, że nasze lekcje spotykają się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony uczestników.

W roku 2017 odbyły się 97 spotkania w ramach akcji edukacyjnej "Ręka w łąpę. Spójrz na świat z perspektywy 4 łap". Dotarliśmy do różnych miast na terenie Śląska i Zagłębia: Sosnowca, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sławkowa, Boguchwałowic, Tych. Odwiedziliśmy 21 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, a także ośrodek wychowawczy oraz grupę harcerzy. Po raz kolejny przeprowadziliśmy zajęcia we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu, a pod koniec roku nawiązaliśmy również współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach akcji „Pracownik socjalny czyta dzieciom”.

 

Interwencje dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt

Z roku na rok otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

W 2017 otrzymaliśmy 209 zgłoszeń w sprawie znęcania się nad zwierzętami w Sosnowcu i miastach ościennych (Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Katowice, Mysłowice, Sławków, Sarnów, Bytom, Wojkowice, Jaworzno).

Staramy się reagować najszybciej, jak tylko jest to możliwe. Nasi inspektorzy (wolontariusze) sprawdzają dobrostan zwierząt i podejmują działania odpowiednie dla danej sytuacji. Bardzo często nasze interwencje przeprowadzane są przy współudziale Policji, Straży Miejskiej czy nawet Straży Pożarnej.

W większości przypadków, okazuje się, że zaniedbanie zwierzęcia wynika z trudnej sytuacji finansowej właścicieli i niezaradności życiowej. Czasami  właściciele sami potrzebują pomocy, co zgłaszane jest odpowiednim służbom. W takich przypadkach stowarzyszenie na własny koszt leczy zwierzęta, jednocześnie dbając o ich sterylizacje i kastracje zwierząt. W kilku przypadkach właściciele psów otrzymali ocieplone budy dla swoich podopiecznych. Nasi inspektorzy sprawują kuratelę nad takimi domami, sprawdzając czy sytuacja zwierząt i świadomość/odpowiedzialność właścicieli poprawia się.

Niestety, zdarzają się przypadki, kiedy konieczne jest odebranie zwierząt i wystąpienie na drogę prawną, zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami czy uśmiercenia zwierzęcia.

W 2017 nasze stowarzyszenie odebrało w ramach interwencji 27 psów i 6 kotów.

 

Szkolenia

W 2017 roku nasi wolontariusze brali udział w szkoleniu:

 1. Szkolenia z przeprowadzania interwencji i prawnej ochrony zwierząt dla inspektorów stowarzyszenia – szkolenia własne.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pieniądze uzyskany z 1% wykorzystamy głównie na:

 • ponadstandardowe leczenie zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu,
 • kastracje i sterylizacje kotów wolno żyjących,
 • edukacyjna kampanie społecznego,
 • utrzymanie, wyżywienie i leczenie kotów w Kociej Chatce,
 • hotele dla zwierząt nie radzących sobie w warunkach schroniskowych,
 • utrzymanie i leczenie zwierząt w Domach Tymczasowych.
Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom jest organizacją społeczną zarejestrowaną od 15 września 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy i działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Cele Stowarzyszenia

 1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
 2. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schronisku.
 3. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania praw w tym zakresie.
 4. Interwencje w sytuacjach, gdzie zachodzi podejrzenie znęcania się nad zwierzętami.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

 1. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.
 2. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
 3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska.
 4. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających prawa zwierząt.
 5. Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
 6. Tworzenie schronisk/przytulisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie.
 7. Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w zakresie edukacji pro-zwierzęcej.
 8. Prowadzenie akcji adopcyjnej zwierząt.
 9. Prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe.
 10. Organizacja wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Hotelik dla kotów Kocia Chatka

Kocia Chatka to hotelik dla kotów, które Stowarzyszenie prowadzi od początku swojej działalności.

W hoteliku znajdują się trzy oddzielne pomieszczenia: kwarantanna z wykafelkowanymi boksami przeznaczona dla kotów chorych i nowo przyjętych oraz dwie części dla kotów zdrowych z wydzielonymi wolierami dla zwierząt, które sprawiają problemy behawioralne.

Głównym celem hoteliku jest opieka nad kotami, które wymagają szczególnej troski medycznej bądź takimi, które mają małe szanse na adopcje (stare, przewlekle chore, wycofane).

W 2017 roku do Kociej Chatki trafiło 123 kotów w tym 32 zabranych ze schroniska z Sosnowcu.

Dzięki współpracy wolontariuszy udało się znaleźć domy dla 94 kotów, przebywających pod opieką wolontariuszy Kociej Chatki.

 

Wolontariat w schronisku

Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest wsparcie podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, mieszczącego się przy ulicy Baczyńskiego 2B w Sosnowcu. Schronisko prowadzone jest przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu, a nasze stowarzyszenie pomaga w różnych obszarach jego działalności, na mocy umowy podpisanej w roku 2011.

Do zadań wolontariuszy należało między innymi prowadzenie strony internetowej schroniska www.schronisko.sosnowiec.pl, prowadzenia Fanpage schroniska na Facebooku, oraz na Instagramie. Wolontariusze wykonywali profesjonalne zdjęcia psom i kotom, zamieszczali ich ogłoszenia w mediach oraz prowadzili wizyty przed i po adopcyjne.

W soboty oraz w niedziele w schronisku wolontariusze organizowali spacery psów. Koci wolontariusze zajmowali się socjalizacją kotów, szukaniem im domów stałych i tymczasowych.

Do zadań wolontariatu należy także organizowanie akcji adopcyjnych i zbiórkowych na rzecz schroniska, co zostało opisane poniżej.

 

Akcje adopcyjne i zbiórkowe

W roku 2017, podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie organizowało oraz brało udział w szeregu akcji promujących adopcje bezdomnych zwierząt oraz propagujących metody zapobiegania bezdomności zwierząt.  Wśród wielu tego typu wydarzeń, które miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, szczególnie warto wymienić:

 1. Spacer z psem schroniskowym (3 edycje) – cykliczna akcja organizowana przez wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Jej celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Sosnowca i miast ościennych na problem bezdomności zwierząt, promowanie adopcji oraz zbiórka funduszy na ponadpodstawowe potrzeby podopiecznych.
 2. Dzień Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu – nowe wydarzenie mające na celu promowanie adopcji kotów, edukacje społeczeństwa w temacie kotów wolno żyjących oraz zbiórka funduszy na ponadpodstawowe potrzeby kocich podopiecznych.
 3. Akcje zbiórkowe w Urzędzie Miasta i Uniwersytecie Śląskim (Wydział Filologii) – głównym celem tych akcji jest pozyskanie funduszy na dodatkowe potrzeby psów i kotów pod opieką Stowarzyszenia.
 4. Festiwal Organizacji Pozarządowych – Promowanie działań Stowarzyszenia, zachęcanie do adopcji bezdomnych zwierząt oraz zbiórka funduszy. Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat działalności na rzecz bezdomnych zwierząt prowadzonych na terenie Sosnowca i miast ościennych
 5. Darmowe chipowanie psów i kotów dla mieszkańców Sosnowca podczas Dni Sosnowca
 6. Otwarcie sezonu rowerowego w Dąbrowie Górniczej – już od kilku lat podczas tego wydarzenia promujemy adopcje psów i kotów oraz edukujemy dzieci i młodzież.
 7. Klasyczna Niedziela – podczas zlotu samochodów odbywały się zbiórki darów, promowanie adopcji psów.
 8. Gra Miejska w Dąbrowie Górniczej – promowanie aktywnego spędzania czasu z psem oraz adopcji psów schroniskowych, które uczestniczyły w tej grze.
 9. Przybij Piątkę Pati – w tym roku naszą obecnością wsparliśmy zbiórkę pieniężną na rzecz Patrycji chorej na raka.
 10. Senioralia w Czeladzi – zbiórka funduszy oraz darów, promocja adopcji psich i kocich seniorów.

 

Kampanie informacyjne i edukacyjne

KOTY MIEJSKIE – POMÓŻCIE IM PRZEŻYĆ

Akcja „Koty miejskie – pomóżcie im przeżyć” była organizowana przez Stowarzyszenie na przełomie roku 2016 i 2017. Miała na celu przybliżenie mieszkańcom tematyki związanej z bytowaniem kotów wolnożyjących w mieście. Szczególnie zależało nam na podkreśleniu prawnej ochrony kotów, ich prawa do życia na terenach miejskich, moralnego obowiązki zmniejszania populacji przez kastracje i sterylizacje, świadomej opieki w tym dokarmiania.  

Do akcji wykorzystaliśmy plakaty informacyjne umieszczone w środkach komunikacji miejskiej, uzupełnieniem tego były 4 billboardy wielkoformatowe, które zawisły w Sosnowcu.

Ponadto, w ramach akcji pomocy kotom w mieście, Nadzieja na Dom ufundowała i zainstalowała ok. 30 solidnych, drewnianych, ocieplanych budek dla kotów. W minionym roku, z zebranych funduszy wysterylizowano/wykastrowano ponad 100 kocurów i kotek.

 

 

PIES PRZY BUDZIE MA SWOJE PRAWO!

Pod koniec roku 2017 Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię „Pies przy budzie ma swoje Prawo”. Głównym celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na prawa psów, które większość swojego życia spędzają przywiązane do budy. Przede wszystkim zależało nam na podkreśleniu praw wobec takiego psa i obowiązków jakie ma właściciel, które są ściśle określone przez Ustawę z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. Mamy również wielką nadzieję, że społeczeństwo zacznie bardziej uważnie przyglądać się zwierzętom w swoim sąsiedztwie i w przypadkach niedotrzymania zapisów ustawy będą oni alarmować miejskie służby bądź okoliczne Stowarzyszenia.

Do akcji wykorzystaliśmy plakaty informacyjne umieszczone w środkach komunikacji miejskiej oraz w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców jak np. targi, szkoły itp., jak również _ billboardy wielkoformatowe, które zawisły w Sosnowcu.

 

Akcja edukacyjna „Ręka w Łapę”

Od 2012 roku Stowarzyszenie prowadzi akcję edukacyjną „Ręka w Łapę” na terenie szkół i przedszkoli.

Na przełomie 2016 i 2017 roku rozpoczęła się już 5 edycja naszej akcji edukacyjnej "Ręką w łapę".

W ramach akcji prowadzimy zajęcia kyno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży skupiając się głównie na tematach związanych z bezdomnością zwierząt oraz bezpiecznym kontaktem z psem. Pokazujemy najmłodszym, czym jest schronisko oraz jak można pomagać bezdomnym zwierzętom. Uczymy, że zwierzę to odpowiedzialność i należy zapewnić mu odpowiednią opiekę. Ponadto prezentujemy, jak powinno się obchodzić z psem oraz jak czytać i szanować psią komunikację, aby kontakt był bezpieczny oraz przyjemny dla obu stron. Chcemy również pokazać, że czworonóg może być świetnym towarzyszem spędzania wolnego czasu. Bardzo ważne jest dla nas także dbanie o dobrostan psów, które towarzyszą nam podczas zajęć. Staramy się, aby nasze lekcje były nie tylko ciekawe dla uczestników, ale też komfortowe dla zwierząt.

W trakcie kilku lat trwania akcji odwiedziliśmy bardzo dużo placówek, do wielu z nich byliśmy zapraszani ponownie, w trakcie kolejnych edycji. To pokazuje nam, że nasze lekcje spotykają się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony uczestników.

W roku 2017 odbyły się 97 spotkania w ramach akcji edukacyjnej "Ręka w łąpę. Spójrz na świat z perspektywy 4 łap". Dotarliśmy do różnych miast na terenie Śląska i Zagłębia: Sosnowca, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sławkowa, Boguchwałowic, Tych. Odwiedziliśmy 21 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, a także ośrodek wychowawczy oraz grupę harcerzy. Po raz kolejny przeprowadziliśmy zajęcia we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu, a pod koniec roku nawiązaliśmy również współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach akcji „Pracownik socjalny czyta dzieciom”.

 

Interwencje dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt

Z roku na rok otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

W 2017 otrzymaliśmy 209 zgłoszeń w sprawie znęcania się nad zwierzętami w Sosnowcu i miastach ościennych (Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Katowice, Mysłowice, Sławków, Sarnów, Bytom, Wojkowice, Jaworzno).

Staramy się reagować najszybciej, jak tylko jest to możliwe. Nasi inspektorzy (wolontariusze) sprawdzają dobrostan zwierząt i podejmują działania odpowiednie dla danej sytuacji. Bardzo często nasze interwencje przeprowadzane są przy współudziale Policji, Straży Miejskiej czy nawet Straży Pożarnej.

W większości przypadków, okazuje się, że zaniedbanie zwierzęcia wynika z trudnej sytuacji finansowej właścicieli i niezaradności życiowej. Czasami  właściciele sami potrzebują pomocy, co zgłaszane jest odpowiednim służbom. W takich przypadkach stowarzyszenie na własny koszt leczy zwierzęta, jednocześnie dbając o ich sterylizacje i kastracje zwierząt. W kilku przypadkach właściciele psów otrzymali ocieplone budy dla swoich podopiecznych. Nasi inspektorzy sprawują kuratelę nad takimi domami, sprawdzając czy sytuacja zwierząt i świadomość/odpowiedzialność właścicieli poprawia się.

Niestety, zdarzają się przypadki, kiedy konieczne jest odebranie zwierząt i wystąpienie na drogę prawną, zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami czy uśmiercenia zwierzęcia.

W 2017 nasze stowarzyszenie odebrało w ramach interwencji 27 psów i 6 kotów.

 

Szkolenia

W 2017 roku nasi wolontariusze brali udział w szkoleniu:

 1. Szkolenia z przeprowadzania interwencji i prawnej ochrony zwierząt dla inspektorów stowarzyszenia – szkolenia własne.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000365274
 • Konto:42 2030 0045 1110 0000 0265 1620
 • Adres:Stawowa 4
 • WWW:www.nadziejanadom.org
 • E-mail:biuro@nadziejanadom.org
 • Telefon:600809399Formularze PIT 2020/2021 dla
Nadzieja na Dom

KRS 0000365274

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Nadzieja na Dom

 • Nie kupuj - adoptuj

  Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom jest organizacją społeczną zarejestrowaną od 15 września 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy i działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

   

  Cele Stowarzyszenia

  1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
  2. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schronisku.
  3. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania praw w tym zakresie.
  4. Interwencje w sytuacjach, gdzie zachodzi podejrzenie znęcania się nad zwierzętami.

   

  Zasady, formy i zakres działalności statutowej

  1. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.
  2. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
  3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska.
  4. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających prawa zwierząt.
  5. Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
  6. Tworzenie schronisk/przytulisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie.
  7. Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w zakresie edukacji pro-zwierzęcej.
  8. Prowadzenie akcji adopcyjnej zwierząt.
  9. Prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe.
  10. Organizacja wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

   

  Hotelik dla kotów Kocia Chatka

  Kocia Chatka to hotelik dla kotów, które Stowarzyszenie prowadzi od początku swojej działalności.

  W hoteliku znajdują się trzy oddzielne pomieszczenia: kwarantanna z wykafelkowanymi boksami przeznaczona dla kotów chorych i nowo przyjętych oraz dwie części dla kotów zdrowych z wydzielonymi wolierami dla zwierząt, które sprawiają problemy behawioralne.

  Głównym celem hoteliku jest opieka nad kotami, które wymagają szczególnej troski medycznej bądź takimi, które mają małe szanse na adopcje (stare, przewlekle chore, wycofane).

  W 2017 roku do Kociej Chatki trafiło 123 kotów w tym 32 zabranych ze schroniska z Sosnowcu.

  Dzięki współpracy wolontariuszy udało się znaleźć domy dla 94 kotów, przebywających pod opieką wolontariuszy Kociej Chatki.

   

  Wolontariat w schronisku

  Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest wsparcie podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, mieszczącego się przy ulicy Baczyńskiego 2B w Sosnowcu. Schronisko prowadzone jest przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu, a nasze stowarzyszenie pomaga w różnych obszarach jego działalności, na mocy umowy podpisanej w roku 2011.

  Do zadań wolontariuszy należało między innymi prowadzenie strony internetowej schroniska www.schronisko.sosnowiec.pl, prowadzenia Fanpage schroniska na Facebooku, oraz na Instagramie. Wolontariusze wykonywali profesjonalne zdjęcia psom i kotom, zamieszczali ich ogłoszenia w mediach oraz prowadzili wizyty przed i po adopcyjne.

  W soboty oraz w niedziele w schronisku wolontariusze organizowali spacery psów. Koci wolontariusze zajmowali się socjalizacją kotów, szukaniem im domów stałych i tymczasowych.

  Do zadań wolontariatu należy także organizowanie akcji adopcyjnych i zbiórkowych na rzecz schroniska, co zostało opisane poniżej.

   

  Akcje adopcyjne i zbiórkowe

  W roku 2017, podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie organizowało oraz brało udział w szeregu akcji promujących adopcje bezdomnych zwierząt oraz propagujących metody zapobiegania bezdomności zwierząt.  Wśród wielu tego typu wydarzeń, które miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, szczególnie warto wymienić:

  1. Spacer z psem schroniskowym (3 edycje) – cykliczna akcja organizowana przez wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Jej celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Sosnowca i miast ościennych na problem bezdomności zwierząt, promowanie adopcji oraz zbiórka funduszy na ponadpodstawowe potrzeby podopiecznych.
  2. Dzień Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu – nowe wydarzenie mające na celu promowanie adopcji kotów, edukacje społeczeństwa w temacie kotów wolno żyjących oraz zbiórka funduszy na ponadpodstawowe potrzeby kocich podopiecznych.
  3. Akcje zbiórkowe w Urzędzie Miasta i Uniwersytecie Śląskim (Wydział Filologii) – głównym celem tych akcji jest pozyskanie funduszy na dodatkowe potrzeby psów i kotów pod opieką Stowarzyszenia.
  4. Festiwal Organizacji Pozarządowych – Promowanie działań Stowarzyszenia, zachęcanie do adopcji bezdomnych zwierząt oraz zbiórka funduszy. Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat działalności na rzecz bezdomnych zwierząt prowadzonych na terenie Sosnowca i miast ościennych
  5. Darmowe chipowanie psów i kotów dla mieszkańców Sosnowca podczas Dni Sosnowca
  6. Otwarcie sezonu rowerowego w Dąbrowie Górniczej – już od kilku lat podczas tego wydarzenia promujemy adopcje psów i kotów oraz edukujemy dzieci i młodzież.
  7. Klasyczna Niedziela – podczas zlotu samochodów odbywały się zbiórki darów, promowanie adopcji psów.
  8. Gra Miejska w Dąbrowie Górniczej – promowanie aktywnego spędzania czasu z psem oraz adopcji psów schroniskowych, które uczestniczyły w tej grze.
  9. Przybij Piątkę Pati – w tym roku naszą obecnością wsparliśmy zbiórkę pieniężną na rzecz Patrycji chorej na raka.
  10. Senioralia w Czeladzi – zbiórka funduszy oraz darów, promocja adopcji psich i kocich seniorów.

   

  Kampanie informacyjne i edukacyjne

  KOTY MIEJSKIE – POMÓŻCIE IM PRZEŻYĆ

  Akcja „Koty miejskie – pomóżcie im przeżyć” była organizowana przez Stowarzyszenie na przełomie roku 2016 i 2017. Miała na celu przybliżenie mieszkańcom tematyki związanej z bytowaniem kotów wolnożyjących w mieście. Szczególnie zależało nam na podkreśleniu prawnej ochrony kotów, ich prawa do życia na terenach miejskich, moralnego obowiązki zmniejszania populacji przez kastracje i sterylizacje, świadomej opieki w tym dokarmiania.  

  Do akcji wykorzystaliśmy plakaty informacyjne umieszczone w środkach komunikacji miejskiej, uzupełnieniem tego były 4 billboardy wielkoformatowe, które zawisły w Sosnowcu.

  Ponadto, w ramach akcji pomocy kotom w mieście, Nadzieja na Dom ufundowała i zainstalowała ok. 30 solidnych, drewnianych, ocieplanych budek dla kotów. W minionym roku, z zebranych funduszy wysterylizowano/wykastrowano ponad 100 kocurów i kotek.

   

   

  PIES PRZY BUDZIE MA SWOJE PRAWO!

  Pod koniec roku 2017 Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię „Pies przy budzie ma swoje Prawo”. Głównym celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na prawa psów, które większość swojego życia spędzają przywiązane do budy. Przede wszystkim zależało nam na podkreśleniu praw wobec takiego psa i obowiązków jakie ma właściciel, które są ściśle określone przez Ustawę z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. Mamy również wielką nadzieję, że społeczeństwo zacznie bardziej uważnie przyglądać się zwierzętom w swoim sąsiedztwie i w przypadkach niedotrzymania zapisów ustawy będą oni alarmować miejskie służby bądź okoliczne Stowarzyszenia.

  Do akcji wykorzystaliśmy plakaty informacyjne umieszczone w środkach komunikacji miejskiej oraz w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców jak np. targi, szkoły itp., jak również _ billboardy wielkoformatowe, które zawisły w Sosnowcu.

   

  Akcja edukacyjna „Ręka w Łapę”

  Od 2012 roku Stowarzyszenie prowadzi akcję edukacyjną „Ręka w Łapę” na terenie szkół i przedszkoli.

  Na przełomie 2016 i 2017 roku rozpoczęła się już 5 edycja naszej akcji edukacyjnej "Ręką w łapę".

  W ramach akcji prowadzimy zajęcia kyno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży skupiając się głównie na tematach związanych z bezdomnością zwierząt oraz bezpiecznym kontaktem z psem. Pokazujemy najmłodszym, czym jest schronisko oraz jak można pomagać bezdomnym zwierzętom. Uczymy, że zwierzę to odpowiedzialność i należy zapewnić mu odpowiednią opiekę. Ponadto prezentujemy, jak powinno się obchodzić z psem oraz jak czytać i szanować psią komunikację, aby kontakt był bezpieczny oraz przyjemny dla obu stron. Chcemy również pokazać, że czworonóg może być świetnym towarzyszem spędzania wolnego czasu. Bardzo ważne jest dla nas także dbanie o dobrostan psów, które towarzyszą nam podczas zajęć. Staramy się, aby nasze lekcje były nie tylko ciekawe dla uczestników, ale też komfortowe dla zwierząt.

  W trakcie kilku lat trwania akcji odwiedziliśmy bardzo dużo placówek, do wielu z nich byliśmy zapraszani ponownie, w trakcie kolejnych edycji. To pokazuje nam, że nasze lekcje spotykają się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony uczestników.

  W roku 2017 odbyły się 97 spotkania w ramach akcji edukacyjnej "Ręka w łąpę. Spójrz na świat z perspektywy 4 łap". Dotarliśmy do różnych miast na terenie Śląska i Zagłębia: Sosnowca, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sławkowa, Boguchwałowic, Tych. Odwiedziliśmy 21 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, a także ośrodek wychowawczy oraz grupę harcerzy. Po raz kolejny przeprowadziliśmy zajęcia we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu, a pod koniec roku nawiązaliśmy również współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach akcji „Pracownik socjalny czyta dzieciom”.

   

  Interwencje dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt

  Z roku na rok otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

  W 2017 otrzymaliśmy 209 zgłoszeń w sprawie znęcania się nad zwierzętami w Sosnowcu i miastach ościennych (Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Katowice, Mysłowice, Sławków, Sarnów, Bytom, Wojkowice, Jaworzno).

  Staramy się reagować najszybciej, jak tylko jest to możliwe. Nasi inspektorzy (wolontariusze) sprawdzają dobrostan zwierząt i podejmują działania odpowiednie dla danej sytuacji. Bardzo często nasze interwencje przeprowadzane są przy współudziale Policji, Straży Miejskiej czy nawet Straży Pożarnej.

  W większości przypadków, okazuje się, że zaniedbanie zwierzęcia wynika z trudnej sytuacji finansowej właścicieli i niezaradności życiowej. Czasami  właściciele sami potrzebują pomocy, co zgłaszane jest odpowiednim służbom. W takich przypadkach stowarzyszenie na własny koszt leczy zwierzęta, jednocześnie dbając o ich sterylizacje i kastracje zwierząt. W kilku przypadkach właściciele psów otrzymali ocieplone budy dla swoich podopiecznych. Nasi inspektorzy sprawują kuratelę nad takimi domami, sprawdzając czy sytuacja zwierząt i świadomość/odpowiedzialność właścicieli poprawia się.

  Niestety, zdarzają się przypadki, kiedy konieczne jest odebranie zwierząt i wystąpienie na drogę prawną, zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami czy uśmiercenia zwierzęcia.

  W 2017 nasze stowarzyszenie odebrało w ramach interwencji 27 psów i 6 kotów.

   

  Szkolenia

  W 2017 roku nasi wolontariusze brali udział w szkoleniu:

  1. Szkolenia z przeprowadzania interwencji i prawnej ochrony zwierząt dla inspektorów stowarzyszenia – szkolenia własne.
 • Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze uzyskany z 1% wykorzystamy głównie na:

  • ponadstandardowe leczenie zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu,
  • kastracje i sterylizacje kotów wolno żyjących,
  • edukacyjna kampanie społecznego,
  • utrzymanie, wyżywienie i leczenie kotów w Kociej Chatce,
  • hotele dla zwierząt nie radzących sobie w warunkach schroniskowych,
  • utrzymanie i leczenie zwierząt w Domach Tymczasowych.
 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom jest organizacją społeczną zarejestrowaną od 15 września 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy i działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

   

  Cele Stowarzyszenia

  1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
  2. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schronisku.
  3. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania praw w tym zakresie.
  4. Interwencje w sytuacjach, gdzie zachodzi podejrzenie znęcania się nad zwierzętami.

   

  Zasady, formy i zakres działalności statutowej

  1. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.
  2. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
  3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska.
  4. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających prawa zwierząt.
  5. Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
  6. Tworzenie schronisk/przytulisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie.
  7. Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w zakresie edukacji pro-zwierzęcej.
  8. Prowadzenie akcji adopcyjnej zwierząt.
  9. Prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe.
  10. Organizacja wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

   

  Hotelik dla kotów Kocia Chatka

  Kocia Chatka to hotelik dla kotów, które Stowarzyszenie prowadzi od początku swojej działalności.

  W hoteliku znajdują się trzy oddzielne pomieszczenia: kwarantanna z wykafelkowanymi boksami przeznaczona dla kotów chorych i nowo przyjętych oraz dwie części dla kotów zdrowych z wydzielonymi wolierami dla zwierząt, które sprawiają problemy behawioralne.

  Głównym celem hoteliku jest opieka nad kotami, które wymagają szczególnej troski medycznej bądź takimi, które mają małe szanse na adopcje (stare, przewlekle chore, wycofane).

  W 2017 roku do Kociej Chatki trafiło 123 kotów w tym 32 zabranych ze schroniska z Sosnowcu.

  Dzięki współpracy wolontariuszy udało się znaleźć domy dla 94 kotów, przebywających pod opieką wolontariuszy Kociej Chatki.

   

  Wolontariat w schronisku

  Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest wsparcie podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, mieszczącego się przy ulicy Baczyńskiego 2B w Sosnowcu. Schronisko prowadzone jest przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu, a nasze stowarzyszenie pomaga w różnych obszarach jego działalności, na mocy umowy podpisanej w roku 2011.

  Do zadań wolontariuszy należało między innymi prowadzenie strony internetowej schroniska www.schronisko.sosnowiec.pl, prowadzenia Fanpage schroniska na Facebooku, oraz na Instagramie. Wolontariusze wykonywali profesjonalne zdjęcia psom i kotom, zamieszczali ich ogłoszenia w mediach oraz prowadzili wizyty przed i po adopcyjne.

  W soboty oraz w niedziele w schronisku wolontariusze organizowali spacery psów. Koci wolontariusze zajmowali się socjalizacją kotów, szukaniem im domów stałych i tymczasowych.

  Do zadań wolontariatu należy także organizowanie akcji adopcyjnych i zbiórkowych na rzecz schroniska, co zostało opisane poniżej.

   

  Akcje adopcyjne i zbiórkowe

  W roku 2017, podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie organizowało oraz brało udział w szeregu akcji promujących adopcje bezdomnych zwierząt oraz propagujących metody zapobiegania bezdomności zwierząt.  Wśród wielu tego typu wydarzeń, które miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, szczególnie warto wymienić:

  1. Spacer z psem schroniskowym (3 edycje) – cykliczna akcja organizowana przez wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Jej celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Sosnowca i miast ościennych na problem bezdomności zwierząt, promowanie adopcji oraz zbiórka funduszy na ponadpodstawowe potrzeby podopiecznych.
  2. Dzień Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu – nowe wydarzenie mające na celu promowanie adopcji kotów, edukacje społeczeństwa w temacie kotów wolno żyjących oraz zbiórka funduszy na ponadpodstawowe potrzeby kocich podopiecznych.
  3. Akcje zbiórkowe w Urzędzie Miasta i Uniwersytecie Śląskim (Wydział Filologii) – głównym celem tych akcji jest pozyskanie funduszy na dodatkowe potrzeby psów i kotów pod opieką Stowarzyszenia.
  4. Festiwal Organizacji Pozarządowych – Promowanie działań Stowarzyszenia, zachęcanie do adopcji bezdomnych zwierząt oraz zbiórka funduszy. Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat działalności na rzecz bezdomnych zwierząt prowadzonych na terenie Sosnowca i miast ościennych
  5. Darmowe chipowanie psów i kotów dla mieszkańców Sosnowca podczas Dni Sosnowca
  6. Otwarcie sezonu rowerowego w Dąbrowie Górniczej – już od kilku lat podczas tego wydarzenia promujemy adopcje psów i kotów oraz edukujemy dzieci i młodzież.
  7. Klasyczna Niedziela – podczas zlotu samochodów odbywały się zbiórki darów, promowanie adopcji psów.
  8. Gra Miejska w Dąbrowie Górniczej – promowanie aktywnego spędzania czasu z psem oraz adopcji psów schroniskowych, które uczestniczyły w tej grze.
  9. Przybij Piątkę Pati – w tym roku naszą obecnością wsparliśmy zbiórkę pieniężną na rzecz Patrycji chorej na raka.
  10. Senioralia w Czeladzi – zbiórka funduszy oraz darów, promocja adopcji psich i kocich seniorów.

   

  Kampanie informacyjne i edukacyjne

  KOTY MIEJSKIE – POMÓŻCIE IM PRZEŻYĆ

  Akcja „Koty miejskie – pomóżcie im przeżyć” była organizowana przez Stowarzyszenie na przełomie roku 2016 i 2017. Miała na celu przybliżenie mieszkańcom tematyki związanej z bytowaniem kotów wolnożyjących w mieście. Szczególnie zależało nam na podkreśleniu prawnej ochrony kotów, ich prawa do życia na terenach miejskich, moralnego obowiązki zmniejszania populacji przez kastracje i sterylizacje, świadomej opieki w tym dokarmiania.  

  Do akcji wykorzystaliśmy plakaty informacyjne umieszczone w środkach komunikacji miejskiej, uzupełnieniem tego były 4 billboardy wielkoformatowe, które zawisły w Sosnowcu.

  Ponadto, w ramach akcji pomocy kotom w mieście, Nadzieja na Dom ufundowała i zainstalowała ok. 30 solidnych, drewnianych, ocieplanych budek dla kotów. W minionym roku, z zebranych funduszy wysterylizowano/wykastrowano ponad 100 kocurów i kotek.

   

   

  PIES PRZY BUDZIE MA SWOJE PRAWO!

  Pod koniec roku 2017 Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię „Pies przy budzie ma swoje Prawo”. Głównym celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na prawa psów, które większość swojego życia spędzają przywiązane do budy. Przede wszystkim zależało nam na podkreśleniu praw wobec takiego psa i obowiązków jakie ma właściciel, które są ściśle określone przez Ustawę z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. Mamy również wielką nadzieję, że społeczeństwo zacznie bardziej uważnie przyglądać się zwierzętom w swoim sąsiedztwie i w przypadkach niedotrzymania zapisów ustawy będą oni alarmować miejskie służby bądź okoliczne Stowarzyszenia.

  Do akcji wykorzystaliśmy plakaty informacyjne umieszczone w środkach komunikacji miejskiej oraz w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców jak np. targi, szkoły itp., jak również _ billboardy wielkoformatowe, które zawisły w Sosnowcu.

   

  Akcja edukacyjna „Ręka w Łapę”

  Od 2012 roku Stowarzyszenie prowadzi akcję edukacyjną „Ręka w Łapę” na terenie szkół i przedszkoli.

  Na przełomie 2016 i 2017 roku rozpoczęła się już 5 edycja naszej akcji edukacyjnej "Ręką w łapę".

  W ramach akcji prowadzimy zajęcia kyno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży skupiając się głównie na tematach związanych z bezdomnością zwierząt oraz bezpiecznym kontaktem z psem. Pokazujemy najmłodszym, czym jest schronisko oraz jak można pomagać bezdomnym zwierzętom. Uczymy, że zwierzę to odpowiedzialność i należy zapewnić mu odpowiednią opiekę. Ponadto prezentujemy, jak powinno się obchodzić z psem oraz jak czytać i szanować psią komunikację, aby kontakt był bezpieczny oraz przyjemny dla obu stron. Chcemy również pokazać, że czworonóg może być świetnym towarzyszem spędzania wolnego czasu. Bardzo ważne jest dla nas także dbanie o dobrostan psów, które towarzyszą nam podczas zajęć. Staramy się, aby nasze lekcje były nie tylko ciekawe dla uczestników, ale też komfortowe dla zwierząt.

  W trakcie kilku lat trwania akcji odwiedziliśmy bardzo dużo placówek, do wielu z nich byliśmy zapraszani ponownie, w trakcie kolejnych edycji. To pokazuje nam, że nasze lekcje spotykają się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony uczestników.

  W roku 2017 odbyły się 97 spotkania w ramach akcji edukacyjnej "Ręka w łąpę. Spójrz na świat z perspektywy 4 łap". Dotarliśmy do różnych miast na terenie Śląska i Zagłębia: Sosnowca, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sławkowa, Boguchwałowic, Tych. Odwiedziliśmy 21 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, a także ośrodek wychowawczy oraz grupę harcerzy. Po raz kolejny przeprowadziliśmy zajęcia we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu, a pod koniec roku nawiązaliśmy również współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach akcji „Pracownik socjalny czyta dzieciom”.

   

  Interwencje dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt

  Z roku na rok otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

  W 2017 otrzymaliśmy 209 zgłoszeń w sprawie znęcania się nad zwierzętami w Sosnowcu i miastach ościennych (Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Katowice, Mysłowice, Sławków, Sarnów, Bytom, Wojkowice, Jaworzno).

  Staramy się reagować najszybciej, jak tylko jest to możliwe. Nasi inspektorzy (wolontariusze) sprawdzają dobrostan zwierząt i podejmują działania odpowiednie dla danej sytuacji. Bardzo często nasze interwencje przeprowadzane są przy współudziale Policji, Straży Miejskiej czy nawet Straży Pożarnej.

  W większości przypadków, okazuje się, że zaniedbanie zwierzęcia wynika z trudnej sytuacji finansowej właścicieli i niezaradności życiowej. Czasami  właściciele sami potrzebują pomocy, co zgłaszane jest odpowiednim służbom. W takich przypadkach stowarzyszenie na własny koszt leczy zwierzęta, jednocześnie dbając o ich sterylizacje i kastracje zwierząt. W kilku przypadkach właściciele psów otrzymali ocieplone budy dla swoich podopiecznych. Nasi inspektorzy sprawują kuratelę nad takimi domami, sprawdzając czy sytuacja zwierząt i świadomość/odpowiedzialność właścicieli poprawia się.

  Niestety, zdarzają się przypadki, kiedy konieczne jest odebranie zwierząt i wystąpienie na drogę prawną, zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami czy uśmiercenia zwierzęcia.

  W 2017 nasze stowarzyszenie odebrało w ramach interwencji 27 psów i 6 kotów.

   

  Szkolenia

  W 2017 roku nasi wolontariusze brali udział w szkoleniu:

  1. Szkolenia z przeprowadzania interwencji i prawnej ochrony zwierząt dla inspektorów stowarzyszenia – szkolenia własne.
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000365274
 • Konto:42 2030 0045 1110 0000 0265 1620
 • Adres:Stawowa 4
 • WWW:www.nadziejanadom.org
 • E-mail:biuro@nadziejanadom.org
 • Telefon:600809399
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00