• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    PTSR Sieradz
    KRS 0000274957

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń pod numerem 0000274957. Jesteśmy organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, inne choroby neurologiczne, ich rodziny i przyjaciół. Misją stowarzyszenia jest poprawa jakości życia naszych podopiecznych, tak aby nadal mogli być pełnoprawnymi uczestnikami społeczeństwa i prowadzić godne życie . Zrzeszamy 155 członków w naszym oddziale, a Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zrzesza ich ok . 6 tys. w 25 oddziałach na terenie całej Polski.
Oddziały podlegają statutowo Radzie Głównej PTSR w Warszawie.
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu swoją samodzielną działalność rozpoczął w 2007 roku. Lata 2007 -2012 polegały głównie na pozyskiwaniu członków i wytyczeniu odpowiednich działań. Okres od 2013 roku do chwili obecnej uznać należy za bardzo udany dla naszego stowarzyszenia. Do takiej oceny skłania przede wszystkim ocena działań z zakresu rehabilitacji domowej , opieki asystenta osób niepełnosprawnych oraz psychologa. Dzięki uzyskanemu przez stowarzyszenie dofinansowaniu, grupie najbardziej potrzebujących osób, zapewniliśmy udział w rehabilitacji domowej, pomoc asystenta osób niepełnosprawnych, psychologa i konsultanta.
W okresie od 01.01.2015r. do 31.07.2017r. realizowaliśmy zadanie „AKTYWNOŚĆ TO ZDROWIE „Rehabilitant – Asystent – Psycholog, a w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2018 r.RAK-2017 Rehabilitant -Asystent -Konsultant,
Są to zajęcia aktywizujące i usamodzielniające osoby niepełnosprawne w warunkach domowych. Zestaw działań realizowany jest w trzech obszarach, jako ciągła pomoc na rzecz poprawy jakości życia. Z takiego wsparcia korzysta rocznie średnio 60 osób z niepełnosprawnościami, należącymi do naszego stowarzyszenia.
Dużym powodzeniem w naszym stowarzyszeniu cieszą się niekonwencjonalne formy terapii i rehabilitacji . Wszyscy niezależnie od stanu zdrowia i stopnia sprawności , biorą udział w licznych imprezach integracyjnych , warsztatach manualnych czy muzyczno-tanecznych . Podczas tych spotkań często ujawniają się nieodkryte zdolności, które są wykorzystywane do tworzenia wyrobów rękodzielniczych, a następnie wystawiane na jarmarkach w ramach zbiórki publicznej
W latach 2015-2016 zorganizowaliśmy dwa koncerty charytatywne : Haliny Kunickiej i zespołu country TEREN C, które pozwoliły na zintegrowanie społeczeństwa lokalnego z osobami niepełnosprawnymi i poznanie potrzeb naszego stowarzyszenia. Wyjazdy jednodniowe do Teatru czy kina pozwalają chorym i ich opiekunom opuścić mieszkanie i znaleźć się w innym świecie.
Najbardziej wyczekiwanym spotkaniem jest co roku „Spotkanie Opłatkowe” w którym biorą również udział nasi samorządowcy i przedstawiciele firm doceniających działalność stowarzyszenia. Jest to niezapomniany wieczór , pełen radości i zadumy. Upominki wręczane przez „Mikołaja” dopełniają szczęście i uśmiech na każdej twarzy.
Przedstawiciele naszego Oddziału biorą czynny udział w działalności Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Warszawie.
Pozyskujemy również środki finansowe podczas zbiórek publicznych organizowanych w sieradzkich supermarketach oraz środki z darowizn , które przeznaczane są na dofinansowanie i realizację zadań projektowych.
Uśmiech i radość na twarzach naszych członków wynagradza trud jaki włożyliśmy w realizację wszystkich działań.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.