Stowarzyszenie "Razem"

Stowarzyszenie
 • Stowarzyszenie RAZEM - bo razem raźniej!

  Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej dla 60 osób niepełnosprawnych z powiatu gnieźnieńskiego.

  Jak wykorzystamy 1,5%

   

  • rehabilitacja osób niepełnosprawnych
  • organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

   

  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000079501
  • Konto:04 9065 0006 0000 0019 8387 0001
  • Adres:ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno
  • WWW:razemgniezno.pl
  • E-mail:wesola.k@interia.pl
  • Telefon:693 023 448
 • Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „ Razem” jest dowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw niesienia pomocy rodzinom i osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków i kolizji drogowych, propagowanie i rozwijanie postaw, promocji wszystkiego, co sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują wskazane działanie.

  Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin zmierzające do stworzenia im możliwości pełnego uczestnictwa w życiu;
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie doradztwa w egzekwowaniu praw należnych osobom niepełnosprawnym;
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
  • działalności charytatywnej w zakresie rehabilitacji;
  • działalności charytatywnej w zakresie rekreacji;
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  • pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
  • nauki, oświaty, edukacji i wychowania;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • wypoczynku osób niepełnosprawnych;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działań na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.                                                                                                      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • organizowanie i promowanie różnych form demokracji lokalnej;
  • organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów i spartakiad przedmiotowych;
  • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
  • likwidację barier architektonicznych;
  • organizowanie doradztwa w zakresie egzekwowania praw należnych osobom niepełnosprawnym;
  • organizowanie szkoleń, kursów, mających na celu podwyższenie lub zdobywanie kwalifikacji oraz ułatwianie dostępu do refundowanych wydawnictw;
  • opracowywanie i realizację programów osłonowych, w szczególności w zakresie niepełnosprawności;
  • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
  • prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego dla osób niepełnosprawnych;
  • współdziałanie z organami i agendami władzy państwowej, samorządowej, związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z celami Stowarzyszenia;
  • nawiązywanie i organizację wymiany międzynarodowej;
  • udzielanie pomocy materialnej i prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
  • udzielanie pomocy materialnej i prawnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  • organizowanie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, utworzenie warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zakładu aktywności zawodowej jako formy działalności gospodarczej dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym ;
  • organizowanie placówek prowadzących wielokompleksowe postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym także z zaburzeniami sprzężonymi;
  • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, ich opiekunów i rodzin;
  • promocję działalności twórczej niepełnosprawnych;
  • gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1,5% podatku dla:

Stowarzyszenie "Razem"

Stowarzyszenie RAZEM - bo razem raźniej!