Stowarzyszenie SOS AK

Stowarzyszenie SOS AK
 • "Wspólna droga, wspólny cel"

  Stowarzyszenie jest rozpoczęło swoją działalność w 2000 r. Aktywnie działa na terenie powiatu olkuskiego niosąc pomoc ludziom starszym, dzieciom z ubogich rodzin i osobom niepełnosprawnym.

  Jak wykorzystamy 1,5%

  Środki zostaną przeznaczone na: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, chorym, ubogim, zdesperowanym i uzależnionym.

  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000016137
  • Konto:29 124 0 49 40 1 111 0000 549 9 47 28
  • Adres:32-300 Olkusz, ul. Gęsia 25
  • WWW:http://wtzolkusz.pl/
  • E-mail:stowarzyszeniesos@poczta.onet.pl
  • Telefon:502321399
 • Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu rozpoczęło działalność w dniu 12.05.2000 roku. Jest organizacją pozarządową non-profit, która nie prowadzi działalności gospodarczej i aktywnie działa na terenie powiatu olkuskiego. Organizacja powstała w wyniku spotkania ludzi, którzy poczuli się odpowiedzialni za społeczne skutki niesprawiedliwości, za los ludzi pokrzywdzonych, którzy nie mogą lub nie potrafią podołać wymogom życia społecznego i tych ostatnich, których nasze społeczeństwo spycha na margines życia. W dniu 10.08.2007 roku Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Naszym celem jest niesienie pomocy innym poprzez: 1. Działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji różnych grup społecznych. 2. Prowadzenie dzia

  Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/. Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, poprzez rozwijanie umiejętności życia codziennego, trening interpersonalny oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno – motywacyjnej.

  W zajęciach uczestniczy 30 dorosłych osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w Warsztacie prowadzona jest terapia zajęciowa w sześciu pracowniach:

  Zaradności życiowej

  Zajęcia w pracowni mają na celu ogólne usprawnienie i doskonalenie sprawności samoobsługowej i ruchowej pozwalającej na uzyskanie niezależności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życia codziennego uczestników, a także umiejętności adekwatnego zachowania się w zależności od sytuacji.

  Rękodzieła

  Pracownia umożliwia kształtowanie i rozwój zdolności manualnych, poznawczych, uczy cierpliwości i odwagi. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu różnych technik plastycznych oraz budowy i przeznaczenia narzędzi potrzebnych do pracy. Podczas zajęć uczestnicy uczą się jak starannie wykonać pracę,  a także ćwiczą wytrwałość.

  Gospodarstwa domowego.

  W pracowni realizowane są zagadnienia z zakresu kształtowania i doskonalenia umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz pracą w kuchni. Wszelkie poczynania terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego z uczestników. Dla jednych terapia nastawiona jest na naukę nowych umiejętności, dla drugich nacisk kładzie się na utrwalenie już posiadanych. Uczestnicy uczą się jak utrzymywać porządek na stanowisku pracy, oraz  na terenie ośrodka. Uczestnicy doskonalą umiejętności przysposabiające do pracy

  Krawiecko-dziewiarskiej

  Pracownia krawiecko – dziewiarska umożliwia kształtowanie i rozwój umiejętności zawodowych. Uczy cierpliwości i odwagi aby rozpocząć pracę oraz starannie i do końca ją wykonać. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu technik krawiecko dziewiarskich oraz budowy i przeznaczenia narzędzi potrzebnych do pracy, zajęcia z zakresu nauczania dziergania wzorów dziewiarskich, wykonywania wzorów tkackich i krawieckich, szycia ręcznego, mechanicznego, haftu i reperacji ubrań. Ten rodzaj zajęć w pracowni to głównie formy prac indywidualnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestnika.

  Artystyczno-fotograficznej

  Uczestnicy pracowni poznają różne techniki wyrazu artystycznego. Pracują z albumami fotograficznymi, układają i segregują zdjęcia. Uczą się jak obsługiwać aparat i kamerę. Opracowują wykonane zdjęcia, przygotowując je do umieszczenia w kronice warsztatu. Podopieczni biorą także udział w działaniach mających na celu kształtowanie umiejętności rozróżniania dźwięków poprzez granie na instrumentach. Uczestniczą w zajęciach relaksacyjnych, a także tych związanych z działalnością  teatralną - występy artystyczne śpiewane, przedstawienia teatralne, układy taneczne, konkursy  poezji śpiewanej oraz recytowanej.

  Komputerowo- poligraficznej

  Uczestnicy uczą się samodzielnej obsługi komputera, wykorzystywania możliwości Internetu w sposób bezpieczny i dostosowany do ich aktualnych potrzeb. Zdobywają wiedzę dotyczącą różnych programów, a także sposobu ich zastosowania. Tworzą katalogi oraz przenoszą i kopiują pliki wykorzystując różnego typu nośniki. Ponadto uczą się obsługi urządzeń biurowych, takich jak: drukarka, ksero, czy laminarka. Stałym elementem zajęć jest badanie rynku pracy, a także wyszukiwanie ofert.

  Uczestnicy korzystają także z wsparcia psychologicznego, terapii logopedycznej, a także zajęć z rehabilitantem. Celem terapii jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym, możliwości w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Elementem w rehabilitacji społecznej  i zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzonej przez WTZ są różnego rodzaju imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

  W Warsztacie działa sekcja sportowa „Tajfuny” pod patronatem Achilles International Poland. Jej członkowie uczestniczą w turniejach, zawodach sportowych oraz olimpiadach specjalnych, odnosząc sukcesy.

  Czynione są  starania aby uczestnicy rozwijali umiejętności samodzielnego życia, cieszyli się dniem codziennym, podejmowali zatrudnienie i swobodnie poruszali się w świecie ludzi zdrowych. Na bieżąco podejmowane są zadania zgodnie z ustalonymi indywidualnymi planami działania sporządzonymi dla każdego uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej. Formy pracy, jej metody i organizacja zajęć warsztatowych, jest realizowana w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego podopiecznego.

  Działąlnośc pomocowa realizowana jest poprzez:

  a/ Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

  b/ Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

  c/ Promowanie integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.

  d/Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, chorym, ubogim, zdesperowanym i uzależnionym.

  e/Działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogi


 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1,5% podatku dla:

Stowarzyszenie SOS AK