Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
 • Warto być dobrym! Oddaj 1% na Caritas!

  Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest największą organizacją pożytku publicznego w województwie lubuskim działającą od ponad 25 lat. Przez cały rok pomagamy biednym, potrzebującym, dzieciom, osobom starszym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym. Jesteśmy obecni z oferowaną pomocą niemal we wszystkim sytuacjach kryzysowych na naszyj terenie. Ludzie są dla nas najważniejsi. Poprzez posługę naszych pracowników i ponad 2000 wolontariuszy niesiemy realną pomoc, nadzieję na lepsze jutro i nadzieję każdego dnia.

  Jak wykorzystamy 1%

  Dochód w ramach akcji 1% podatku- 100% serca przeznaczymy na:

  • Indywidualną pomoc w leczeniu i rehabilitacji 
  • Organizację wakacji letnich dla dzieci z ubogich rodzin.
  • Działalność placówek dla dzieci i młodzieży w naszej diecezji
  • Dystrybucję pomocy rzeczowej i żywnościowej na teren naszej diecezji
  • Rozwój i promocja wolontariatu głównie poprzez prowadzenie Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze
  • Prowadzenie Schroniska Aktywizujacego dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Zielonej Górze
  • Remont i prowadzenie Schroniska Caritas dla bezomnych w Żukowicach
  • Działalność łaźni i ogrzewalni dla bezdomnych w Zielonej Górze
  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000226818
  • Wizytówka:www.pitax.pl/caritas_zgora
  • Konto:86 109 0 16 36 0 000 0001 034 5 90 15
  • Adres:Ul. Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra
  • WWW:www.caritaszg.pl
  • E-mail:zielonagora@caritas.pl
  • Telefon:535 44 25 44
 • Nadrzędnym celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Do zadań Caritas jako organizacji pożytku publicznego należy: 1) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania, 2) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów oraz innych osób i grup społecznych będących w potrzebie, 3) pomoc społeczna w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mająca na celu w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wspierająca osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) ochrona i promocja zdrowia, 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzające w szczególności do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, 7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 10) działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 11) wypoczynek dzieci i młodzieży, 12) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego, 13) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 14) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 16) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 17) promocja i organizacja wolontariatu, 18) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty funkcjonujące w sferze pożytku publicznego, 19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 20) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, 21) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 22) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 23) działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

  Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej pomaga każdemu, kto się do nas zgłosi.

  Nikogo nie odsyłamy z pustymi rękoma. Każdy jest wart uwagi i szacunku. Fundusze z tytuły 1% podatku od Polaków to dla nas ważny punkt w budżecie, dzięki któremu możemy lepiej i sprawniej pomagać ludziom w potrzebie. Oddaj 1% podatku- to nic nie kosztuje.


 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Niesiemy pomoc potrzebującym. Szczególną opieką otaczamy dzieci, seniorów oraz osoby chore i niepełnosprawne.