MIEJSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHRZANOWIE

MIEJSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHRZANOWIE
 • URODZENI BY RATOWAĆ

  ORGANIZOWANIE POMOCY ORAZ RATOWANIE OSÓB, KTÓRE ULEGŁY WYPADKOWI LUB SĄ NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA NA WODACH. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PODCZAS POWODZI.

  Jak wykorzystamy 1,5%

  ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU, ORGANIZACJA SZKOLEŃ I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZYCH RATOWNIKÓW.

  • Obszar działalności:Sport i rekreacja
  • Obszar działania:województwo małopolskie
  • KRS:0000235462
  • Konto:65 249 0 00 05 0 000 4530 654 3 13 29
  • Adres:UL. MYDLANA 20, 32-500 CHRZANÓW
  • WWW:WWW.MWOPR.PL
  • E-mail:biuro@mwopr.pl
  • Telefon:731530313
 • Miejskie WOPR w Chrzanowie jest specjalistycznym stowarzyszeniem zrzeszonym w Małopolskim Wopr. Terenem działania jest w szczególności obszar Powiatu Chrzanowskiego. Miejskie WOPR opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.

  Celem Miejskiego WOPR jest:

  1. Uświadamianie społeczeństwu jak ważna jest pierwsza pomoc.

  2. Propagowanie bezpiecznego wypoczynku i rekreacji nad wodą.

  3. Promowanie idei WOPR - wodniackiej.

  4. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu.

  Miejskie WOPR realizuje swoje cele poprzez: 
  1. organizowanie pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielanie pierwszej pomocy medycznej; 
  2. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami 
  zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego; 
  3. udział w operacjach i prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów 
  na wodach;
  4. ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się; 
  5. dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowania 
  do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń; 
  6. występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji;
  7. wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym;
  8. wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych;
  9. ustalania programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego; 
  10. organizowania oraz przeprowadzania szkolenia służby ratowniczej; 
  11. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji; 
  12. krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
  13. nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania; 
  14. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania; 
  15. inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
  16. prowadzenie rejestracji i badań technicznych własnych statków ratowniczych;
  17. wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi
  i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi; 
  18. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej; 
  19. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego; 
  20. propagowanie zdrowego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży;
  21. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  22. prowadzenie nauki, edukacji pozaszkolnej, oświaty i wychowania;
  23. wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną, rekreację i turystykę;
  24. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej jak: alkoholizm, narkomania poprzez profilaktykę, sport i rekreację;
  25. organizowanie imprez, zawodów oraz prowadzenie zajęć nad wodami dla osób niepełnosprawnych;
  26. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizację celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych. 
   


 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1,5% podatku dla:

MIEJSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHRZANOWIE