1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki
KRS 0000005726

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Zapewniamy wsparcie potrzebującym osobom głuchym

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki prowadzi dwa Specjalistyczne Ośrodki Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, dwa Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących oraz dwie świetlice środowiskowe.

 

Działania w Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących:

– usługi indywidualne – udzielanie osobom niesłyszącym pomocy;
– w załatwianiu spraw codziennych, socjalnych, rodzinnych, zawodowych, wychowawczych, urzędowych;
– zajęcia grupowe – praca informacyjna, kulturalno-oświatowa, zajęcia rozwojowe w kołach zainteresowań, nauka języka polskiego;
– pomoc online, przy użyciu komunikatora Skype – umożliwia nam to dotarcie do osób z małych miejscowości i wsi, które nie mają dostępu do profesjonalnych tłumaczy języka migowego.

 

Rodzaje działań w Specjalistycznych Ośrodkach Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu:

– kompleksowa rehabilitacja słuchu i mowy, usprawnianie wieloprofilowe dzieci;
– diagnoza słuchu (audiometria tonalna, impedancja), komputerowy dobór zaopatrzenia wspomagającego słyszenie dla dzieci i dorosłych;
– praca z rodzicami dzieci nad umiejętnością rehabilitowania swojego dziecka,
– pomoc w akceptacji niepełnosprawności i rozumieniu istoty rehabilitacji;
– praca z nauczycielami dzieci nad zrozumieniem specyfiki funkcjonowania dziecka niesłyszącego w środowisku słyszących.

 

Również realizujemy różnorodne projekty edukacyjne i integracyjne skierowane do osób niesłyszących i słyszących.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Osoby głuche posługujące się polskim językiem migowym (PJM) na codzień spotykają się z ogromnymi trudnosciami w funkcjonowaniu: wszechobecny brak dostępnych tłumaczy PJM oraz niska świadomość w społeczeństwie nt. ich potrzeb przyczynia się do tego, że są oni praktycznie wykluczeni z wielu sfer życia społecznego. Większość z nich ma słabą znajomość języka polskiego, gdyż jest on językiem niedostepnym dla nich od urodzenia. Brak udogodnień oraz świadomości społecznej przyczynia się do tego, że potrzebują oni asysty osoby (np. członka rodziny) nawet w prozaicznych sytuacjach, jak wizyta u lekarza czy chociażby załatwienie spraw przez telefon. Oferujemy nie tylko wsparcie tłumaczy, ale także zajęcia podnoszące znajomość języka polskiego w formie pisanej, upowszechnianie informacji niedostępnych dla nich samych, podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób głuchych.

 

Wasze wsparcie umożliwi nam dalsze działania w Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, w ramach których pomagamy najbardziej potrzebującym.

Więcej o nas

Więcej o nas

Polski Związek Głuchych zrzesza środowisko osób niesłyszących, w tym osoby całkowicie głuche posługujące się Polskim Językiem Migowym (PJM). Przynależność do naszej organizacji jest dobrowolna. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam działać skutecznie, zgodnie z potrzebami środowiska. Polski Związek Głuchych jest jedyną tego typu organizacją działającą na rzecz osób głuchych w tak szerokim zakresie. Wypełniamy obowiązki rehabilitacyjne i opiekuńcze państwa w stosunku do osób niesłyszących w każdym wieku.

Jednostka jest kontynuatorem działalności Chrześcijańskiego Towarzystwa Głuchoniemych „OPATRZNOŚĆ”, które powstało na terenie Warszawy w 1883r. i działało do wybuchu II Wojny Światowej. Po wyzwoleniu reaktywowano działalność w 1945r. W 1946r. na Zjeździe Stowarzyszeń Głuchoniemych utworzono jedną organizację pod nazwą Polski Związek Głuchoniemych i Ich Przyjaciół. W 1955 r. nazwa została zmieniona na Polski Związek Głuchych, pod którą działa do dziś.

 

Celem Polskiego Związku Głuchych jest wspieranie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez:

 1. sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami głuchymi, z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich rodzin – poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
 2. organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku,
 3. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w zakresie języka migowego,
 4. organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
 5. prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji oraz aktywizacji,
 6. ochronę praw i interesów, oraz udzielanie pomocy prawnej i w sprawach socjalno-bytowych,
 7. prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
 8. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej nt. głuchych i ich kultury, skierowanej do osób słyszących,
 9. promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 10. udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim, i osobom starszym, seniorom,
 11. podtrzymywanie tradycji kulturowej oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
 12. prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii dla osób głuchych i słyszących,
 13. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 14. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 15. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 16. realizowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 17. realizowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 18. realizowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii),
 19. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 20. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 21. działania przeciwko wykluczeniu społecznemu,
 22. działania związane z ochroną praw konsumenta,
 23. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
 24. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 25. prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego,
 26. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. W tym prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
 27. promowanie osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób głuchych i z uszkodzonym słuchem,
 28. prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz zwiększenie świadomości prawnej.

 


Realizujemy nasze cele poprzez jednostki takie jak:
1. PZG Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących przy Oddziale Mazowieckim w Warszawie,
2. PZG Terenowe Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego niesłyszących w Radomiu, Siedlcach,
(w ramach każdego z wymienionych ośrodków działa także placówka kulturalno-oświatowa)
3. Specjalistyczne Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Warszawie, Radomiu i Siedlcach.


We wszystkich tych placówkach osoby z wadą słuchu, zarówno głusi jak i słabosłyszący i niedosłyszący, znajdą pełną pomoc we wszystkich sprawach życiowych, zatrudnienia, związanych ze szkoleniem i z wieloma innymi obszarami społecznymi.

Prowadzimy dodatkowo zajęcia wyrównawcze znajomości z języka polskiego, koła zainteresowań dla głuchych posługującym się polskim jezykiem migowym (PJM), klub seniorów bez barier, organizujemy imprezy i turnusy rehabilitacyjne z tłumaczem języka migowego, upowszechniamy dostępność informacyjną tłumacząc na PJM np. prasę, wiadomości, kultowe filmy oraz ważne informacje, które są niedostepne osobom głuchym. Angażujemy się także w działalność kulturalną skierowaną także dla osób nieznających PJM poprzez teatr i działania artystyczne, które również podnoszą świadomość na temat osób głuchych i ich potrzeb w społeczeństwie.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000005726
 • Konto:69 1160 2202 0000 0000 5515 6090
 • Adres:Białostocka 4, 03-741 Warszawa
 • WWW:pzg.warszawa.pl
 • E-mail:marta.abramczyk@pzg.warszawa.pl
 • Telefon:882 088 890Formularze PIT 2019/2020 dla
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

KRS 0000005726

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

 • Zapewniamy wsparcie potrzebującym osobom głuchym

  Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki prowadzi dwa Specjalistyczne Ośrodki Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, dwa Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących oraz dwie świetlice środowiskowe.

   

  Działania w Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących:

  – usługi indywidualne – udzielanie osobom niesłyszącym pomocy;
  – w załatwianiu spraw codziennych, socjalnych, rodzinnych, zawodowych, wychowawczych, urzędowych;
  – zajęcia grupowe – praca informacyjna, kulturalno-oświatowa, zajęcia rozwojowe w kołach zainteresowań, nauka języka polskiego;
  – pomoc online, przy użyciu komunikatora Skype – umożliwia nam to dotarcie do osób z małych miejscowości i wsi, które nie mają dostępu do profesjonalnych tłumaczy języka migowego.

   

  Rodzaje działań w Specjalistycznych Ośrodkach Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu:

  – kompleksowa rehabilitacja słuchu i mowy, usprawnianie wieloprofilowe dzieci;
  – diagnoza słuchu (audiometria tonalna, impedancja), komputerowy dobór zaopatrzenia wspomagającego słyszenie dla dzieci i dorosłych;
  – praca z rodzicami dzieci nad umiejętnością rehabilitowania swojego dziecka,
  – pomoc w akceptacji niepełnosprawności i rozumieniu istoty rehabilitacji;
  – praca z nauczycielami dzieci nad zrozumieniem specyfiki funkcjonowania dziecka niesłyszącego w środowisku słyszących.

   

  Również realizujemy różnorodne projekty edukacyjne i integracyjne skierowane do osób niesłyszących i słyszących.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Osoby głuche posługujące się polskim językiem migowym (PJM) na codzień spotykają się z ogromnymi trudnosciami w funkcjonowaniu: wszechobecny brak dostępnych tłumaczy PJM oraz niska świadomość w społeczeństwie nt. ich potrzeb przyczynia się do tego, że są oni praktycznie wykluczeni z wielu sfer życia społecznego. Większość z nich ma słabą znajomość języka polskiego, gdyż jest on językiem niedostepnym dla nich od urodzenia. Brak udogodnień oraz świadomości społecznej przyczynia się do tego, że potrzebują oni asysty osoby (np. członka rodziny) nawet w prozaicznych sytuacjach, jak wizyta u lekarza czy chociażby załatwienie spraw przez telefon. Oferujemy nie tylko wsparcie tłumaczy, ale także zajęcia podnoszące znajomość języka polskiego w formie pisanej, upowszechnianie informacji niedostępnych dla nich samych, podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób głuchych.

   

  Wasze wsparcie umożliwi nam dalsze działania w Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, w ramach których pomagamy najbardziej potrzebującym.

 • Więcej o nas

  Polski Związek Głuchych zrzesza środowisko osób niesłyszących, w tym osoby całkowicie głuche posługujące się Polskim Językiem Migowym (PJM). Przynależność do naszej organizacji jest dobrowolna. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam działać skutecznie, zgodnie z potrzebami środowiska. Polski Związek Głuchych jest jedyną tego typu organizacją działającą na rzecz osób głuchych w tak szerokim zakresie. Wypełniamy obowiązki rehabilitacyjne i opiekuńcze państwa w stosunku do osób niesłyszących w każdym wieku.

  Jednostka jest kontynuatorem działalności Chrześcijańskiego Towarzystwa Głuchoniemych „OPATRZNOŚĆ”, które powstało na terenie Warszawy w 1883r. i działało do wybuchu II Wojny Światowej. Po wyzwoleniu reaktywowano działalność w 1945r. W 1946r. na Zjeździe Stowarzyszeń Głuchoniemych utworzono jedną organizację pod nazwą Polski Związek Głuchoniemych i Ich Przyjaciół. W 1955 r. nazwa została zmieniona na Polski Związek Głuchych, pod którą działa do dziś.

   

  Celem Polskiego Związku Głuchych jest wspieranie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez:

  1. sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami głuchymi, z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich rodzin – poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
  2. organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku,
  3. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w zakresie języka migowego,
  4. organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
  5. prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji oraz aktywizacji,
  6. ochronę praw i interesów, oraz udzielanie pomocy prawnej i w sprawach socjalno-bytowych,
  7. prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
  8. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej nt. głuchych i ich kultury, skierowanej do osób słyszących,
  9. promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
  10. udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim, i osobom starszym, seniorom,
  11. podtrzymywanie tradycji kulturowej oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
  12. prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii dla osób głuchych i słyszących,
  13. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  14. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  15. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  16. realizowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  17. realizowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  18. realizowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii),
  19. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  20. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  21. działania przeciwko wykluczeniu społecznemu,
  22. działania związane z ochroną praw konsumenta,
  23. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
  24. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  25. prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego,
  26. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. W tym prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
  27. promowanie osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób głuchych i z uszkodzonym słuchem,
  28. prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz zwiększenie świadomości prawnej.

   


  Realizujemy nasze cele poprzez jednostki takie jak:
  1. PZG Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących przy Oddziale Mazowieckim w Warszawie,
  2. PZG Terenowe Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego niesłyszących w Radomiu, Siedlcach,
  (w ramach każdego z wymienionych ośrodków działa także placówka kulturalno-oświatowa)
  3. Specjalistyczne Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Warszawie, Radomiu i Siedlcach.


  We wszystkich tych placówkach osoby z wadą słuchu, zarówno głusi jak i słabosłyszący i niedosłyszący, znajdą pełną pomoc we wszystkich sprawach życiowych, zatrudnienia, związanych ze szkoleniem i z wieloma innymi obszarami społecznymi.

  Prowadzimy dodatkowo zajęcia wyrównawcze znajomości z języka polskiego, koła zainteresowań dla głuchych posługującym się polskim jezykiem migowym (PJM), klub seniorów bez barier, organizujemy imprezy i turnusy rehabilitacyjne z tłumaczem języka migowego, upowszechniamy dostępność informacyjną tłumacząc na PJM np. prasę, wiadomości, kultowe filmy oraz ważne informacje, które są niedostepne osobom głuchym. Angażujemy się także w działalność kulturalną skierowaną także dla osób nieznających PJM poprzez teatr i działania artystyczne, które również podnoszą świadomość na temat osób głuchych i ich potrzeb w społeczeństwie.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000005726
 • Konto:69 1160 2202 0000 0000 5515 6090
 • Adres:Białostocka 4, 03-741 Warszawa
 • WWW:pzg.warszawa.pl
 • E-mail:marta.abramczyk@pzg.warszawa.pl
 • Telefon:882 088 890
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00