1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Lublinie

KRS 0000008066

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Lublinie

KRS 0000008066

Prezent OPP

Otwórzmy przed nimi życie.

Od 1965r Stowarzyszenie prowadzi stałą rehabilitację osób niepełnosprawnych z terenu miasta Lublin i okolicznych gmin.Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Wszystkie  działania prowadzimy w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

W ramach działalności prowadzimy:

1. Dzienne Centrum Aktywności, w którym rehabilitujemy 55 osób niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i  dorosłych. Uczestnicy DCA korzystają  z rehabilitacji ruchowej, masażu, zajęć pedagogicznych z wykorzystaniem komputera, zajęć logopedycznych, psychologicznych,  arteterapii, muzykoterapii, terapii SI.

2. Warsztat Terapii Zajeciowej, w którym uczestniczy w przygotowywaniu do samodzielnego życia oraz podjęcia pracy 25 osób. W ramach działaliności WTZ prowadzimy 5 pracowni prac. funkcjonowania społecznego, gospodarstwa domowego, technik różnych, rękodzieła artystycznego i plastyczną. Podopieczni WTZ uczestniczą w rehabilitacji społecznej i zawodowej, objeci są opieką psychologiczną, fizjoterapeuty i  pracownika socjalnego.

3.Niepubliczną Poradnię Wczesnego Wspomagania Rozwoju LOLEK dla 75 dzieci w wieku 0-7lat, niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością. Dzieci uczestniczą w rehabilitacji ruchowej, psychologicznej,logopedycznej i neurologopedycznej, pedagogicznej.  

4. Punkt Przedszkolny LOLEK  dla 15 dzieci z niepełnosprawnością, Przedszkolaki realizują program nauczania w przedszkolu dodatkowo objęte są wsparciem psychologicznym, logopedycznym, rehabilitacyjnym.  Wszystkie dzieci mające trudności w porozumiewaniu się werbalnym mają wprowadzoną komunikację alternatywną.

5. Świetlicę dla 9 osób z głębszą niepełnosprawnością i rehabilitację domową dla 11osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, uniemożliwiającą dojazd na zajęcia rehabilitacyjne. Podopieczni świetlicy objęci są wsparciem psychologicznym, pedagogicznym.  Uczestniczą w zajęciach muzykoterapii i rehabilitacji ruchowej.

W placówkach opieką obejmujemy osoby nipełnosprawne ze szczególnym uwzględnieniem osób upośledzonych intelektualnie w tym z Zesp. Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, autyzmem, wodogłowiem, małogłowiem, rozszczepem kręgosłupa i niepełnosprawnością sprzężoną. Większość prowadzonych przez nas działań jest współfinansowana przez administrację publiczną – PFRON, MOPR, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, realizujemy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dodatkowo prowadzimy lekcje wychowawcze w szkołach podstawowych na temat niepełnosprawności intelektualnej, organizujemy koncerty promujące  allternatywne i wspomagające  sposoby komunikacji  "AAC-owy przyjaciel", spotkania świąteczne, zabawy choinkowe, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej m. in. kin teatrów, filharmonii, organizujemy wycieczki turystyczno-krajoznawcze, spotkania integracyjne, praktyki zawodowe na otwartym rynku pracy.  Organizujemy równiez okolicznościowe kiermasze wyrobów uczestników WTZ dochód z nich przeznaczony jest na rehabilitacje społeczną, Nasi podopieczni biorą udział w konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia, są również wolontariuszami w czasie lekcji wychowawczych dotyczących niepełnosprawności intelektualnej.

Opieką obejmujemy również rodziny i opiekunów naszych podopiecznych oferując wsparcie prawnika, psuchiatry, psychologa.

Współpracujemy z lubelskimi uczelniami m.in z Uniwersytetem Madycznym w ramach współpracy nasi podopieczni mogą skorzystać z konsultacji z dietetykiem. Prowadzimy zajęcia dla studentów przybliżające problem niepełnosprawności intelektualnej. Wolontariusze  pomagają nam w organizacji imprez. Jesteśmy jedną z nielicznych placówek w Lublinie, gdzie mogą odbywać staże studenci anglojęzyczni.

Do prowadzenia terapii zatrudniamy wysokowykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą np. w ramch programu Erasmus+. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pozyskane z 1% wykorzystamy na dofinansowanie rahabilitacji medycznej i społecznej naszych podopiecznych oraz zakup podnośnika dla osób poruszających się na wózkach, który  ułatwi przenoszenie podopiecznych z wózka na materac w czasie rehabilitacji ruchowej. Pozyskane środki finansowy uzupełnią wkład własny, który musimy wnosić przy realizacji projektów dofinansowanych przez PFRON, Urząd Miasta, ROPS. Chcemy również utworzyć mieszkania treningowe, w których nasi podopieczni będą mogli podejmować próby samodzielnego, niezależnego od rodziny życia.

Więcej o nas

Więcej o nas

Większość osób niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem umysłwym pozbawiona jest szansy rozwijania swoich możliwości i aktywizowania się w życiu społecznym. Celem  Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 

Prowadzimy pięć  placówek Warsztat Terapii Zajęciowej dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną, Dzienne Centrum Aktywności dla 55 osób z róznymi rodzjamia niepełnosprawności i Niepubliczną Poradnię Wczesnego Wspomagania Rozwoju LOLEK dla 75 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0-7lat, Punkt Przedszkolny LOLEK  dla 15 dzieci z niepełnosprawnością, Wszystkie dzieci mające trudności w porozumiewaniu się werbalnym mają wprowadzoną komunikację alternatywną,   Świetlicę dla 9 osób z głębszą niepełnosprawnością i rehabilitację domową dla 11osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, uniemożliwiającą dojazd na zajęcia rehabilitacyjne. W ramach działalności dla naszych podopiecznych organizujemy wyjazdy rekreacyjne, wyjścia do kina, teatru i filharmonii, choinkę, spotkania świąteczne. W sumie z oferty Stowarzyszenia korzysta około 200 osób z niepełnosprawnością.  w wieku od 0 m-ca życia do 75r.ż. oferując kompleksową, ciągłą rehabilitację. Realizujemy od 2000 r. zadania zlecone przez PFRON obejmujące  prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób z niepełnosprawnością. Od 2002 roku realizujemy projekty dofinansowywane przez Urząd Miasta w ramach„Programu Działań na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Lublina” a w tym ”Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”, Prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. W ramach działalności Stowarzyszenia organizujemy wojewódzkie obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną dla ok 400 osób niepełnosprawnych z terenu woj. lubelskiego.
Organizujemy od 2014r koncerty AAC promujące alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. Realizujemy stale cyklicznie plenery malarskie, pikniki, zabawy noworoczne, imprezy integracyjne z cyklu „Obrzędy i Tradycje Polskie”. Zadania te współfinansowane ze środków PFRON przez MOPR. Od 2012 i nadal prowadzimy w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Lublinai okolic godziny wychowawcze przybliżające uczniom problem
niepełnosprawności intelektualnej, organizujemy również praktyki zawodowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz
szkolenie dla terapeutów podnoszące ich kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Projekty te finansowane były i są ze
środków Urzędu Miasta Lublin, ROPS oraz PFRON .Od 2014r i nadal nasi terapeuci podnoszą swoje kwalifikacje w ramach programu ERASMSU+ na terenie UE.

Główną i zazwyczaj jedyną formą aktywności osób niepełnosprawnych jest uczęszczanie do szkoły, przedszkola lub ośrodków wsparcia, które nie zawsze realizują w odpowiednim stopniu włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Spora część dzieci i młodzieży niepełnosprawnej korzysta z nauczania indywidualnego, co skutkuje bardzo ograniczonymi kontaktami ze środowiskiem, a także brakiem możliwości aktywizacji. Brak intensywnych i trwałych oddziaływań terapeutycznych w przypadku osób niepełnosprawnych skutkuje wycofaniem się z różnych form życia społecznego, spadkiem motywacji do podejmowania jakiegokolwiek wysiłku. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi zazwyczaj w ograniczonych środkach finansowych rodzin, gdzie obowiązek utrzymania rodziny spoczywa zazwyczaj na jednym z rodziców. Drugi rodzic zmuszony jest do rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Przyczyną bierności osób niepełnosprawnych jest również postawa rodziców, którzy bardzo często w obawie przed ciekawskimi spojrzeniami lub nieprzyjemnymi uwagami unikają zabierania dzieci, szczególnie z widoczną niepełnosprawnością do miejsc użyteczności publicznej.Prowadzone przez Stowarzyszenie działania przeciwdziałają marginalizacji osób niepełnosprawnych, pomagają rodzicom zaakceptować niepełnosprawność dziecka. Działalność Stowarzyszenia uwzględnia  również potrzeby starszych rodziców posiadających niepełnosprawne dziecko, którzy ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie są w stanie zapewnić odpowiedniej rehabilitacji swojemu dziecku.

W naszym Stowarzyszeniu około 70% osób określa swoją sytuację materialną jako niewystarczającą. Zapewnienie nieodpłatnej, kompleksowej i fachowej rehabilitacji  dla naszych podopiecznych stworza szansę na osiągnięcie znacznego postępu w rozwoju i zapobiega  regresowi nabytych umiejętności.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000008066
 • Konto:80 1240 2470 1111 0000 3221 6635
 • Adres:20-840 Lublin, ul. Rogowskiego 5
 • WWW:www.lublin.psoni.org.pl
 • E-mail:zk.lublin@psoni.org.pl
 • Telefon:817421293

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PSONI Koło w Lublinie” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
PSONI Koło w Lublinie

KRS 0000008066

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00