1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
  KRS 0000014017

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Z miłości do zwierząt

 Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest samodzielną, samofinansującą się organizacją pozarządową, powstałą 06.02.1990r.  działającą na terenie województwa łódzkiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego od roku 2005.  .  Działalność naszych członków jest pracą społeczną, a jedynym wynagrodzeniem radość z niesienia dobra  i szczęśliwe oczy uratowanych zwierzaków.

Jak wykorzystamy 1%

1% przeznaczamy na ratowanie życia i zdrowia zwierząt z interwencji, leczenie zwierząt, zakup karmę, edukację pro zwierzęcą, poszukiwanie nowych domów dla psów i kotów. 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ:
Interwencje- wyjazdy na interwencje dotyczące znęcania się nad zwierzętami realizowane są wg zgłoszeń. Odbywają się często w asyście policji i straży miejskiej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Interweniujemy realizując nasze kompetencje wynikające ze statutu oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji Towarzystwa zgłaszane jest do organów ścigania.


Edukacja humanitarna i ekologiczna - wyjazdy do szkół i przedszkoli w celu przedstawienie młodzieży problematyki okrucieństwa wobec zwierząt, konieczności sterylizacji, właściwego stosunku dl przyrody i środowiska.


Leczenie zwierząt - w tym finansowanie leczenia kotów wolno żyjących, ratowanie zwierząt z wypadków komunikacyjnych, leczenie zwierząt odebranych w trybie interwencji na podstawie art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, pomoc w sfinansowaniu leczenia dla ubogich właścicieli zwierząt.


Adopcje - szukanie nowych domów adopcyjnych dla zwierząt z interwencji. W skali roku ok. 250 psów i kotów znajduje nowe domy dzięki zaangażowaniu Towarzystwa.


Utrzymywanie zwierząt z interwencji do czasu znalezienia im nowych domów adopcyjnych w hotelach dla zwierząt, siedzibie Towarzystwa oraz domach tymczasowych. Rocznie ok. 150 przyjmowanych zwierząt. 


Sterylizacje zwierząt tj. psów i kotów właścicielskich, osób z niskimi dochodami np. zasiłek, renta, emerytura, którzy złożyli podania, gdyż nie stać ich na wykonanie zabiegu ograniczającego populację oraz zwierząt z interwencji.


Wydawanie karmy dla karmicieli społecznych i ubogich właścicieli zwierząt wpisanych do ewidencji karmicieli prowadzonej przez Towarzystwo.

Więcej o nas

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest samodzielną, samofinansującą się organizacją pozarządową, powstałą 06.02.1990r.  działającą na terenie województwa łódzkiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego od roku 2005. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z organami samorządowymi na rzecz ochrony zwierząt. Utrzymujemy się z darowizn i odpisów 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.  Jesteśmy organizacją non profit, pracującą tylko  na zasadach wolontariatu.  Działalność naszych członków jest pracą społeczną, a jedynym wynagrodzeniem radość z niesienia dobra  i szczęśliwe oczy uratowanych zwierzaków.

KIM JESTEŚMY?

- Działamy od 1990 roku

- Przeprowadziliśmy ponad 5000 tysięcy interwencji

- Uratowaliśmy ponad 2600 psów i 2500 kotów

- Przed sąd doprowadziliśmy kilkudziesięciu oprawców

- Za naszą pracę nie pobieramy pieniędzy

- Wspieramy legalnie działające schroniska

- Działamy realnie, a nie wirtualnie

CELE STATUTOWE: 
1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt oraz zapewnienie im niezbędnych środków bytowania. 
3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza zwierząt.
4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych obywatelsko postaw swoich członków.


SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH: 
1. Prowadzenie akcji propagandowej z pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych.
2. Organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni przyjaźni i dobroci dla zwierząt.
3. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.
5. Działanie na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi.
6. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego zainteresowanymi zagadnieniami opieki nad zwierzętami.
7. Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
8. Występowanie z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.
9. Inicjowanie i popieranie działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.
10. Prowadzenie akcji szkoleniowych społecznych opiekunów zwierząt.
11. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się światem zwierząt, ochroną środowiska lub zainteresowanymi stosunkiem człowieka do zwierząt jako jednym z elementów wychowawczych.
12. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznych i międzynarodowymi organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ:
Interwencje- wyjazdy na interwencje dotyczące znęcania się nad zwierzętami realizowane są wg zgłoszeń. Odbywają się często w asyście policji i straży miejskiej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Interweniujemy realizując nasze kompetencje wynikające ze statutu oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji Towarzystwa zgłaszane jest do organów ścigania.


Edukacja humanitarna i ekologiczna - wyjazdy do szkół i przedszkoli w celu przedstawienie młodzieży problematyki okrucieństwa wobec zwierząt, konieczności sterylizacji, właściwego stosunku dl przyrody i środowiska.


Leczenie zwierząt - w tym finansowanie leczenia kotów wolno żyjących, ratowanie zwierząt z wypadków komunikacyjnych, leczenie zwierząt odebranych w trybie interwencji na podstawie art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, pomoc w sfinansowaniu leczenia dla ubogich właścicieli zwierząt.


Adopcje - szukanie nowych domów adopcyjnych dla zwierząt z interwencji. W skali roku ok. 250 psów i kotów znajduje nowe domy dzięki zaangażowaniu Towarzystwa.


Utrzymywanie zwierząt z interwencji do czasu znalezienia im nowych domów adopcyjnych w hotelach dla zwierząt, siedzibie Towarzystwa oraz domach tymczasowych. Rocznie ok. 150 przyjmowanych zwierząt. 


Sterylizacje zwierząt tj. psów i kotów właścicielskich, osób z niskimi dochodami np. zasiłek, renta, emerytura, którzy złożyli podania, gdyż nie stać ich na wykonanie zabiegu ograniczającego populację oraz zwierząt z interwencji.


Wydawanie karmy dla karmicieli społecznych i ubogich właścicieli zwierząt wpisanych do ewidencji karmicieli prowadzonej przez Towarzystwo.


Organizowanie eventów promujących humanitaryzm wobec zwierząt m.in. Światowego Dnia Zwierząt na Kalonce, koncertów pt. Zwierzę nie jest rzeczą w Poleskim Ośrodku Sztuki. 

Współdziałanie z mediami na rzecz ochrony zwierząt m.in. w takich akcjach jak przeciwdziałanie wyrzucaniu zwierząt przed wakacjami, wystawianie miseczek z wodą dla zwierząt podczas upałów, promowanie petycji ŁTOnZ w sprawie niekorzystnej dla zwierząt propozycji zmiany ustawy o eksperymentach n zwierzętach, przedstawianie jako naganne społecznie przykładów znęcania się nad zwierzętmi ujawnionych podczas interwencji Towarzystwa. 


WCHODZIMY W SKŁAD:
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt powołanej dnia 31 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 5673/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi - kdozwierzetalodz.wordpress.com/nasze-kdo/

Rady Społecznej ds. Schroniska dla Zwierząt powołanej dnia 14 grudnia 2012r. Zarządzeniem Nr 3485/12 Prezydenta Miasta Łodzi

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Dnia 16.01.2015r. ŁTOnZ otrzymało wspaniałą nagrodę statuetkę DOBRE SERCA podczas Koncertu Charytatywnego na Rzecz Bezdomnych Zwierząt zorganizowanego przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Feliksa Parnella w Łodzi.


 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000014017
 • Konto:18 109 0 27 05 0 000 0001 160 6
 • Adres:ul. Piotrkowska 117 lok. 19, 90-430 Łódź
 • WWW:ltonz.com.pl
 • E-mail:lodztonz@wp.pl
 • Telefon:42 632 0502 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

  KRS 0000014017

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

 • Z miłości do zwierząt

   Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest samodzielną, samofinansującą się organizacją pozarządową, powstałą 06.02.1990r.  działającą na terenie województwa łódzkiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego od roku 2005.  .  Działalność naszych członków jest pracą społeczną, a jedynym wynagrodzeniem radość z niesienia dobra  i szczęśliwe oczy uratowanych zwierzaków.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% przeznaczamy na ratowanie życia i zdrowia zwierząt z interwencji, leczenie zwierząt, zakup karmę, edukację pro zwierzęcą, poszukiwanie nowych domów dla psów i kotów. 

  DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ:
  Interwencje- wyjazdy na interwencje dotyczące znęcania się nad zwierzętami realizowane są wg zgłoszeń. Odbywają się często w asyście policji i straży miejskiej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Interweniujemy realizując nasze kompetencje wynikające ze statutu oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji Towarzystwa zgłaszane jest do organów ścigania.


  Edukacja humanitarna i ekologiczna - wyjazdy do szkół i przedszkoli w celu przedstawienie młodzieży problematyki okrucieństwa wobec zwierząt, konieczności sterylizacji, właściwego stosunku dl przyrody i środowiska.


  Leczenie zwierząt - w tym finansowanie leczenia kotów wolno żyjących, ratowanie zwierząt z wypadków komunikacyjnych, leczenie zwierząt odebranych w trybie interwencji na podstawie art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, pomoc w sfinansowaniu leczenia dla ubogich właścicieli zwierząt.


  Adopcje - szukanie nowych domów adopcyjnych dla zwierząt z interwencji. W skali roku ok. 250 psów i kotów znajduje nowe domy dzięki zaangażowaniu Towarzystwa.


  Utrzymywanie zwierząt z interwencji do czasu znalezienia im nowych domów adopcyjnych w hotelach dla zwierząt, siedzibie Towarzystwa oraz domach tymczasowych. Rocznie ok. 150 przyjmowanych zwierząt. 


  Sterylizacje zwierząt tj. psów i kotów właścicielskich, osób z niskimi dochodami np. zasiłek, renta, emerytura, którzy złożyli podania, gdyż nie stać ich na wykonanie zabiegu ograniczającego populację oraz zwierząt z interwencji.


  Wydawanie karmy dla karmicieli społecznych i ubogich właścicieli zwierząt wpisanych do ewidencji karmicieli prowadzonej przez Towarzystwo.

 • Więcej o nas

  Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest samodzielną, samofinansującą się organizacją pozarządową, powstałą 06.02.1990r.  działającą na terenie województwa łódzkiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego od roku 2005. 

  Jesteśmy otwarci na współpracę z organami samorządowymi na rzecz ochrony zwierząt. Utrzymujemy się z darowizn i odpisów 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.  Jesteśmy organizacją non profit, pracującą tylko  na zasadach wolontariatu.  Działalność naszych członków jest pracą społeczną, a jedynym wynagrodzeniem radość z niesienia dobra  i szczęśliwe oczy uratowanych zwierzaków.

  KIM JESTEŚMY?

  - Działamy od 1990 roku

  - Przeprowadziliśmy ponad 5000 tysięcy interwencji

  - Uratowaliśmy ponad 2600 psów i 2500 kotów

  - Przed sąd doprowadziliśmy kilkudziesięciu oprawców

  - Za naszą pracę nie pobieramy pieniędzy

  - Wspieramy legalnie działające schroniska

  - Działamy realnie, a nie wirtualnie

  CELE STATUTOWE: 
  1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
  2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt oraz zapewnienie im niezbędnych środków bytowania. 
  3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza zwierząt.
  4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych obywatelsko postaw swoich członków.


  SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH: 
  1. Prowadzenie akcji propagandowej z pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych.
  2. Organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni przyjaźni i dobroci dla zwierząt.
  3. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
  4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.
  5. Działanie na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi.
  6. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego zainteresowanymi zagadnieniami opieki nad zwierzętami.
  7. Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
  8. Występowanie z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.
  9. Inicjowanie i popieranie działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.
  10. Prowadzenie akcji szkoleniowych społecznych opiekunów zwierząt.
  11. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się światem zwierząt, ochroną środowiska lub zainteresowanymi stosunkiem człowieka do zwierząt jako jednym z elementów wychowawczych.
  12. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznych i międzynarodowymi organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania.


  DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ:
  Interwencje- wyjazdy na interwencje dotyczące znęcania się nad zwierzętami realizowane są wg zgłoszeń. Odbywają się często w asyście policji i straży miejskiej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Interweniujemy realizując nasze kompetencje wynikające ze statutu oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji Towarzystwa zgłaszane jest do organów ścigania.


  Edukacja humanitarna i ekologiczna - wyjazdy do szkół i przedszkoli w celu przedstawienie młodzieży problematyki okrucieństwa wobec zwierząt, konieczności sterylizacji, właściwego stosunku dl przyrody i środowiska.


  Leczenie zwierząt - w tym finansowanie leczenia kotów wolno żyjących, ratowanie zwierząt z wypadków komunikacyjnych, leczenie zwierząt odebranych w trybie interwencji na podstawie art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, pomoc w sfinansowaniu leczenia dla ubogich właścicieli zwierząt.


  Adopcje - szukanie nowych domów adopcyjnych dla zwierząt z interwencji. W skali roku ok. 250 psów i kotów znajduje nowe domy dzięki zaangażowaniu Towarzystwa.


  Utrzymywanie zwierząt z interwencji do czasu znalezienia im nowych domów adopcyjnych w hotelach dla zwierząt, siedzibie Towarzystwa oraz domach tymczasowych. Rocznie ok. 150 przyjmowanych zwierząt. 


  Sterylizacje zwierząt tj. psów i kotów właścicielskich, osób z niskimi dochodami np. zasiłek, renta, emerytura, którzy złożyli podania, gdyż nie stać ich na wykonanie zabiegu ograniczającego populację oraz zwierząt z interwencji.


  Wydawanie karmy dla karmicieli społecznych i ubogich właścicieli zwierząt wpisanych do ewidencji karmicieli prowadzonej przez Towarzystwo.


  Organizowanie eventów promujących humanitaryzm wobec zwierząt m.in. Światowego Dnia Zwierząt na Kalonce, koncertów pt. Zwierzę nie jest rzeczą w Poleskim Ośrodku Sztuki. 

  Współdziałanie z mediami na rzecz ochrony zwierząt m.in. w takich akcjach jak przeciwdziałanie wyrzucaniu zwierząt przed wakacjami, wystawianie miseczek z wodą dla zwierząt podczas upałów, promowanie petycji ŁTOnZ w sprawie niekorzystnej dla zwierząt propozycji zmiany ustawy o eksperymentach n zwierzętach, przedstawianie jako naganne społecznie przykładów znęcania się nad zwierzętmi ujawnionych podczas interwencji Towarzystwa. 


  WCHODZIMY W SKŁAD:
  Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt powołanej dnia 31 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 5673/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi - kdozwierzetalodz.wordpress.com/nasze-kdo/

  Rady Społecznej ds. Schroniska dla Zwierząt powołanej dnia 14 grudnia 2012r. Zarządzeniem Nr 3485/12 Prezydenta Miasta Łodzi

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
  Dnia 16.01.2015r. ŁTOnZ otrzymało wspaniałą nagrodę statuetkę DOBRE SERCA podczas Koncertu Charytatywnego na Rzecz Bezdomnych Zwierząt zorganizowanego przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Feliksa Parnella w Łodzi.

 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000014017
 • Konto:18 109 0 27 05 0 000 0001 160 6
 • Adres:ul. Piotrkowska 117 lok. 19, 90-430 Łódź
 • WWW:ltonz.com.pl
 • E-mail:lodztonz@wp.pl
 • Telefon:42 632 0502
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00