1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

KRS 0000014017

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

KRS 0000014017

Prezent OPP

Z miłości do zwierząt

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami od 32 lat walczy o dobro i prawa zwierząt! Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego od 2005r. Głównym zadaniem naszej organizacji są interwencje. Każdego dnia otrzymujemy liczne zgłoszenia dotyczące przejawów przemocy nad naszymi mniejszymi braćmi. Docieramy w miejsca, w których nikt by się nie spodziewał, że może tam żyć jakakolwiek żywa istota. W 2023r. ratowaliśmy interwencyjnie setki krzywdzonych psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich! Interweniowaliśmy w pseudo hodowlach ratując ponad 500 wycieńczonych psów.  Uratowaliśmy kilkadziesiąt lisów z fermy futrzarskiej przed okrutną śmiercią. Braliśmy osobisty udział w obradach Komisji Senackiej na temat nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.Przeprowadziliśmy ponad 400 prelecji dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji Towarzystwa zgłaszane jest przez nas do organów ścigania. Potem walczymy na salach sądowych o to, żeby sprawca znęcania otrzymał sprawiedliwy wyrok. Odebrane zwierzęta leczymy, a następnie utrzymujemy i szukamy im domów tymczasowych i stałych.

Nasze cele to m.in. :

obrona praw zwierząt w tym prowadzenie interwencji

dotyczących znęcania nad zwierzętami

propagowanie postaw pro-zwierzęcych

opieka nad skrzywdzonymi zwierzętami i poszukiwanie im nowych domów

edukacja pro-zwierzęca

walka o prawa zwierząt w sądach

walka o zmianę przepisów prawnych poprawiających los zwierząt w Polsce

KIM JESTEŚMY?

Działamy od 1990 roku

Przeprowadziliśmy ponad 10000 tysięcy interwencji

Uratowaliśmy kilka tysięcy psów i kotów

Przed sąd doprowadziliśmy kilkudziesięciu oprawców

Uratowaliśmy kilkadziesiąt lisów z fermy futrzarskiej przed okrutną śmiercią

Wspieramy legalnie działające schroniska

Działamy realnie, a nie wirtualnie

Podaruj 1,5 % podatku 𝐊𝐑𝐒 0000014017

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1,5% przeznaczamy na ratowanie życia i zdrowia zwierząt z interwencji, leczenie zwierząt, zakup karmę, edukację pro zwierzęcą, poszukiwanie nowych domów dla psów i kotów. 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ:
Interwencje- wyjazdy na interwencje dotyczące znęcania się nad zwierzętami realizowane są wg zgłoszeń. Odbywają się często w asyście policji i straży miejskiej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Interweniujemy realizując nasze kompetencje wynikające ze statutu oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji Towarzystwa zgłaszane jest do organów ścigania.


Edukacja humanitarna i ekologiczna - wyjazdy do szkół i przedszkoli w celu przedstawienie młodzieży problematyki okrucieństwa wobec zwierząt, konieczności sterylizacji, właściwego stosunku dl przyrody i środowiska.


Leczenie zwierząt - w tym finansowanie leczenia kotów wolno żyjących, ratowanie zwierząt z wypadków komunikacyjnych, leczenie zwierząt odebranych w trybie interwencji na podstawie art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, pomoc w sfinansowaniu leczenia dla ubogich właścicieli zwierząt.


Adopcje - szukanie nowych domów adopcyjnych dla zwierząt z interwencji. W skali roku ok. 250 psów i kotów znajduje nowe domy dzięki zaangażowaniu Towarzystwa.


Utrzymywanie zwierząt z interwencji do czasu znalezienia im nowych domów adopcyjnych w hotelach dla zwierząt, siedzibie Towarzystwa oraz domach tymczasowych. Rocznie ok. 150 przyjmowanych zwierząt. 


Sterylizacje zwierząt tj. psów i kotów właścicielskich, osób z niskimi dochodami np. zasiłek, renta, emerytura, którzy złożyli podania, gdyż nie stać ich na wykonanie zabiegu ograniczającego populację oraz zwierząt z interwencji.


Wydawanie karmy dla karmicieli społecznych i ubogich właścicieli zwierząt wpisanych do ewidencji karmicieli prowadzonej przez Towarzystwo.

Więcej o nas

Więcej o nas

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest samodzielną organizacją pozarządową, powstałą 06.02.1990r.  działającą na terenie województwa łódzkiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego od roku 2005. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z organami samorządowymi na rzecz ochrony zwierząt. Utrzymujemy się z darowizn i odpisów 1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.  Jesteśmy organizacją non profit, pracującą tylko  na zasadach wolontariatu.  Działalność naszych członków jest pracą społeczną, a jedynym wynagrodzeniem radość z niesienia dobra  i szczęśliwe oczy uratowanych zwierzaków.

KIM JESTEŚMY?

- Działamy od 1990 roku

- Przeprowadziliśmy ponad 10000 tysięcy interwencji

- Uratowaliśmy kilka tysięcy psów i kotów

- Przed sąd doprowadziliśmy kilkudziesięciu oprawców

- Uratowaliśmy kilkadziesiąt lisów z fermy futrzarskiej przed okrutną śmiercią

- Za naszą pracę nie pobieramy pieniędzy

- Wspieramy legalnie działające schroniska

- Działamy realnie, a nie wirtualnie

CELE STATUTOWE: 
1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt oraz zapewnienie im niezbędnych środków bytowania. 
3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza zwierząt.
4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych obywatelsko postaw swoich członków.


SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH: 
1. Prowadzenie akcji propagandowej z pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych.
2. Organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni przyjaźni i dobroci dla zwierząt.
3. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.
5. Działanie na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi.
6. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego zainteresowanymi zagadnieniami opieki nad zwierzętami.
7. Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
8. Występowanie z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.
9. Inicjowanie i popieranie działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.
10. Prowadzenie akcji szkoleniowych społecznych opiekunów zwierząt.
11. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się światem zwierząt, ochroną środowiska lub zainteresowanymi stosunkiem człowieka do zwierząt jako jednym z elementów wychowawczych.
12. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznych i międzynarodowymi organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ:
Interwencje- wyjazdy na interwencje dotyczące znęcania się nad zwierzętami realizowane są wg zgłoszeń. Odbywają się często w asyście policji i straży miejskiej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Interweniujemy realizując nasze kompetencje wynikające ze statutu oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji Towarzystwa zgłaszane jest do organów ścigania.


Edukacja humanitarna i ekologiczna - wyjazdy do szkół i przedszkoli w celu przedstawienie młodzieży problematyki okrucieństwa wobec zwierząt, konieczności sterylizacji, właściwego stosunku dl przyrody i środowiska.


Leczenie zwierząt - w tym finansowanie leczenia kotów wolno żyjących, ratowanie zwierząt z wypadków komunikacyjnych, leczenie zwierząt odebranych w trybie interwencji na podstawie art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, pomoc w sfinansowaniu leczenia dla ubogich właścicieli zwierząt.


Adopcje - szukanie nowych domów adopcyjnych dla zwierząt z interwencji. W skali roku ok. 250 psów i kotów znajduje nowe domy dzięki zaangażowaniu Towarzystwa.


Utrzymywanie zwierząt z interwencji do czasu znalezienia im nowych domów adopcyjnych w hotelach dla zwierząt, siedzibie Towarzystwa oraz domach tymczasowych. Rocznie ok. 150 przyjmowanych zwierząt. 


Sterylizacje zwierząt tj. psów i kotów właścicielskich, osób z niskimi dochodami np. zasiłek, renta, emerytura, którzy złożyli podania, gdyż nie stać ich na wykonanie zabiegu ograniczającego populację oraz zwierząt z interwencji.


Wydawanie karmy dla karmicieli społecznych i ubogich właścicieli zwierząt wpisanych do ewidencji karmicieli prowadzonej przez Towarzystwo.


Organizowanie eventów promujących humanitaryzm wobec zwierząt m.in. Światowego Dnia Zwierząt na Kalonce, koncertów pt. Zwierzę nie jest rzeczą w Poleskim Ośrodku Sztuki. 

Współdziałanie z mediami na rzecz ochrony zwierząt m.in. w takich akcjach jak przeciwdziałanie wyrzucaniu zwierząt przed wakacjami, wystawianie miseczek z wodą dla zwierząt podczas upałów, promowanie petycji ŁTOnZ w sprawie niekorzystnej dla zwierząt propozycji zmiany ustawy o eksperymentach n zwierzętach, przedstawianie jako naganne społecznie przykładów znęcania się nad zwierzętmi ujawnionych podczas interwencji Towarzystwa. 


WCHODZIMY W SKŁAD:
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt powołanej dnia 31 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 5673/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi - kdozwierzetalodz.wordpress.com/nasze-kdo/

Rady Społecznej ds. Schroniska dla Zwierząt powołanej dnia 14 grudnia 2012r. Zarządzeniem Nr 3485/12 Prezydenta Miasta Łodzi

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000014017
 • Konto:18 1090 2705 0000 0001 1606 1967
 • Adres:ul. Piotrkowska 117 lok. 19, 90-430 Łódź
 • WWW:ltonz.com.pl
 • E-mail:lodztonz@wp.pl
 • Telefon:42 632 0502

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

KRS 0000014017

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00