1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
  KRS 0000014409

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Powinno się być dobrym jak chleb ...

Prowadzenie Schronisk i schronisk z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn i kobiet, prowadzenie Hostelu, prowadzenie noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych, prowadzenie kuchni dla ubogich i bezdomnych, prowadzenie łaźni dla potrzebujących, reintegracja społeczna i zawodowa m.in. poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, resocjalizacja i wychowanie m.in. przez prowadzenie Klubu Albertyńskiego i grupy „Przemiana”, powadzenie wolontariatu na rzecz m.in. bezdomnych, ubogich i dzieci z rodzin wielodzietnych nisko usposażonych.

Jak wykorzystamy 1%

Środki pozyskane z 1% zostaną przeznaczone na działania statutowe.

Więcej o nas

Misja:
Kompleksowa pomoc osobom bezdomnym i ubogim.

Podstawową działalnością naszego stowarzyszenia jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim. Wypełniamy ją poprzez prowadzenie: dwóch schronisk, noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn (w Jaśle i Rzeszowie), schroniska i noclegowni dla bezdomnych kobiet w Racławówce oraz kuchni albertyńskiej. Funkcjonowanie schronisk i noclegowni w Rzeszowie i Racławówce finansowane jest ze środków Gminy Miasto Rzeszów – na podstawie umowy, która jest wynikiem otwartego konkursu ofert – a schronisko i ogrzewalnia w Jaśle są dofinansowywane ze środków Urzędu Miasta Jasła. Obiekty nasze spełniają (tak pod względem technicznym jak również pod względem zapewnianej opieki) standardy określone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Większość podopiecznych Towarzystwa to osoby w wieku produkcyjnym, bez przygotowania zawodowego, posiadające zazwyczaj wykształcenie podstawowe i status długotrwale bezrobotnych. Są to wieloletni podopieczni ośrodków pomocy społecznej, osoby ubogie, uzależnione głównie od alkoholu, osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby opuszczające zakłady karne. Dużą grupę stanowią również dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych nisko uposażonych.

Prowadzona przez Towarzystwo praca z podopiecznymi oparta jest na trzech filarach (działaniach):

I. działania osłonowe - zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży; udzielanie pomocy medycznej i sanitarnej; pomoc w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej; pomoc w uzyskaniu świadczeń z zabezpieczenia społecznego, w tym z pomocy społecznej, oraz świadczeń rentowych i emerytalnych; pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych. Wpisują się tutaj swoją działalnością wspomniane wcześniej schroniska dla bezdomnych, hostel dla bezdomnych oraz kuchnia dla ubogich dofinansowywana ze środków Gminy Miasto Rzeszów.

II. działania aktywizujące – mamy tutaj przede wszystkim na myśli działania prowadzone przez kierownictwo i opiekunów schronisk oraz pracowników Centrum Integracji Społecznej i wolontariat – a są to:

1. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Rzeszów, w którym uczestnicy w ramach zatrudnienia socjalnego biorą udział w następujących zajęciach: szkolenie BHP, trening kompetencji społecznych, warsztaty motywacyjne, warsztaty doradztwa zawodowego, kurs obsługi komputera, warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty ekonomii społecznej, warsztaty praktyczne;

2. Organizacja szkoleń, w tym szkoleń zawodowych umożliwiających zdobycie lub podniesienie kwalifikacji (to przede wszystkim środki unijne);

3. Poradnictwo zawodowe prowadzone przez współpracujących z Towarzystwem doradców zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy;

4. Organizowanie i motywowanie do pracy mieszkańców schronisk uwzględniając ich możliwości psychofizyczne do wykonywania poszczególnych zajęć;

5. Aktywizacja mieszkańców schronisk poprzez włączanie ich do prowadzonych przez Towarzystwo akcji wolontariatu mających na celu pomoc ubogim i potrzebującym, a mianowicie:

- pomoc przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków w Kuchni Albertyńskiej,

- rozwożenie i wydawanie posiłków w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Rzeszowa w okresie zimowym,

- donoszenie posiłków z Kuchni Albertyńskiej do domów osób mających problemy z poruszaniem się,

- prace porządkowe i remontowe w mieszkaniach osób nieporadnych,

- sprzątanie ogrodów i piwnic w zamian za owoce i warzywa przywożone dla mieszkańców schronisk,

- udział w zbiórce ziemiopłodów przeznaczanych do przygotowywania posiłków w Kuchni Albertyńskiej,

- bieżąca dbałość o piwnicę, w której przechowywane są ziemiopłody,

- przygotowywanie, dowożenie i rozładunek drewna opałowego pozyskiwanego i wydawanego nieodpłatnie przez Towarzystwo osobom ubogim proszącym o tego typu wsparcie,

- udział w zbiórkach żywności i przekazywanie zebranych produktów spożywczych osobom najuboższym,

- udział w kwestach przycmentarnych pozwalających pozyskać środki finansowe na statutową działalność pomocową,

- pomoc w organizacji wypoczynku letniego, ferii zimowych, wycieczek i innych imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin podopiecznych Towarzystwa;

6. Zachęcanie do twórczego i kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez spotkania z artystami, wspólne przedsięwzięcia artystyczne oraz prowadzenie bogato wyposażonej biblioteki;

7. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu;

8. Nauka prac ogrodowych, uprawy warzyw i owoców poprzez systematyczną pracę w ogrodzie przy Schronisku dla bezdomnych kobiet w Racławówce;

9. Nauka samodzielnego gospodarowania, podejmowania codziennych obowiązków, w tym gotowania, prania, sprzątania oraz obsługi urządzeń gospodarstwa domowego;

10. Działania mające na celu odbudowywanie, podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych;

11. Działania zmierzające do nawiązania kontaktu, pojednania się osób bezdomnych z rodziną;

12. Motywowanie podopiecznych do wzajemnego wspierania się i troski o mieszkańców nieporadnych w czynnościach samoobsługowych;

13. Działania integracyjne w formie warsztatów rękodzieła artystycznego;

14. Nauka dbałości o wizerunek własny i kulturę słowa.

Wymienione wyżej działania są odpowiedzią na potrzeby „dnia codziennego” naszych podopiecznych, jednak skala prowadzonych działań jest różna w zależności od aktualnych możliwości finansowych Towarzystwa. Ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były coraz bardziej kompleksowe i odpowiadały na potrzeby coraz większej grupy potrzebujących. Staramy się na bieżąco aplikować o środki finansowe i efektywnie je wykorzystywać.

Działania aktywizujące skierowane do naszych podopiecznych, stały się bardziej dynamiczne wraz z otwarciem Centrum Integracji Społecznej. Poniższe wykresy liczbowo przedstawiają zakres udzielonej pomocy i wielkość pozyskanych środków w zakresie aktywizacji.

III. działania profilaktyczne – prowadzone w ramach obowiązków kierownictwa i opiekunów schronisk z dużym udziałem pracowników socjalnych MOPS Rzeszów oraz przez skupiony przy stowarzyszeniu wolontariat. Wolontariusze są w różnym wieku: uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, studenci, osoby pracujące oraz seniorzy. Dla młodych osób wolontariat jest początkiem zawodowej ścieżki, to czas wszechstronnego rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia. Osobom dorosłym wolontariat daje możliwość wykorzystania własnych doświadczeń i umiejętności, a także ogromną satysfakcję. Zarząd Rzeszowskiego Towarzystwa na czele z Panem Prezesem Aleksandrem Zaciosem, składa się wyłącznie z wolontariuszy. Osoby te nakreślają, inspirują oraz czynnie uczestniczą w działaniach stowarzyszenia. Ich bezcenne doświadczenie wywodzące się z szeregu lat pracy zawodowej i społecznej w różnych obszarach zawodowych, pozwala pracownikom na sprawne rozwiązywanie problemów bieżącej działalności stowarzyszenia.

Działania profilaktyczne prowadzone są w szerokim zakresie i obejmują zarówno osoby bezdomne, ubogie jak również dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologiami czy ubóstwem. Wychodzimy również na zewnątrz (do szkół, uczelni wyższych, itd.) próbując zaszczepić albertyńską ideę pomocy bliźniemu w środowisku lokalnym – powstały Szkolne Koła Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzemieniu i w ZS nr 3 w Rzeszowie.

Możemy wśród działań profilaktycznych wskazać:

1. Kompleksowe wsparcie w procesie wychodzenia z nałogów poprzez indywidualną pracę opiekunów schronisk oraz nawiązaną współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Rzeszowie i Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie;

2. Wzmacnianie motywacji do trwania w trzeźwości poprzez spotkania w abstynenckiej grupie „Przemiana” oraz w grupie AA prowadzonej przez wolontariuszy w schronisku dla mężczyzn w Rzeszowie;

3. Udzielanie indywidualnej pomocy prawnej i psychologicznej przez współpracujących z Towarzystwem specjalistów;

4. Udzielanie wsparcia duchowego i psychologicznego poprzez prowadzenie rekolekcji, organizowanie pielgrzymek oraz spotkań z wolontariuszami w ramach „Grupy z uśmiechem”;

5. Organizowanie dla dzieci i młodzieży imprez okolicznościowych np.: Powitanie wakacji, Bezpieczne Wakacje, Wyprawka dla ucznia, Podaruj dziecku uśmiech, Św. Mikołaj wśród dzieci, Zabawa karnawałowa, Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych;

6. Inicjowanie i uczestniczenie w szeregu akcji skierowanych do bezdomnych, ubogich oraz do dzieci i młodzieży, m.in.:

- „Grupa z Uśmiechem”, która powstała przy naszym Towarzystwie jako odpowiedź ludzi chcących działać na rzecz potrzebujących;

-  "Skrzydła do życia"  inspiracja projektu polega na tym, by w dzieciach budzić kreatywność, pasje i chęć do poznawania świata poświęcając im swój czas i przekonywać, że mogą zawsze na kogoś liczyć;

- pomoc w nauce z j. angielskiego, niemieckiego, matematyki i j. polskiego;

- udział w programie PEAD 2009-2013;

- zbiórka makulatury wspomagająca wypoczynek dla dzieci;

- udział w zbiórkach żywności;

- zbiórka odzieży, środków czystości i zabawek, które przekazywane są rodzinom;

- organizowanie na portalach społecznościowych akcji pomocy dla rodzin i kobiet w ciąży;

- organizowanie akcji Książka dla bezdomnego;

- prowadzenie wypożyczalni książek i czasopism;

- współpraca ze szkołami i ośrodkami kultury;

- udzielanie bezpłatnych porad prawnych;

- organizowanie zajęć fitness dla matek oraz zajęć muzycznych dla dzieci;

- udział wolontariuszy w pracy grup tematycznych podczas corocznych rekolekcji w Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie;

- współorganizacja kwesty na cmentarzach 1 listopada – angażuje ok. 1000 wolontariuszy;

- przyjmowanie studentów na praktyki i staże studenckie.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000014409
 • Konto:05 864 2 11 26 2 012 1120 351 3
 • Adres:35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 21
 • WWW:www.rzeszow.pl
 • E-mail:biuro@bratalbert.rzeszow.pl
 • Telefon:178521571 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie

  KRS 0000014409

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie

 • Powinno się być dobrym jak chleb ...

  Prowadzenie Schronisk i schronisk z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn i kobiet, prowadzenie Hostelu, prowadzenie noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych, prowadzenie kuchni dla ubogich i bezdomnych, prowadzenie łaźni dla potrzebujących, reintegracja społeczna i zawodowa m.in. poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, resocjalizacja i wychowanie m.in. przez prowadzenie Klubu Albertyńskiego i grupy „Przemiana”, powadzenie wolontariatu na rzecz m.in. bezdomnych, ubogich i dzieci z rodzin wielodzietnych nisko usposażonych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pozyskane z 1% zostaną przeznaczone na działania statutowe.

 • Więcej o nas

  Misja:
  Kompleksowa pomoc osobom bezdomnym i ubogim.

  Podstawową działalnością naszego stowarzyszenia jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim. Wypełniamy ją poprzez prowadzenie: dwóch schronisk, noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn (w Jaśle i Rzeszowie), schroniska i noclegowni dla bezdomnych kobiet w Racławówce oraz kuchni albertyńskiej. Funkcjonowanie schronisk i noclegowni w Rzeszowie i Racławówce finansowane jest ze środków Gminy Miasto Rzeszów – na podstawie umowy, która jest wynikiem otwartego konkursu ofert – a schronisko i ogrzewalnia w Jaśle są dofinansowywane ze środków Urzędu Miasta Jasła. Obiekty nasze spełniają (tak pod względem technicznym jak również pod względem zapewnianej opieki) standardy określone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Większość podopiecznych Towarzystwa to osoby w wieku produkcyjnym, bez przygotowania zawodowego, posiadające zazwyczaj wykształcenie podstawowe i status długotrwale bezrobotnych. Są to wieloletni podopieczni ośrodków pomocy społecznej, osoby ubogie, uzależnione głównie od alkoholu, osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby opuszczające zakłady karne. Dużą grupę stanowią również dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych nisko uposażonych.

  Prowadzona przez Towarzystwo praca z podopiecznymi oparta jest na trzech filarach (działaniach):

  I. działania osłonowe - zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży; udzielanie pomocy medycznej i sanitarnej; pomoc w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej; pomoc w uzyskaniu świadczeń z zabezpieczenia społecznego, w tym z pomocy społecznej, oraz świadczeń rentowych i emerytalnych; pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych. Wpisują się tutaj swoją działalnością wspomniane wcześniej schroniska dla bezdomnych, hostel dla bezdomnych oraz kuchnia dla ubogich dofinansowywana ze środków Gminy Miasto Rzeszów.

  II. działania aktywizujące – mamy tutaj przede wszystkim na myśli działania prowadzone przez kierownictwo i opiekunów schronisk oraz pracowników Centrum Integracji Społecznej i wolontariat – a są to:

  1. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Rzeszów, w którym uczestnicy w ramach zatrudnienia socjalnego biorą udział w następujących zajęciach: szkolenie BHP, trening kompetencji społecznych, warsztaty motywacyjne, warsztaty doradztwa zawodowego, kurs obsługi komputera, warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty ekonomii społecznej, warsztaty praktyczne;

  2. Organizacja szkoleń, w tym szkoleń zawodowych umożliwiających zdobycie lub podniesienie kwalifikacji (to przede wszystkim środki unijne);

  3. Poradnictwo zawodowe prowadzone przez współpracujących z Towarzystwem doradców zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy;

  4. Organizowanie i motywowanie do pracy mieszkańców schronisk uwzględniając ich możliwości psychofizyczne do wykonywania poszczególnych zajęć;

  5. Aktywizacja mieszkańców schronisk poprzez włączanie ich do prowadzonych przez Towarzystwo akcji wolontariatu mających na celu pomoc ubogim i potrzebującym, a mianowicie:

  - pomoc przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków w Kuchni Albertyńskiej,

  - rozwożenie i wydawanie posiłków w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Rzeszowa w okresie zimowym,

  - donoszenie posiłków z Kuchni Albertyńskiej do domów osób mających problemy z poruszaniem się,

  - prace porządkowe i remontowe w mieszkaniach osób nieporadnych,

  - sprzątanie ogrodów i piwnic w zamian za owoce i warzywa przywożone dla mieszkańców schronisk,

  - udział w zbiórce ziemiopłodów przeznaczanych do przygotowywania posiłków w Kuchni Albertyńskiej,

  - bieżąca dbałość o piwnicę, w której przechowywane są ziemiopłody,

  - przygotowywanie, dowożenie i rozładunek drewna opałowego pozyskiwanego i wydawanego nieodpłatnie przez Towarzystwo osobom ubogim proszącym o tego typu wsparcie,

  - udział w zbiórkach żywności i przekazywanie zebranych produktów spożywczych osobom najuboższym,

  - udział w kwestach przycmentarnych pozwalających pozyskać środki finansowe na statutową działalność pomocową,

  - pomoc w organizacji wypoczynku letniego, ferii zimowych, wycieczek i innych imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin podopiecznych Towarzystwa;

  6. Zachęcanie do twórczego i kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez spotkania z artystami, wspólne przedsięwzięcia artystyczne oraz prowadzenie bogato wyposażonej biblioteki;

  7. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu;

  8. Nauka prac ogrodowych, uprawy warzyw i owoców poprzez systematyczną pracę w ogrodzie przy Schronisku dla bezdomnych kobiet w Racławówce;

  9. Nauka samodzielnego gospodarowania, podejmowania codziennych obowiązków, w tym gotowania, prania, sprzątania oraz obsługi urządzeń gospodarstwa domowego;

  10. Działania mające na celu odbudowywanie, podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych;

  11. Działania zmierzające do nawiązania kontaktu, pojednania się osób bezdomnych z rodziną;

  12. Motywowanie podopiecznych do wzajemnego wspierania się i troski o mieszkańców nieporadnych w czynnościach samoobsługowych;

  13. Działania integracyjne w formie warsztatów rękodzieła artystycznego;

  14. Nauka dbałości o wizerunek własny i kulturę słowa.

  Wymienione wyżej działania są odpowiedzią na potrzeby „dnia codziennego” naszych podopiecznych, jednak skala prowadzonych działań jest różna w zależności od aktualnych możliwości finansowych Towarzystwa. Ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były coraz bardziej kompleksowe i odpowiadały na potrzeby coraz większej grupy potrzebujących. Staramy się na bieżąco aplikować o środki finansowe i efektywnie je wykorzystywać.

  Działania aktywizujące skierowane do naszych podopiecznych, stały się bardziej dynamiczne wraz z otwarciem Centrum Integracji Społecznej. Poniższe wykresy liczbowo przedstawiają zakres udzielonej pomocy i wielkość pozyskanych środków w zakresie aktywizacji.

  III. działania profilaktyczne – prowadzone w ramach obowiązków kierownictwa i opiekunów schronisk z dużym udziałem pracowników socjalnych MOPS Rzeszów oraz przez skupiony przy stowarzyszeniu wolontariat. Wolontariusze są w różnym wieku: uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, studenci, osoby pracujące oraz seniorzy. Dla młodych osób wolontariat jest początkiem zawodowej ścieżki, to czas wszechstronnego rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia. Osobom dorosłym wolontariat daje możliwość wykorzystania własnych doświadczeń i umiejętności, a także ogromną satysfakcję. Zarząd Rzeszowskiego Towarzystwa na czele z Panem Prezesem Aleksandrem Zaciosem, składa się wyłącznie z wolontariuszy. Osoby te nakreślają, inspirują oraz czynnie uczestniczą w działaniach stowarzyszenia. Ich bezcenne doświadczenie wywodzące się z szeregu lat pracy zawodowej i społecznej w różnych obszarach zawodowych, pozwala pracownikom na sprawne rozwiązywanie problemów bieżącej działalności stowarzyszenia.

  Działania profilaktyczne prowadzone są w szerokim zakresie i obejmują zarówno osoby bezdomne, ubogie jak również dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologiami czy ubóstwem. Wychodzimy również na zewnątrz (do szkół, uczelni wyższych, itd.) próbując zaszczepić albertyńską ideę pomocy bliźniemu w środowisku lokalnym – powstały Szkolne Koła Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzemieniu i w ZS nr 3 w Rzeszowie.

  Możemy wśród działań profilaktycznych wskazać:

  1. Kompleksowe wsparcie w procesie wychodzenia z nałogów poprzez indywidualną pracę opiekunów schronisk oraz nawiązaną współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Rzeszowie i Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie;

  2. Wzmacnianie motywacji do trwania w trzeźwości poprzez spotkania w abstynenckiej grupie „Przemiana” oraz w grupie AA prowadzonej przez wolontariuszy w schronisku dla mężczyzn w Rzeszowie;

  3. Udzielanie indywidualnej pomocy prawnej i psychologicznej przez współpracujących z Towarzystwem specjalistów;

  4. Udzielanie wsparcia duchowego i psychologicznego poprzez prowadzenie rekolekcji, organizowanie pielgrzymek oraz spotkań z wolontariuszami w ramach „Grupy z uśmiechem”;

  5. Organizowanie dla dzieci i młodzieży imprez okolicznościowych np.: Powitanie wakacji, Bezpieczne Wakacje, Wyprawka dla ucznia, Podaruj dziecku uśmiech, Św. Mikołaj wśród dzieci, Zabawa karnawałowa, Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych;

  6. Inicjowanie i uczestniczenie w szeregu akcji skierowanych do bezdomnych, ubogich oraz do dzieci i młodzieży, m.in.:

  - „Grupa z Uśmiechem”, która powstała przy naszym Towarzystwie jako odpowiedź ludzi chcących działać na rzecz potrzebujących;

  -  "Skrzydła do życia"  inspiracja projektu polega na tym, by w dzieciach budzić kreatywność, pasje i chęć do poznawania świata poświęcając im swój czas i przekonywać, że mogą zawsze na kogoś liczyć;

  - pomoc w nauce z j. angielskiego, niemieckiego, matematyki i j. polskiego;

  - udział w programie PEAD 2009-2013;

  - zbiórka makulatury wspomagająca wypoczynek dla dzieci;

  - udział w zbiórkach żywności;

  - zbiórka odzieży, środków czystości i zabawek, które przekazywane są rodzinom;

  - organizowanie na portalach społecznościowych akcji pomocy dla rodzin i kobiet w ciąży;

  - organizowanie akcji Książka dla bezdomnego;

  - prowadzenie wypożyczalni książek i czasopism;

  - współpraca ze szkołami i ośrodkami kultury;

  - udzielanie bezpłatnych porad prawnych;

  - organizowanie zajęć fitness dla matek oraz zajęć muzycznych dla dzieci;

  - udział wolontariuszy w pracy grup tematycznych podczas corocznych rekolekcji w Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie;

  - współorganizacja kwesty na cmentarzach 1 listopada – angażuje ok. 1000 wolontariuszy;

  - przyjmowanie studentów na praktyki i staże studenckie.

  Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000014409
 • Konto:05 864 2 11 26 2 012 1120 351 3
 • Adres:35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 21
 • WWW:www.rzeszow.pl
 • E-mail:biuro@bratalbert.rzeszow.pl
 • Telefon:178521571
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00