1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET /SOS/ W OLKUSZU
KRS 0000016137

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu rozpoczęło działalność w dniu 12.05.2000 roku. Jest organizacją pozarządową non-profit, która nie prowadzi działalności gospodarczej i aktywnie działa na terenie powiatu olkuskiego. Organizacja powstała w wyniku spotkania ludzi, którzy poczuli się odpowiedzialni za społeczne skutki niesprawiedliwości, za los ludzi pokrzywdzonych, którzy nie mogą lub nie potrafią podołać wymogom życia społecznego i tych ostatnich, których nasze społeczeństwo spycha na margines życia. W dniu 10.08.2007 roku Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Naszym celem jest niesienie pomocy innym poprzez: 1. Działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji różnych grup społecznych. 2. Prowadzenie dzia

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/. Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, poprzez rozwijanie umiejętności życia codziennego, trening interpersonalny oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno – motywacyjnej.

W zajęciach uczestniczy 30 dorosłych osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w Warsztacie prowadzona jest terapia zajęciowa w sześciu pracowniach:

Zaradności życiowej

Zajęcia w pracowni mają na celu ogólne usprawnienie i doskonalenie sprawności samoobsługowej i ruchowej pozwalającej na uzyskanie niezależności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życia codziennego uczestników, a także umiejętności adekwatnego zachowania się w zależności od sytuacji.

Rękodzieła

Pracownia umożliwia kształtowanie i rozwój zdolności manualnych, poznawczych, uczy cierpliwości i odwagi. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu różnych technik plastycznych oraz budowy i przeznaczenia narzędzi potrzebnych do pracy. Podczas zajęć uczestnicy uczą się jak starannie wykonać pracę,  a także ćwiczą wytrwałość.

Gospodarstwa domowego.

W pracowni realizowane są zagadnienia z zakresu kształtowania i doskonalenia umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz pracą w kuchni. Wszelkie poczynania terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego z uczestników. Dla jednych terapia nastawiona jest na naukę nowych umiejętności, dla drugich nacisk kładzie się na utrwalenie już posiadanych. Uczestnicy uczą się jak utrzymywać porządek na stanowisku pracy, oraz  na terenie ośrodka. Uczestnicy doskonalą umiejętności przysposabiające do pracy

Krawiecko-dziewiarskiej

Pracownia krawiecko – dziewiarska umożliwia kształtowanie i rozwój umiejętności zawodowych. Uczy cierpliwości i odwagi aby rozpocząć pracę oraz starannie i do końca ją wykonać. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu technik krawiecko dziewiarskich oraz budowy i przeznaczenia narzędzi potrzebnych do pracy, zajęcia z zakresu nauczania dziergania wzorów dziewiarskich, wykonywania wzorów tkackich i krawieckich, szycia ręcznego, mechanicznego, haftu i reperacji ubrań. Ten rodzaj zajęć w pracowni to głównie formy prac indywidualnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestnika.

Artystyczno-fotograficznej

Uczestnicy pracowni poznają różne techniki wyrazu artystycznego. Pracują z albumami fotograficznymi, układają i segregują zdjęcia. Uczą się jak obsługiwać aparat i kamerę. Opracowują wykonane zdjęcia, przygotowując je do umieszczenia w kronice warsztatu. Podopieczni biorą także udział w działaniach mających na celu kształtowanie umiejętności rozróżniania dźwięków poprzez granie na instrumentach. Uczestniczą w zajęciach relaksacyjnych, a także tych związanych z działalnością  teatralną - występy artystyczne śpiewane, przedstawienia teatralne, układy taneczne, konkursy  poezji śpiewanej oraz recytowanej.

Komputerowo- poligraficznej

Uczestnicy uczą się samodzielnej obsługi komputera, wykorzystywania możliwości Internetu w sposób bezpieczny i dostosowany do ich aktualnych potrzeb. Zdobywają wiedzę dotyczącą różnych programów, a także sposobu ich zastosowania. Tworzą katalogi oraz przenoszą i kopiują pliki wykorzystując różnego typu nośniki. Ponadto uczą się obsługi urządzeń biurowych, takich jak: drukarka, ksero, czy laminarka. Stałym elementem zajęć jest badanie rynku pracy, a także wyszukiwanie ofert.

Uczestnicy korzystają także z wsparcia psychologicznego, terapii logopedycznej, a także zajęć z rehabilitantem. Celem terapii jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym, możliwości w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Elementem w rehabilitacji społecznej  i zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzonej przez WTZ są różnego rodzaju imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

W Warsztacie działa sekcja sportowa „Tajfuny” pod patronatem Achilles International Poland. Jej członkowie uczestniczą w turniejach, zawodach sportowych oraz olimpiadach specjalnych, odnosząc sukcesy.

Czynione są  starania aby uczestnicy rozwijali umiejętności samodzielnego życia, cieszyli się dniem codziennym, podejmowali zatrudnienie i swobodnie poruszali się w świecie ludzi zdrowych. Na bieżąco podejmowane są zadania zgodnie z ustalonymi indywidualnymi planami działania sporządzonymi dla każdego uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej. Formy pracy, jej metody i organizacja zajęć warsztatowych, jest realizowana w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego podopiecznego.

Działąlnośc pomocowa realizowana jest poprzez:

a/ Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

b/ Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

c/ Promowanie integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.

d/Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, chorym, ubogim, zdesperowanym i uzależnionym.

e/Działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogi


Formularze PIT 2020/2021 dla
STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET /SOS/ W OLKUSZU

KRS 0000016137

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET /SOS/ W OLKUSZU

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu rozpoczęło działalność w dniu 12.05.2000 roku. Jest organizacją pozarządową non-profit, która nie prowadzi działalności gospodarczej i aktywnie działa na terenie powiatu olkuskiego. Organizacja powstała w wyniku spotkania ludzi, którzy poczuli się odpowiedzialni za społeczne skutki niesprawiedliwości, za los ludzi pokrzywdzonych, którzy nie mogą lub nie potrafią podołać wymogom życia społecznego i tych ostatnich, których nasze społeczeństwo spycha na margines życia. W dniu 10.08.2007 roku Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Naszym celem jest niesienie pomocy innym poprzez: 1. Działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji różnych grup społecznych. 2. Prowadzenie dzia

  Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/. Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, poprzez rozwijanie umiejętności życia codziennego, trening interpersonalny oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno – motywacyjnej.

  W zajęciach uczestniczy 30 dorosłych osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w Warsztacie prowadzona jest terapia zajęciowa w sześciu pracowniach:

  Zaradności życiowej

  Zajęcia w pracowni mają na celu ogólne usprawnienie i doskonalenie sprawności samoobsługowej i ruchowej pozwalającej na uzyskanie niezależności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życia codziennego uczestników, a także umiejętności adekwatnego zachowania się w zależności od sytuacji.

  Rękodzieła

  Pracownia umożliwia kształtowanie i rozwój zdolności manualnych, poznawczych, uczy cierpliwości i odwagi. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu różnych technik plastycznych oraz budowy i przeznaczenia narzędzi potrzebnych do pracy. Podczas zajęć uczestnicy uczą się jak starannie wykonać pracę,  a także ćwiczą wytrwałość.

  Gospodarstwa domowego.

  W pracowni realizowane są zagadnienia z zakresu kształtowania i doskonalenia umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz pracą w kuchni. Wszelkie poczynania terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego z uczestników. Dla jednych terapia nastawiona jest na naukę nowych umiejętności, dla drugich nacisk kładzie się na utrwalenie już posiadanych. Uczestnicy uczą się jak utrzymywać porządek na stanowisku pracy, oraz  na terenie ośrodka. Uczestnicy doskonalą umiejętności przysposabiające do pracy

  Krawiecko-dziewiarskiej

  Pracownia krawiecko – dziewiarska umożliwia kształtowanie i rozwój umiejętności zawodowych. Uczy cierpliwości i odwagi aby rozpocząć pracę oraz starannie i do końca ją wykonać. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu technik krawiecko dziewiarskich oraz budowy i przeznaczenia narzędzi potrzebnych do pracy, zajęcia z zakresu nauczania dziergania wzorów dziewiarskich, wykonywania wzorów tkackich i krawieckich, szycia ręcznego, mechanicznego, haftu i reperacji ubrań. Ten rodzaj zajęć w pracowni to głównie formy prac indywidualnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestnika.

  Artystyczno-fotograficznej

  Uczestnicy pracowni poznają różne techniki wyrazu artystycznego. Pracują z albumami fotograficznymi, układają i segregują zdjęcia. Uczą się jak obsługiwać aparat i kamerę. Opracowują wykonane zdjęcia, przygotowując je do umieszczenia w kronice warsztatu. Podopieczni biorą także udział w działaniach mających na celu kształtowanie umiejętności rozróżniania dźwięków poprzez granie na instrumentach. Uczestniczą w zajęciach relaksacyjnych, a także tych związanych z działalnością  teatralną - występy artystyczne śpiewane, przedstawienia teatralne, układy taneczne, konkursy  poezji śpiewanej oraz recytowanej.

  Komputerowo- poligraficznej

  Uczestnicy uczą się samodzielnej obsługi komputera, wykorzystywania możliwości Internetu w sposób bezpieczny i dostosowany do ich aktualnych potrzeb. Zdobywają wiedzę dotyczącą różnych programów, a także sposobu ich zastosowania. Tworzą katalogi oraz przenoszą i kopiują pliki wykorzystując różnego typu nośniki. Ponadto uczą się obsługi urządzeń biurowych, takich jak: drukarka, ksero, czy laminarka. Stałym elementem zajęć jest badanie rynku pracy, a także wyszukiwanie ofert.

  Uczestnicy korzystają także z wsparcia psychologicznego, terapii logopedycznej, a także zajęć z rehabilitantem. Celem terapii jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym, możliwości w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Elementem w rehabilitacji społecznej  i zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzonej przez WTZ są różnego rodzaju imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

  W Warsztacie działa sekcja sportowa „Tajfuny” pod patronatem Achilles International Poland. Jej członkowie uczestniczą w turniejach, zawodach sportowych oraz olimpiadach specjalnych, odnosząc sukcesy.

  Czynione są  starania aby uczestnicy rozwijali umiejętności samodzielnego życia, cieszyli się dniem codziennym, podejmowali zatrudnienie i swobodnie poruszali się w świecie ludzi zdrowych. Na bieżąco podejmowane są zadania zgodnie z ustalonymi indywidualnymi planami działania sporządzonymi dla każdego uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej. Formy pracy, jej metody i organizacja zajęć warsztatowych, jest realizowana w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego podopiecznego.

  Działąlnośc pomocowa realizowana jest poprzez:

  a/ Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

  b/ Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

  c/ Promowanie integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.

  d/Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, chorym, ubogim, zdesperowanym i uzależnionym.

  e/Działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogi

 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000016137
 • Adres:Gęsia 25, 32-300 Olkusz
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00