1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

KRS 0000018926

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

KRS 0000018926

Prezent OPP

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

Nasza działalność polega na niesieniu pomocy dzieciom i osobom dorosłym. Tworzymy przyjazne warunki rozwoju dla tych, którym dysfunkcje wzroku znacznie ograniczają poznawanie świata. Przełamujemy bariery w edukacji, leczeniu i rehabilitacji.

Świadomie pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Pomagamy osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Celem Fundacji jest organizowanie pomocy materialnej i rehabilitacyjnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub osób z niepełnosprawnością sprzężoną, w szczególności poprzez następujące formy działania:

- inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Fundacji,

- przekazywanie swoich zysków na potrzeby niewidomych,

- prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla niewidomych,

- działania wspomagające organizację rynku pracy dla osób z dysfunkcją narządu wzoru lub z niepełnosprawnością sprzężoną,

- działania na rzecz społeczności lokalnej,

- prowadzenie, organizowanie oraz wspieranie badań naukowych,

- organizowanie pomocy dla otoczenia osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością,

- organizowanie pomocy dla dzieci, osób dorosłych, w tym osób starszych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misją Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym jest niesienie szeroko pojętej pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego. 

Fundacja zajmuje się głównie dwoma obszarami problemowymi: 

Obszar I - Pomoc finansowa i organizacyjna w leczeniu narządu wzroku u małych dzieci i młodzieży (prowadzenie subkont służących do zbierania środków finansowych na indywidualne leczenie). 

Obszar II - Specjalistyczny system opieki nad osobami niewidomymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem. 

W ramach II obszaru dotychczas uruchomione zostały: 

- Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji (dla dzieci od 0 do 7 lat)

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dla dzieci od 0 do 7 lat)

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (dla osób od 16 do 65 roku życia) 

- Zakład Aktywności Zawodowej

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach.

Prowadzimy oddziały Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Chorzowie, Bielsku-Białej, Rybniku, Czerwionce-Leszczynach, Częstochowie i Zawierciu. W tych ośrodkach zajmujemy się podopiecznymi ze sprzężoną niepełnosprawnością. Realizujemy kompleksową diagnozę rozwoju psychoruchowego i kompleksową stymulację rozwoju ruchowego w zakresie: rehabilitacja wzroku, rehabilitacja ruchowa, kształtowanie umiejętności poznawczych, usprawnianie manipulacji i małej motoryki, usprawnienie wielozmysłowe, usprawnienie samoobsługi, autoorientacja, orientacja w przestrzenni, wprowadzenie do zabawy, komunikacja i terapia mowy, kształtowanie postaw społecznych, niwelowanie zaburzeń zachowania.

Do dyspozycji naszych podopiecznych pozostaje wielu specjalistów z różnorodnych dziedzin: psycholog kliniczny, instruktor widzenia, pedagog specjalny, pedagog logopeda, tyflopedagog, tyflopsycholog, surdopedagog, specjalista wczesnej interwencji, rehabilitant ruchowy, fizjoterapeuta, muzykoterapeuta, lekarz okulista, lekarz neurolog, specjalista rehabilitacji ruchowej, lekarz ortopeda, pracownik socjalny, hipoterapeuta, neurologopeda, logopeda, psycholog, socjolog, pedagog, instruktor pisma punktowego, instruktor orientacji przestrzennej, instruktor terapii zajęciowej. 

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji organizuje: wizyty domowe zespołu specjalistów, terapię stacjonarna, grupę dzienną, warsztaty dla rodzin dzieci na terenie placówki oraz szkolenia indywidualne dla rodziców dzieci.

1 września 2016 roku rozpoczął działalność Regionalny Ośrodek Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach.

Ośrodek wzorowany jest na rozwiązaniu niemieckiej Fundacji Instytutu Niewidomych w Würzburgu. Specyfiką Ośrodka jest podział budynku na moduły, każdy przeznaczony dla poziomu edukacji - określonej grupy wiekowej i dostosowany do jej rozwoju. W ramach inwestycji wybudowana została szkoła z pionem terapeutycznym wraz z niezbędną infrastrukturą (media, parkingi, drogi wewnętrzne). Obiekt został tak zaprojektowany aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa pozwalająca poszerzyć zakres oraz liczbę osób korzystających z Ośrodka.

Ośrodek składa się z dwóch części: tzw. segment główny, który obejmuje pomieszczenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum a także pion terapeutyczny, część administracyjną i część techniczno-gospodarczą oraz internat. Budynki są w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie sanitariaty przy salach zajęć, pokojach oraz sanitariaty ogólnodostępne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Charakter i zasady działania Ośrodka opierają się na wzorcach podobnego obiektu funkcjonującego w niemieckiej miejscowości Regensburg (Ratysbona). Wokół Ośrodka powstanie także park, boiska sportowe oraz tereny rekreacyjne. Wszystko po to, by objąć dzieci niewidome i niedowidzące z dodatkowymi dysfunkcjami stałą, kompleksową pomocą i towarzyszyć im na każdym etapie rozwoju fizycznego oraz emocjonalnego.

Dla wszystkich dzieci dostępne są: pomieszczenia do terapii wzroku (gabinet rehabilitacji wzroku), do terapii indywidualnej, pomieszczenie jadalne (po zakończeniu zajęć), świetlica, gabinet psychologa, logopedy, gabinet lekarski - pierwszej pomocy, sala wielofunkcyjna ( rehabilitacji ruchowej, sala komputerowa, muzykoterapii, terapii SI)

Uczniami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat: dzieci z dysfunkcją układu wzrokowego, dzieci oraz młodzież niewidoma i słabowidząca ze sprzężoną niepełnosprawnością: niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie umysłowe od stopnia lekkiego do głębokiego, wady słuchu, przewlekłe choroby, zespoły neurologiczne, zaburzenia zachowania.

Fundacja prowadzi również Zakład Leczniczy (ZL) „Leczenie i Rehabilitacja” (wcześniej PPL). Placówka powstała w 2001 roku i rozpoczęła działalność w ramach kontraktu ze Śląską Kasą Chorych. Obecnie jako Ośrodek Rehabilitacyjny świadczy następujące usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej dla dzieci niewidomych i słabo widzących w wieku od 0 do 7 roku życia:

 • diagnoza i leczenie okulistyczne,
 • diagnoza i leczenie neurologiczne,
 • diagnoza i leczenie ortopedyczne,
 • diagnoza i terapia psychologiczna,
 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • diagnoza stanu ruchowego,
 • rehabilitacja ruchowa (w tym hipoterapia),
 • funkcjonalna ocena widzenia,
 • terapia widzenia.

W styczniu 2016 roku rozpoczęła działalność Niepubliczna Specjalistyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie.

Aktualnie trwają zapisy na bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.

W ramach WWR dzieci będą mogły skorzystać m.in. z zajęć:

 • pedagogicznych
 • psychologicznych
 • logopedycznych
 • rehabilitacyjnych
 • integracji sensorycznej
 • i innych. 

Pomoc ta oferowana jest dzieciom z niepełnosprawnością (stwierdzonymi deficytami) od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu (w zależności od potrzeb psychofizycznych dziecka).

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym prowadzone są z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością powyżej 16 roku życia, posiadających orzeczenie Powiatowego Centrum ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności i zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.

Zapraszamy na stronę sklepu internetowego oraz stronę spółki, obejmującej warsztaty w Chorzowie oraz Czerwionce-Leszczynach: www.wtzsklep.rfpn.org, www.wtzspolka.pl 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką dzienną. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Głównym celem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej mieszczącego się przy ulicy Dąbrowskiego 55 w Chorzowie, jest zatrudnianie oraz kompleksowa rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych – pracowników Zakładu. Kadra obsługowo - rehabilitacyjna zatrudniona w Zakładzie ma także za zadanie przygotowanie niepełnosprawnych pracowników do odnalezienia się w otwartym środowisku pracowniczym, a także ich wsparcie w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia                       w miarę ich indywidualnych możliwości.

ZAZ poprzez prowadzenie szeregu działań nakierowanych na poprawianie funkcjonowania tych osób, realizowanych poprzez wielokierunkową działalność gospodarczą sprzyja włączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,  a także poszerza świadomość społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych. Swoją aktywnością Zakład wpływa na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych i tym samym w sposób pozytywny wpływać będzie na politykę społeczną i ekonomiczną regionu.

Do zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład należy prowadzenie działalności o charakterze produkcyjno – usługowym w zakresie m.in.  montażu kostek ceramicznych, elektrycznych i oświetleniowych oraz elementów towarzyszących (prace monterskie), usług sprzątających, administracyjno - biurowych oraz informatycznych. Zakąłd posiada również dział gastronomiczny, który wykonuje na zlecenie nadruk dowolnej grafiki na gotowym produkcie spożywczym.  Obecnie zatrudniamy 22  niepełnosprawnych pracowników                                    z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zapewniając im stanowiska pracy dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Niepełnosprawność nie zawsze musi oznaczać jednoznaczne wycofanie się z życia zawodowego i społecznego. Wierzymy w to, że najbliższej perspektywie udam Nam się pokazać, że niepełnosprawni pracownicy mogą wykonywać swoją pracę na równi z osobami pełnosprawnymi, jeśli tylko stworzy im się ku temu odpowiednie warunki.

https://www.facebook.com/zazchorzow/?ref=br_rs


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000018926
 • Konto:28 1050 1243 1000 0022 6024 6216
 • Adres:UL. św. Piotra 9, 41-500 Chorzów
 • WWW:www.rfpn.org
 • E-mail:m_balazy@rfpn.org
 • Telefon:322411113

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

KRS 0000018926

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00