1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne
KRS 0000020187

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka

ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE „Civilitas”

Towarzystwo upowszechnia wiedzę o prawach i wolnościach człowieka, szczególnie
o prawach dziecka, o demokracji, postawach obywatelskich.
Towarzystwo  powołano w 1997 roku z inicjatywy grupy absolwentów Helsińskiej Szkoły
Praw Człowieka. Występujące w nazwie pojęcie "CIVILITAS" wywodzi się z kultury antycznej i oznacza ideę życia obywatelskiego, ucywilizowanego, wolnego, czyli prawnie uregulowanego, łagodnego oraz cnotliwego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego,
w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi,
w tym dla naszych podopiecznych.

Środki z 1% chcemy wykorzystać jako własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, na który składają się np. projekty: Z prawami człowieka przeciw przemocy, (dla starszej młodzieży), warsztaty dla przedszkolaków Wiem, że, wszyscy ludzie są równi, planujemy wykorzystać część środków z 1% na zorganizowanie wspólnych działań z Naukowym Kołem Praw Człowieka z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Część środków przeznaczymy na kolejny Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie. Podejmiemy próbę przeprowadzenia kolejnego projektu Seniorzy? Aktywni i Zdrowi! , w tym z tematyką o prawach człowieka i wybranych problemach prawnych interesujących to środowisko i część środków z 1% wykorzystać w tym zadaniu publicznym.

Chcemy kontynuować z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego realizację projektów, w których celem jest integracja poprzez poznawanie kultury
i naukę języka polskiego cudzoziemców zamieszkujących i zatrudnionych
w województwie lubuskim. Projekty te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem obcokrajowców.

Wracamy do projektów wprowadzających uczniów w świat samorządności szkolnej, który wydaje się być znów zaniedbany w znacznej liczbie szkół oraz wykorzystać pozyskane z 1% środki na mini projekty dla szkolnych lub pozaszkolnych młodzieżowych kół przyjaciół praw i wolności człowieka.

Zamierzamy przy udziale studentów Naukowego Koła Praw Człowieka UZ rozszerzyć funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Praw Człowieka, w którym można by uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka, szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców.

Więcej o nas

Więcej o nas

DEMOKRACJA – PRAWA CZŁOWIEKA – RZĄDY PRAWA

Nasze Towarzystwo od 1997 roku ZTE „Civilitas”, jako pierwsza organizacja w regionie zainicjowała działania propagujące prawa człowieka. Przez ponad dwadzieścia lat działalności zrealizowała szereg inicjatyw. Uruchomiła m.in. Młodzieżową Wszechnicę Praw Obywatelskich. Przez dwadzieścia lat wspólnie z ODN organizowaliśmy Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, skierowaną do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci reprezentowali województwo lubuskie w finale ogólnopolskim
na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Civilitas zawsze zaprasza do projektów szkoły, przedszkola, tworząc demokratyczne statuty oraz organizując dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli szkolenia w obszarze praw człowieka (dziecka), czy demokracji. Przez prawie 10 lat we współpracy z Radiem Zachód prowadziliśmy Radiową Akademię Praw Człowieka z konkursem „na żywo” i nagrodami dla słuchaczy jako zadanie edukujące i promujące prawa
i wolności człowieka.

Przez kilkanaście lat współrealizowaliśmy z RAA Brandenburg i ODN w Zielonej Górze duży transgraniczy projekt Begegnug - znaczy Spotkanie – Uczę się Języka Sąsiada integrując młodych mieszkańców pogranicza przygotowując się do integracji z Unią Europejską. Uczestniczyliśmy aktywnie w kilku innych międzynarodowych projektach np. Anti Bias szkolący trenerów antydyskryminacji z Brandenburgi, Chorwacji, Sycylii, Zielonej Góry, czy Razem znaczy Zusammen-skuteczna komunikacja w projektach polsko-niemieckich. Obecnie wracamy do tej współpracy, wspólnie z ODN podjęliśmy nowe działania.

Towarzystwo podjęło inicjatywę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i od lat organizuje w regionie Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie.
Podczas Festiwalu kilkakrotnie był organizowany konkurs dla młodzieży na filmy o tematyce praw człowieka.

ZTE „Civilias” Współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim - Wydziałem Prawa i Administracji, Naukowym Kołem Praw Człowieka - dzieląc się wiedzą oraz wspólnie realizując projekty, np. w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka studentki i studenci prowadzą warsztaty z przedszkolakami Wiem, że wszyscy ludzie są równi; w projekcie Seniorzy? Aktywni i Zdrowi! studenci V roku prowadzą pogadanki Prawo przyjazne seniorom.

Z Instytutem Filologii Polskiej UZ po pilotażowych projektach nauki języka polskiego dla cudzoziemców : Język oknem na świat, Z komunikacją ku integracji, Dwa kroki do integracji: kultura i język, jesteśmy partnerem przy realizacji trzyletniego projektu Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej upowszechniając w ramach tego zadania prawa i wolności człowieka.

Ponadto wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej zrealizowaliśmy w latach 2019 i 2020 projekt Nauczanie języka polskiego jako obcego przy zastosowaniu tablicy interaktywnej oraz zadanie publiczne Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (z uwzględnieniem zastosowania tablicy interaktywnej) .
Zadania były adresowane do cudzoziemców i nauczycieli nauczających dzieci obcojęzyczne języka polskiego.

Prowadzimy także Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas” organizując różne szkolenia dla dorosłych, w tym dla nauczycieli. Jest to niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do rejestru szkół i placówek Miasta Zielona Góra oraz jako instytucja szkoleniowa rynku pracy w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Realizowaliśmy przez dwa lata projekt EFS Uczmy się całe życie – promocja kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Wielkim wsparciem dla Ośrodka jest projekt ODNOWA-czyli rozwój ZTE „Civilitas”, dzięki tej dotacji NIW-CRSO została wyposażona doskonale sala edukacyjna, w tym do nauczania zdalnego, które dominowało w roku 2020.

Inne przykładowe inicjatywy: Wokół Praw Dziecka – Konkurs o Nagrodę Doktora Korczaka; warsztaty dla przedszkolaków – „Wiem, że wszyscy ludzie są równi”; ”Z komunikacją ku Integracji”- z udziałem cudzoziemców; ”Z prawami człowieka przeciw przemocy”- dla starszych uczniów; „Idea społeczeństwa obywatelskiego”- jak być aktywnym w demokratycznym państwie , „Dwa kroki do integracji: kultura i język”; również pilotażowa inicjatywa dla aktywizacji seniorów m.in. z pogadankami „Jak tanio zadbać o zdrowie”, „Prawo przyjazne seniorom”, czy „Wyprawa Szlakiem Powstańców Wielkopolskich” w 100. Niepodległości. Od wielu lat ułatwiamy rodzinom dwóch osób z (od dziecka) pozyskiwanie środków finansowych z 1% dla OPP, które są w pełnej wysokości przeznaczane na leczenie i rehabilitację. Prowadzimy Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka, w którym można uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka, szczególnie dotyczące prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców i inne.

W drugiej połowie 2019 roku wniosek Zielonogórskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Civilitas” do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został zakwalifikowany i uzyskał dotację na lata 2019-2021 na łączną kwotę 347.570,00 złotych przeznaczona na zadanie publiczne pt.: ODNOWA – czyli rozwój ZTE „Civilitas”.
W ramach projektu, w latach 2019-2021 realizujemy działania w obszarach:

 1. wzmocnienie działań statutowych i rozwój instytucjonalny organizacji,
 2. szeroko pojęte prawa człowieka (dziecka), szkolenia i przygotowanie edukatorów, działalność Punktu Konsultacyjnego Porad Prawnych, prowadzenie cyklicznych warsztatów w przedszkolach i szkołach w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka,
 3. samorządność i współpraca w szkole,
 4. praca z dziećmi obcojęzycznymi: Seminarium w Słubicach: Jak pracować z dziećmi obcojęzycznymi? Wyjazd studyjny dla nauczycieli do szkół w Brandenburgii: Metodyka pracy z dziećmi obcojęzycznymi i inne

 

Zielona Góra, styczeń 2021






Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000020187
 • Konto:96 1240 2018 1111 0000 2702 4704
 • Adres:ul. Chopina 15a, lok.401 65-031 Zielona Góra
 • WWW:civilitas.org.pl
 • E-mail:sekretariat@civilitas.org.pl
 • Telefon:793 663 866 lub 603



Formularze PIT 2021/2022 dla
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne

KRS 0000020187

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne

 • Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka

  ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE „Civilitas”

  Towarzystwo upowszechnia wiedzę o prawach i wolnościach człowieka, szczególnie
  o prawach dziecka, o demokracji, postawach obywatelskich.
  Towarzystwo  powołano w 1997 roku z inicjatywy grupy absolwentów Helsińskiej Szkoły
  Praw Człowieka. Występujące w nazwie pojęcie "CIVILITAS" wywodzi się z kultury antycznej i oznacza ideę życia obywatelskiego, ucywilizowanego, wolnego, czyli prawnie uregulowanego, łagodnego oraz cnotliwego.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego,
  w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi,
  w tym dla naszych podopiecznych.

  Środki z 1% chcemy wykorzystać jako własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, na który składają się np. projekty: Z prawami człowieka przeciw przemocy, (dla starszej młodzieży), warsztaty dla przedszkolaków Wiem, że, wszyscy ludzie są równi, planujemy wykorzystać część środków z 1% na zorganizowanie wspólnych działań z Naukowym Kołem Praw Człowieka z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Część środków przeznaczymy na kolejny Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie. Podejmiemy próbę przeprowadzenia kolejnego projektu Seniorzy? Aktywni i Zdrowi! , w tym z tematyką o prawach człowieka i wybranych problemach prawnych interesujących to środowisko i część środków z 1% wykorzystać w tym zadaniu publicznym.

  Chcemy kontynuować z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego realizację projektów, w których celem jest integracja poprzez poznawanie kultury
  i naukę języka polskiego cudzoziemców zamieszkujących i zatrudnionych
  w województwie lubuskim. Projekty te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem obcokrajowców.

  Wracamy do projektów wprowadzających uczniów w świat samorządności szkolnej, który wydaje się być znów zaniedbany w znacznej liczbie szkół oraz wykorzystać pozyskane z 1% środki na mini projekty dla szkolnych lub pozaszkolnych młodzieżowych kół przyjaciół praw i wolności człowieka.

  Zamierzamy przy udziale studentów Naukowego Koła Praw Człowieka UZ rozszerzyć funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Praw Człowieka, w którym można by uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka, szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców.

 • Więcej o nas

  DEMOKRACJA – PRAWA CZŁOWIEKA – RZĄDY PRAWA

  Nasze Towarzystwo od 1997 roku ZTE „Civilitas”, jako pierwsza organizacja w regionie zainicjowała działania propagujące prawa człowieka. Przez ponad dwadzieścia lat działalności zrealizowała szereg inicjatyw. Uruchomiła m.in. Młodzieżową Wszechnicę Praw Obywatelskich. Przez dwadzieścia lat wspólnie z ODN organizowaliśmy Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, skierowaną do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci reprezentowali województwo lubuskie w finale ogólnopolskim
  na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Civilitas zawsze zaprasza do projektów szkoły, przedszkola, tworząc demokratyczne statuty oraz organizując dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli szkolenia w obszarze praw człowieka (dziecka), czy demokracji. Przez prawie 10 lat we współpracy z Radiem Zachód prowadziliśmy Radiową Akademię Praw Człowieka z konkursem „na żywo” i nagrodami dla słuchaczy jako zadanie edukujące i promujące prawa
  i wolności człowieka.

  Przez kilkanaście lat współrealizowaliśmy z RAA Brandenburg i ODN w Zielonej Górze duży transgraniczy projekt Begegnug - znaczy Spotkanie – Uczę się Języka Sąsiada integrując młodych mieszkańców pogranicza przygotowując się do integracji z Unią Europejską. Uczestniczyliśmy aktywnie w kilku innych międzynarodowych projektach np. Anti Bias szkolący trenerów antydyskryminacji z Brandenburgi, Chorwacji, Sycylii, Zielonej Góry, czy Razem znaczy Zusammen-skuteczna komunikacja w projektach polsko-niemieckich. Obecnie wracamy do tej współpracy, wspólnie z ODN podjęliśmy nowe działania.

  Towarzystwo podjęło inicjatywę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i od lat organizuje w regionie Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie.
  Podczas Festiwalu kilkakrotnie był organizowany konkurs dla młodzieży na filmy o tematyce praw człowieka.

  ZTE „Civilias” Współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim - Wydziałem Prawa i Administracji, Naukowym Kołem Praw Człowieka - dzieląc się wiedzą oraz wspólnie realizując projekty, np. w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka studentki i studenci prowadzą warsztaty z przedszkolakami Wiem, że wszyscy ludzie są równi; w projekcie Seniorzy? Aktywni i Zdrowi! studenci V roku prowadzą pogadanki Prawo przyjazne seniorom.

  Z Instytutem Filologii Polskiej UZ po pilotażowych projektach nauki języka polskiego dla cudzoziemców : Język oknem na świat, Z komunikacją ku integracji, Dwa kroki do integracji: kultura i język, jesteśmy partnerem przy realizacji trzyletniego projektu Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej upowszechniając w ramach tego zadania prawa i wolności człowieka.

  Ponadto wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej zrealizowaliśmy w latach 2019 i 2020 projekt Nauczanie języka polskiego jako obcego przy zastosowaniu tablicy interaktywnej oraz zadanie publiczne Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (z uwzględnieniem zastosowania tablicy interaktywnej) .
  Zadania były adresowane do cudzoziemców i nauczycieli nauczających dzieci obcojęzyczne języka polskiego.

  Prowadzimy także Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas” organizując różne szkolenia dla dorosłych, w tym dla nauczycieli. Jest to niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do rejestru szkół i placówek Miasta Zielona Góra oraz jako instytucja szkoleniowa rynku pracy w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Realizowaliśmy przez dwa lata projekt EFS Uczmy się całe życie – promocja kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Wielkim wsparciem dla Ośrodka jest projekt ODNOWA-czyli rozwój ZTE „Civilitas”, dzięki tej dotacji NIW-CRSO została wyposażona doskonale sala edukacyjna, w tym do nauczania zdalnego, które dominowało w roku 2020.

  Inne przykładowe inicjatywy: Wokół Praw Dziecka – Konkurs o Nagrodę Doktora Korczaka; warsztaty dla przedszkolaków – „Wiem, że wszyscy ludzie są równi”; ”Z komunikacją ku Integracji”- z udziałem cudzoziemców; ”Z prawami człowieka przeciw przemocy”- dla starszych uczniów; „Idea społeczeństwa obywatelskiego”- jak być aktywnym w demokratycznym państwie , „Dwa kroki do integracji: kultura i język”; również pilotażowa inicjatywa dla aktywizacji seniorów m.in. z pogadankami „Jak tanio zadbać o zdrowie”, „Prawo przyjazne seniorom”, czy „Wyprawa Szlakiem Powstańców Wielkopolskich” w 100. Niepodległości. Od wielu lat ułatwiamy rodzinom dwóch osób z (od dziecka) pozyskiwanie środków finansowych z 1% dla OPP, które są w pełnej wysokości przeznaczane na leczenie i rehabilitację. Prowadzimy Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka, w którym można uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka, szczególnie dotyczące prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców i inne.

  W drugiej połowie 2019 roku wniosek Zielonogórskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Civilitas” do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został zakwalifikowany i uzyskał dotację na lata 2019-2021 na łączną kwotę 347.570,00 złotych przeznaczona na zadanie publiczne pt.: ODNOWA – czyli rozwój ZTE „Civilitas”.
  W ramach projektu, w latach 2019-2021 realizujemy działania w obszarach:

  1. wzmocnienie działań statutowych i rozwój instytucjonalny organizacji,
  2. szeroko pojęte prawa człowieka (dziecka), szkolenia i przygotowanie edukatorów, działalność Punktu Konsultacyjnego Porad Prawnych, prowadzenie cyklicznych warsztatów w przedszkolach i szkołach w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka,
  3. samorządność i współpraca w szkole,
  4. praca z dziećmi obcojęzycznymi: Seminarium w Słubicach: Jak pracować z dziećmi obcojęzycznymi? Wyjazd studyjny dla nauczycieli do szkół w Brandenburgii: Metodyka pracy z dziećmi obcojęzycznymi i inne

   

  Zielona Góra, styczeń 2021

 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000020187
 • Konto:96 1240 2018 1111 0000 2702 4704
 • Adres:ul. Chopina 15a, lok.401 65-031 Zielona Góra
 • WWW:civilitas.org.pl
 • E-mail:sekretariat@civilitas.org.pl
 • Telefon:793 663 866 lub 603
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00