1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI KOŁO W RYMANOWIE

KRS 0000020388

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI KOŁO W RYMANOWIE

KRS 0000020388

Prezent OPP

Twój 1% otwiera przed nami życie!!!

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Swoją działalność prowadzi od 1999r. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. 

PSONI realizuje zadania z zakresu:

 • rzecznictwa interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • organizowania i prowadzenia różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności,
 • partnerstwa lokalnego z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Naszą Misją jest dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i społeczeństwie.

Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin (art. 4 Statutu).

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Każda złotówka to pomoc dla najbardziej potrzebujących i cegiełka w budowaniu kompleksowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pamiętajmy, że razem tworzymy społeczeństwo… społeczeństwo dla wszystkich.

Pozyskane środki przeznaczymy głównie na wkład własny do realizacji projektów dotyczących rozbudowy placówek i doposażenia bazy rehabilitacyjnej dla 300 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej o nas

Więcej o nas

Koło PSONI w Rymanowie jest terenową jednostką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest organizacją niedochodową, pozarządową, samopomocową. Działalność statutową prowadzi od 01.04.1999 r. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców posiadających jedno lub dwoje dzieci niepełnosprawnych, widzących potrzebę stworzenia im kompleksowej opieki i rehabilitacji.

1.10.1998 r. powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku po byłym punkcie weterynaryjnym przekazanym przez Urząd Miasta i Gminy Rymanów. Z czasem wieść o utworzeniu WTZ rozniosła się po terenie sąsiednich gmin, efektem, czego było zwiększenie liczby uczestników WTZ i powstanie nowych placówek dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, wymagających specjalistycznej, kompleksowej i stałej opieki.

W roku 2000 Stowarzyszenie z inicjatywy członków Zarządu oraz szeregu innych osób będących członkami Stowarzyszenia podjęło inicjatywę o rozbudowie obiektu celem powołania innych placówek dla tej kategorii osób. I tak w 2001 r. powstał Środowiskowy Dom Samopomocy dla 20 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

W 2002 r. powołano Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia.

W grudniu 2003 r. w Rymanowie Zdroju powstał Zakład Aktywności Zawodowej, zatrudniający 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym o sekcjach: ogrodniczej, stolarskiej i turnusowo-hotelarskiej. W obiekcie, w którym znajduje się OREW i ŚDS powstały mieszkania chronione dla naszych podopiecznych pozbawionych opieki najbliższych.

Dodatkowo Stowarzyszenie jest członkiem INCLUSION INTERNATIONAL - Międzynarodowej Ligii Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W chwili obecnej Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar powiatu krośnieńskiego, sanockiego i brzozowskiego.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, której celem głównym jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. WTZ w Rymanowie przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie po 16 roku życia, które ukończyły naukę, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie mogą z różnych przyczyn podjąć pracy.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego czynną w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Zajęcia terapeutyczne w placówce realizowane są w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji i odbywają się w pracowniach: gospodarstwa domowego, witrażu, ceramicznej, plastycznej, krawieckiej, rękodzieła artystycznego, stolarskiej, aktywizacji zawodowej. Podczas pobytu uczestnicy placówki objęci są wsparciem psychologicznym i rehabilitacją ruchową.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie jest placówką dziennego pobytu (typ B) świadczącą usługi dla 33 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi chorobami i kalectwami. Poprzez prowadzenie wielotorowej rehabilitacji, rozumianej jako szereg działań wspierająco - aktywizujących, realizowanych w postaci terapii, treningów, poradnictwa rozwijamy u Podopiecznych umiejętności niezbędne w codziennym życiu. Naszym zadaniem jest dążenie do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie izolacji czy społecznemu wykluczeniu oraz wsparcie ich rodzin.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową i zakładem leczniczym przeznaczonym dla wychowanków w wieku od 3-25 r ż., którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej. Wychowankami OREW są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

OREW funkcjonuje 11 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-15.30. Placówka zapewnia wychowankom:

 • wychowanie przedszkolne,
 • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 • realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na poziomie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy,
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Ponadto wychowankowie objęci są rehabilitacją ruchową, terapią psychologiczną, logopedyczną, zajęciową. Praca oparta jest na wielodyscyplinarnych, indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych lub indywidualnych programach zajęć zgodnych z indywidualnymi potrzebami wychowanka i zaleceniami specjalistów. W przypadku wychowanków realizujących wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne uwzględniają również realizację podstawy programowej.

Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką PSONI Koło w Rymanowie, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych. W zakładzie działalność obsługowo-rehabilitacyjna prowadzona jest w sekcjach: hotelarsko-gastonomicznej oraz ogrodnicznej. Osoby niepełnosprawne zatrudnione są w grupach zawodowych: pomoc kuchenna, pomoc hotelarza oraz pomoc ogrodnika. Rehabilitacja zawodowa wspomagana jest przez terapię ruchową, terapię higieny osobistej i zaradności życiowej.

W Zakładzie zatrudniamy 75 osób niepełnosprawnych, które korzystają z zabiegów rehabilitacji ruchowej opieki pielęgniarskiej i psychologicznej oraz z różnych form rekreacji.

Mieszkania treningowe są formą pomocy społecznej kierowaną do osób pomiędzy 18 a 60 r. ż. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osób w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ze względu na niepełnosprawność lub chorobę wymagają wsparcia, by móc prowadzić niezależne i aktywne życie w społeczności lokalnej.

W mieszkaniach chronionych we Wróbliku Królewskim znajduje się 20 miejsc. Treningi mieszkalnictwa odbywają się w sześciu, 10 - osobowych grupach zmieniających się rotacyjnie, co tydzień od poniedziałku do soboty.

Działania przy wsparciu trenerów związane są z nauką samoobsługi, samodzielności życiowej, pomocą w nabywaniu i utrwalaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym. Obejmują treningi umiejętności praktycznych, treningi higieny, treningi dbałości o wygląd oraz treningi umiejętności interpersonalnych. Mieszkańcy uczą się samodzielnie planować i robić zakupy, gospodarować pieniędzmi, przygotowywać posiłki, sprzątać, prać, prasować, dbać o wspólny dom. Każdy realizuje indywidualny plan działania, dostosowany do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych połączony ze wsparciem psychologa i seksuologa.

Mieszkańcy mają do dyspozycji w budynku: 8 w pełni umeblowanych i wyposażonych pokoi, 2 kuchnie, pomieszczenia gospodarcze, pralnię, salę fitness, pokój wyciszeni oraz ogród z altaną.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000020388
 • Konto:88 8636 0005 2001 0000 0361 0002
 • Adres:ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
 • WWW:www.psoni-rymanow.org
 • E-mail:zk.rymanow@psoni.org.pl
 • Telefon:13 43 56 620

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PSONI KOŁO W RYMANOWIE” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
PSONI KOŁO W RYMANOWIE

KRS 0000020388

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00