1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

TMZT

KRS 0000020655

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

TMZT

KRS 0000020655

Prezent OPP

TMZT dla Kociewia

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem prowadzącym działalność na rzecz ogółu społeczności mającą na celu inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie:

 • upowszechnienia wiedzy o regionie kociewskim,
 • szeroko pojętej kultury, w tym także ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego,
 • rozwoju demokratyzacji życia społecznego,
 • kształtowanie właściwych wzorców obywatelskich,
 • rozwoju samorządności terytorialnej,
 • pobudzania aktywności społeczeństwa,
 • rozwoju gospodarczego regionu,
 • innych aspektów życia, służących dobru regionu i jego mieszkańców,
 • przeciwdziałania negatywnym zjawiskom różnych dziedzin życia regionu kociewskiego,
 • upowszechniania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wpływy z 1% podatku zostaną przeznaczone na działania statutowe organizacji,  przede wszystkim na organizację głównego działania TMZT, czyli Festiwal twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego (nagrody i poczęstunek dla uczestników oraz organizacja widowisk scenicznych)

Więcej o nas

Więcej o nas

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej zostało ono wpisane do rejestru stowarzyszeń w dniu 25 kwietnia 1970 r. jako organizacja społeczno - kulturalna o charakterze regionalnym, działającym w kierunku kultywowania i upowszechnienia tradycji kulturalnych i wiedzy o regionie. I tak stało się ono spadkobiercą i kontynuatorem idei oraz celów już wcześniej istniejących w Tczewie towarzystw,  takich jak:

 • Towarzystwa Upiększania Tczewa powstałego, ponad 100 lat temu, w 1889 roku i działającego do roku 1920,
 • Towarzystwa Miłośników Miasta Tczewa powstałego w 1936 roku i działającego do wybuchu II wojny światowej.

Próby reaktywowania działalności Towarzystwa trwały już od 1946 roku, ale urzeczywistnione zostały dopiero w roku 1970.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w ostatnich latach czynnie angażowało się w organizację kociewskich kongresów regionalnych.

Każda kadencja Towarzystwa wnosiła mniej lub więcej ożywcze wpływy we wszystko, co działo się w mieście i regionie. Jednak aktywność członków Towarzystwa podczas IX kadencji, od 2003 roku poczynając, i równie dynamicznie rozpoczętej X kadencji, wyjątkowo wyraźnie rzutują na działalność kulturalną Tczewa i ziemi tczewskiej jako części regionu kociewskiego.

Systematyczną opieką otaczamy lokalnych twórców i autorów rozmaitych publikacji. Towarzystwo wysoko sobie ceni każdą promocję książki, organizując należytą oprawę tych kulturalnych wydarzeń i nadając im odpowiednia rangę.

Dziś Towarzystwo działa bardzo intensywnie. Wachlarz zagadnień, którymi zajmuje się obecnie, stale się poszerza. Korzystając z dobrych warunków dla swego działania wciąż podnosi poprzeczkę w zakresie wymagań organizacyjnych. Nastąpiły też bardzo liczne kontakty z ościennymi gminami. Cele statutowe realizowane są także nadal poprzez aktywną współpracę z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami i środowiskami twórczymi a także poprzez czynny udział w obchodach uroczystości i świąt państwowych, miejskich i środowiskowych.

Z kalendarza wydarzeń i imprez organizowanych przez TMZT dla mieszkańców naszego miasta od 2000 r. warto wymienić organizację:

 • Jubileuszy TMZT, (wyróżnienie 6 członków Samborową Podzięką).
 • Spotkań z cyklu Tczewscy twórcy i Ludzie z pasją, np. Myślistwo i fotografika to moje hobby, Noc Tanga, Co może jeden człowiek...,
 • Promocji książek i publikacji autorstwa naszych członków lub sympatyków: 35 lat dla Tczewa i Regionu pod red. R. Landowskiego, St. Mrozka Tczewski Genius Loci, Iwo Dylkiewicza Strażnik wzgórza czyli o mostach tczewskich wczoraj i dziś, Jest taki dzień M. Polewicza, R. Landowskiego Cierpki smak rajskiego jabłka, Cz. Glinkowskiego Tczewskie szlaki turystyczne, Życie Tczewem pisane, Tczew na przełomie XX i XXI wieku,  Przywróćmy pamięć, Krystyny Gierszewskiej Tradycyjne smaki Kociewia.
 • Debaty pt. Sytuacja kobiet w Niemczech i w Polsce w celu integracji mieszkańców miast partnerskich, z licznym udziałem kobiet z kół gospodyń wiejskich powiatu tczewskiego oraz wieczoru literacko-muzycznego w wykonaniu gości.
 • Projekcję filmów animowanych tczewskiego twórcy Roberta Turło w prezencie dla najmłodszych dzieci z okazji Dnia Dziecka.
 • Konkursów plastycznych dla przedszkolaków Tczew słońcem malowany (7 edycji).
 • Wystaw fotograficznych: Szukamy piękna Ziemi Tczewskiej, Jesień pamięci.
 • Ognisk i biesiad integracyjnych z udziałem członków innych stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, Związku Łowieckiego Szarak.
 • Corocznych Dni Ziemi Tczewskiej z ekspozycją chaty kociewskiej, chaty myśliwskiej, chaty rybackiej i występami artystycznymi dzieci i młodzieży.

Rada TMZT po śmierci w 2007 r. wyjątkowo zasłużonego dla Tczewa i Towarzystwa R. Landowskiego, wielkiego miłośnika Kociewia i Honorowego Obywatela Miasta Tczewa oraz w celu upowszechniania wiedzy o regionie postanowiła od 2008 r. organizować corocznie imprezę regionalną Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego, który przerodził się obecnie w Festiwal Twórczości Kociewskiej, gdyż obejmuje nie tylko recytacje, ale także prace plastyczne, inscenizacje i juwenilia literackie.   

Ponadto wystosowaliśmy petycję do Parlamentu Europejskiego w Brukseli w sprawie ratowania 150-letniego  Mostu Tczewskiego za pośrednictwem członka TMZT mieszkającego w Hamburgu. Wspomagamy też inicjatywę obywatelską dotyczącą budowy w Tczewie Śródlądowego Statku Pasażersko - Wycieczkowego w celu powrotu Tczewa nad Wisłę.

W ostatnich dwóch latach TMZT wydało dwie pozycje książkowe:

- publikacja pt. „Roman Landowski …POEZJE 462 utwory zebrane” – antologia poezji Romana Landowskiego, patrona Festiwalu,

- publikacja pt. Kociewie noszą w sercu” (Festiwale Twórczości Kociewskiej im. R. Landowskiego 2008-2018) – podsumowanie dziesięciu lat Festiwalu

Na zakończenie warto podkreślić, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej jest organizacją non - profit. W 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku  publicznego. Aktualnie zrzesza 82 członków i wokół realizowanych zadań skupia wielu sympatyków oraz zainteresowanych osób, o czym świadczy dobra frekwencja gości podczas organizowanych przez nas imprez. Ważniejsze wydarzenia zamieszczamy na stronie internetowej www.tmzt.tczew.pl  założonej i opracowywanej przez kol. Stefana Mrozka, wieloletniego członka TMZT.

Inne prowadzone działania:

 • promowanie miasta Tczewa i regionu kociewskiego poprzez współredagowanie kwartalnika Kociewski Magazyn Regionalny
 • publikowanie okolicznościowych wydawnictw związanych z historią Tczewa
 • kontynuacja cyklicznych niekomercyjnych spotkań muzyczno-słownych pt. Podwieczorek przy mikrofonie prezentujących mieszkańcom Tczewa i powiatu utalentowanych młodych tczewskich twórców
 • współorganizowanie z MOPS. cyklicznych Festynów Przyjaźni Tacy Sami na znak solidarności z osobami niepełnosprawnymi
 • organizowanie cyklicznych różnych form prezentacji ludzi, którzy swą postawą i działalnością dobrze służą lub służyli "małej ojczyźnie" (Wieczory szczerości, Ludzie z pasją, Tczewscy twórcy, Tczewskie Zaduszki, Sylwetki miłośników ziemi tczewskiej)
 • zacieśnianie kontaktów ze środowiskiem wiejskim (udział w imprezach integracyjnych, zebraniach,
 • prezentowanie kół gospodyń wiejskich mieszkańcom Tczewa pt. "Jesteśmy z Ziemi Tczewskiej".
  Towarzystwo za działalność na rzecz rozwoju kultury w regionie otrzymało w 2012 r. Nagrodę Kociewskie Pióro, Medal Chwalba Grzymisława oraz Wyróżnienie Samorządu Miasta Tczewa (2013 r.).

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000020655
 • Konto:52 1600 1462 1889 8113 0000 0001
 • Adres:83-110 Tczew, ul. 30 stycznia 4
 • WWW:www.tmzt.tczew.pl
 • E-mail:info@tmzt.tczew.pl
 • Telefon:48602452920

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „TMZT” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
TMZT

KRS 0000020655

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00