1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"
KRS 0000022794

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Radość, talent i wypoczynek dla dzieci dzięki Tobie!

Jesteśmy po to, by pomagać i wspierać dzieci i młodzież, zwłaszcza tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Wspólnie uczymy się, bawimy, poznajemy nowych ludzi i nowe miejsca, rozwijamy swoje pasje i zainteresowania. Od ponad 20 lat organizujemy imprezy sportowe i kulturalne, pikniki, półkolonie, zimowiska i wycieczki.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Oratorium, w czasie swojej wieloletniej już działalności swoimi działaniami ogarnęło tysiące potrzebujących dzieci, w różnych formach swojej aktywności.  1% jest przeznaczony na bieżącą działalność stowarzyszenia, która obejmuje:

 • organizację zajęć w czasie wolnym od nauki szkolnej,

Działania w czasie wolnym obejmują organizację zajęć o charakterze specjalistycznym tj. profilaktycznym i socjoterapeutycznym oraz tworzenie warunków do rozwoju różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez realizację w wielorakich formach terapii zajęciowej, ukierunkowanej na odreagowanie napięć oraz indywidualny rozwój w sferze intelektualnej, fizycznej i społecznej. W sferze fizycznej rozwój zapewnia szeroka gama zajęć sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, siłownia, ścianka wspinaczkowa, itp.). Rozwój intelektualny zapewniony jest poprzez pomoc w nauce (czas, miejsce, osoba wspierająca - wychowawca lub wolontariusz), tworzenie dostępu do źródeł informacji, udostępnienie różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz budowanie pozytywnej motywacji i wiary we własne siły. W pracy z dziećmi jest dla nas istotny także rozwój społeczny, budowanie światopoglądu, umiejętności funkcjonowania w grupie, realizowany min. poprzez pracę metodą społeczności, promowanie i wspieranie działalności liderów młodzieżowych, wykorzystanie elementów działań profilaktycznych, zajęć socjoterapeutycznych oraz indywidualne wsparcie psychologa. Ważnym elementem  naszej pracy z dziećmi z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wieloproblemowych jest dbanie o zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka związanych z odpowiednim, dostosowanym do potrzeb rozwojowych odżywianiem, ten istotny aspekt realizujemy poprzez zapewnienie codziennie gorącego posiłku, właściwie zbilansowanego, bogatego w substancje odżywcze (w trakcie wakacji i ferii zimowych są to dwa posiłki – śniadanie i obiad) oraz deserów (głównie owoce). Działania placówki w tym zakresie obejmują  łączną grupę około 70 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat (warunkowo od 6 r.ż) pochodzących głownie z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, w szczególności chorobą alkoholową i przemocą.  W naszej działalności staramy się również otwierać na dzieci i młodzież nie obarczoną problemami, za to z dużym potencjałem i energią do działania.

 • organizację wypoczynku (kolonie, półkolonie, zimowiska stacjonarne, wyjazdowe),

Realizacja działań statutowych w tym obszarze obejmuję organizację działań stacjonarnych podczas wakacji i ferii zimowych oraz kolonie, zimowiska i wycieczki turystyczno – krajoznawcze o charakterze proekologicznym.

W Stalowej Woli mieszka duża liczba dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, które ze względów finansowych lub organizacyjnych nie są w stanie zapewnić dzieciom atrakcyjnego wypoczynku w trakcie wakacji. Okres wakacji i ferii zimowych jest czasem, w którym w związku z brakiem zajęć szkolnych nasila się wpływ grup nieformalnych, a pracujący rodzice często tracą kontrolę nad tym, co dzieje się z ich dziećmi przez większą część dnia. Dlatego wzrasta liczba zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Istotnym problem dla większości rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej jest brak świetlicy szkolnej a więc możliwości opieki w czasie, gdy dorośli pracują. Działania placówki są odpowiedzią na oczekiwania rodziców i opiekunów osób małoletnich, pragnących aby ich pociechy w bezpieczny i konstruktywny sposób spędzały czas wolny od nauki. Realizacja zadań statutowych w tym zakresie jest odpowiedzią na potrzeby społeczne: rodziców w kwestii zapewnienia opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz realizacja potrzeb dzieci tj. umożliwienie im udziału w atrakcyjnie zaplanowanych rekreacyjno – edukacyjnych zajęciach grupowych
z elementami socjoterapii i psychoprofilaktyki.

Ponadto, wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie służą przekazywaniu młodym ludziom prawidłowych wzorców życia i postepowania zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dokładamy wszelkich starań, aby przygotować naszych podopiecznych do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dobrodziejstw środowiska naturalnego. Dużą wagę w tym zakresie przywiązujemy do organizacji wycieczek turystyczno – krajoznawczych w różne zakątki Polski. Chcemy pokazywać dzieciom otaczający nas świat i jego piękno. Staramy się uczyć je, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co spotkamy wokół nas. To od postawy każdego z nas zależy, czy aktywne spędzanie czasu wolnego sprawiać nam będzie przyjemność i dostarczać będzie miłych i pozytywnych doznań. Nasi podopieczni, to głównie dzieci pochodzące z rodzin wieloproblemowych o niskim statusie materialnym dlatego też podobne wyjazdy w gronie rodzinnym,  jeśli w ogóle mają miejsce, to są raczej incydentalne, realizowane w pobliżu miejsca zamieszkania i z reguły bez cech edukacyjnych, dlatego tak dużą rolę przywiązujemy do realizacji działań tego typu i kształtowania pozytywnych postaw wśród dzieci  młodzieży w ramach działalności naszego stowarzyszenia.  Wierzymy, że przez ich bezpośredni charakter, zdobyta przez dzieci wiedza będzie trwała a umiejętności – rozległe.

 • imprezy kulturalne i sportowe:

Halowy Turniej Piłki Nożnej – w 2019 roku organizowany już po raz 21. To impreza
o charakterze sportowym przeznaczona dla dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 17 lat.  Spore zainteresowanie, jakim cieszy się od lat świadczy o dużym zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży  na udział w zorganizowanym systemie rywalizacji sportowej tego typu. Do udziału w Turnieju zgłaszają się drużyny szkolne, parafialne, podwórkowe głównie z terenu Polski południowo – wschodniej. Impreza trwa około 3 - 4 tygodnie (soboty i niedziele).  Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach wiekowych, w dwóch starszych kategoriach z podziałem na chłopców
i dziewczęta.

Przegląd Kolęd i Pastorałek – wpisuje się w kalendarz imprez o charakterze kulturalnym odbywających się w naszym mieście w okresie świątecznym. Stwarza możliwość młodym wykonawcom do zaprezentowania swoich umiejętności i talentu wokalnego przed szerszą publicznością. Impreza ma charakter przeglądu, nie konkursu, więc udział w niej może wziąć każdy, nie tylko szczególnie uzdolnieni wokaliści, często uczniowie szkoły muzycznej, czy uczestnicy warsztatów wokalnych, lecz także amatorzy, którym śpiew sprawia przyjemność
i którzy pragną pielęgnować tradycję kolędowania w tym magicznym okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wszystko to ma służyć utrwaleniu w młodym pokoleniu dawnych zwyczajów, które w dzisiejszym świecie zanikają, gdzie coraz ciszej jest w domach po wigilijnej wieczerzy. Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży którzy nie ukończyli 18 roku życia.
W bieżącym roku Przegląd zorganizowany został już po raz 11, a wystąpiło w nim ponad 70 młodych wykonawców.

 • festyny, pikniki rodzinne

Stowarzyszenie od lat jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez o charakterze rodzinnym jakimi są festyny czy pikniki. Spotkania takie mają za zadane zachęcić rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi i aktywnego spędzenia z nimi czasu. Mają na celu promowanie rodziny, pomoc
w budowaniu właściwych relacji w rodzinie oraz pokazywanie, iż da się dobrze bawić w gronie rodzinnym, bez alkoholu. W trakcie imprez tego typu stowarzyszenie przygotowuje stanowiska
z atrakcjami i nagrodami dla dzieci i rodzin. Spotkania rodzinne odbywające się w takiej formie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta i spotykają z pozytywnym odzewem.

Stowarzyszenie jednak jest organizacją o niedochodowym charakterze, bez wsparcia ze strony instytucji i ludzi dobrej woli nie jest w stanie zrealizować wszystkich działań, dlatego nieustannie poszukuje funduszy z różnych źródeł i zachęca do bliższego poznania swojej działalności i przekazania 1% na cele realizowane przez „Oratorium”.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli poprzez swoją dwudziestoczteroletnią działalność wpisuje się w panoramę instytucji pomocowych miasta i powiatu Stalowa Wola. Głównym jego celem jest zapewnienie wsparcia i opieki dzieciom i młodzieży, którzy (pośrednio lub bezpośrednio) znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie swoje cele realizuje prowadząc:

 • Świetlicę Socjoterapeutyczną,
 • Placówkę Interwencyjną dla Dzieci i Młodzieży

Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego, Świetlica Socjoterapeutyczna to placówka dziennego pobytu, realizująca swoje statutowe działania poprzez zapewnienie opieki i wychowania, dożywianie oraz organizację zajęć w czasie wolnym od nauki szkolnej. Jej celem jest pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności osobistych, rodzinnych i szkolnych, wdrażanie ich do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowanie właściwego stosunku do nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji poprzez uczestniczenie w szerokim wachlarzu zajęć (tj. sportowych, relaksacyjnych, artystycznych, praktycznych, muzycznych, kulinarnych, turystyczno - krajoznawczych). Ponadto wychowankowie świetlicy uczestniczą w licznych wycieczkach, a podczas wakacji i ferii zimowych w koloniach, półkoloniach czy zimowiskach. Realizacja powyższych działań wsparta jest systematycznie prowadzoną pracą terapeutyczną, w ramach której wychowankowie uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz logopedycznych.

Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży przeznaczona jest dla dzieci, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, wymagającej natychmiastowego udzielenia pomocy i uregulowania sytuacji prawnej. Oprócz zapewnienia odpowiednich warunków życia i zaspokojenia podstawowych potrzeb trafiających do ośrodka podopiecznych, pracownicy placówki przygotowują diagnozę ich stanu psychofizycznego, aktualnej sytuacji życiowej oraz ustalają wskazania związane z dalszą pracą wychowawczo - terapeutyczną. Celem tego filaru działalności Stowarzyszenia jest zabezpieczenie bytu dziecka oraz poczucia bezpieczeństwa poprzez całodobową opiekę do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w innej, adekwatnej do sytuacji placówce sprawującej nad nim opiekę. Praca z dzieckiem to również, jeżeli to możliwe, praca z jego rodziną, na co pracownicy placówki kładą szczególny nacisk, włączając rodziców lub opiekunów we współodpowiedzialność w proces jego wychowania oraz pomagając im (w przypadku pozytywnych rokowań sądu) w przejęciu opieki nad dzieckiem.

Oprócz głównych filarów swojej działalności Stowarzyszenie co roku organizuje szereg cyklicznych oraz okazjonalnych akcji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta i okolic. Wśród nich wyróżnić można:

 • Halowy Turniej Piłki Nożnej im. bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Impreza przeznaczona dla dziecięcych i młodzieżowych, amatorskich drużyn piłkarskich,

 • Przegląd Kolęd i Pastorałek

W przeglądzie biorą udział młodzi wykonawcy z w wieku od 3 do 17 lat. Co roku jest to około 100 młodych artystów.

Zimowiska stacjonarne oraz wyjazdowe, kolonie, półkolonie, wycieczki, festyny, pikniki rodzinne, integracyjne itp.

W czasie ferii zimowych i wakacji Stowarzyszenie organizuje szereg działań skierowanych do swoich podopiecznych oraz młodych mieszkańców naszego miasta. Ich celem jest organizacja czasu wolnego od nauki szkolnej w atrakcyjny i ciekawy sposób, a co za tym idzie profilaktyka powstawania i pogłębiania się patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, w sytuacji pozostawiania ich bez opieki przez pracujących rodziców. Działania te służą także stworzeniu takich warunków, aby w związku z trudną sytuacją materialną coraz większej ilości rodzin naszego miasta ich dzieci mogły choć w pewnym stopniu korzystać z uroków wakacji czy ferii.

Ponadto nasze Stowarzyszenie organizuje lub włącza się w liczne imprezy okolicznościowe, skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin ubogacając je licznymi atrakcjami (organizacja i prowadzenie konkursów z nagrodami, rozdawanie balonów). W naszej działalności otwieramy się również na współpracę z innymi  placówkami tego typu. Min. Świetlicą Środowiskowo – Profilaktyczna w Zarzeczu i świetlicą Środowiskowo – Profilaktyczna w Wolinie.

W naszej pracy na rzecz dziecka i rodziny współpracujemy również z Ośrodkami Pomocy Społecznej, szkołami, nauczycielami, wychowawcami, Domami Dziecka i innymi instytucjami i podmiotami realizującymi podobne działania.

Więcej informacji uzyskać można na www.oratoriumstw.pl


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000022794
 • Konto:02 9430 0006 0043 3286 2000 0002
 • Adres:ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
 • WWW:oratoriumstw.pl
 • E-mail:oratoriumstwola@gmail.com
 • Telefon:15 842 9280Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"

KRS 0000022794

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"

 • Radość, talent i wypoczynek dla dzieci dzięki Tobie!

  Jesteśmy po to, by pomagać i wspierać dzieci i młodzież, zwłaszcza tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Wspólnie uczymy się, bawimy, poznajemy nowych ludzi i nowe miejsca, rozwijamy swoje pasje i zainteresowania. Od ponad 20 lat organizujemy imprezy sportowe i kulturalne, pikniki, półkolonie, zimowiska i wycieczki.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Oratorium, w czasie swojej wieloletniej już działalności swoimi działaniami ogarnęło tysiące potrzebujących dzieci, w różnych formach swojej aktywności.  1% jest przeznaczony na bieżącą działalność stowarzyszenia, która obejmuje:

  • organizację zajęć w czasie wolnym od nauki szkolnej,

  Działania w czasie wolnym obejmują organizację zajęć o charakterze specjalistycznym tj. profilaktycznym i socjoterapeutycznym oraz tworzenie warunków do rozwoju różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez realizację w wielorakich formach terapii zajęciowej, ukierunkowanej na odreagowanie napięć oraz indywidualny rozwój w sferze intelektualnej, fizycznej i społecznej. W sferze fizycznej rozwój zapewnia szeroka gama zajęć sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, siłownia, ścianka wspinaczkowa, itp.). Rozwój intelektualny zapewniony jest poprzez pomoc w nauce (czas, miejsce, osoba wspierająca - wychowawca lub wolontariusz), tworzenie dostępu do źródeł informacji, udostępnienie różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz budowanie pozytywnej motywacji i wiary we własne siły. W pracy z dziećmi jest dla nas istotny także rozwój społeczny, budowanie światopoglądu, umiejętności funkcjonowania w grupie, realizowany min. poprzez pracę metodą społeczności, promowanie i wspieranie działalności liderów młodzieżowych, wykorzystanie elementów działań profilaktycznych, zajęć socjoterapeutycznych oraz indywidualne wsparcie psychologa. Ważnym elementem  naszej pracy z dziećmi z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wieloproblemowych jest dbanie o zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka związanych z odpowiednim, dostosowanym do potrzeb rozwojowych odżywianiem, ten istotny aspekt realizujemy poprzez zapewnienie codziennie gorącego posiłku, właściwie zbilansowanego, bogatego w substancje odżywcze (w trakcie wakacji i ferii zimowych są to dwa posiłki – śniadanie i obiad) oraz deserów (głównie owoce). Działania placówki w tym zakresie obejmują  łączną grupę około 70 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat (warunkowo od 6 r.ż) pochodzących głownie z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, w szczególności chorobą alkoholową i przemocą.  W naszej działalności staramy się również otwierać na dzieci i młodzież nie obarczoną problemami, za to z dużym potencjałem i energią do działania.

  • organizację wypoczynku (kolonie, półkolonie, zimowiska stacjonarne, wyjazdowe),

  Realizacja działań statutowych w tym obszarze obejmuję organizację działań stacjonarnych podczas wakacji i ferii zimowych oraz kolonie, zimowiska i wycieczki turystyczno – krajoznawcze o charakterze proekologicznym.

  W Stalowej Woli mieszka duża liczba dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, które ze względów finansowych lub organizacyjnych nie są w stanie zapewnić dzieciom atrakcyjnego wypoczynku w trakcie wakacji. Okres wakacji i ferii zimowych jest czasem, w którym w związku z brakiem zajęć szkolnych nasila się wpływ grup nieformalnych, a pracujący rodzice często tracą kontrolę nad tym, co dzieje się z ich dziećmi przez większą część dnia. Dlatego wzrasta liczba zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Istotnym problem dla większości rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej jest brak świetlicy szkolnej a więc możliwości opieki w czasie, gdy dorośli pracują. Działania placówki są odpowiedzią na oczekiwania rodziców i opiekunów osób małoletnich, pragnących aby ich pociechy w bezpieczny i konstruktywny sposób spędzały czas wolny od nauki. Realizacja zadań statutowych w tym zakresie jest odpowiedzią na potrzeby społeczne: rodziców w kwestii zapewnienia opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz realizacja potrzeb dzieci tj. umożliwienie im udziału w atrakcyjnie zaplanowanych rekreacyjno – edukacyjnych zajęciach grupowych
  z elementami socjoterapii i psychoprofilaktyki.

  Ponadto, wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie służą przekazywaniu młodym ludziom prawidłowych wzorców życia i postepowania zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dokładamy wszelkich starań, aby przygotować naszych podopiecznych do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dobrodziejstw środowiska naturalnego. Dużą wagę w tym zakresie przywiązujemy do organizacji wycieczek turystyczno – krajoznawczych w różne zakątki Polski. Chcemy pokazywać dzieciom otaczający nas świat i jego piękno. Staramy się uczyć je, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co spotkamy wokół nas. To od postawy każdego z nas zależy, czy aktywne spędzanie czasu wolnego sprawiać nam będzie przyjemność i dostarczać będzie miłych i pozytywnych doznań. Nasi podopieczni, to głównie dzieci pochodzące z rodzin wieloproblemowych o niskim statusie materialnym dlatego też podobne wyjazdy w gronie rodzinnym,  jeśli w ogóle mają miejsce, to są raczej incydentalne, realizowane w pobliżu miejsca zamieszkania i z reguły bez cech edukacyjnych, dlatego tak dużą rolę przywiązujemy do realizacji działań tego typu i kształtowania pozytywnych postaw wśród dzieci  młodzieży w ramach działalności naszego stowarzyszenia.  Wierzymy, że przez ich bezpośredni charakter, zdobyta przez dzieci wiedza będzie trwała a umiejętności – rozległe.

  • imprezy kulturalne i sportowe:

  Halowy Turniej Piłki Nożnej – w 2019 roku organizowany już po raz 21. To impreza
  o charakterze sportowym przeznaczona dla dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 17 lat.  Spore zainteresowanie, jakim cieszy się od lat świadczy o dużym zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży  na udział w zorganizowanym systemie rywalizacji sportowej tego typu. Do udziału w Turnieju zgłaszają się drużyny szkolne, parafialne, podwórkowe głównie z terenu Polski południowo – wschodniej. Impreza trwa około 3 - 4 tygodnie (soboty i niedziele).  Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach wiekowych, w dwóch starszych kategoriach z podziałem na chłopców
  i dziewczęta.

  Przegląd Kolęd i Pastorałek – wpisuje się w kalendarz imprez o charakterze kulturalnym odbywających się w naszym mieście w okresie świątecznym. Stwarza możliwość młodym wykonawcom do zaprezentowania swoich umiejętności i talentu wokalnego przed szerszą publicznością. Impreza ma charakter przeglądu, nie konkursu, więc udział w niej może wziąć każdy, nie tylko szczególnie uzdolnieni wokaliści, często uczniowie szkoły muzycznej, czy uczestnicy warsztatów wokalnych, lecz także amatorzy, którym śpiew sprawia przyjemność
  i którzy pragną pielęgnować tradycję kolędowania w tym magicznym okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wszystko to ma służyć utrwaleniu w młodym pokoleniu dawnych zwyczajów, które w dzisiejszym świecie zanikają, gdzie coraz ciszej jest w domach po wigilijnej wieczerzy. Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży którzy nie ukończyli 18 roku życia.
  W bieżącym roku Przegląd zorganizowany został już po raz 11, a wystąpiło w nim ponad 70 młodych wykonawców.

  • festyny, pikniki rodzinne

  Stowarzyszenie od lat jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez o charakterze rodzinnym jakimi są festyny czy pikniki. Spotkania takie mają za zadane zachęcić rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi i aktywnego spędzenia z nimi czasu. Mają na celu promowanie rodziny, pomoc
  w budowaniu właściwych relacji w rodzinie oraz pokazywanie, iż da się dobrze bawić w gronie rodzinnym, bez alkoholu. W trakcie imprez tego typu stowarzyszenie przygotowuje stanowiska
  z atrakcjami i nagrodami dla dzieci i rodzin. Spotkania rodzinne odbywające się w takiej formie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta i spotykają z pozytywnym odzewem.

  Stowarzyszenie jednak jest organizacją o niedochodowym charakterze, bez wsparcia ze strony instytucji i ludzi dobrej woli nie jest w stanie zrealizować wszystkich działań, dlatego nieustannie poszukuje funduszy z różnych źródeł i zachęca do bliższego poznania swojej działalności i przekazania 1% na cele realizowane przez „Oratorium”.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli poprzez swoją dwudziestoczteroletnią działalność wpisuje się w panoramę instytucji pomocowych miasta i powiatu Stalowa Wola. Głównym jego celem jest zapewnienie wsparcia i opieki dzieciom i młodzieży, którzy (pośrednio lub bezpośrednio) znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie swoje cele realizuje prowadząc:

  • Świetlicę Socjoterapeutyczną,
  • Placówkę Interwencyjną dla Dzieci i Młodzieży

  Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego, Świetlica Socjoterapeutyczna to placówka dziennego pobytu, realizująca swoje statutowe działania poprzez zapewnienie opieki i wychowania, dożywianie oraz organizację zajęć w czasie wolnym od nauki szkolnej. Jej celem jest pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności osobistych, rodzinnych i szkolnych, wdrażanie ich do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowanie właściwego stosunku do nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji poprzez uczestniczenie w szerokim wachlarzu zajęć (tj. sportowych, relaksacyjnych, artystycznych, praktycznych, muzycznych, kulinarnych, turystyczno - krajoznawczych). Ponadto wychowankowie świetlicy uczestniczą w licznych wycieczkach, a podczas wakacji i ferii zimowych w koloniach, półkoloniach czy zimowiskach. Realizacja powyższych działań wsparta jest systematycznie prowadzoną pracą terapeutyczną, w ramach której wychowankowie uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz logopedycznych.

  Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży przeznaczona jest dla dzieci, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, wymagającej natychmiastowego udzielenia pomocy i uregulowania sytuacji prawnej. Oprócz zapewnienia odpowiednich warunków życia i zaspokojenia podstawowych potrzeb trafiających do ośrodka podopiecznych, pracownicy placówki przygotowują diagnozę ich stanu psychofizycznego, aktualnej sytuacji życiowej oraz ustalają wskazania związane z dalszą pracą wychowawczo - terapeutyczną. Celem tego filaru działalności Stowarzyszenia jest zabezpieczenie bytu dziecka oraz poczucia bezpieczeństwa poprzez całodobową opiekę do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w innej, adekwatnej do sytuacji placówce sprawującej nad nim opiekę. Praca z dzieckiem to również, jeżeli to możliwe, praca z jego rodziną, na co pracownicy placówki kładą szczególny nacisk, włączając rodziców lub opiekunów we współodpowiedzialność w proces jego wychowania oraz pomagając im (w przypadku pozytywnych rokowań sądu) w przejęciu opieki nad dzieckiem.

  Oprócz głównych filarów swojej działalności Stowarzyszenie co roku organizuje szereg cyklicznych oraz okazjonalnych akcji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta i okolic. Wśród nich wyróżnić można:

  • Halowy Turniej Piłki Nożnej im. bł. ks. Bronisława Markiewicza.

  Impreza przeznaczona dla dziecięcych i młodzieżowych, amatorskich drużyn piłkarskich,

  • Przegląd Kolęd i Pastorałek

  W przeglądzie biorą udział młodzi wykonawcy z w wieku od 3 do 17 lat. Co roku jest to około 100 młodych artystów.

  Zimowiska stacjonarne oraz wyjazdowe, kolonie, półkolonie, wycieczki, festyny, pikniki rodzinne, integracyjne itp.

  W czasie ferii zimowych i wakacji Stowarzyszenie organizuje szereg działań skierowanych do swoich podopiecznych oraz młodych mieszkańców naszego miasta. Ich celem jest organizacja czasu wolnego od nauki szkolnej w atrakcyjny i ciekawy sposób, a co za tym idzie profilaktyka powstawania i pogłębiania się patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, w sytuacji pozostawiania ich bez opieki przez pracujących rodziców. Działania te służą także stworzeniu takich warunków, aby w związku z trudną sytuacją materialną coraz większej ilości rodzin naszego miasta ich dzieci mogły choć w pewnym stopniu korzystać z uroków wakacji czy ferii.

  Ponadto nasze Stowarzyszenie organizuje lub włącza się w liczne imprezy okolicznościowe, skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin ubogacając je licznymi atrakcjami (organizacja i prowadzenie konkursów z nagrodami, rozdawanie balonów). W naszej działalności otwieramy się również na współpracę z innymi  placówkami tego typu. Min. Świetlicą Środowiskowo – Profilaktyczna w Zarzeczu i świetlicą Środowiskowo – Profilaktyczna w Wolinie.

  W naszej pracy na rzecz dziecka i rodziny współpracujemy również z Ośrodkami Pomocy Społecznej, szkołami, nauczycielami, wychowawcami, Domami Dziecka i innymi instytucjami i podmiotami realizującymi podobne działania.

  Więcej informacji uzyskać można na www.oratoriumstw.pl

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000022794
 • Konto:02 9430 0006 0043 3286 2000 0002
 • Adres:ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
 • WWW:oratoriumstw.pl
 • E-mail:oratoriumstwola@gmail.com
 • Telefon:15 842 9280
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00