1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
STOWARZYSZENIE KRASNAL
KRS 0000025838

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Dziś TY pomożesz nam, jutro MY pomożemy innym

Pierwsze spotkanie założycielskie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL odbyło się 20.12.1995r, inicjatywy rodziców dzieci wymagających opieki specjalistycznej. Wpis do rejestru Stowarzyszeń otrzymaliśmy w lutym 1996r i w tym samym roku, powołano Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnię Rehabilitacyjną dla Dzieci KRASNAL (nr wpisu u Wojewody - 897). Na początku naszej działalności mieliśmy opiekować się dziećmi wyłącznie z Tarchomina ówczesnej Gminy Białołęka, jednak nasza praca z czasem objęła zasięg ogólnopolski. Obecnie pod opieką Poradni jest ponad 300 pacjentów miesięcznie. Obejmujemy opieką dzieci w wieku 0-18 lat (w szczególnych przypadkach do 24 r.ż. w celu kontynuacji leczenia) z takimi schorzeniami jak: mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenie centralnego i obwodowego układu nerwowego, upośledzenia umysłowe, zespół Downa, autyzm i zaburzenia pokrewne. Nasi specjaliści gotowi są do pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-19.00. Rodzice w każdej chwili mogą skonsultować się z terapeutą osobiście lub telefonicznie. Chcieliśmy, aby KRASNAL był placówką przyjazną dziecku i rodzinie. Dziś możemy powiedzieć, że to nam się udało. Wielu naszych pacjentów (nawet ci, którzy nie potrzebują już naszej opieki) odwiedza nas, uczestniczy wraz z nami w imprezach okolicznościowych (Dzień Dziecka, Wigilia itp.). Nawiązało się wiele przyjaźni zarówno pomiędzy personelem i rodzicami, jak również dzięki grupom wsparcia - wśród rodziców, tak bardzo potrzebujących dobrego słowa i pomocy. Chcemy przygotować dzieci niepełnosprawne do życia w przyszłości, tak aby były akceptowane od początku przez swoich rówieśników, aby mogły funkcjonować w miarę swoich możliwości, dlatego też otworzyliśmy placówkę przedszkolną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasz Zespół Wychowania Przedszkolnego Akademia Krasnoludków pracuje z dziećmi codziennie na II zmiany w pracy "jeden terapeuta na jedno dziecko". Daje to dużą szanse dzieciom na naukę i edukację. W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przy ul. Pancera w Warszawie, czy w Poradni Autyzmu przy ul. Śreniawitów 12, każdy pacjent jest ważny, mały czy duży. Każdy ma opracowany swój indywidualny program terapii, konsultowany z lekarzem i psychologiem co 6 - 8 tygodni w celu przedłużenia lub zmiany terapii. Aby prawidłowo i dobrze pomóc dziecku, należy również pomóc jego rodzinie. To rodzice są z dzieckiem przez 24 godziny, i to oni są najlepszymi obserwatorami zmian, zachowań czy sukcesów, należy tylko prawidłowo nimi pokierować, nauczyć, pokazać. Niekiedy trzeba ich wspierać psychicznie i dlatego powstał kolejny pomysł warsztatów dla rodziców. Dzięki wsparciu Instytucji Państwowych oraz ludziom dobrej woli m.in. 1% możemy rozszerzać naszą działalność, obejmować opieką nowych pacjentów i wspierać nowe rodziny borykające się z problemem zdrowotnym swojego dziecka. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% przeznaczymy na realizacje projektów zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia, czyli na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Prowadzimy trzy placówki rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną. Zakupimy niezbędny sprzęt do pracy, pomoce, zorganizujemy imprezy i spotkania dla dzieci. Nasze relacje z poprzednich lat można zobaczyć na naszym FB https://www.facebook.com/stowarzyszenie.krasnal

 

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja:
- Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo poprzez rehabilitację kompleksową i integrację.
- Prowadzenie NZOZ Poradni Rehabilitacyjnych dla Dzieci, wtym Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego to wielospecjalistyczna, kompleksowa terapia dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym oraz zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego poddawane są dzieci z następującymi zaburzeniami:

 • wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego i innych układów,
 • choroby metaboliczne układu nerwowego,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespół mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychoruchowej),
 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. MPD, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny (o ustalonej lub bez ustalonej etiologii).

Usługi proponowane w ramach programu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:

 • porady lekarskie (specjaliści rehabilitacji medycznej, konsultacje pediatry-pulmonologa);
 • rehabilitacja wieloprofilowa (w tym metody NDT, PNF, terapia manualna, SI, kinesiotaping, instruktaże dla rodziców przeznaczone do rehabilitacji w warunkach domowych, neuromobilizacja, diagnostyka wygaszania odruchów wczesnoniemowlęcych, terapia ręki);
 • fizykoterapia, w tym galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, laseroterapia, ultradźwięki, magnetoterapia, kąpiel perełkowa, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych, aquavibron, solux, lampa UV, masaż klasyczny, masaż Shantala (dotyk i ciepło – przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci do 1 r.ż.);
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym;
 • badania, porady i terapia logopedyczna i neurologopedyczna;
 • badania, porady i terapia psychologiczna;
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Metoda Dobrego Startu – wzrokowo-słuchowo-motoryczna metoda prof. Bogdanowicz;
 • zajęcia pedagogiczno-logorytmiczne;
 • wsparcie Rodziny Dziecka poprzez terapię rodzinną z psychologiem.

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci mający skierowanie od lekarza: neurologa, ortopedy, chirurga, neonatologa, reumatologa lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

oraz Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym dla dzieci:

 • z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi
 • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

W ramach terapii oferujemy:

 • Diagnozę wykonywaną przez Zespół Specjalistów, w tym: lekarz psychiatra dzieci i młodzieży II st. specjalizacji, psycholog i psychoterapeuta, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta S.I.
 • konsultację lekarzy psychiatrów
 • konsultację lekarza neurologa
 • testy i terapię psychologiczną
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • grupy MDS – metoda dobrego startu
 • Wczesna Interwencja
 • grupy „Mama i Ja” zajęcia terapeutyczne stymulujące rozwój małego dziecka
 • terapię bilateralną
 • terapię logopedyczną i neurologopedyczną
 • logorytmikę
 • ruch rozwijający metody Weroniki Sherborne
 • TUS – trening umiejętności społecznych
 • socjoterapię
 • warsztaty terapeutyczne dla dzieci
 • SI – terapię integracji sensorycznej
 • psychomotoryka
 • zajęcia polisensoryczne
 • muzykoterapię indywidualną i grupową w ramach programu „Muzyczny Świat”
 • terapię ręki
 • terapię zajęciową
 • grupowe zajęcia motoryki małej
 • zajęcia interaktywne (praca nad emocjami, koncentracja uwagi)

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym została LUREATEM ZŁOTYCH ORŁÓW MEDYCYNY 2018 przyznawanym przez pacjentów oraz zdobyła Geparda Biznesu za dynamiczny rozwój placówki.

- Organizowanie imprez integracyjnych w tym Rodzinnych Olimpiad Sportowych dla dzieci i rodziców.

Rehabilitacja to nie tylko ćwiczenia na salach terapeutycznych, są to również spotkania, imprezy i zabawy integracyjne. Podstawowym celem Olimpiady Sportowej jest integracja ze społeczeństwem, wspólna zabawa i pomoc słabszym.  Uczestnicy podzieleni są na kilka grup, z których każdą opiekuje się dwóch opiekunów. Konkurencje przygotowywane są w ten sposób, aby można je było dostosować do możliwości każdego uczestnika. W każdej grupie są dzieci zdrowe i chore, upośledzone i z normą intelektualną. Na zaliczenie konkurencji pracuje cała drużyna. Pomiędzy uczestnicy bawią się na dmuchanych zabawkach: zjeżdżalniach, basenach z piłeczkami, statku pirackim gdzie poszukuje się skarbu, gąsienicy z przeszkodami czy promu kosmicznego i ścianki wspinaczkowej Najmłodsi korzystają z karuzeli i mini zjeżdżalni

- Wspieranie rodziców i opiekunów poprzez Grupy Wsparcia i psychoedukację i Terapię Systemową Rodzin.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy- rodzice zdobywają najnowszą wiedzę dotycząca etiologii, diagnozy oraz terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Omawiamy m.in. tematy:

 • aktywizacja i objęcie wsparciem rodziców osób z autyzmem oraz  promocja wiedzy o autyzmie i trudnościach, jakie niesie dla rodziny, w codziennym życiu.
 • umiejętność odpowiedniego dobrania metody wychowawczej i konsekwentnego jej stosowania (zmniejszenie zachowań niepożądanych).
 • poszerzenie umiejętności wychowawczych
 • poznanie i możliwości ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań.
 • zdobycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli- lepsze radzenie sobie z problemami i trudnościami w relacji z dzieckiem niepełnosprawnym (uzyskanie wsparcia).
 • komunikacja rodzic – dziecko
 • rozumienia uczuć i potrzeb dziecka
 • identyfikowanie sytuacji i zachowań problemowych
 • nauka radzenia sobie z trudnymi i agresywnymi zachowaniami
 • dostosowywanie wymagań i poleceń do możliwości i poziomu rozwoju dziecka
 • wprowadzanie zasad i konsekwencji do życia rodzinnego
 • metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych, pomiędzy rodzeństwem

Kolejna trzecia placówką prowadzona przez Stowarzyszenie jest Zespół Wychowania Przedszkolnego „Akademia Krasnoludków”  stworzoną z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu.W Akademii realizujemy program przedszkolny zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 10/ZPN/10. W pracy z dzieckiem autystycznym kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych dziecka i przygotowanie do funkcjonowania w grupie i integracji z rówieśnikami.
Nasza placówka ściśle współpracuje z lekarzem psychiatrą oraz specjalistami z Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal”. Do realizacji programu przeznaczyliśmy w pełni wyposażone sale w których realizowany jest blok zajęć przedszkolnych oraz gabinety do terapii indywidualnej. Nabór do naszej placówki prowadzimy przez cały rok. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym los dzieci niepełnosprawnych nie jest obojętny. Zapraszamy do Krasnala :)


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000025838
 • Konto:92 2030 0045 1110 0000 0308 0430
 • Adres:Feliksa Pancera 10
 • WWW:www.krasnal.org.pl
 • E-mail:biuro@krasnal.org.pl
 • Telefon:228844330Formularze PIT 2019/2020 dla
STOWARZYSZENIE KRASNAL

KRS 0000025838

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

STOWARZYSZENIE KRASNAL

 • Dziś TY pomożesz nam, jutro MY pomożemy innym

  Pierwsze spotkanie założycielskie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL odbyło się 20.12.1995r, inicjatywy rodziców dzieci wymagających opieki specjalistycznej. Wpis do rejestru Stowarzyszeń otrzymaliśmy w lutym 1996r i w tym samym roku, powołano Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnię Rehabilitacyjną dla Dzieci KRASNAL (nr wpisu u Wojewody - 897). Na początku naszej działalności mieliśmy opiekować się dziećmi wyłącznie z Tarchomina ówczesnej Gminy Białołęka, jednak nasza praca z czasem objęła zasięg ogólnopolski. Obecnie pod opieką Poradni jest ponad 300 pacjentów miesięcznie. Obejmujemy opieką dzieci w wieku 0-18 lat (w szczególnych przypadkach do 24 r.ż. w celu kontynuacji leczenia) z takimi schorzeniami jak: mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenie centralnego i obwodowego układu nerwowego, upośledzenia umysłowe, zespół Downa, autyzm i zaburzenia pokrewne. Nasi specjaliści gotowi są do pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-19.00. Rodzice w każdej chwili mogą skonsultować się z terapeutą osobiście lub telefonicznie. Chcieliśmy, aby KRASNAL był placówką przyjazną dziecku i rodzinie. Dziś możemy powiedzieć, że to nam się udało. Wielu naszych pacjentów (nawet ci, którzy nie potrzebują już naszej opieki) odwiedza nas, uczestniczy wraz z nami w imprezach okolicznościowych (Dzień Dziecka, Wigilia itp.). Nawiązało się wiele przyjaźni zarówno pomiędzy personelem i rodzicami, jak również dzięki grupom wsparcia - wśród rodziców, tak bardzo potrzebujących dobrego słowa i pomocy. Chcemy przygotować dzieci niepełnosprawne do życia w przyszłości, tak aby były akceptowane od początku przez swoich rówieśników, aby mogły funkcjonować w miarę swoich możliwości, dlatego też otworzyliśmy placówkę przedszkolną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasz Zespół Wychowania Przedszkolnego Akademia Krasnoludków pracuje z dziećmi codziennie na II zmiany w pracy "jeden terapeuta na jedno dziecko". Daje to dużą szanse dzieciom na naukę i edukację. W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przy ul. Pancera w Warszawie, czy w Poradni Autyzmu przy ul. Śreniawitów 12, każdy pacjent jest ważny, mały czy duży. Każdy ma opracowany swój indywidualny program terapii, konsultowany z lekarzem i psychologiem co 6 - 8 tygodni w celu przedłużenia lub zmiany terapii. Aby prawidłowo i dobrze pomóc dziecku, należy również pomóc jego rodzinie. To rodzice są z dzieckiem przez 24 godziny, i to oni są najlepszymi obserwatorami zmian, zachowań czy sukcesów, należy tylko prawidłowo nimi pokierować, nauczyć, pokazać. Niekiedy trzeba ich wspierać psychicznie i dlatego powstał kolejny pomysł warsztatów dla rodziców. Dzięki wsparciu Instytucji Państwowych oraz ludziom dobrej woli m.in. 1% możemy rozszerzać naszą działalność, obejmować opieką nowych pacjentów i wspierać nowe rodziny borykające się z problemem zdrowotnym swojego dziecka. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% przeznaczymy na realizacje projektów zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia, czyli na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Prowadzimy trzy placówki rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną. Zakupimy niezbędny sprzęt do pracy, pomoce, zorganizujemy imprezy i spotkania dla dzieci. Nasze relacje z poprzednich lat można zobaczyć na naszym FB https://www.facebook.com/stowarzyszenie.krasnal

   

   

 • Więcej o nas

  Misja:
  - Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo poprzez rehabilitację kompleksową i integrację.
  - Prowadzenie NZOZ Poradni Rehabilitacyjnych dla Dzieci, wtym Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

  Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego to wielospecjalistyczna, kompleksowa terapia dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym oraz zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego poddawane są dzieci z następującymi zaburzeniami:

  • wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego i innych układów,
  • choroby metaboliczne układu nerwowego,
  • zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
  • zespół mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychoruchowej),
  • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. MPD, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
  • zaburzenia integracji sensorycznej,
  • nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny (o ustalonej lub bez ustalonej etiologii).

  Usługi proponowane w ramach programu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:

  • porady lekarskie (specjaliści rehabilitacji medycznej, konsultacje pediatry-pulmonologa);
  • rehabilitacja wieloprofilowa (w tym metody NDT, PNF, terapia manualna, SI, kinesiotaping, instruktaże dla rodziców przeznaczone do rehabilitacji w warunkach domowych, neuromobilizacja, diagnostyka wygaszania odruchów wczesnoniemowlęcych, terapia ręki);
  • fizykoterapia, w tym galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, laseroterapia, ultradźwięki, magnetoterapia, kąpiel perełkowa, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych, aquavibron, solux, lampa UV, masaż klasyczny, masaż Shantala (dotyk i ciepło – przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci do 1 r.ż.);
  • zajęcia z pedagogiem specjalnym;
  • badania, porady i terapia logopedyczna i neurologopedyczna;
  • badania, porady i terapia psychologiczna;
  • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
  • Metoda Dobrego Startu – wzrokowo-słuchowo-motoryczna metoda prof. Bogdanowicz;
  • zajęcia pedagogiczno-logorytmiczne;
  • wsparcie Rodziny Dziecka poprzez terapię rodzinną z psychologiem.

  Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci mający skierowanie od lekarza: neurologa, ortopedy, chirurga, neonatologa, reumatologa lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

  oraz Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym dla dzieci:

  • z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi
  • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

  W ramach terapii oferujemy:

  • Diagnozę wykonywaną przez Zespół Specjalistów, w tym: lekarz psychiatra dzieci i młodzieży II st. specjalizacji, psycholog i psychoterapeuta, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta S.I.
  • konsultację lekarzy psychiatrów
  • konsultację lekarza neurologa
  • testy i terapię psychologiczną
  • zajęcia z pedagogiem specjalnym
  • grupy MDS – metoda dobrego startu
  • Wczesna Interwencja
  • grupy „Mama i Ja” zajęcia terapeutyczne stymulujące rozwój małego dziecka
  • terapię bilateralną
  • terapię logopedyczną i neurologopedyczną
  • logorytmikę
  • ruch rozwijający metody Weroniki Sherborne
  • TUS – trening umiejętności społecznych
  • socjoterapię
  • warsztaty terapeutyczne dla dzieci
  • SI – terapię integracji sensorycznej
  • psychomotoryka
  • zajęcia polisensoryczne
  • muzykoterapię indywidualną i grupową w ramach programu „Muzyczny Świat”
  • terapię ręki
  • terapię zajęciową
  • grupowe zajęcia motoryki małej
  • zajęcia interaktywne (praca nad emocjami, koncentracja uwagi)

  Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym została LUREATEM ZŁOTYCH ORŁÓW MEDYCYNY 2018 przyznawanym przez pacjentów oraz zdobyła Geparda Biznesu za dynamiczny rozwój placówki.

  - Organizowanie imprez integracyjnych w tym Rodzinnych Olimpiad Sportowych dla dzieci i rodziców.

  Rehabilitacja to nie tylko ćwiczenia na salach terapeutycznych, są to również spotkania, imprezy i zabawy integracyjne. Podstawowym celem Olimpiady Sportowej jest integracja ze społeczeństwem, wspólna zabawa i pomoc słabszym.  Uczestnicy podzieleni są na kilka grup, z których każdą opiekuje się dwóch opiekunów. Konkurencje przygotowywane są w ten sposób, aby można je było dostosować do możliwości każdego uczestnika. W każdej grupie są dzieci zdrowe i chore, upośledzone i z normą intelektualną. Na zaliczenie konkurencji pracuje cała drużyna. Pomiędzy uczestnicy bawią się na dmuchanych zabawkach: zjeżdżalniach, basenach z piłeczkami, statku pirackim gdzie poszukuje się skarbu, gąsienicy z przeszkodami czy promu kosmicznego i ścianki wspinaczkowej Najmłodsi korzystają z karuzeli i mini zjeżdżalni

  - Wspieranie rodziców i opiekunów poprzez Grupy Wsparcia i psychoedukację i Terapię Systemową Rodzin.

  Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy- rodzice zdobywają najnowszą wiedzę dotycząca etiologii, diagnozy oraz terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Omawiamy m.in. tematy:

  • aktywizacja i objęcie wsparciem rodziców osób z autyzmem oraz  promocja wiedzy o autyzmie i trudnościach, jakie niesie dla rodziny, w codziennym życiu.
  • umiejętność odpowiedniego dobrania metody wychowawczej i konsekwentnego jej stosowania (zmniejszenie zachowań niepożądanych).
  • poszerzenie umiejętności wychowawczych
  • poznanie i możliwości ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań.
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli- lepsze radzenie sobie z problemami i trudnościami w relacji z dzieckiem niepełnosprawnym (uzyskanie wsparcia).
  • komunikacja rodzic – dziecko
  • rozumienia uczuć i potrzeb dziecka
  • identyfikowanie sytuacji i zachowań problemowych
  • nauka radzenia sobie z trudnymi i agresywnymi zachowaniami
  • dostosowywanie wymagań i poleceń do możliwości i poziomu rozwoju dziecka
  • wprowadzanie zasad i konsekwencji do życia rodzinnego
  • metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych, pomiędzy rodzeństwem

  Kolejna trzecia placówką prowadzona przez Stowarzyszenie jest Zespół Wychowania Przedszkolnego „Akademia Krasnoludków”  stworzoną z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu.W Akademii realizujemy program przedszkolny zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 10/ZPN/10. W pracy z dzieckiem autystycznym kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych dziecka i przygotowanie do funkcjonowania w grupie i integracji z rówieśnikami.
  Nasza placówka ściśle współpracuje z lekarzem psychiatrą oraz specjalistami z Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal”. Do realizacji programu przeznaczyliśmy w pełni wyposażone sale w których realizowany jest blok zajęć przedszkolnych oraz gabinety do terapii indywidualnej. Nabór do naszej placówki prowadzimy przez cały rok. 

  Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym los dzieci niepełnosprawnych nie jest obojętny. Zapraszamy do Krasnala :)

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000025838
 • Konto:92 2030 0045 1110 0000 0308 0430
 • Adres:Feliksa Pancera 10
 • WWW:www.krasnal.org.pl
 • E-mail:biuro@krasnal.org.pl
 • Telefon:228844330
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00