1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja św. Brata Alberta
KRS 0000027830

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

pomoc dzieciom i rodzicom

Cele, środki i zasady działania Fundacji:2.1.realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych2.2.działalność charytatywno –opiekuńcza2.3.prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie oraz umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących pomocy2.4.organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa2.5.organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym2.6.prowadzenie żłobków, ochronek, przedszkoli, burs i schronisk dla bezdomnych2.7.pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie działalności aktywizacji zawodowej dla tych osób2.8.edukacja dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych2.9.edukacja i rozwój oraz promocja dziedzictwa religijnego, kulturowego i historycznego2.10. krzewienie idei pomocy bliźnim i podstaw społecznych temu sprzyjających, pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, gospodarczej i zdrowotnej2.11.organizowanie szkoleń, kursów dokształcających, konferencji, sympozjów2.12.organizowanie pomocy społecznej i finansowej dla najuboższych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób2.13.organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej, osobom potrzebującym takiej pomo

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Cele, środki i zasady działania Fundacji:2.1.realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych2.2.działalność charytatywno –opiekuńcza2.3.prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie oraz umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących pomocy2.4.organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa2.5.organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym2.6.prowadzenie żłobków, ochronek, przedszkoli, burs i schronisk dla bezdomnych2.7.pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie działalności aktywizacji zawodowej dla tych osób2.8.edukacja dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych2.9.edukacja i rozwój oraz promocja dziedzictwa religijnego, kulturowego i historycznego2.10. krzewienie idei pomocy bliźnim i podstaw społecznych temu sprzyjających, pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, gospodarczej i zdrowotnej2.11.organizowanie szkoleń, kursów dokształcających, konferencji, sympozjów2.12.organizowanie pomocy społecznej i finansowej dla najuboższych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób2.13.organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej, osobom potrzebującym takiej pomo

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja Cele działania Fundacji:a) charytatywno opiekuńczab) edukacyjna,c)wychowawcza,d)realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych,e)krzewienie zasad ekumenizmu, patriotyzmu, kultury i dziedzictwa narodowego polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania,f)wolontariat2.Główne działania Fundacji w roku 2018:a)Zorganizowanie pomocy dla najuboższych rodzinz okazji Świąt Wielkanocnychpaczek świątecznychw formie paczek świątecznych-Zarząd Fundacji zorganizował wraz z parafialnym zespołem Caritas pomoc świątecznądla najbardziej potrzebujących rodzin w parafiiw postaci paczek świątecznych. Pomocą zostało objętych 45rodzinz parafiiśw. Brata Alberta. Pomocą objętoprzede wszystkim rodziny wielodzietne, ale i osoby samotne.-na przygotowanie paczek świątecznych wydaliśmy ze środków Fundacji kwotę w wysokości 3.112,70zł.b)Zorganizowanie Festynurodzinnego z okazji święta patrona Fundacji –Św. Brata Alberta –17.06.2018-Z okazji liturgicznego wspomnienia patrona parafii i Fundacji, a także zokazji Dnia Dziecka zorganizowanospotkanie, którego głównymi adresatami byłydzieci i ich rodzice. Organizatorami Festynubyli: Fundacja Św. Brata Albertaoraz parafia św. Brata Alberta. W spotkaniu uczestniczyło ponad 1000osób.-W programie m.in. zabawy i konkursy dla dzieci, rywalizacje sportowe dla dzieci, konkurs rodzinny, występy zespołów muzycznych-ze środków Fundacji na ten cel przeznaczonokwotę 1.092,86zł.c)Zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci „Wakacje z Bogiem” w Karpaczu, w terminie od 01do 10lipca 2018roku-w zorganizowanym wypoczynku dla dzieciw Karpaczu w Ośrodku „USTRONIE” uczestniczyło 40dzieci, którym towarzyszyło 4opiekunów. -Uczestnikami wyjazdu byłydzieciz ubogichoraz wielodzietnychrodzinparafii św. Brata Alberta, a także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu-w programie wyjazdu: zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze, wędrówki górskie, zajęcia rekreacyjne w grupach, -Pobyt dzieci w Karpaczuzostał sfinansowany w części przez Fundację św. Brata Alberta (44.590,95zł.), oraz przez parafię św. Brata Alberta c/Wspieranie budowykościoła parafialnego i pomieszczeń na statutową działalność Fundacji Świętego Brata Alberta-W roku sprawozdawczym 2018dzięki wielkiemuzaangażowaniu parafian oraz wsparciu Fundacjiudało się wykonać pomalowanie kościoła.-w roku 2018Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji przeznaczyłna realizację malowaniakościoła kwotę 64.050zł. 3.Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.4.Odpisy uchwał Zarządu Fundacji:a/ Uchwała 1/2018Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 12.02.2018r.:„Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu w dniu 12.02.2012roku podjął następujące uchwałę: „O zorganizowaniu przez Fundację Świętego Brata Alberta pomocyz okazji Świąt Wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących rodzin w postaci paczek żywnościowych.”b/ Uchwała 2/2018Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 06.03.2018r.: „Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu w dniu06.03.2017roku podjął następującą uchwałę: „O zorganizowaniu przez Fundację Świętego Brata Alberta wakacyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje z Bogiem –Karpacz2018” i przeznaczeniu na ten cel kwoty ok. 45.000 zł.”c/ Uchwała 3/2018Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 19.05.2018r.:Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu w dniu 19.05.2018roku podjął następującą uchwałę: „O zorganizowaniu przez Fundację Świętego Brata Alberta, wraz z parafiąśw. Brata Albertai Parafialnym Uczniowskim Klubem Sportowym Salwator, Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz święta patrona Fundacjii parafii –św. Brata Alberta”.d/ Uchwała 4/2018Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 14.09.2018r.: Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniuw dniu 14.09.2018roku podjął uchwałę: „O przyznaniu Medalu Honorowego Fundacji świętego Brata Alberta Paniom: Annie Małeckiej, Joannie Mikołajczuk i Anecie Wiśniewskiej za pomoc w realizacji celów statutowych Fundac
Realizowanie inwestycji kościelnych i sakralnych. Prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej.

Prowadzone działania
Wspieranie finansowe i materialne osób znajdujących się w krytycznej sytuacji finansowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin wielodzietnych, biednych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000027830
 • Konto:41 1160 2202 0000 0000 5025 8773
 • Adres:ul. Czestochowska 28, 82-300 Elbląg
 • WWW:www.elblg.sds.pl
 • E-mail:elblag@sds.pl
 • Telefon:512924572

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja św. Brata Alberta

KRS 0000027830

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja św. Brata Alberta

 • pomoc dzieciom i rodzicom

  Cele, środki i zasady działania Fundacji:2.1.realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych2.2.działalność charytatywno –opiekuńcza2.3.prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie oraz umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących pomocy2.4.organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa2.5.organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym2.6.prowadzenie żłobków, ochronek, przedszkoli, burs i schronisk dla bezdomnych2.7.pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie działalności aktywizacji zawodowej dla tych osób2.8.edukacja dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych2.9.edukacja i rozwój oraz promocja dziedzictwa religijnego, kulturowego i historycznego2.10. krzewienie idei pomocy bliźnim i podstaw społecznych temu sprzyjających, pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, gospodarczej i zdrowotnej2.11.organizowanie szkoleń, kursów dokształcających, konferencji, sympozjów2.12.organizowanie pomocy społecznej i finansowej dla najuboższych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób2.13.organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej, osobom potrzebującym takiej pomo

 • Jak wykorzystamy 1%

  Cele, środki i zasady działania Fundacji:2.1.realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych2.2.działalność charytatywno –opiekuńcza2.3.prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie oraz umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących pomocy2.4.organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa2.5.organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym2.6.prowadzenie żłobków, ochronek, przedszkoli, burs i schronisk dla bezdomnych2.7.pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie działalności aktywizacji zawodowej dla tych osób2.8.edukacja dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych2.9.edukacja i rozwój oraz promocja dziedzictwa religijnego, kulturowego i historycznego2.10. krzewienie idei pomocy bliźnim i podstaw społecznych temu sprzyjających, pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, gospodarczej i zdrowotnej2.11.organizowanie szkoleń, kursów dokształcających, konferencji, sympozjów2.12.organizowanie pomocy społecznej i finansowej dla najuboższych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób2.13.organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej, osobom potrzebującym takiej pomo

 • Więcej o nas

  Misja Cele działania Fundacji:a) charytatywno opiekuńczab) edukacyjna,c)wychowawcza,d)realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych,e)krzewienie zasad ekumenizmu, patriotyzmu, kultury i dziedzictwa narodowego polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania,f)wolontariat2.Główne działania Fundacji w roku 2018:a)Zorganizowanie pomocy dla najuboższych rodzinz okazji Świąt Wielkanocnychpaczek świątecznychw formie paczek świątecznych-Zarząd Fundacji zorganizował wraz z parafialnym zespołem Caritas pomoc świątecznądla najbardziej potrzebujących rodzin w parafiiw postaci paczek świątecznych. Pomocą zostało objętych 45rodzinz parafiiśw. Brata Alberta. Pomocą objętoprzede wszystkim rodziny wielodzietne, ale i osoby samotne.-na przygotowanie paczek świątecznych wydaliśmy ze środków Fundacji kwotę w wysokości 3.112,70zł.b)Zorganizowanie Festynurodzinnego z okazji święta patrona Fundacji –Św. Brata Alberta –17.06.2018-Z okazji liturgicznego wspomnienia patrona parafii i Fundacji, a także zokazji Dnia Dziecka zorganizowanospotkanie, którego głównymi adresatami byłydzieci i ich rodzice. Organizatorami Festynubyli: Fundacja Św. Brata Albertaoraz parafia św. Brata Alberta. W spotkaniu uczestniczyło ponad 1000osób.-W programie m.in. zabawy i konkursy dla dzieci, rywalizacje sportowe dla dzieci, konkurs rodzinny, występy zespołów muzycznych-ze środków Fundacji na ten cel przeznaczonokwotę 1.092,86zł.c)Zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci „Wakacje z Bogiem” w Karpaczu, w terminie od 01do 10lipca 2018roku-w zorganizowanym wypoczynku dla dzieciw Karpaczu w Ośrodku „USTRONIE” uczestniczyło 40dzieci, którym towarzyszyło 4opiekunów. -Uczestnikami wyjazdu byłydzieciz ubogichoraz wielodzietnychrodzinparafii św. Brata Alberta, a także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu-w programie wyjazdu: zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze, wędrówki górskie, zajęcia rekreacyjne w grupach, -Pobyt dzieci w Karpaczuzostał sfinansowany w części przez Fundację św. Brata Alberta (44.590,95zł.), oraz przez parafię św. Brata Alberta c/Wspieranie budowykościoła parafialnego i pomieszczeń na statutową działalność Fundacji Świętego Brata Alberta-W roku sprawozdawczym 2018dzięki wielkiemuzaangażowaniu parafian oraz wsparciu Fundacjiudało się wykonać pomalowanie kościoła.-w roku 2018Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji przeznaczyłna realizację malowaniakościoła kwotę 64.050zł. 3.Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.4.Odpisy uchwał Zarządu Fundacji:a/ Uchwała 1/2018Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 12.02.2018r.:„Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu w dniu 12.02.2012roku podjął następujące uchwałę: „O zorganizowaniu przez Fundację Świętego Brata Alberta pomocyz okazji Świąt Wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących rodzin w postaci paczek żywnościowych.”b/ Uchwała 2/2018Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 06.03.2018r.: „Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu w dniu06.03.2017roku podjął następującą uchwałę: „O zorganizowaniu przez Fundację Świętego Brata Alberta wakacyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje z Bogiem –Karpacz2018” i przeznaczeniu na ten cel kwoty ok. 45.000 zł.”c/ Uchwała 3/2018Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 19.05.2018r.:Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu w dniu 19.05.2018roku podjął następującą uchwałę: „O zorganizowaniu przez Fundację Świętego Brata Alberta, wraz z parafiąśw. Brata Albertai Parafialnym Uczniowskim Klubem Sportowym Salwator, Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz święta patrona Fundacjii parafii –św. Brata Alberta”.d/ Uchwała 4/2018Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 14.09.2018r.: Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniuw dniu 14.09.2018roku podjął uchwałę: „O przyznaniu Medalu Honorowego Fundacji świętego Brata Alberta Paniom: Annie Małeckiej, Joannie Mikołajczuk i Anecie Wiśniewskiej za pomoc w realizacji celów statutowych Fundac
  Realizowanie inwestycji kościelnych i sakralnych. Prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej.

  Prowadzone działania
  Wspieranie finansowe i materialne osób znajdujących się w krytycznej sytuacji finansowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin wielodzietnych, biednych.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000027830
 • Konto:41 1160 2202 0000 0000 5025 8773
 • Adres:ul. Czestochowska 28, 82-300 Elbląg
 • WWW:www.elblg.sds.pl
 • E-mail:elblag@sds.pl
 • Telefon:512924572
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00