1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  PSONI POZNAŃ
  KRS 0000027919

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Otwórzmy przed nimi życie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu  rozpoczęło działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną ponad 55 lat temu  jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Od grudnia 1991 roku prowadzi działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych  jako Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu. Obecnie wspiera około 200 rodzin.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000027919.

PSONI POZNAŃ  prowadzi pięć placówek rehabilitacyjnych:

- Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej

- Środowiskowy Dom Samopomocy

- Zastępczy Dom Rodzinny

- Ośrodek Wczesnej Interwencji

Od początku działalności do 2009 roku stowarzyszenie było organizatorem turnusów rehabilitacyjnych. Ze względu na trudności z uzyskaniem dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych przez podopiecznych stowarzyszenia organizujemy rodzinne wyjazdy wypoczynkowe, wycieczki krajoznawcze, obozy przetrwania, pikniki rekreacyjno – integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, imprezy taneczne. W ramach placówek działających pod szyldem stowarzyszenia prowadzimy też zajęcia rehabilitacyjne na basenie, w sali gimnastycznej, organizujemy wyjścia na kręgle i bowling.

Jak wykorzystamy 1%

Polskie stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Poznaniu środki uzyskane z 1% przeznaczy na działania statutowe w szczególności na rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Naszymi beneficjentami są dzieci do 7 roku życia oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną , które ukończyły edukację szkolną.

Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu tych osób.

 

Więcej o nas

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu), prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zastępczego Domu Rodzinnego, działalność szkoleniowa.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Poznaniu zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacja pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów.

 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Poznaniu (używające w latach 1991-2015 nazwy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu)  jest kontynuatorem działalności założonego w roku 1963 Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół terenowych, przemianowanego od 1984 roku na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyczy to w szczególności kontynuowania członkostwa Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej troski (od 1970 r.) w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – obecnie: Inclusion International.

Misją Stowarzyszenia jest:

- dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną , ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

- wspieranie rodzin tych osób we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.

Udzielanie wsparcia swoim członkom wsparcia , aby sami mogli występować w swoim imieniu, miedzy innymi poprzez doradztwo, asystowanie, szkolenie, a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tworzenie warunków włączania dzieci i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystanie przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

Prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju, a także wypoczynku i działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp. Z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.

Stowarzyszenie prowadzi pięć placówek rehabilitacyjnych:

- Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej

- Środowiskowy Dom Samopomocy

- Zastępczy Dom Rodzinny

- Ośrodek Wczesnej Interwencji

Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawowym celem WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną intelektualnie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Osobami uczestniczącymi w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) są dorosłe osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, dla których ŚDS jest alternatywą do siedzenia w domu. Wycofanie człowieka ze względu na jego niepełnosprawność z aktywności społecznej niejednokrotnie jest przyczyną dużego regresu, długotrwałych stanów apatii, nudy, bezradności, które staramy się zmniejszać i wyeliminować.

Zastępczy Dom Rodzinny „Przystań” powstał prawie 20 lat temu. Jest to miejsce gdzie maja swój dom osoby niepełnosprawne intelektualnie, które utraciły wsparcie w rodzinie: sieroty, półsieroty lub osoby pochodzące z rodzin niewydolnych społecznie. Pobyt w naszym domu zapewnia tym osobom w miarę niezależne funkcjonowanie przy wsparciu asystentów. Od lat stanowią nieformalną, wielopokoleniową rodzinę, której członkowie wspierają się wzajemnie.

Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) oferuje wczesną, kompleksową wielospecjalistyczną diagnozę oraz terapię dzieci w wieku od 0 do 7 lat. Celem oddziaływania specjalistów zatrudnionych w OWI jest wykrywanie, korygowanie bądź kompensowanie zaburzeń rozwoju małego dziecka odpowiednio dobranymi metodami terapeutycznymi dostosowanymi do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wczesne rozpoznanie problemów w rozwoju dziecka i objęcie go dobrą opieką jest szansą na zminimalizowanie tych trudności, a może nawet ich całkowite pokonanie.

Nasze działania są finansowane z budżetu Miasta Poznania, PFRON i NFZ.

 


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo wielkopolskie
 • KRS:0000027919
 • Konto:52 116 0 22 02 0 000 0001 143 9 97 28
 • Adres:UL. POGODNA 49/4, 60-131 POZNAŃ
 • WWW:www.psoni.poznan.org
 • E-mail:zk.poznan@psoni.org.pl
 • Telefon:618666993 665333928 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  PSONI POZNAŃ

  KRS 0000027919

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

PSONI POZNAŃ

 • Otwórzmy przed nimi życie

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu  rozpoczęło działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną ponad 55 lat temu  jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Od grudnia 1991 roku prowadzi działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych  jako Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu. Obecnie wspiera około 200 rodzin.

  Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000027919.

  PSONI POZNAŃ  prowadzi pięć placówek rehabilitacyjnych:

  - Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej

  - Środowiskowy Dom Samopomocy

  - Zastępczy Dom Rodzinny

  - Ośrodek Wczesnej Interwencji

  Od początku działalności do 2009 roku stowarzyszenie było organizatorem turnusów rehabilitacyjnych. Ze względu na trudności z uzyskaniem dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych przez podopiecznych stowarzyszenia organizujemy rodzinne wyjazdy wypoczynkowe, wycieczki krajoznawcze, obozy przetrwania, pikniki rekreacyjno – integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, imprezy taneczne. W ramach placówek działających pod szyldem stowarzyszenia prowadzimy też zajęcia rehabilitacyjne na basenie, w sali gimnastycznej, organizujemy wyjścia na kręgle i bowling.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Polskie stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Poznaniu środki uzyskane z 1% przeznaczy na działania statutowe w szczególności na rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Naszymi beneficjentami są dzieci do 7 roku życia oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną , które ukończyły edukację szkolną.

  Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu tych osób.

   

 • Więcej o nas

  Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu), prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zastępczego Domu Rodzinnego, działalność szkoleniowa.

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Poznaniu zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacja pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów.

   Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Poznaniu (używające w latach 1991-2015 nazwy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu)  jest kontynuatorem działalności założonego w roku 1963 Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół terenowych, przemianowanego od 1984 roku na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyczy to w szczególności kontynuowania członkostwa Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej troski (od 1970 r.) w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – obecnie: Inclusion International.

  Misją Stowarzyszenia jest:

  - dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną , ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

  - wspieranie rodzin tych osób we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

  Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.

  Udzielanie wsparcia swoim członkom wsparcia , aby sami mogli występować w swoim imieniu, miedzy innymi poprzez doradztwo, asystowanie, szkolenie, a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Tworzenie warunków włączania dzieci i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystanie przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

  Prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju, a także wypoczynku i działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp. Z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.

  Stowarzyszenie prowadzi pięć placówek rehabilitacyjnych:

  - Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej

  - Środowiskowy Dom Samopomocy

  - Zastępczy Dom Rodzinny

  - Ośrodek Wczesnej Interwencji

  Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawowym celem WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną intelektualnie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

  Osobami uczestniczącymi w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) są dorosłe osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, dla których ŚDS jest alternatywą do siedzenia w domu. Wycofanie człowieka ze względu na jego niepełnosprawność z aktywności społecznej niejednokrotnie jest przyczyną dużego regresu, długotrwałych stanów apatii, nudy, bezradności, które staramy się zmniejszać i wyeliminować.

  Zastępczy Dom Rodzinny „Przystań” powstał prawie 20 lat temu. Jest to miejsce gdzie maja swój dom osoby niepełnosprawne intelektualnie, które utraciły wsparcie w rodzinie: sieroty, półsieroty lub osoby pochodzące z rodzin niewydolnych społecznie. Pobyt w naszym domu zapewnia tym osobom w miarę niezależne funkcjonowanie przy wsparciu asystentów. Od lat stanowią nieformalną, wielopokoleniową rodzinę, której członkowie wspierają się wzajemnie.

  Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) oferuje wczesną, kompleksową wielospecjalistyczną diagnozę oraz terapię dzieci w wieku od 0 do 7 lat. Celem oddziaływania specjalistów zatrudnionych w OWI jest wykrywanie, korygowanie bądź kompensowanie zaburzeń rozwoju małego dziecka odpowiednio dobranymi metodami terapeutycznymi dostosowanymi do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

  Wczesne rozpoznanie problemów w rozwoju dziecka i objęcie go dobrą opieką jest szansą na zminimalizowanie tych trudności, a może nawet ich całkowite pokonanie.

  Nasze działania są finansowane z budżetu Miasta Poznania, PFRON i NFZ.

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo wielkopolskie
 • KRS:0000027919
 • Konto:52 116 0 22 02 0 000 0001 143 9 97 28
 • Adres:UL. POGODNA 49/4, 60-131 POZNAŃ
 • WWW:www.psoni.poznan.org
 • E-mail:zk.poznan@psoni.org.pl
 • Telefon:618666993 665333928
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00