1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Tak Życiu
KRS 0000033178

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Bądź przyjacielem dziecka, ono czeka na twoją miłość

Stowarzyszenie zostało powołane w 1992 roku.
Teren działania- terenem działania jest teren województwa podkarpackiego. Poza miastem Rzeszów działalność statutowa jest prowadzona na terenie Powiatu Strzyżowskiego, a w szczególności na terenie Miasta i Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa. Stowarzyszenie współpracuje również z osobami z innych miejscowości np. Czudec, Wielopole, Krosno, Frysztak.
Działalność- od początku działalności stowarzyszenie podjęło skuteczne działania, które doprowadziły do powstania w Strzyżowie przy ul. Grunwaldzkiej Sali Rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz podjęcia systematycznego dowozu własnym środkiem lokomocji dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysztaku.
W Rzeszowie rokrocznie stowarzyszenie jest inicjatorem i współorganizatorem obchodów Narodowego Dnia Życia, Marszów za Życiem, Pielgrzymek do Tarnowca, akcji protestacyjnych za życiem, sesji szkoleniowo edukacyjnych.
Wspierając rodziców chorych dzieci stowarzyszenie prowadziło w okresie ostatnich kilku lat w Strzyżowie „Świetlicę Terapeutyczną” z terapią zajęciową i logopedyczną, przy dofinansowaniu PFRON, udziale własnym i sponsorów. Obecnie terapia grupowa dla starszych dzieci jest prowadzona w Strzyżowie w lokalu udostępnionym przez Gminę Strzyżów przy ul. Słowackiego 8.
Dla osób w potrzebie /członków stowarzyszeni ale nie tylko / stowarzyszenie udziela wsparcia finansowego, zapomogi na leczenie, zakup odzieży, podręczników szkolnych itp.
Będąc organizacją Pożytku Publicznego zarząd stowarzyszenia rokrocznie udziela zgody na zbiórkę 1% podatku na leczenie chorych osób, tak dzieci jak i dorosłych.
Stowarzyszenie organizuje dla podopiecznych cykliczne spotkania integracyjne, rekolekcyjne, zabawy, wycieczki, tak na terenie Podkarpacia jak i całego kraju.
Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi stowarzyszenie wspiera je nie tylko finansowo i rzeczowo ale również służy im własnym doświadczeniem i kadrą własnych członków.
Obecnie Stowarzyszenie posiada w użyczeniu lokal w budynku szkolnym w Tułkowicach Gmina Wiśniowa. Są tam prowadzone zajęcia świetlicowe dla młodzieży. Organizowane są spotkania integracyjne i wyjazdy turystyczno – wypoczynkowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

Cele i środki działania

Celem Stowarzyszenia jest grupowanie ludzi dobrej woli świadczących pomoc społeczną rodzinom wielodzietnym, matkom samotnym i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie działa na rzec zdrowia szczęścia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Stowarzyszenie działa na rzec rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia ochrony praw dziecka.
Stowarzyszenie udziela pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.

Cel ten stowarzyszenie urzeczywistnia poprzez:
1. Pomoc społeczną matkom samotnym i ich dzieciom, rodzinom wielodzietnym i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci;
2. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci niepełnosprawnych;
3. Inspirowanie działalności rehabilitacyjnej na rzecz tych dzieci;
4. Organizowanie ośrodków leczniczo – rehabilitacyjnych i opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych;
5. Organizowanie poradnictwa dla dzieci i ich rodziców;
6. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci;
7. Propagowanie oświaty zdrowotnej dotyczącej ochrony poczętego życia i naturalnego planowania rodziny;
8. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów;
9. Współpraca ze wszystkimi organizacjami i towarzystwami o podobnych zainteresowaniach działających na rzec dzieci, a szczególnie dzieci specjalnej troski;
10. Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych stowarzyszenia;
11. Organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z rodzin z problemem alkoholowym i członków stowarzyszenia;
12. Prowadzenie świetlic:
terapeutycznych poprzez pomoc w opanowaniu programu szkolnego w formie indywidualnych i grupowych zajęć oraz środowiskowych poprzez integracje społeczną i intelektualną celem likwidacji barier.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki otrzymane z wpłat 1% są przeznaczane na działalność statutową:
- terapia zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i upośledzonymi umysłowo;
- różne formy spędzania czasu (spotkania integracyjne, pikniki rodzinne, wyjazdy turystyczno - wyspoczynkowe)
- na pomoc społeczną osobom w trudnej sytuacji materialnej i osobom niesamodzilnym.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Stowarzyszenie grupuje ludzi dobrej woli, pomagających matkom i ich dzieciom, działających na rzecz zdrowia i szczęścia osób niepełnosprawnych w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej dzieci niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie "Tak Życiu" z siedzibą w Rzeszowie ul. Matuszczaka 14/9 jest pozarządową Organizacją Pożytku Publicznego.
Stowarzyszenie zostało założone w roku 1992.
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową na ternie województwa Podkarpackiego. W szczególności na ternie powiatu Strzyżowskiego, Ropczycko – Sędziszowskiego, Krośnieńskiego i Rzeszowskiego.
Od początku działalności stowarzyszenie podjęło skuteczne działania, które doprowadziły do powstania Sali rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w Strzyżowie.
Wykonywało systematycznie dowozy własnym środkiem transportu zakupionym ze środków PFRON dzieci z terenu Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku.
Wspierając rodziców chorych dzieci Stowarzyszenie prowadziło w Strzyżowie Świetlicę Terapeutyczną z terapią zajęciową, logopedyczną przy dofinansowaniu przez PFRON, udziale własnym i sponsorów. Były to dzieci i młodzież z Porażeniem Mózgowym, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, Autyzmem, nadpobudliwością, niepełnosprawnością ruchową. Poprzez grupowe i indywidualne zajęcia w świetlicy osoby niepełnosprawne nabywają, rozwijają i podtrzymują umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Stosujemy różne formy oddziaływania terapii zajęciowych: zabawy, artystykę, plastykę, muzykę, rozmowy, treningi społeczne, ćwiczymy sprawność ruchową dzieci, pobudzamy i rozwijamy wyobraźnię. Wspieramy rodzinę dziecka niepełnosprawnego, udzielamy wskazówek do pracy z dziećmi w domu. Pomagamy rodzicom kontaktować się z innymi rodzicami będącymi w podobnej sytuacji. Nasze dzieci mają możliwość skorzystania z zajęć logopedycznych poprawiając swoją sprawność językową. 
Była i jest prowadzona terapia indywidualna, domowa dla dzieci.
Stowarzyszenie dla podopiecznych cyklicznie organizuje spotkania integracyjne, rekolekcje, zabawy i wycieczki.
Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi m.in. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa, Koła Gospodyń: z Markuszowej, Wiśniowej, Tułkowic, z Organizacjami Młodzieżowymi: KSM Wiśniowa, KSM Niewodna, KSM Dobrzechów, Koło Misyjne Szufnarowa, Klub Sportowy Wiśniowa, OSP Wiśniowa, Gminny Ośrodek Kultury Wiśniowa.
Będąc Organizacją Pożytku Publicznego, Zarząd Stowarzyszenia co roku udziela zgody członkom Stowarzyszenia na zbiórkę 1% podatku na cele szczegółowe (na leczenie przewlekle chorych dzieci).
Dla pozyskania środków organizowane są bale charytatywne, zbiórki publiczne i dotacje oraz z konkursów na realizację projektów.
Nasze Stowarzyszenie skupia 63 członków z wcześniej wymienionych powiatów. 
Wszystkie prace związane z działalnością wykonywane są społecznie i przy pomocy wolontariatu.
Zajęcia na świetlicach prowadzone są przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno - prawnych.
Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony.
Jest prowadzona strona internetowa www.takzyciu.pl i kronika.

Prowadzone działania
- Program "PARTNER" z PFRON, realizowany w latach 2002 - 2005 pt. "Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej" w Strzyżowie przy ul. Patryna 9 - terapia zajęciowa i logopedyczna oraz szkolenia.
- Przewóz osób niepełnosprawnych własnym mikrobusem - zadanie realizowane już około 10 lat (dofinansowanie z PFRON, gmin, Urzędu Marszałkowskiego).
- Pomoc finansowa i rzeczowa (samotne matki, rodziny wielodzietne).
Odbiorcy: osoby chore, niepełnosprawne - dzieci, młodzież, dorośli.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000033178
 • Konto:42 9168 0004 0020 4336 2000 0010
 • Adres:Rzeszów ul. Matuszczaka 14/9
 • WWW:www.takzyciu.pl
 • E-mail:blipa@interia.pl
 • Telefon:607917067Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Tak Życiu

KRS 0000033178

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Tak Życiu

 • Bądź przyjacielem dziecka, ono czeka na twoją miłość

  Stowarzyszenie zostało powołane w 1992 roku.
  Teren działania- terenem działania jest teren województwa podkarpackiego. Poza miastem Rzeszów działalność statutowa jest prowadzona na terenie Powiatu Strzyżowskiego, a w szczególności na terenie Miasta i Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa. Stowarzyszenie współpracuje również z osobami z innych miejscowości np. Czudec, Wielopole, Krosno, Frysztak.
  Działalność- od początku działalności stowarzyszenie podjęło skuteczne działania, które doprowadziły do powstania w Strzyżowie przy ul. Grunwaldzkiej Sali Rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz podjęcia systematycznego dowozu własnym środkiem lokomocji dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysztaku.
  W Rzeszowie rokrocznie stowarzyszenie jest inicjatorem i współorganizatorem obchodów Narodowego Dnia Życia, Marszów za Życiem, Pielgrzymek do Tarnowca, akcji protestacyjnych za życiem, sesji szkoleniowo edukacyjnych.
  Wspierając rodziców chorych dzieci stowarzyszenie prowadziło w okresie ostatnich kilku lat w Strzyżowie „Świetlicę Terapeutyczną” z terapią zajęciową i logopedyczną, przy dofinansowaniu PFRON, udziale własnym i sponsorów. Obecnie terapia grupowa dla starszych dzieci jest prowadzona w Strzyżowie w lokalu udostępnionym przez Gminę Strzyżów przy ul. Słowackiego 8.
  Dla osób w potrzebie /członków stowarzyszeni ale nie tylko / stowarzyszenie udziela wsparcia finansowego, zapomogi na leczenie, zakup odzieży, podręczników szkolnych itp.
  Będąc organizacją Pożytku Publicznego zarząd stowarzyszenia rokrocznie udziela zgody na zbiórkę 1% podatku na leczenie chorych osób, tak dzieci jak i dorosłych.
  Stowarzyszenie organizuje dla podopiecznych cykliczne spotkania integracyjne, rekolekcyjne, zabawy, wycieczki, tak na terenie Podkarpacia jak i całego kraju.
  Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi stowarzyszenie wspiera je nie tylko finansowo i rzeczowo ale również służy im własnym doświadczeniem i kadrą własnych członków.
  Obecnie Stowarzyszenie posiada w użyczeniu lokal w budynku szkolnym w Tułkowicach Gmina Wiśniowa. Są tam prowadzone zajęcia świetlicowe dla młodzieży. Organizowane są spotkania integracyjne i wyjazdy turystyczno – wypoczynkowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

   

  Cele i środki działania

  Celem Stowarzyszenia jest grupowanie ludzi dobrej woli świadczących pomoc społeczną rodzinom wielodzietnym, matkom samotnym i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  Stowarzyszenie działa na rzec zdrowia szczęścia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej.
  Stowarzyszenie działa na rzec rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia ochrony praw dziecka.
  Stowarzyszenie udziela pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.

  Cel ten stowarzyszenie urzeczywistnia poprzez:
  1. Pomoc społeczną matkom samotnym i ich dzieciom, rodzinom wielodzietnym i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci;
  2. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci niepełnosprawnych;
  3. Inspirowanie działalności rehabilitacyjnej na rzecz tych dzieci;
  4. Organizowanie ośrodków leczniczo – rehabilitacyjnych i opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych;
  5. Organizowanie poradnictwa dla dzieci i ich rodziców;
  6. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci;
  7. Propagowanie oświaty zdrowotnej dotyczącej ochrony poczętego życia i naturalnego planowania rodziny;
  8. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów;
  9. Współpraca ze wszystkimi organizacjami i towarzystwami o podobnych zainteresowaniach działających na rzec dzieci, a szczególnie dzieci specjalnej troski;
  10. Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych stowarzyszenia;
  11. Organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z rodzin z problemem alkoholowym i członków stowarzyszenia;
  12. Prowadzenie świetlic:
  terapeutycznych poprzez pomoc w opanowaniu programu szkolnego w formie indywidualnych i grupowych zajęć oraz środowiskowych poprzez integracje społeczną i intelektualną celem likwidacji barier.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki otrzymane z wpłat 1% są przeznaczane na działalność statutową:
  - terapia zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i upośledzonymi umysłowo;
  - różne formy spędzania czasu (spotkania integracyjne, pikniki rodzinne, wyjazdy turystyczno - wyspoczynkowe)
  - na pomoc społeczną osobom w trudnej sytuacji materialnej i osobom niesamodzilnym.

 • Więcej o nas

  Misja
  Stowarzyszenie grupuje ludzi dobrej woli, pomagających matkom i ich dzieciom, działających na rzecz zdrowia i szczęścia osób niepełnosprawnych w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej dzieci niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie "Tak Życiu" z siedzibą w Rzeszowie ul. Matuszczaka 14/9 jest pozarządową Organizacją Pożytku Publicznego.
  Stowarzyszenie zostało założone w roku 1992.
  Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową na ternie województwa Podkarpackiego. W szczególności na ternie powiatu Strzyżowskiego, Ropczycko – Sędziszowskiego, Krośnieńskiego i Rzeszowskiego.
  Od początku działalności stowarzyszenie podjęło skuteczne działania, które doprowadziły do powstania Sali rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w Strzyżowie.
  Wykonywało systematycznie dowozy własnym środkiem transportu zakupionym ze środków PFRON dzieci z terenu Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku.
  Wspierając rodziców chorych dzieci Stowarzyszenie prowadziło w Strzyżowie Świetlicę Terapeutyczną z terapią zajęciową, logopedyczną przy dofinansowaniu przez PFRON, udziale własnym i sponsorów. Były to dzieci i młodzież z Porażeniem Mózgowym, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, Autyzmem, nadpobudliwością, niepełnosprawnością ruchową. Poprzez grupowe i indywidualne zajęcia w świetlicy osoby niepełnosprawne nabywają, rozwijają i podtrzymują umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Stosujemy różne formy oddziaływania terapii zajęciowych: zabawy, artystykę, plastykę, muzykę, rozmowy, treningi społeczne, ćwiczymy sprawność ruchową dzieci, pobudzamy i rozwijamy wyobraźnię. Wspieramy rodzinę dziecka niepełnosprawnego, udzielamy wskazówek do pracy z dziećmi w domu. Pomagamy rodzicom kontaktować się z innymi rodzicami będącymi w podobnej sytuacji. Nasze dzieci mają możliwość skorzystania z zajęć logopedycznych poprawiając swoją sprawność językową. 
  Była i jest prowadzona terapia indywidualna, domowa dla dzieci.
  Stowarzyszenie dla podopiecznych cyklicznie organizuje spotkania integracyjne, rekolekcje, zabawy i wycieczki.
  Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi m.in. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa, Koła Gospodyń: z Markuszowej, Wiśniowej, Tułkowic, z Organizacjami Młodzieżowymi: KSM Wiśniowa, KSM Niewodna, KSM Dobrzechów, Koło Misyjne Szufnarowa, Klub Sportowy Wiśniowa, OSP Wiśniowa, Gminny Ośrodek Kultury Wiśniowa.
  Będąc Organizacją Pożytku Publicznego, Zarząd Stowarzyszenia co roku udziela zgody członkom Stowarzyszenia na zbiórkę 1% podatku na cele szczegółowe (na leczenie przewlekle chorych dzieci).
  Dla pozyskania środków organizowane są bale charytatywne, zbiórki publiczne i dotacje oraz z konkursów na realizację projektów.
  Nasze Stowarzyszenie skupia 63 członków z wcześniej wymienionych powiatów. 
  Wszystkie prace związane z działalnością wykonywane są społecznie i przy pomocy wolontariatu.
  Zajęcia na świetlicach prowadzone są przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno - prawnych.
  Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony.
  Jest prowadzona strona internetowa www.takzyciu.pl i kronika.

  Prowadzone działania
  - Program "PARTNER" z PFRON, realizowany w latach 2002 - 2005 pt. "Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej" w Strzyżowie przy ul. Patryna 9 - terapia zajęciowa i logopedyczna oraz szkolenia.
  - Przewóz osób niepełnosprawnych własnym mikrobusem - zadanie realizowane już około 10 lat (dofinansowanie z PFRON, gmin, Urzędu Marszałkowskiego).
  - Pomoc finansowa i rzeczowa (samotne matki, rodziny wielodzietne).
  Odbiorcy: osoby chore, niepełnosprawne - dzieci, młodzież, dorośli.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000033178
 • Konto:42 9168 0004 0020 4336 2000 0010
 • Adres:Rzeszów ul. Matuszczaka 14/9
 • WWW:www.takzyciu.pl
 • E-mail:blipa@interia.pl
 • Telefon:607917067
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00