1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną"

KRS 0000033231

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną"

KRS 0000033231

Prezent OPP

PODARUJ IM TROCHĘ SŁOŃCA ! ! !

Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim to apolityczna filantropijna organizacja społeczna działająca na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego działająca od ponad 20 lat.

Misją Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” jest poprawa jakości życia społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację następujących inicjatyw:

 • pomoc dzieciom przewlekle chorym w dofinansowaniu leczenia i rehabilitacji (w ramach  Funduszu Dziedzinowego Edukacji Zdrowotnej, Wypoczynku i Rehabilitacji),
 • popieranie wszechstronnego rozwoju i promocji województwa warmińsko-mazurskiego, oraz powiatu lidzbarskiego
 • przebudowa świadomości społecznej mieszkańców miast i gmin regionu,
 • wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości, ochrony środowiska, turystyki, edukacji i innych ważnych potrzeb społecznych,
 • inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwijaniu ciągle zmieniających się potrzeb mieszkańców Warmii i Mazur,
 • pomoc organizacjom obywatelskim rozpoczynającym działalność pozarządową na terenie województwa.
 • Popularyzowanie wiedzy i kształtowanie właściwych postaw społecznych w stosunku do dzieci z chorobą nowotworową, a także do dzieci cierpiących na inne schorzenia;
 • Wdrażanie działań edukacyjnych niezbędnych dla właściwej opieki nad chorymi dziećmi oraz wśród dzieci znajdujących sie w otoczeniu chorych rówieśników;
 • Finansowanie wypoczynku letniego dzieciom onkologicznym i przewlekle chorym za zgodą lekarza prowadzącego.

Pomoc finansowa skierowana jest gównie do dzieci chorych na choroby nowotworowe, oraz do dzieci przewlekle chorych na inne schorzenia, a także do ich rodziców oraz członków rodzin, a w miarę potrzeb do personelu opiekuńczego i nauczycieli pracujących z dziećmi chorymi.

Zgodnie ze statutem Fundacja promuje także działania związane z ekologią, turystyką, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz promocję zdrowia dzieci i młodzieży. Obecnie wiodącą działalnością Fundacji jest niesienie pomocy finansowej rodzinom przewlekle chorych dzieci, wspierając ich leczenie, rehabilitację oraz wypoczynek letni, pomoc jest skierowana zawsze do konkretnego dziecka.

Zadania te realizujemy poprzez organizację eventów, koncertów charytatywnych, współudział w imprezach miejskich, organizację loterii fantowych i promocję aktywności młodzieży zachęcając do współuczestnictwa w działaniach  i promowaniu filantropijnych postaw.

Działania Fundacji są oparte   na amerykańskich wzorach community foundations., których specyfiką jest budowanie kapitału wieczystego, pozwalającego na wieloletnie realizowanie celów statutowych w oparciu o zgromadzone środki, a także skupianie wokół organizacji darczyńców, filantropów i wolontariuszy, szerzących ideę dobroczynności i wspierających bieżące zadania Fundacji, będące odpowiedzią na najbardziej palące i aktualne potrzeby lokalnej społeczności.

Fundacja uzyskała wpis do rejestru w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy dnia 23 marca 1998 roku - Nr Rej. F-121/98. W Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja została wpisana pod numerem: 0000033231, w dniu 6 sierpnia 2001r.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Misją Fundacji Rozwoju Społecznego Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Lokalnego jest poprawa jakości życia społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację następujących inicjatyw:      

 • głównie pomoc dzieciom przewlekle chorym w dofinansowaniu wypoczynku i rehabilitacji (z Funduszu Dziedzinowego Edukacji Zdrowotnej, Wypoczynku i Rehabilitacji),
 • popieranie wszechstronnego rozwoju i promocji województwa warmińsko-mazurskiego,
 • przebudowa świadomości społecznej mieszkańców miast i gmin regionu,
 • wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości, ochrony środowiska, turystyki, edukacji i innych ważnych potrzeb społecznych,
 • inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwijaniu ciągle zmieniających się potrzeb mieszkańców Warmii i Mazur,
 • pomoc materialna organizacjom obywatelskim działającym na terenie województwa,
Więcej o nas

Więcej o nas

Fundatorem Założycielem Fundacji Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim jest Stowarzyszenie Oświatowe Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, który Uchwałą Walnego Zebrania nr 19/97 z dnia 24 czerwca 1997 r. powołał do życia Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny i przekazał pierwszy 1000 USD na kapitał wieczysty (akt notarialny REP. A NR 17580/1997).

Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim to apolityczna filantropijna organizacja społeczna działająca na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

Fundacja oparta jest na amerykańskich wzorach community foundations.

Jako pierwsza w Polsce uzyskała formalny wpis do rejestru w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy dnia 23 marca 1998 roku - Nr Rej. F-121/98. W Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja została wpisana pod numerem: 0000033231, w dniu 6 sierpnia 2001r.

Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" jest członkiem sieci wspierania organizacji woj. warmińsko-mazurskiego "HEROLD" a także członkiem Ogólnopolskiej Sieci Lokalnych Organizacji Filantropijnych, której celem jest doskonalenie poziomu, sprawności i warunków działania jej członków.

Fundacja realizując działania statutowe ściśle współpracuje z partnerami lokalnymi, stowarzyszeniami pracodawców, samorządem terytorialnym oraz administracją państwową, stowarzyszeniami bezrobotnych.

Wspomagamy i budujemy wolontariat na rzecz środowiska, współfinansujemy projekty oraz występujemy z partnerami o środki pomocowe na rzecz realizacji 

Fundacja Rozwoju Społecznego opiera swą działalność także na współpracy z wolontariuszami.

Fundacja we wcześniejszych latach realizowała projekty takie jak :

PRZEDSIĘBIORSTWO ZA PAN BRAT ZE ŚRODOWISKIEM

Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny w Lidzbarku Warmińskim od stycznia 2004 roku realizowała projekt "Przedsiębiorstwo za pan brat ze środowiskiem". Projekt został nagrodzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce kwotą 15090 zł i był skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych, którzy będą ze sobą konkurować podczas turnieju, prowadząc symulację firmy produkcyjnej.

Celem projektu było:

 • zwiększenie poczucia współodpowiedzialności ekologicznej wśród uczestników - młodzieży i lokalnych przedsiebiorców;
 • dostarczenie młodzieży i kadrze kierowniczej przedsiębiorstw dobrych wzorców i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania firmą w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie udział młodzieży i kadry kierowniczej w duńskiej grze dydaktycznej, będącej symulacją firm produkcyjnych;
 • wyłonienie spośród uczestników programu młodych "przedsiębiorców ekologów", co w pszyszłości może zaowocować powstawaniem nowoczesnych firm funkcjonujących w zgodzie z przyrodą. Realizacja projektu umożliwi stworzenie stałych i twardych systemów współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami i młodzieżą, polegającej na wymianie doświadczeń i pomysłów.

Dofinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie III" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.

15 maja miało miejsce uroczyste zakończenie projektu, w którym udział wzięli uczestnicy oraz zaproszeni goście. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali nagrody i zaświadczenia o uczestnictwie, a mistrzowie atrakcyjne nagrody rzeczowe i możliwość spotkania się z członkami Izby Handlowo-Przemysłowej w Lidzbarku Warmińskim. Projekt zyskał uznanie w opinii Naczelnika Oświaty jako doskonałe uzupełnienie wiedzy szkolnej z zakresu przedsiębiorczości.

Łącznie turniej trwał przez 12 dni, uczestniczyło w nim 57 osób, a rozgrywki przeprowadziła Maria Żylińska, która posiada duński certyfikat z tego zakresu i była także autorem projektu sfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantrpii w Polsce kwotą 15090 zł. 
Koordynatorem projektu była Wanda Przybysz.

Projekt trwał w latach 2003-2004

ILE LUDÓW, TYLE PIĘKNA...

Projekt skierowany był do około 30-40 młodych ludzi z powiatu lidzbarskiego, wywodzących się z różnych narodowości, którzy pod okiem nestorów i konsultantów poznawali kulturę i obyczaje sąsiadów w celu wzmocnienia więzi społeczności lokalnej.

Projekt inspirował do korzystania z dorobku kulturalnego innych narodowości. W ramach spotkań warsztatowych zaprezentowane zostały obyczaje kultury niemieckiej, ukraińskiej, wileńskiej i polskiej.

Projekt miał również na celu wzmocnienie przedsiębiorczości ok. 20 młodych ludzi, którzy poprzez warsztaty rękodzielnictwa i własnoręcznego wyrobu pamiątek uzyskają możliwość samozatrudnienia, promując jednocześnie powiat lidzbarski.

Na zakończenie projektu odbyła się Konferencja w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim pt. "Różnice urozmaicają, podobieństwa łączą".

Projekt finansowany był przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt trwał w latach 2002-2003

BY ŻAK KSIĘCIEM ZOSTAŁ...

Adresatem projektu nagrodzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży a finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest grupa młodzieży z pięciu szkół ponadpodstawowych, grupa młodzieży z pięciu gimnazjów oraz pięciu nauczycieli, którzy założą i poprowadzą punkty pogotowia naukowego.

Zadaniem punktów będzie zainteresować oraz zmotywować młodzież gimnazjalną do dalszej nauki. Uzdolnieni gimnazjaliści znajdą swoich promotorów (uczniowie szkół średnich) w społeczności lokalnej.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • ożywiania i współpracy lokalnego środowiska,
 • pobudzenie aspiracji twórczych i postaw aktywnych,
 • podniesienia poczucia własnej wartości,

Projekt trwał w latach 2002-2003

ZOSTAŃ PARTNEREM!

Jest to pilotażowy projekt realizowany od 1.09.2002 do 30.09.2003 jednocześnie w siedmiu Funduszach Lokalnych w Polsce oraz w Funduszu "Zdrowe Miasto" na Słowacji.

Cel projektu to aktywizowanie jednostek i grup pozostających na marginesie życia społecznego poprzez zwiększanie zaangażowania sektorów administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych w tworzeniu i finansowaniu programów społecznych na rzecz tych grup w różnych środowiskach.

Projekt zakładał aktywizowanie grup takich, jak:

 • bezrobotni,
 • kobiety,
 • osoby starsze,
 • niepełnosprawni.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • powołania Lokalnych Koalicji do wypracowania programu działań mających złagodzić najbardziej dokucziwy problem występujący na danym obszarze,
 • prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych problematyką projektu,
 • udzielania konsultacji w "Punktach Doradztwa Obywatelskiego" z zakresu: prawa pracy, przedsiebiorczości, wolontariatu, poszukiwania pracy a nawet porad natury egzystencjonalnej.

Projekt trwał w latach 2002-2003


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000033231
 • Konto:37 2030 0045 1110 0000 0225 8860
 • Adres:Orła Białego, 7
 • WWW:http://www.funduszlokalny.org/
 • E-mail:biuro@funduszlokalny.org
 • Telefon:507124021

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną"

KRS 0000033231

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00