1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
SOS dla Rodziny
KRS 0000035185

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Propagowanie rodziny jako społecznej wartości

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” powstało w 2001 roku, w odpowiedzi na lokalną potrzebę poszerzania oferty profesjonalnej pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysach, szczególnie tych spowodowanych przemocą. Celem Stowarzyszenia jest właśnie propagowanie rodziny (każdego jej członka) jako społecznej wartości oraz wspieranie członków rodziny w realizacji stawianych przed nimi zadań i pokonywaniu napotykanych trudności. Szczególną uwagą i troską chcemy otaczać dzieci, szczególnie te które są ofiarami lub świadkami przestępstw.

Najważniejsze działania, które od lat realizujemy to: świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ze środków otrzymywanych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej SOS.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wsparcie i poszerzenie oferty ośrodków:

1.Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie i 11 Ośroddkach lokalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Jeden z ośrodków rozmieszczonych w całej Polsce. Obecnie działa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ośrodek świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom,jak również od 2018 roku świadkom przestępstw i im najbliższym.

Głównym celem Ośrodka jest pomoc w powrocie do równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją.

Ideą Ośrodka jest zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich zakończeniu.

 

2. Centrum Integracji Społecznej

Celem działania Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób, które znalazły się w trudnej, sytuacji życiowej i zawodowej tj. ze względu na swoją sytuację nie mogą własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bytowych, znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

W CIS stawiamy sobie za cel wyprowadzenie naszych Uczestników poza pomoc społeczną i umożliwienie im życia w społeczeństwie w taki sposób, który sprawiałby satysfakcję im samym i otoczeniu.

Więcej o nas

Więcej o nas

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie

Jeden z ośrodków rozmieszczonych w całej Polsce. Obecnie działa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ośrodek świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom,jak również od 2018 roku świadkom przestępstw i im najbliższym.

Głównym celem Ośrodka jest pomoc w powrocie do równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją.

Ideą Ośrodka jest zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich zakończeniu.

Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa lub zna kogoś, kto znalazł się w takiej sytuacji, uzyska w Ośrodku bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i psychiatryczną. W szczególnych przypadkach osobie pokrzywdzonej przydzielany jest opiekun-wolontariusz, który asystuje jej poza Ośrodkiem, pomagając przy załatwianiu formalności, udzielając informacji oraz wsparcia. Ośrodek szczególną opieką otacza dzieci, które trafiają do nas głownie z przemocy domowej. W naszej siedzibie posiadamy specjalny bezpieczny pokój, który jest specjalnie urządzony dla potrzeb naszych najmłodszych podopiecznych. Mogą one poczuć się tam bezpieczne i otoczone troską.

Świadkowie oraz osoby im najbliższe mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie: pomocy psychologicznej, szczególnie interwencji kryzysowej, udzielania konsultacji, wsparcia oraz pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie zostało powołane w dniu 27.05.2009r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Działalność Centrum Integracji Społecznej określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami).

Celem działania Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób, które znalazły się w trudnej, sytuacji życiowej i zawodowej tj. ze względu na swoją sytuację nie mogą własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bytowych, znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

W CIS stawiamy sobie za cel wyprowadzenie naszych Uczestników poza pomoc społeczną i umożliwienie im życia w społeczeństwie w taki sposób, który sprawiałby satysfakcję im samym i otoczeniu.

Aktywizacja zawodowa

Uczestnicy CIS zostają zakwalifikowani do poszczególnych grup szkoleniowych w zależności od ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych. Podstawą podziału na grupy zawodowe są badania przeprowadzone przez psychologa i pracownika socjalnego we współpracy z doradcą zawodowym i instruktorami zawodu.

Efektem tych działań opracowany zostaje indywidualny program zatrudnienia socjalnego, który obejmuje m.in. udział w warsztatach zawodowych polegający na praktycznych zajęciach przyuczających do zawodu.

Pod okiem instruktorów zawodu uczestnicy CIS mają możliwość udoskonalenia posiadanych umiejętności, pozyskania nowych, dzięki którym zwiększają swoją szansę powrotu na rynek pracy. Ważnym aspektem warsztatów aktywizacji zawodowej jest przystosowanie się uczestników do systematycznego realizowania zadań zawodowych i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

Praktyczna nauka zawodów odbywa się w trzech grupach zawodowych i przygotowuje do pracy w następujących obszarach zawodowych:

 • grupa ogólnobudowlano – porządkowa: pracownik ogólnobudowlany, technolog wykończenia wnętrz, murarz, tynkarz, glazurnik, malarz,
 • grupa ogrodniczo – porządkowa: pracownik gospodarczy, porządkowy, ogrodnik,
 • grupa gastronomiczno – hotelarska: pomoc kucharza, kelner, pokojówka,

W Centrum Integracji Społecznej realizowana jest także nauka języka angielskiego oraz warsztaty krawieckie.

Reintegracja społeczna

Ważnym aspektem zajęć w CIS jest reintegracja społeczna, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

W tym celu Uczestnicy mogą korzystać z:

 • warsztatów grupowych: psychoedukacyjnych, terapeutycznych, rozwojowych,
 • zajęć edukacyjno – informacyjnych,
 • pomocy psychoterapeutycznej,
 • konsultacji z doradcą zawodowym, psychospołecznym, psychologiem, pedagogiem rodzinnym, specjalistą ds. przemocy,
 • coachingu,
 • lekcjach języka angielskiego.

W efekcie udzielonego wsparcia, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiększają znacznie swoje szanse powrotu na rynek pracy. Zdobywają umiejętności zawodowe, nabierają pewności siebie, chęci do działania, nawiązują więzi społeczne. I co najważniejsze – podejmują pracę.

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej

Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej „SOS” mogą zostać wszystkie osoby w trudnej sytuacji finansowej, zawodowej i życiowej. Oferta Centrum jest skierowana w szczególności do osób:

 • bezrobotnych,
 • uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapii uzależnień/odwykowej,
 • niepełnosprawnych,
 • bezdomnych,
 • dotkniętych chorobą psychiczną, po leczeniu,
 • zwalnianych z zakładów karnych,
 • uchodźców, realizujących indywidualny program integracji i innych.

Osoby, które są Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej „SOS” otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym, opłacane są również składki emerytalne i rentowe. Odpowiednio do grupy zawodowej uczestnicy otrzymują odzież ochronną.

Uczestnictwo w Programie trwa 12 miesięcy i może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

W Centrum Integracji Społecznej „SOS” codziennie zapewniamy ciepły posiłek dla wszystkich uczestników.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo zachodnio-pomorskie
 • KRS:0000035185
 • Konto:58 1050 1559 1000 0022 8206 2336
 • Adres:ul. Energetyków 10
 • WWW:www.sos.home.pl
 • E-mail:biuro@sosdlarodziny.com
 • Telefon:697803070Formularze PIT 2019/2020 dla
SOS dla Rodziny

KRS 0000035185

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

SOS dla Rodziny

 • Propagowanie rodziny jako społecznej wartości

  Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” powstało w 2001 roku, w odpowiedzi na lokalną potrzebę poszerzania oferty profesjonalnej pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysach, szczególnie tych spowodowanych przemocą. Celem Stowarzyszenia jest właśnie propagowanie rodziny (każdego jej członka) jako społecznej wartości oraz wspieranie członków rodziny w realizacji stawianych przed nimi zadań i pokonywaniu napotykanych trudności. Szczególną uwagą i troską chcemy otaczać dzieci, szczególnie te które są ofiarami lub świadkami przestępstw.

  Najważniejsze działania, które od lat realizujemy to: świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ze środków otrzymywanych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej SOS.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wsparcie i poszerzenie oferty ośrodków:

  1.Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie i 11 Ośroddkach lokalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego

  Jeden z ośrodków rozmieszczonych w całej Polsce. Obecnie działa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ośrodek świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom,jak również od 2018 roku świadkom przestępstw i im najbliższym.

  Głównym celem Ośrodka jest pomoc w powrocie do równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją.

  Ideą Ośrodka jest zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich zakończeniu.

   

  2. Centrum Integracji Społecznej

  Celem działania Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób, które znalazły się w trudnej, sytuacji życiowej i zawodowej tj. ze względu na swoją sytuację nie mogą własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bytowych, znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

  W CIS stawiamy sobie za cel wyprowadzenie naszych Uczestników poza pomoc społeczną i umożliwienie im życia w społeczeństwie w taki sposób, który sprawiałby satysfakcję im samym i otoczeniu.

 • Więcej o nas

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie

  Jeden z ośrodków rozmieszczonych w całej Polsce. Obecnie działa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ośrodek świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom,jak również od 2018 roku świadkom przestępstw i im najbliższym.

  Głównym celem Ośrodka jest pomoc w powrocie do równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją.

  Ideą Ośrodka jest zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich zakończeniu.

  Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa lub zna kogoś, kto znalazł się w takiej sytuacji, uzyska w Ośrodku bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i psychiatryczną. W szczególnych przypadkach osobie pokrzywdzonej przydzielany jest opiekun-wolontariusz, który asystuje jej poza Ośrodkiem, pomagając przy załatwianiu formalności, udzielając informacji oraz wsparcia. Ośrodek szczególną opieką otacza dzieci, które trafiają do nas głownie z przemocy domowej. W naszej siedzibie posiadamy specjalny bezpieczny pokój, który jest specjalnie urządzony dla potrzeb naszych najmłodszych podopiecznych. Mogą one poczuć się tam bezpieczne i otoczone troską.

  Świadkowie oraz osoby im najbliższe mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie: pomocy psychologicznej, szczególnie interwencji kryzysowej, udzielania konsultacji, wsparcia oraz pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

  Centrum Integracji Społecznej

  Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie zostało powołane w dniu 27.05.2009r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Działalność Centrum Integracji Społecznej określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami).

  Celem działania Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób, które znalazły się w trudnej, sytuacji życiowej i zawodowej tj. ze względu na swoją sytuację nie mogą własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bytowych, znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

  W CIS stawiamy sobie za cel wyprowadzenie naszych Uczestników poza pomoc społeczną i umożliwienie im życia w społeczeństwie w taki sposób, który sprawiałby satysfakcję im samym i otoczeniu.

  Aktywizacja zawodowa

  Uczestnicy CIS zostają zakwalifikowani do poszczególnych grup szkoleniowych w zależności od ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych. Podstawą podziału na grupy zawodowe są badania przeprowadzone przez psychologa i pracownika socjalnego we współpracy z doradcą zawodowym i instruktorami zawodu.

  Efektem tych działań opracowany zostaje indywidualny program zatrudnienia socjalnego, który obejmuje m.in. udział w warsztatach zawodowych polegający na praktycznych zajęciach przyuczających do zawodu.

  Pod okiem instruktorów zawodu uczestnicy CIS mają możliwość udoskonalenia posiadanych umiejętności, pozyskania nowych, dzięki którym zwiększają swoją szansę powrotu na rynek pracy. Ważnym aspektem warsztatów aktywizacji zawodowej jest przystosowanie się uczestników do systematycznego realizowania zadań zawodowych i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

  Praktyczna nauka zawodów odbywa się w trzech grupach zawodowych i przygotowuje do pracy w następujących obszarach zawodowych:

  • grupa ogólnobudowlano – porządkowa: pracownik ogólnobudowlany, technolog wykończenia wnętrz, murarz, tynkarz, glazurnik, malarz,
  • grupa ogrodniczo – porządkowa: pracownik gospodarczy, porządkowy, ogrodnik,
  • grupa gastronomiczno – hotelarska: pomoc kucharza, kelner, pokojówka,

  W Centrum Integracji Społecznej realizowana jest także nauka języka angielskiego oraz warsztaty krawieckie.

  Reintegracja społeczna

  Ważnym aspektem zajęć w CIS jest reintegracja społeczna, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

  W tym celu Uczestnicy mogą korzystać z:

  • warsztatów grupowych: psychoedukacyjnych, terapeutycznych, rozwojowych,
  • zajęć edukacyjno – informacyjnych,
  • pomocy psychoterapeutycznej,
  • konsultacji z doradcą zawodowym, psychospołecznym, psychologiem, pedagogiem rodzinnym, specjalistą ds. przemocy,
  • coachingu,
  • lekcjach języka angielskiego.

  W efekcie udzielonego wsparcia, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiększają znacznie swoje szanse powrotu na rynek pracy. Zdobywają umiejętności zawodowe, nabierają pewności siebie, chęci do działania, nawiązują więzi społeczne. I co najważniejsze – podejmują pracę.

  Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej

  Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej „SOS” mogą zostać wszystkie osoby w trudnej sytuacji finansowej, zawodowej i życiowej. Oferta Centrum jest skierowana w szczególności do osób:

  • bezrobotnych,
  • uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapii uzależnień/odwykowej,
  • niepełnosprawnych,
  • bezdomnych,
  • dotkniętych chorobą psychiczną, po leczeniu,
  • zwalnianych z zakładów karnych,
  • uchodźców, realizujących indywidualny program integracji i innych.

  Osoby, które są Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej „SOS” otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym, opłacane są również składki emerytalne i rentowe. Odpowiednio do grupy zawodowej uczestnicy otrzymują odzież ochronną.

  Uczestnictwo w Programie trwa 12 miesięcy i może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

  W Centrum Integracji Społecznej „SOS” codziennie zapewniamy ciepły posiłek dla wszystkich uczestników.

   

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo zachodnio-pomorskie
 • KRS:0000035185
 • Konto:58 1050 1559 1000 0022 8206 2336
 • Adres:ul. Energetyków 10
 • WWW:www.sos.home.pl
 • E-mail:biuro@sosdlarodziny.com
 • Telefon:697803070
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00