1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
KRS 0000037116

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży powstało w wyniku zorganizowania się grupy osób, którym bliskie są cele naszego Stowarzyszenia określone w Statucie. Stowarzyszenie nie powstało od razu. Decyzja „dojrzewała” do realizacji przez kilka lat. W okresie od pomysłu do realizacji warunki w kraju zmieniały się, upewniając pomysłodawców o rzeczywistej celowości podjęcia takiej inicjatywy. W 1999 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS pod nr 0000037116, otrzymało swój NIP, REGON i przystąpiło do działania. W roku 2005 nasze Stowarzyszenie spełniło wszystkie wymagania i zostało wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), natomiast 23 września 2005r. zostaliśmy wpisani na listę Ministra Sprawiedliwości jako organizacja upoważniona do otrzymywania nawiązek sądowych, zasądzanych przez sądy powszechne.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki pozyskane w ramach 1% podatku przeznaczamy na działalność edukacyjną dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Prowadzone działania

W celu realizacji działań statutowych organizowane są:
- turnieje, konkursy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - zasięg miasto, powiat województwo, region;
- turnieje, konkursy bezpieczeństwa w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - zasięg miasto, powiat województwo, region;
- zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta;
- dopołudniowe zajęcia edukacyjne wspomagające szkoły;
- zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji - z terenu miasta;
- festyny i imprezy tematyczne - z terenu miasta;
- pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

 

Misja

 • Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.

 • Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.

 • Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.

 • Przygotowanie dzieci i młodzieży do   ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

 • Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.

 • Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii.

 • Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.

 • Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację imprez , przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.

 • Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.

 • Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.

 • Organizację Turniejów  Wiedzy o Bezpieczeństwie  Ruchu Drogowego.

 • Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.

 • Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.

 • Inicjowanie akcji społecznych na  rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.

 • Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.

 • Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.

 • Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.

 • Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

 • Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

 • Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.

 • Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.

 • Zbiórkę środków  na rzecz Stowarzyszenia.

 

Największe z naszych projektów:

 

 • Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów realizujemy już od sześciu lat. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli małych, wiejskich szkół podstawowych województwa lubuskiego. Nie jest tajemnicą, że małe, wiejskie szkoły mają problem z brakiem odpowiednio przygotowanych nauczycieli, jak również z dostępem do infrastruktury i wyposażeniem. Dlatego realizacja projektu polega na wskazaniu nauczycielom tych szkół prostych i realnych w każdych warunkach szkolnych metod pracy z dziećmi oraz na pomocy organizacyjnej, metodycznej, rzeczowej, informacyjnej. Celem projektu jest wyrównywanie szans i właściwe przygotowanie wszystkich przyszłych rowerzystów do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym, tym samym zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci i młodzieży, a w przyszłości osób dorosłych. Pracując przy projekcie liczymy na długotrwałe skutki tych działań przejawiające się bezpieczeństwem drogowym dzisiejszych uczniów, w przyszłości dorosłych. Do udziału w projekcie kwalifikowane są w pierwszym rzędzie szkoły małe, mające trudności z realizacją tych zagadnień. W ciągu minionych sześciu lat zrealizowaliśmy projekt z udziałem wszystkich uczniów klas 4-5-6-7-8 w 35 szkołach województwa. Istotne też jest, że dzięki udziałowi w projekcie szkoły stały się aktywne w zakresie działań BRD na terenie województwa. Cieszy, że jest to aktywność o charakterze trwałym. Biorąc pod uwagę, że realizacja projektu w każdej szkole wymaga przynajmniej czterech tygodni uważamy, że  wielkim sukcesem jest jego przeprowadzenie w tym okresie w aż tak dużej liczbie szkół. Przy projekcie współpracujemy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.

 • Lubuski konkurs grafiki komputerowej dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs skierowany jest do lubuskich uczniów przejawiających zainteresowanie problematyką BRD, a jednocześnie rozwijających swoje umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i plastyki. Konkurs ma charakter cykliczny. W kolejnych latach przyjmowany jest inny temat konkursu. Zawsze jednak są to tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.  Jednym z tematów konkursu było Logo Lubuskiej Rady BRD. Projekt ściśle związany z problematyką BRD wskazujący na współpracę dzieci z dorosłymi w przyjętym zakresie. Dzieci w tym przypadku projektowały znak (logo)  do stosowania w dokumentach sekretariatu Rady. Konkurs zakończył się sukcesem, wybrane logo zostało zaakceptowane przez członków Rady i jest stosowane w codziennej korespondencji. W konkursie każdego roku udział bierze kilkuset uczniów z kilkudziesięciu szkół województwa. Przy projekcie współpracujemy z  Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, a Domem Harcerza w Zielonej Górze.

 • Jesteśmy organizatorem unikalnego w skali kraju Turnieju BRD W Europie jeździmy bezpiecznie. Turniej od początku istnienia (15 lat) był organizowany z pominięciem wszystkich zidentyfikowanych błędów charakterystycznych dla innych popularnych w kraju turniejów. Turniej organizowany na trzech poziomach (szkolnym, rejonowym i finale wojewódzkim) jest jedną z najbardziej akceptowanych w województwie lubuskim form realizacji edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Charakterystyczne dla turnieju jest to, że udział w nim bierze dużo szkół, bardzo dużo uczniów, posiada wysoki i zrównoważony poziom merytoryczny dla całej populacji biorącej udział. Na pewno do masowego udziału dzieci i szkół zachęca możliwość awansowania zarówno uczniów jak i szkół w sposób niezależny od wyników innych drużyn. Po prostu wygrywa najlepszy. Zasady są proste, a więc zachęcające nauczycieli do zgłaszania swoich szkół. Niewątpliwe pozytywny wpływ na zainteresowanie turniejem mają nagrody fundowane przez sponsorów, które są satysfakcjonujące tak dla uczniów, jak szkół i nauczycieli. Turniej jest organizowany, żeby poprawiać bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach. Cały czas poszukujemy sposobu na połączenie sił z innymi organizatorami, aby zaprzestać organizacji turniejów, które organizowane są jedynie dla samej organizacji, zamiast dla poprawy BRD.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000037116
 • Konto:85 1090 1636 0000 0000 6202 9460
 • Adres:66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków – Słoneczna 46
 • WWW:http://www.brd.zgora.pl/
 • E-mail:wopzgora@2com.pl
 • Telefon:509666462Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

KRS 0000037116

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

 • Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.

  Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży powstało w wyniku zorganizowania się grupy osób, którym bliskie są cele naszego Stowarzyszenia określone w Statucie. Stowarzyszenie nie powstało od razu. Decyzja „dojrzewała” do realizacji przez kilka lat. W okresie od pomysłu do realizacji warunki w kraju zmieniały się, upewniając pomysłodawców o rzeczywistej celowości podjęcia takiej inicjatywy. W 1999 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS pod nr 0000037116, otrzymało swój NIP, REGON i przystąpiło do działania. W roku 2005 nasze Stowarzyszenie spełniło wszystkie wymagania i zostało wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), natomiast 23 września 2005r. zostaliśmy wpisani na listę Ministra Sprawiedliwości jako organizacja upoważniona do otrzymywania nawiązek sądowych, zasądzanych przez sądy powszechne.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pozyskane w ramach 1% podatku przeznaczamy na działalność edukacyjną dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.

 • Więcej o nas

  Prowadzone działania

  W celu realizacji działań statutowych organizowane są:
  - turnieje, konkursy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - zasięg miasto, powiat województwo, region;
  - turnieje, konkursy bezpieczeństwa w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - zasięg miasto, powiat województwo, region;
  - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta;
  - dopołudniowe zajęcia edukacyjne wspomagające szkoły;
  - zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji - z terenu miasta;
  - festyny i imprezy tematyczne - z terenu miasta;
  - pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

   

  Misja

  • Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.

  • Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.

  • Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.

  • Przygotowanie dzieci i młodzieży do   ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

  • Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.

  • Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii.

  • Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.

  • Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.

   

  Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • Organizację imprez , przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.

  • Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.

  • Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.

  • Organizację Turniejów  Wiedzy o Bezpieczeństwie  Ruchu Drogowego.

  • Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.

  • Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.

  • Inicjowanie akcji społecznych na  rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.

  • Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.

  • Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.

  • Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.

  • Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

  • Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

  • Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.

  • Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.

  • Zbiórkę środków  na rzecz Stowarzyszenia.

   

  Największe z naszych projektów:

   

  • Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów realizujemy już od sześciu lat. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli małych, wiejskich szkół podstawowych województwa lubuskiego. Nie jest tajemnicą, że małe, wiejskie szkoły mają problem z brakiem odpowiednio przygotowanych nauczycieli, jak również z dostępem do infrastruktury i wyposażeniem. Dlatego realizacja projektu polega na wskazaniu nauczycielom tych szkół prostych i realnych w każdych warunkach szkolnych metod pracy z dziećmi oraz na pomocy organizacyjnej, metodycznej, rzeczowej, informacyjnej. Celem projektu jest wyrównywanie szans i właściwe przygotowanie wszystkich przyszłych rowerzystów do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym, tym samym zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci i młodzieży, a w przyszłości osób dorosłych. Pracując przy projekcie liczymy na długotrwałe skutki tych działań przejawiające się bezpieczeństwem drogowym dzisiejszych uczniów, w przyszłości dorosłych. Do udziału w projekcie kwalifikowane są w pierwszym rzędzie szkoły małe, mające trudności z realizacją tych zagadnień. W ciągu minionych sześciu lat zrealizowaliśmy projekt z udziałem wszystkich uczniów klas 4-5-6-7-8 w 35 szkołach województwa. Istotne też jest, że dzięki udziałowi w projekcie szkoły stały się aktywne w zakresie działań BRD na terenie województwa. Cieszy, że jest to aktywność o charakterze trwałym. Biorąc pod uwagę, że realizacja projektu w każdej szkole wymaga przynajmniej czterech tygodni uważamy, że  wielkim sukcesem jest jego przeprowadzenie w tym okresie w aż tak dużej liczbie szkół. Przy projekcie współpracujemy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.

  • Lubuski konkurs grafiki komputerowej dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs skierowany jest do lubuskich uczniów przejawiających zainteresowanie problematyką BRD, a jednocześnie rozwijających swoje umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i plastyki. Konkurs ma charakter cykliczny. W kolejnych latach przyjmowany jest inny temat konkursu. Zawsze jednak są to tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.  Jednym z tematów konkursu było Logo Lubuskiej Rady BRD. Projekt ściśle związany z problematyką BRD wskazujący na współpracę dzieci z dorosłymi w przyjętym zakresie. Dzieci w tym przypadku projektowały znak (logo)  do stosowania w dokumentach sekretariatu Rady. Konkurs zakończył się sukcesem, wybrane logo zostało zaakceptowane przez członków Rady i jest stosowane w codziennej korespondencji. W konkursie każdego roku udział bierze kilkuset uczniów z kilkudziesięciu szkół województwa. Przy projekcie współpracujemy z  Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, a Domem Harcerza w Zielonej Górze.

  • Jesteśmy organizatorem unikalnego w skali kraju Turnieju BRD W Europie jeździmy bezpiecznie. Turniej od początku istnienia (15 lat) był organizowany z pominięciem wszystkich zidentyfikowanych błędów charakterystycznych dla innych popularnych w kraju turniejów. Turniej organizowany na trzech poziomach (szkolnym, rejonowym i finale wojewódzkim) jest jedną z najbardziej akceptowanych w województwie lubuskim form realizacji edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Charakterystyczne dla turnieju jest to, że udział w nim bierze dużo szkół, bardzo dużo uczniów, posiada wysoki i zrównoważony poziom merytoryczny dla całej populacji biorącej udział. Na pewno do masowego udziału dzieci i szkół zachęca możliwość awansowania zarówno uczniów jak i szkół w sposób niezależny od wyników innych drużyn. Po prostu wygrywa najlepszy. Zasady są proste, a więc zachęcające nauczycieli do zgłaszania swoich szkół. Niewątpliwe pozytywny wpływ na zainteresowanie turniejem mają nagrody fundowane przez sponsorów, które są satysfakcjonujące tak dla uczniów, jak szkół i nauczycieli. Turniej jest organizowany, żeby poprawiać bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach. Cały czas poszukujemy sposobu na połączenie sił z innymi organizatorami, aby zaprzestać organizacji turniejów, które organizowane są jedynie dla samej organizacji, zamiast dla poprawy BRD.

   

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000037116
 • Konto:85 1090 1636 0000 0000 6202 9460
 • Adres:66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków – Słoneczna 46
 • WWW:http://www.brd.zgora.pl/
 • E-mail:wopzgora@2com.pl
 • Telefon:509666462
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00