1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Nadzieja-Dzieci
KRS 0000040274

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

niesienie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Fundacja „Nadzieja-Dzieci” działa od 1999 roku  Od 2003 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Szczególnie zależy nam na rehabilitacji  dzieci niepełnosprawnych, których schorzenia związane są przede wszystkim z dziecięcym porażeniem mózgowym. W ciągu roku koszty tej pomocy wynoszą około 100 tysięcy złotych.

Od kilku lat współfinansujemy uczniom szkół specjalnych z naszego regionu wypoczynek letni, zielone kolonie, opiekę stomatologiczną, naukę pływania, obiady w szkołach. Do setek naszych podopiecznych trafiamy z paczkami z okazji Mikołaja, Dnia Dziecka, rozdajemy wyprawki szkolne. Indywidualnie pomagamy w zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, pokrywamy koszty specjalistycznych procedur medycznych. Na te cele przeznaczamy wszystkie środki finansowe i rzeczowe, które udaje nam się zebrać, przede wszystkim na imprezach charytatywnych. Każda złotówka w Fundacji jest pod społeczną kontrolą.

Zgromadzone fundusze wydawane są wyłącznie na cele statutowe, i co najważniejsze, dzielone sprawiedliwie i rozsądnie. O wpływach, wydatkach i sposobie wydawania piszemy obszernie w corocznych sprawozdaniach zamieszczanych m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych w dziale organizacji pożytku publicznego.

    Byliśmy pierwszym organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w województwie śląskim. Dzisiaj w zakładzie w Zabrzu  zatrudniamy ponad 100 pracowników o znacznym iumiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To jedyne miejsce gdzie, takie osoby mogą pracować oraz mozemy je rehabilitować i przysposobiać w miaręmozliwosci do samodzielnego życia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wykorzystamy 1% na :

- finansowanie dożywianie dzieci dotkniętych ubóstwem,

- pomoc finansowa i rzeczowa,

- finansowanie leczenia i rehabilitcji,

- dofinansowywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

- wsparcie róznych form wypoczynkui rekreacji dzieci niepełnosprawnych ( kolonie, obozy, zimowiska, "zielone szkoły")

- paczki mikołajowe

- organizowanie Dnia Dziecka,

- finansowanie spartakiad sportowych dla niepełnosprawnych,

- wspólfinansowanie w akcji "Niebieskie Zabrze",

-  wspólfinansowanie imprezy Dogtrekking

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem statutowym Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie,
a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

Formy działania Fundacji:

 1. W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
 • finansowanie dożywiania dzieci dotkniętych ubóstwem
 • pomoc finansowa i rzeczowa
 • finansowanie leczenia i rehabilitacji
 • dofinansowywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • wsparcie różnych form wypoczynku i rekreacji dzieci niepełnosprawnych
 1. Pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe
 2. W zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
 3. zatrudnienie osób niepełnosprawnych
 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych
 5. przygotowywanie osób niepełnosprawnych do pracy na wolnym rynku
 6. rehabilitacji społeczna
 7. rehabilitacja lecznicza
 8. rehabilitacja zawodowa

Misja:
1. Pomoc dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
2. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania:
1. Pomoc materialna dla dzieci z ubogich rodzin m.in. dożywianie dzieci w szkołach.
2. Wspieranie finansowe dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
4. Wspieranie finansowe dzieci niepełnosprawnych.

 • Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w ramach organizowanych imprez charytatywnych. Działalność gospodarcza nie pokrywa się z odpłatną działalnością pożytku publicznego, jest rachunkowo wyodrębniona umożliwiając tym samym określenie przychodów, kosztów i wyników tej działalności. Prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku
  do działalności pożytku publicznego.
 • Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony w ramach  odpłatnej i nie odpłatnej działalności pożytku publicznego, funkcjonuje na bazie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997 r., i jest miejscem pracy
  i rehabilitacji społecznej i zawodowej zatrudnionych w nim osób niepełnosprawnych,  zgodnie
  z w/w ustawą jest wydzielony finansowo z działalności Fundacji.  Zakład świadczy usługi introligatorskie, usługi krawieckie i produkcję wyrobów krawieckich.

Historia Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" w Zabrzu

Mamy zaledwie 10 lat. Mimo to jesteśmy najstarszą na Śląsku i jedną z pierwszych w Polsce tego typu instytucją. Zakład powstał w grudniu 2003 roku z myślą przede wszystkim o młodzieży ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W dobie rosnącego bezrobocia ich niepełnosprawność fizyczna i intelektualna, a co sie pośrednio z tym wiąże zdecydowanie odbiegający od rówieśników poziom wykształcenie i umiejętności społecznych i zawodowych, już na samym starcie w dorosłe życie pozbawiała ich  jakichkolwiek szans na znalezienie pracy. Krótko mówiąc stanowili i stanowią nadal najliczniejszą grupę wykluczonych społecznie.

Szansa na udane życie

Głównym celem ZAZ-u jest, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną, a przede wszystkim zawodową, znaleźć naszym wychowankom trwałe miejsce na otwartym rynku pracy, usamodzielnić ekonomicznie, a tym samym dać szanse na samodzielne, udane życie. Założyliśmy, że ten niełatwy proces przebiegać ma  w warunkach normalnej, rynkowej działalności. W naszym ZAZ-e jest to działalność gospodarcza związana głównie z usługami introligatorskimi, a "sędzią" poziomu osiągniętych umiejętności zawodowych naszych niepełnosprawnych pracowników są  zleceniodawcy tych usług - kilkadziesiąt firm poligraficznych, głównie z województwa śląskiego.  

Nasi stali klienci

Świat współczesnych technologii

W naszej filozofii działania odeszliśmy od stereotypowego myślenia, że osoby niepełnosprawne są skazane na proste prace fizyczne przy pomocy jeszcze prostszych narzędzi i urządzeń. Wyszliśmy z założenia, że nowoczesne, zautomatyzowane i sterowane numerycznie miejsca pracy są środowiskiem przyjaznym dla niepełnosprawności. Bowiem komputer, elektronika użytkowa, a nie młotek i śrubokręt są naturalnym środowiskiem w jakim wyrośli i żyją współcześnie młodzi ludzie bez względu na to czy biegają na własnych nogach czy poruszają się na wózkach inwalidzkich.

Procedury + nowoczesność

Rzecz sprowadza się do współdziałania osób niepełnosprawnych ruchowo z osobami upośledzonymi intelektualnie pod kierunkiem odpowiedzialnej i dobrze przygotowanej  kadry instruktorów i trenerów pracy. Na tak przygotowanych stanowiskach  jakość, wydajność  i terminowość zależy od wdrożonych procedur,  stanowczości w ich przestrzeganiu oraz precyzyjnych, automatycznie nastawianych, bezpiecznych w obsłudze i niezawodnych maszyn.. Wdrożone u nas procedury nie zawężamy do miejsca wykonywania konkretnych czynności usługowych.  Standard dotyczy całej firmy: placu manewrowego, biura, zaplecza rehabilitacyjnego, hali warsztatowej, pomieszczeń socjalnych, sanitariatów, oznakowania firmy, czyli wszystkiego, co jest konieczne do prowadzenia działalności.

Nasze motto

Wpajamy naszym pracownikom podstawowe dwie zasady:

1. wasze ułomności manualne i intelektualne nadrobi technologia,

2. brak kultury osobistej, a w pracy kultury technicznej nie zastąpi nikt i nic.

Park maszynowy

Z takiego myślenia powstał konsekwentnie realizowany programu inwestycyjny. W okresie minionych 10 lat stworzyliśmy nowoczesny zakład, niekwestionowany, regionalny lider jeśli chodzi o zakres, ilość i jakość realizowanych usług introligatorskich.  Bogate wyposażenie w maszyny i urządzenia pozwala nam dzisiaj na przyjmowania szerokiego wachlarza zleceń.
Zakład świadczy następujące usługi w zakresie prac introligatorskich:
- falcowanie proste lub złożone
- falcowanie okienkowe „w ołtarzyk”
- falcowanie ulotek do wymiarów 20x40 mm
- wykonanie mikroperforacji 17, 25, 52 TPI (zębów na cal)
- zszywanie zszywkami zwykłymi lub oczkowymi
- zbieranie składek (leg) lub kalendarii (pojedyncze kartki)
- klejenie klejem na gorąco
- sztancowanie – wykrawanie
- bigowanie ręczne lub maszynowe na automacie bigującym
- wiercenie otworów w papierze i kartonie
- spiralowanie
- wykrawanie i klejenie kartonów z tektury falistej
- insertowanie
- zaokrąglanie grzbietów w blokach do oprawy twardej
- zawieszanie bloków w okładki do oprawy twardej
- wypalanie rowków w gotowej oprawie twardej


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000040274
 • Konto:34 8457 0008 2008 0027 2065 0001
 • Adres:41-800 Zabrze ul. Hagera 6 a
 • WWW:www.fundacjanadziejadzieci.com.pl
 • E-mail:fundacja@nadziejadzieci.pl
 • Telefon:32 3750770Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Nadzieja-Dzieci

KRS 0000040274

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Nadzieja-Dzieci

 • niesienie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym.

  Fundacja „Nadzieja-Dzieci” działa od 1999 roku  Od 2003 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

  Szczególnie zależy nam na rehabilitacji  dzieci niepełnosprawnych, których schorzenia związane są przede wszystkim z dziecięcym porażeniem mózgowym. W ciągu roku koszty tej pomocy wynoszą około 100 tysięcy złotych.

  Od kilku lat współfinansujemy uczniom szkół specjalnych z naszego regionu wypoczynek letni, zielone kolonie, opiekę stomatologiczną, naukę pływania, obiady w szkołach. Do setek naszych podopiecznych trafiamy z paczkami z okazji Mikołaja, Dnia Dziecka, rozdajemy wyprawki szkolne. Indywidualnie pomagamy w zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, pokrywamy koszty specjalistycznych procedur medycznych. Na te cele przeznaczamy wszystkie środki finansowe i rzeczowe, które udaje nam się zebrać, przede wszystkim na imprezach charytatywnych. Każda złotówka w Fundacji jest pod społeczną kontrolą.

  Zgromadzone fundusze wydawane są wyłącznie na cele statutowe, i co najważniejsze, dzielone sprawiedliwie i rozsądnie. O wpływach, wydatkach i sposobie wydawania piszemy obszernie w corocznych sprawozdaniach zamieszczanych m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych w dziale organizacji pożytku publicznego.

      Byliśmy pierwszym organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w województwie śląskim. Dzisiaj w zakładzie w Zabrzu  zatrudniamy ponad 100 pracowników o znacznym iumiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To jedyne miejsce gdzie, takie osoby mogą pracować oraz mozemy je rehabilitować i przysposobiać w miaręmozliwosci do samodzielnego życia.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wykorzystamy 1% na :

  - finansowanie dożywianie dzieci dotkniętych ubóstwem,

  - pomoc finansowa i rzeczowa,

  - finansowanie leczenia i rehabilitcji,

  - dofinansowywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

  - wsparcie róznych form wypoczynkui rekreacji dzieci niepełnosprawnych ( kolonie, obozy, zimowiska, "zielone szkoły")

  - paczki mikołajowe

  - organizowanie Dnia Dziecka,

  - finansowanie spartakiad sportowych dla niepełnosprawnych,

  - wspólfinansowanie w akcji "Niebieskie Zabrze",

  -  wspólfinansowanie imprezy Dogtrekking

   

 • Więcej o nas

  Celem statutowym Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie,
  a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

  Formy działania Fundacji:

  1. W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
  • finansowanie dożywiania dzieci dotkniętych ubóstwem
  • pomoc finansowa i rzeczowa
  • finansowanie leczenia i rehabilitacji
  • dofinansowywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  • wsparcie różnych form wypoczynku i rekreacji dzieci niepełnosprawnych
  1. Pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe
  2. W zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  3. zatrudnienie osób niepełnosprawnych
  4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych
  5. przygotowywanie osób niepełnosprawnych do pracy na wolnym rynku
  6. rehabilitacji społeczna
  7. rehabilitacja lecznicza
  8. rehabilitacja zawodowa

  Misja:
  1. Pomoc dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
  2. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

  Prowadzone działania:
  1. Pomoc materialna dla dzieci z ubogich rodzin m.in. dożywianie dzieci w szkołach.
  2. Wspieranie finansowe dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
  3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
  4. Wspieranie finansowe dzieci niepełnosprawnych.

  • Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w ramach organizowanych imprez charytatywnych. Działalność gospodarcza nie pokrywa się z odpłatną działalnością pożytku publicznego, jest rachunkowo wyodrębniona umożliwiając tym samym określenie przychodów, kosztów i wyników tej działalności. Prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku
   do działalności pożytku publicznego.
  • Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony w ramach  odpłatnej i nie odpłatnej działalności pożytku publicznego, funkcjonuje na bazie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997 r., i jest miejscem pracy
   i rehabilitacji społecznej i zawodowej zatrudnionych w nim osób niepełnosprawnych,  zgodnie
   z w/w ustawą jest wydzielony finansowo z działalności Fundacji.  Zakład świadczy usługi introligatorskie, usługi krawieckie i produkcję wyrobów krawieckich.

  Historia Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" w Zabrzu

  Mamy zaledwie 10 lat. Mimo to jesteśmy najstarszą na Śląsku i jedną z pierwszych w Polsce tego typu instytucją. Zakład powstał w grudniu 2003 roku z myślą przede wszystkim o młodzieży ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W dobie rosnącego bezrobocia ich niepełnosprawność fizyczna i intelektualna, a co sie pośrednio z tym wiąże zdecydowanie odbiegający od rówieśników poziom wykształcenie i umiejętności społecznych i zawodowych, już na samym starcie w dorosłe życie pozbawiała ich  jakichkolwiek szans na znalezienie pracy. Krótko mówiąc stanowili i stanowią nadal najliczniejszą grupę wykluczonych społecznie.

  Szansa na udane życie

  Głównym celem ZAZ-u jest, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną, a przede wszystkim zawodową, znaleźć naszym wychowankom trwałe miejsce na otwartym rynku pracy, usamodzielnić ekonomicznie, a tym samym dać szanse na samodzielne, udane życie. Założyliśmy, że ten niełatwy proces przebiegać ma  w warunkach normalnej, rynkowej działalności. W naszym ZAZ-e jest to działalność gospodarcza związana głównie z usługami introligatorskimi, a "sędzią" poziomu osiągniętych umiejętności zawodowych naszych niepełnosprawnych pracowników są  zleceniodawcy tych usług - kilkadziesiąt firm poligraficznych, głównie z województwa śląskiego.  

  Nasi stali klienci

  Świat współczesnych technologii

  W naszej filozofii działania odeszliśmy od stereotypowego myślenia, że osoby niepełnosprawne są skazane na proste prace fizyczne przy pomocy jeszcze prostszych narzędzi i urządzeń. Wyszliśmy z założenia, że nowoczesne, zautomatyzowane i sterowane numerycznie miejsca pracy są środowiskiem przyjaznym dla niepełnosprawności. Bowiem komputer, elektronika użytkowa, a nie młotek i śrubokręt są naturalnym środowiskiem w jakim wyrośli i żyją współcześnie młodzi ludzie bez względu na to czy biegają na własnych nogach czy poruszają się na wózkach inwalidzkich.

  Procedury + nowoczesność

  Rzecz sprowadza się do współdziałania osób niepełnosprawnych ruchowo z osobami upośledzonymi intelektualnie pod kierunkiem odpowiedzialnej i dobrze przygotowanej  kadry instruktorów i trenerów pracy. Na tak przygotowanych stanowiskach  jakość, wydajność  i terminowość zależy od wdrożonych procedur,  stanowczości w ich przestrzeganiu oraz precyzyjnych, automatycznie nastawianych, bezpiecznych w obsłudze i niezawodnych maszyn.. Wdrożone u nas procedury nie zawężamy do miejsca wykonywania konkretnych czynności usługowych.  Standard dotyczy całej firmy: placu manewrowego, biura, zaplecza rehabilitacyjnego, hali warsztatowej, pomieszczeń socjalnych, sanitariatów, oznakowania firmy, czyli wszystkiego, co jest konieczne do prowadzenia działalności.

  Nasze motto

  Wpajamy naszym pracownikom podstawowe dwie zasady:

  1. wasze ułomności manualne i intelektualne nadrobi technologia,

  2. brak kultury osobistej, a w pracy kultury technicznej nie zastąpi nikt i nic.

  Park maszynowy

  Z takiego myślenia powstał konsekwentnie realizowany programu inwestycyjny. W okresie minionych 10 lat stworzyliśmy nowoczesny zakład, niekwestionowany, regionalny lider jeśli chodzi o zakres, ilość i jakość realizowanych usług introligatorskich.  Bogate wyposażenie w maszyny i urządzenia pozwala nam dzisiaj na przyjmowania szerokiego wachlarza zleceń.
  Zakład świadczy następujące usługi w zakresie prac introligatorskich:
  - falcowanie proste lub złożone
  - falcowanie okienkowe „w ołtarzyk”
  - falcowanie ulotek do wymiarów 20x40 mm
  - wykonanie mikroperforacji 17, 25, 52 TPI (zębów na cal)
  - zszywanie zszywkami zwykłymi lub oczkowymi
  - zbieranie składek (leg) lub kalendarii (pojedyncze kartki)
  - klejenie klejem na gorąco
  - sztancowanie – wykrawanie
  - bigowanie ręczne lub maszynowe na automacie bigującym
  - wiercenie otworów w papierze i kartonie
  - spiralowanie
  - wykrawanie i klejenie kartonów z tektury falistej
  - insertowanie
  - zaokrąglanie grzbietów w blokach do oprawy twardej
  - zawieszanie bloków w okładki do oprawy twardej
  - wypalanie rowków w gotowej oprawie twardej

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000040274
 • Konto:34 8457 0008 2008 0027 2065 0001
 • Adres:41-800 Zabrze ul. Hagera 6 a
 • WWW:www.fundacjanadziejadzieci.com.pl
 • E-mail:fundacja@nadziejadzieci.pl
 • Telefon:32 3750770
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00