1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI koło w Zamościu

KRS 0000044273

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI koło w Zamościu

KRS 0000044273

Prezent OPP

Nasza Misja to "Otworzyć życie" przed Osobami z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jesteśmy organizacją pozarządową, posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Działamy aktywnie na terenie Zamojszczyzny jako jednostka terenowa.  

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez prowadzenie

W  zakresie edukacji:

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego, który skupia dzieci od 3  do 25  roku życia  z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniami  i głębokim stopniem  niepełnosprawności  umysłowej.  Ponadto Ośrodek  prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
Wszystkie posiadały  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez PPP Nr 1 lub Nr 2 w Zamościu. 

W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej:

Warsztat Terapii Zajęciowej, który w okresie sprawozdawczym  skupiał 52 osoby dorosłe
z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu umiarkowanym  i znacznym.  Terapia prowadzona jest w  8 grupach terapeutycznych: poligraficznej, tkacko-plastycznej, gospodarstwa domowego – 2, krawieckiej - 2, ceramicznej, stolarskiej.   Warsztat Terapii Zajęciowej stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dla każdej z osób przygotowano odrębny program, który uwzględnia metody, formy i zakres rehabilitacji, formy współpracy z rodziną lub opiekunami, planowane efekty rehabilitacji i  osoby odpowiedzialne za realizację indywidualnego programu rehabilitacji.

W zakresie rehabilitacji społecznej:

1.Prowadzenie Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim po 25 roku życia. Świetlica przeznaczona jest dla osób, które ze względu na swoją niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w Warsztacie Terapii Zajęciowej. 

2. Prowadzenie Mieszkań treningowych. W mieszkaniach treningowych uczestnicą zarówno uczestnicy WTZ jak i wychowankowie OREW. W ramach mieszkań prowadzone są: Treningi poprawiające umiejętności funkcjonowania w grupie, trening rozwijający umiejętności samodzielności w życiu codziennym, trening rozwijający uzdolnienienia i kształtujący kreatywność, trening ogrodniczy.

 

 


 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

W roku 2023 szczególnie istotne jest dla nas przeprowadzenie adaptacji i remontu budynków Stowarzyszenia, by usprawnić terapię, rehabilitację i edukację osób przebywających w naszych placówkach. 

Od października  2022 roku kontynujemy remont w budynku przy ul. Orlicz Dreszera 10 do którego zosatnie przeniesiony Warsztat terapii Zajęciowej. Budynek wymaga grutownego remontu. W zaplanowanym etapie zostaną zrobione prace budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach piwnicznych, zostanie wybudowany szyb na windę oraz łazienka na parterze. Pomimo przygotowanej dokumentacji technicznej pojawia się wiele nieprzewidzianych i niezaplanowanych dodatkowych, kosztownych prac. Budynke jest w strefie konserwatorskiej więc dodatkowo powiększa to koszty jak równiez czas oczekiwania na różne niezbędne dokumenty. 
W kolejnym etapie chcemy dokończyć prace na parterze, pierwszym piętrze i poddaszu. Szacowany koszt remontu pozostałych prac to 2 500 000,00 zł.  Koszt remontu wzróśł o ponad 30 % w porównaniu do zaplaniwanych kosztów w 2020 roku. 
 

Więcej o nas

Więcej o nas

Jesteśmy organizacją pozarządową, posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Działamy aktywnie na terenie Zamojszczyzny jako jednostka terenowa.  

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (kolor)

W naszych placówkach Osoby Niepełnosprawne uczą się samodzielności i aktywności społecznej. Dzięki dobrej woli naszych Darczyńców, oraz realizowanym przez naszych pracowników projektom  jesteśmy w stanie kontynuować naszą pracę już od 30 lat! Edukujemy, opiekujemy się, aktywizujemy zawodowo i społecznie Osoby niepełnosprawne intelektualnie. Prowadzimy też edukację społeczną, upowszechniając integrację Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ze środowiskiem ich otaczającym na co dzień.

Obecnie w naszych placówkach przebywa: 

70 osób  OREW

49 dzieci - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

52 osoby - WTZ

23 osoby - Świetlica

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zwanym dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych.

Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności założonego w roku 1963 Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół terenowych, przemianowanego od 1984 roku na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyczy to w szczególności kontynuowania członkostwa Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (od 1970 r.) w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Koła, o których mowa w rozdziale V, a które mogą uzyskiwać osobowość prawną na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła oraz uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Koła bez osobowości prawnej korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictw Zarządu Głównego. Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, posiadające osobowość prawną, pozostają w strukturach Stowarzyszenia jako jego terenowe jednostki organizacyjne, są podporządkowane władzom Stowarzyszenia, określonym w rozdziale IV Statutu Stowarzyszenia oraz realizują cele Stowarzyszenia w formach i przy pomocy środków działania przewidzianych w tym statucie. Stowarzyszenie używa znaku w kształcie prostokąta, z obrazem otwierających się drzwi i sylwetką osoby wychodzącej z ciemności ku słońcu, z napisem: "Otwórzmy przed nimi życie" oraz skrótu PSONI. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. Stowarzyszenie współpracuje z Inclusion International - Międzynarodową Ligą Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Inclusion Europe oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o działalności zbliżonej do celów statutowych Stowarzyszenia.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników także spośród swoich członków.

MISJA

Misją naszego Stowarzyszenia jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich członka i by umiały przekształcić własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy innym.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000044273
 • Konto:61 9644 0007 2001 0000 1052 0004
 • Adres:ul. Orlicz Dreszera 14, 22-400 Zamość
 • WWW:www.psonizamosc.org.pl
 • E-mail:zk.zamosc@psouu.org.pl
 • Telefon:887 797 373

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PSONI koło w Zamościu” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
PSONI koło w Zamościu

KRS 0000044273

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00