1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

KRS 0000046028

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

KRS 0000046028

Prezent OPP

Naprawdę Warto!

  1. Prowadzenie polityki prorodzinnej, poprzez wspomaganie rodzin zagrożonych.
  2. Diagnozowanie i wczesna profilaktyka w rodzinach zagrożonych.
  3. Prowadzenie edukacji w rodzinach i pedagogizacja rodziców.
  4. Tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic środowiskowo-terapeutycznych, punktów konsultacyjnych.
  5. Organizowanie szkoleń dla kadry i wolontariuszy.
  6. Troska o wszechstronny rozwój osobowościowy dzieci z rodzin zagrożonych, wyrównanie szans edukacyjnych.
  7. Prowadzenie i wspomaganie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  8. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
  9. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  11. Ochrona i promocja zdrowia.
  12. Pomoc osobom  niepełnosprawnym.
  13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  14. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
  15. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i organizacjami społecznymi.
  16. Działanie na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
  17. Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
  18. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.         

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

środki pozyskane z 1% przekażemy na cele statutowe organizacji, a przedewszystkim na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja:
1. Prowadzenie dwóch domów dla dzieci: jeden to Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie a drugi Dom dla Dzieci "Bezpieczny Start” w Szymonowie , inne usługi socjalne adresowane do dzieci i młodzieży.
2. Działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, pomoc rodzinom wielodzietnym, interwencje w przypadku przemocy w rodzinie lub sytuacji kryzysowych.
3. Pomoc osobom skrajnie ubogim. osobom dotkniętych ciężkimi chorobami.
4. Tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic środowiskowo-terapeutycznych.

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie powstało i rozpoczęło swoją działalność 28.11.2000r. a wpisane zostało do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń 20.09.2001r. sygn. OL.VIII Ns-REJ.KRS/8159/01/886 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS.

W latach 2000-2003 prowadziło działalność statutową na rzecz zubożałego, zagrożonego patologią społeczeństwa gminy Małdyty oraz objęło swym zasięgiem i fachową pomocą rodziny dzieci , które przebywały w Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie.

Stowarzyszenie działa na terenie popegeerowskiej Gminy Małdyty. Od 1 stycznia 2004r. Stowarzyszenie przejęło od Starostwa Powiatowego w Ostródzie prowadzenie Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie dla czterdziestu pięciu podopiecznych a od 1 stycznia 2013 prowadzi drugi Dom dla Dzieci "Bezpieczny Start" dla czternastu podopiecznych.

Zapewnia podopiecznym całodobową opiekę i wychowanie, potrzeby życiowe i mieszkaniowe, zaspakaja ich niezbędne potrzeby rozwojowe, zdrowotne, bytowe (mieszkanie, całodzienne wyżywienie, odzież, środki czystości), edukacyjne (dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości), społeczne i religijne. Umożliwia wychowankom kontakt z rodzicami i innymi bliskimi osobami. Podejmuje działania by dzieci mogły powrócić do domów rodzinnych. Umożliwia wychowankom udział w zajęciach kompensacyjnych i korekcyjnych pozwalających wyrównać braki w nauce ( korepetycje z języka angielskiego i matematyki) . Stowarzyszenie organizuje podopiecznym z domów dziecka wypoczynek letni i zimowy, organizuje wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, na baseny i lodowiska oraz inne spotkania kulturalno – rozrywkowe, organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi np. sportowcami, aktorami itp.

Współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi i wychowawcami ze szkół macierzystych wychowanków, w celu dokonania właścowej oceny sytuacji wychowawczej dzieci, współdziała w sprawach wychowankow z sądami, ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi
Remontuje pomieszczenia dla dzieci w domach dziecka dochodząc do standardów zgodnie z wymogami UE.Działa na rzecz zubożałego, zagrożonego patologią społeczeństwa Gminy Małdyty. Od stycznia 2008r. prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej w Szymonowie. Od końca 2010 prowadzi Klub Integracji Społecznej" Kreatywnie i Solidnie", którego głównym celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Zapewnia pomoc ofiarom klęsk żywiołowych oraz ofiarom przemocy. Zapewnia potrzebującym bezpieczeństwo i schronienie, całodzienne wyżywienie oraz pomoc specjalistów: pedagoga, psychologa oraz pracownika socjalnego. Organizuje spotkania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej.

Stowarzyszenie, aby realizować cele statutowe pozyskuje organizacje rządowe i pozarządowe, osoby fizyczne i prawne oraz współpracuje z tymi organizacjami.

Rok rocznie włącza się w Wojewódzkie Dni Rodziny i organizuje festyny mające na celu wspomaganie rodzi zagrożonych i wzmacnianie więzi rodzinnych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo warmińsko-mazurskie
 • KRS:0000046028
 • Konto:80 1320 1104 3132 7082 2000 0001
 • Adres:Szymonowo 14, 14-330 Małdyty
 • WWW:www.szymonowo.pl
 • E-mail:szymonowo@wp.pl
 • Telefon:897586013

Formularze PIT 2023/2024 dla
Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

KRS 0000046028

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00