1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI

KRS 0000048345

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI

KRS 0000048345

Prezent OPP

Wspieramy wszystkich chętnych do działania na rzecz ich lokalnych ojczyzn.

Motywem przewodnim naszych projektów jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz pokazywanie konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów.
Podstawowe źródła finansowania naszych projektów, to pozyskiwane granty i darowizny.
Zarząd i członkowie stowarzyszenia pracują społecznie.

Główne obszary działania:

- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych, promowanie zrównoważonego rozwoju 

- upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki

- wspomaganie inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, działania sąsiedzkie

- ochrona zabytków, podtrzymywanie tradycji narodowych, regionalnych, kulturowych

- wspieranie placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych, lokalnych inicjatyw społecznych, organizacja zbiórek publicznych  

Skontaktuj się z nami i zaproponuj współpracę. Niczego nie zrobimy za Ciebie :-)), bo u nas każdy jest wykonawcą własnych pomysłów, ale z pewnością otrzymasz radę i wsparcie formalnego podmiotu.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.srgz.zielonki.pl lub profilu na www.facebook.com/srgzzielonki

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Każdorazowo wpłaty 1,5% wykorzystujemy przede wszystkim na cele wskazane przez darczyńców w ich PIT-ach. W roku 2024 planujemy kontynuację współpracy ze szkołami i przedszkolami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, podmiotami kultury, zespołami ludowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, kołami gospodyń wiejskich, z terenu gminy Zielonki, podejmując organizację na ich rzecz kolejnej akcji pozyskania środków z odpisu podatkowego 1,5%.

Środki z 1,5% planujemy także wydatkować na:

1) na konkretne cele wskazane przez Państwa w PIT-ach za 2022 - 2023 r.;

2) na realizację edukacyjnych projektów ekologicznych dla dzieci i młodzieży;

3) na realizację edukacyjnych projektów artystycznych promujących solistów i zespoły – uzdolnioną muzycznie młodzież;

4) na wkład własny do pozyskanych samorządowych i rządowych dotacji na realizację naszych projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Wpłaty przeznaczamy także na udział własny stowarzyszenia w pozyskiwanych przez nas grantach przeznaczanych na młodzieżowe projekty edukacyjne takie jak: "Jestem EKO - segreguję wszystko!", "Koła Gospodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji", "Energetyczny oddech", "Termoaktywni", „Eko Uczeń”, cztery edycje projektu "Akademia Mistrzów", "Wirtualne Muzeum Lokalne", „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami”, "Dobre Rady na Plastikowe Odpady", "Świat z plastiku", "Environmental Changes Human Obligation", "Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki", "Rodzinnie w Zielonkach - zintegrowany program profilaktyki", „Powietrze na wagę złota”, "Cuder - grupowa gra edukacyjna", "Alkoauto - przekonaj się osobiście", "Azbest is not the best", "Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych", "Trzeźwa Małopolska no promil - no problem", "Błyszczę Przykładem - Oszczędzam Wodę", Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie”, „Non omnis moriar” - Dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Zielonki, "Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa", "Program profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna CUDER”, "Dobra Książka Czyni Cuda - animacja czytelnictwa w gminie Zielonki".

Więcej o nas

Więcej o nas

Historia

Stowarzyszenie założyliśmy w 2001 roku na bazie nieformalnej grupy osób realizujących wcześniej lokalne akcje społeczne. Skupia osoby, które zawodowo lub społecznie pracują na rzecz lokalnej społeczności, kierując swoją aktywność w szczególności na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Od stycznia 2005 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zielonki k/Krakowa.

Najbardziej aktywną działalność prowadzi młodzież/studenci i to właśnie młodzież jest autorem i inicjatorem większości naszych projektów.

Misja
Pomysły i potrzeby zwykłych ludzi zamieniamy na działania. Prowadzą one do ciągłego doskonalenia sfer ducha, ciała i umysłu. Działamy wspólnie. Promujemy postawy utożsamiające się z najwyższymi wartościami i dbającymi o wspólne dobro, jakimi są otaczające nas środowisko i ludzie. Masz ciekawe pomysły, przyłącz się do nas!!!

Prowadzone działania
Członkowie stowarzyszenia i nasi wolontariusze już na stałe wpisali się w okoliczny krajobraz, przekuwając swoje pomysły na wspólne inicjatywy. Współtworzą wiele lokalnych imprez, a także realizują samodzielne projekty głównie dla dzieci i młodzieży.
Motywem przewodnim większości naszych projektów jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz pokazywanie dzieciom i młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów. Przy ich realizacji współpracujemy ze specjalistami i z lokalnymi samorządami.
Podstawowe źródła finansowania projektów, to pozyskiwane granty i darowizny.
Zarząd i członkowie stowarzyszenia pracują społecznie.
Status OPP poszerza nasze możliwości, nawiązujemy szerszą współpracę zarówno z beneficjentami naszych przedsięwzięć, jak również z osobami wspierającymi nas finansowo. Tym samym jest to powód do dumy i zarazem wyzwanie do podejmowania coraz śmielszych przedsięwzięć.

Nasze ważniejsze, zrealizowane projekty

1. „Non omnis moriar” - Dziedzictwo kulturowo - historyczne gminy Zielonki.

Opracowanie i skatalogowanie w formie papierowej i elektronicznej zabytkowych nagrobków, pomników, kaplic i pamiątkowych tablic znajdujących się na terenie gminy Zielonki. Terenem realizacji projektu były cmentarze parafialne w Zielonkach i w Korzkwi, cmentarze choleryczne oraz zabytkowe pomniki i kapliczki na terenie całej gminy. Uczestnicy zadania sporządzili dokumentację prac (fotograficzną i inwentaryzacyjną) oraz dokonali konsultacji historyczno-archiwalnych. Efekty swojej pracy oprócz zamieszczenia na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Zielonkach w zakładce Izba Regionalna. Zachętą młodzieży do dbania i odwiedzania starych zapomnianych mogił, była lekcja historii „na żywo” czyli gra terenowa „Galicjana 2015”.

Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego.

2. Ekologiczny projekt edukacyjny „Młodzi = Świadomi, czyli budowanie świadomości ekologicznej u dzieci”.

Kontynuując wieloletnią współpracę z kołem naukowym Ekospirit z Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadziliśmy badania jakości wody w Prądniku, wraz z lokalizacją miejsc ewentualnego występowania zanieczyszczeń. Nastąpiła wstępna identyfikacja miejsc występowania ewentualnych nielegalnych zrzutów ścieków do rzeki. Poprowadzone zostały zajęcia wśród uczniów uświadamiające młodzieży, jak ważne jest dbanie o środowisko oraz o samą wodę.

Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego

3. Ekologiczny projekt edukacyjny „Eko Uczeń”.

Projekt edukacyjno badawczy wykonany we współpracy z kołami naukowymi AGH. Jego motywem przewodnim była ocena efektywności energetycznej budynku szkoły w Woli Zachariaszowskiej. Studenci przeprowadzili cykliczne zajęcia dla uczniów dotyczące głównie zagadnień związanych z energetyką, ekologią, budownictwem energooszczędnym, rodzajami ogrzewania oraz z odnawialnymi źródłami energii, z ich praktycznym wykorzystaniem w instalacjach. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem sprzętu mierniczego. W rezultacie projektu powstał raport o efektywności energetycznej budynku, wykorzystany do przygotowania projektu termomodernizacji obiektu przeprowadzonej w 2018 roku.

Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego

4. Ekologiczny projekt edukacyjny „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” - trzy edycje.

Projekt ekologiczno-edukacyjny wspomagający działania edukacyjne samorządów lokalnych w gospodarce odpadami. Prawidłowe sortowanie odpadów jest uznawane za główny czynnik warunkujący osiągnięcie coraz wyższych poziomów recyklingu. Głównym przesłaniem projektu jest głoszenie idei zapobiegania powstawaniu odpadów. Efektem projektu są mieszkańcy rozumiejący działania swojego samorządu i stosujący się do rozwiązań obowiązujących lokalnie, ze świadomością odmienności rozwiązań zastosowanych w innych gminach.

Projekt realizowany przy wsparciu Powiatu Krakowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

5. Ekologiczny projekt edukacyjny „Powietrze na wagę złota” - cztery edycje.

We współpracy z kołem naukowym Bozon z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, stworzyliśmy sieć czujników monitorującą zanieczyszczenie pyłami powietrza PM 2.5 i PM 10 w gminie Zielonki. Czujniki zostały skalibrowane przy współpracy z Katedrą Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i umieszczone na budynkach szkół. W czasie rzeczywistym wyniki pomiarów jakości powietrza automatycznie umieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki (SRGZ). Rozmieszczenie czujników zanieczyszczeń w różnych lokalizacjach zapewnia mieszkańcom wiedzę o poglądowym stanie powietrza w najbliższym otoczeniu. Prowadzone zajęcia dydaktyczne w szkołach pokazują czym są zanieczyszczenia powietrza, jakim są problemem społecznym, jakie są metody pomiaru jakości powietrza.

Projekt realizowany przy wsparciu: Samorządu Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Krakowskiego.

6. Projekt edukacyjny dla młodzieży „Akademia Mistrzów” – trzy roczne edycje. Przygotowanie rekrutującej się spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli, kadry opiekunów do pracy z dziećmi w świetlicach wiejskich.

Projekty realizowane przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Małopolskiego.

7. Kampania społeczna „Trzeźwa Małopolska – No Promil No Problem”. Kampania skierowana była głównie do młodych kierowców w wieku 18 – 30 lat, pasażerów, kursantów szkół nauki jazdy, a pośrednio także do pozostałej rzeszy kierowców i społeczeństwa Małopolski (www.bezpromilowo.pl).

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Małopolskiego.

8. Projekt edukacyjny dla młodzieży "Komputer - Świat Bez Ograniczeń". W ramach półrocznego projektu 57 osobowa grupa młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich podczas spotkań informatycznych uczyła się obsługi komputera i oprogramowania służącego przygotowywaniu aplikacji internetowych, samodzielnego konstruowania stron www, zarządzania projektami. Jednym z rezultatów projektu było zbudowanie i uruchomienie 19 stron internetowych każdej miejscowości gminy.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ i Gminy Zielonki.

9. Projekt edukacyjny dla młodzieży „Dobre Rady na Plastikowe Odpady” zrealizowany we współpracy z Kołem Naukowym Ekospirit działającym przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Cykl interaktywnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży stanowił „spotkanie III stopnia” z odpadami. Pokazujemy, że ten widziany oczami gospodarstwa domowego „śmieć”, staje się podmiotem drugiego życia: w środowisku, w gospodarce. Że z negatywnego wpływu na środowisko, po poddaniu segregacji i odzyskowi ma wpływ pozytywny, że to żywa energia w naturalnym wydaniu, że jego właściwa i czysta segregacja to nie tylko ulga dla środowiska, ale także mniejsze koszty odbioru u źródła.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Nasza Ziemia.

10. Projekt edukacyjny dla młodzieży „Wirtualne Muzeum Lokalne”. Zaproszona do projektu młodzież stworzyła internetowe muzeum. Jego celem było pokazanie miejscowych pamiątek świadczących o pochodzeniu i kulturze mieszkańców gminy, a pośrednio stworzenie pomostu pomiędzy historią i współczesnością, poprzez dialog młodych i pokolenia osób pamiętających stare dzieje gminy. Eksponatami muzeum są: fotografie i opisy różnych pamiątek rodzinnych, przedmiotów codziennego użytku, znanych postaci historycznych, uroczystości, zabytków i ciekawych budowli, fotografie strojów, przykłady legend, gwary, obrzędów i obyczajów, sztuki ludowej i osobliwości, etc. Wszystkie eksponaty zostały sfotografowane, skatalogowane oraz opisane przez młodzież.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ i Gminy Zielonki.

11. Ekologiczny projekt edukacyjny „Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki”. Młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych przedstawiliśmy problemy gospodarowania gminnymi zasobami wody i jej używaniem w codziennym życiu, jak również problemy świata związane z niedoborem wody pitnej i jej zużyciem w przemyśle. Poprzez cykl zajęć warsztatowych (budowa makiet oczyszczalni ścieków), szkoleniowych prowadzonych przez studentów Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej i wycieczek studyjnych m.in. na krakowskie obiekty Zakładu Uzdatniania Wody oraz oczyszczalni ścieków, młodzież z pewnością wzbogaciła swoje pojęcie o wodzie jako bogactwie przyrody, miała okazję zweryfikować swój stosunek do jej zużycia i użytkowania najzwyklejszego systemu kanalizacji sanitarnej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

12. Projekt edukacyjny dla młodzieży „Cuder - grupowa gra edukacyjna". „CUDER” - to nazwa gry i nazwa pionka, który składa się z pięciu elementów: - ciało, umysł, duch, emocje i relacje; – sfery, w których rozwija się człowiek. Celem projektu było opracowanie i wyprodukowanie grupowej gry edukacyjnej, będącej połączeniem gry typu RPG z grą planszową, inicjującej rozwój osobisty i społeczny młodzieży. W grę można grać grupą do 25 osób. Gra ma być wyprodukowana i bezpłatnie udostępniona do świetlic i szkół w formie nagród.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Małopolskiego.

13. Ekologiczny projekt edukacyjny „Świat z Plastiku”. Projekt dotyczył obecności tworzyw sztucznych w naszym codziennym życiu. Podczas warsztatów edukacyjnych i zajęć terenowych, młodzież uczyła się rozróżniać podstawowe rodzaje tworzyw, poznała cykl ich życia od surowca poprzez produkt do surowca wtórnego i metod jego wykorzystania. Projekt pokazywał młodzieży tworzywa jako materiały konstrukcyjne, elementy samochodów, domowych instalacji. Uczniowie mieli okazję zobaczyć proces powstawania tworzyw sztucznych z surowców naturalnych jak i wtórnych, czyli jak można efektywnie wykorzystać odpady.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Nasza Ziemia i PlasticsEurope Polska.

14. Projekt edukacyjny dla dorosłych "Klub Dobrego Rodzica". Zorganizowany i poprowadzony gminny punkt konsultacyjno-doradczy dla rodziców. Jedną z inspiracji jego powstania była potrzeba zwiększania wiedzy rodziców na temat wychowania i rozwoju dzieci - czyli po prostu wiedzy jak być dobrym rodzicem. Projekt został powiązany z zajęciami świetlicowymi dla dzieci.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Małopolskiego.

15. Projekt edukacyjny „Rodzinnie w Zielonkach - zintegrowany program profilaktyki”. Projekt dotyczył opracowania spójnego systemu wspomagania wychowania młodzieży szkolnej, opartego na profilaktyce zintegrowanej. Powstał jednolity, zintegrowany program profilaktyki szkolnej. Zorganizowane sympozjum pozwoliło usystematyzować filozoficzne fundamenty pod treści zawarte w grze „Cuder” stanowiącej jeden z podstawowych elementów tego programu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

16. Azbest is Not the Best. Projekt adresowany do uczniów gimnazjum z Gminy Zielonki (Bibice, Korzkiew, Wola Zachariaszowska, Zielonki). Młodzież każdej z klas odbyła zajęcia warsztatowo-szkoleniowe, m.in. w Elektrociepłowni Kraków oraz na obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania SA w Krakowie. Uczniowie zapoznali się zarówno z problemami globalnymi, jak i lokalnymi dotyczącymi gospodarki odpadami, w szczególności niebezpiecznymi.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

17. Błyszczę przykładem – Oszczędzam wodę. Dynamiczny przyrost liczby mieszkańców w podkrakowskich gminach powoduje znaczne zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Istniejące instalacje, zwłaszcza latem nie są w stanie zaspokoić potrzeb. Postawić należy sobie pytanie, czy wszystkie potrzeby są tymi rzeczywistymi. Wychodząc z założenia, że wpajanie dobrych nawyków zaczyna się od najmłodszych lat, opracowaliśmy projekt skierowany bezpośrednio do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Projekt uzyskał dofinansowanie Samorządu Gminy Zielonki

18. Współorganizacja i realizacja dwóch edycji europejskiego programu Leader+ mobilizującego do współpracy społeczności lokalne, którego rezultatem było powołanie Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa” (www.koronakrakowa.pl) i pozyskanie 750.000 zł na projekty społeczne 7 gmin powiatu krakowskiego.

Program realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rolnictwa.

Więcej o naszych projektach:

https://srgz.pl/projekty

Nasze projekty z założenia skierowane są na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich. Od Waszych wpłat zależy, ilu uczniów będziemy mogli objąć pomocą w kolejnym roku szkolnym i ile dzieci niepełnosprawnych zamiast tkwić bezczynnie w domach będzie mogło pod fachową opieką uczyć się i bawić ze swoimi rówieśnikami. Pomóżcie nam dotrzeć tam, gdzie z pomocą nie dociera rząd !


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000048345
 • Konto:38 1910 1048 4401 3493 1121 0001
 • Adres:Zielonki, 32-087, ul.Krakowskie Przedmieście 116
 • WWW:www.srgz.zielonki.pl
 • E-mail:zielonki@srgz.pl
 • Telefon:48 602656179

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI

KRS 0000048345

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00