1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
FWIE
KRS 0000060308

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Ochrona środowiska nie jest sztuką dla sztuki - chronimy je ponieważ kochamy przyrodę!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) to jedna z najbardziej doświadczonych i prężnych organizacji ekologicznych w Polsce (zał. w 1989 r., od 2004 r. posiada status OPP) o zasięgu ogólnopolskim. Działalność Fundacji jest bardzo różnorodna i obejmuje działania edukacyjne i szkoleniowe, wydawnicze, prawne, informacyjne, itp. W ostatnich dwóch latach Fundacja przeprowadziła warsztaty z edukacji ekologicznej dla ponad 42 000 dzieci i młodzieży, ok. 6000 nauczycieli, ok. 2500 przedstawicieli społeczności lokalnej, wycieczki przyrodnicze dla ok. 900 osób, jak również specjalistyczne szkolenia (ok. 130 osób), 3 obozy ornitologiczne (60 osób). Fundacja realizuje projekty finansowane ze źródeł krajowych (WFOŚiGW, NFOŚiGW) oraz środków unijnych (m.in. LIFE+, Program Współpracy Transgranicznej RP-SK). Zrealizowała również projekty poświęcone edukacji ekologicznej nt. wilka, bobra i wydry ("W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku"). Ponadto w ramach projektu "Misja Natura" Fundacja rozpoznała problemy i sytuacje konfliktowe związane z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 w całej Polsce. W ostatnich latach skupiliśmy się na działaniach mających zwiększyć świadomość ludzi nt. możliwości ograniczania zanieczyszczenia powietrza, skutków ogrzewania domów złej jakości paliwem czy śmieciami.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wpływy z 1% wykorzystamy na zwiększenie zakresu działań mających na celu poprawę zanieczyszczenia powietrza na terenie całego kraju. Przy wsparciu finansowym będziemy mogli dojechać naszym Laboratorium do mniejszych miejscowości, czy odleglejszych placówek edukacyjnych. Będziemy się koncentrować na obszarach uzdrowiskowych oraz cennych przyrodniczo, leżących w pobliżu parków narodowych, obszarów Natura 2000.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misją naszej organizacji jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także po prostu ludzi.

Ochrona środowiska nie jest sztuką dla sztuki - chronimy je ponieważ kochamy przyrodę, szanujemy wolność i życie innych organizmów, uznajemy prawo przyszłych pokoleń do życia w takich warunkach jakie zastało nasze pokolenie.

Fundacja istnieje po to, aby:
- identyfikować problemy związane ze szkodliwym wpływem człowieka na środowisko,
- szukać środków potrzebnych do rozwiązania zidentyfikowanych problemów,
- dobrze organizować pracę (przygotowywać projekty i zarządzać ludźmi),
- wspierać wprowadzanie najlepszych rozwiązań zarówno w skali Małopolski jak i skali ogólnopolskiej,
- w miarę możliwości pomóc osobom i instytucjom poprzez dofinansowanie działalności.

Współpracujemy przede wszystkim ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, ale również z uczelniami i przemysłem, który dba o środowisko.

Aktualne projekty prowadzone przez fundację:

Obecnie największą naszą uwagę skupiamy na wymiernych działaniach mogących poprawić zanieczyszczenie powietrza na terenie całego kraju. Od ponad 3 lat realizujemy projekt pn.

Mobilne laboratorium POLoNEs. Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji (trwa min. do końca 2022 roku. Do tej pory wyedukowaliśmy ponad 10 000 osób).

Projekt powstał z myślą o edukowaniu w zakresie czystości powietrza, w tym powstawania niskiej emisji, wiążącej się z rodzajami, jakością spalanych paliw i pieców w gospodarstwach domowych. W ramach projektu od 2017 roku prowadzona jest akcja edukacyjna społeczności lokalnych, szczególnie gmin uzdrowiskowych, przy pomocy specjalnie skonstruowanego mobilnego laboratorium, mogącego dojechać do dowolnej miejscowości i  wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców etc. Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy.

Mobilne Laboratorium POLoNEs stanowią dwa elementy:

 • zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,
 • OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE.

Przyczepa wyposażona jest w aparaturę pomiarową pozwalającą ocenić jakość powietrza w miejscu jej zaparkowania oraz dwa kotły (moduł I “przyczyny” niskiej emisji, moduł II “ograniczenie” niskiej emisji) o różnym stopniu zaawansowania technologicznego opomiarowane tak, aby móc pokazać ilość ciepła uzyskiwaną podczas spalania różnych materiałów (np. paliwa kopalne, drewno, odpady), a także ilość szkodliwych związków chemicznych w spalinach emitowanych do atmosfery podczas spalania konkretnego materiału. Na przyczepie znajduje się także pompa ciepła typu powietrze-woda obrazująca ogrzewanie budynków z możliwością zaprezentowania na miejscu (moduł III “likwidacja” niskiej emisji).

Więcej informacji o projekcie: www.polones.fwie.pl

Nasza Fundacja ma także bogate doświadczenie w działaniach podnoszących świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży a także dorosłych.

Od około 3 lat realizujemy projekt skupiony na konieczności edukacji nt. powstrzymania zanieczyszczenia rzek górskich przepływających przez cenne obszary przyrodnicze.

Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoka wraz z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu.

Rzeki karpackie objęte siecią Natura 2000 stanowią dobro trudne do ochrony z kilku powodów. Główną przyczyną jest presja społeczności lokalnych na ochronę powodziową w stosowanej od wielu lat w Polsce formie - poprzez rozwiązania hydrotechniczne takie jak umocnienia brzegów, regulację czy budowę zbiorników zaporowych na rzekach. Rzeki karpackie są kluczowym elementem ze względu na zagrożenie powodziowe także na terenach niższych odcinków rzek, gdzie następuje najbardziej niebezpieczna kumulacja fali powodziowej. Podobnie jest z niektórymi zanieczyszczeniami, które w razie przekroczenia zdolności samooczyszczania wód, kumulują się poniżej, co może wpływać także na zanieczyszczenie Bałtyku. Są to obszary trudne do ochrony, a także edukacji, gdyż wydłużony kształt dolin rzecznych generuje większą podatność na lokalne zagrożenia, pochodzące z otoczenia obszaru.

Więcej informacji o projekcie: www.rzekikarpackie.fwie.pl; www.facebook.com/RzekiKarpackie

W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań, w których łącznie uczestniczyło 27 przedstawicieli samorządów lokalnych. Zaprosiliśmy na spotkania przedstawicieli wielu gmin obejmujących obszary wybrane do Projektu:

Więcej informacji o projekcie: www.rzekikarpackie.fwie.pl; www.facebook.com/RzekiKarpackie

W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań, w których łącznie uczestniczyło 27 przedstawicieli samorządów lokalnych. Zaprosiliśmy na spotkania przedstawicieli wielu gmin obejmujących obszary wybrane do Projektu:

Biała Tarnowska PLH120090 (Gmina Tuchów),

Dolna Soła PLH120083 (Gmina Kęty, Wilamowice),

Czarna Orawa PLH120002 (Gmina Jabłonka),

Rzeka San PLH180007 (Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Miasto Przemyśl),

Wisłoka z Dopływami PLH180052 (Związek Gmin Dorzecza Wisłoki)

Jasiołka PLH180011 (Gmina Dukla, Chorkówka, Jedlicze)

Łososina PLH120087 (Gmina Tymbark).

Dodatkowo w spotkaniach w Tuchowie, Jabłonce, Tymbarku, Dynowie, Jaśle i Dukli udział wzięli przedstawiciele RDOŚ – odpowiednio do województwa z Krakowa i z Rzeszowa. Na spotkaniu w Tymbarku obecny był ponadto dyrektor Gimnazjum.

W ramach kampanii radiowo-internetowej utworzona została strona projektu na Facebooku, nazwa strony: „Rzeki Karpackie” https://www.facebook.com/RzekiKarpackie/ oraz strona projektu http://rzekikarpackie.fwie.pl/. Strona na Facebooku funkcjonuje od 19.04.2017, publikowany jest średnio 1 post na dzień. Przygotowywane są z wyprzedzeniem posty i pytania konkursowe na kolejne dni. Przeprowadzono także kampanię reklamową w Radiu Kraków oraz Radiu Rzeszów. Według danych z Badania Kantar MillwardBrown słuchalność Radia Rzeszów osiągnęła w okresie emisji wysokość ponad 600 000 osób w regionie Podkarpacia, zaś słuchalność Radia Kraków – około 800 000 osób w regionie Małopolski, a liczbę odbiorców spotu projektu szacujemy na 175 000 osób.

W ramach zadania „Edukacyjny pakiet multimedialny” wykonano przyrodniczą diaporamę – audiowizualny artystyczny pokaz prezentujący na fotografiach karpackie rzeki, ich przyrodę i wzajemne relacje ze społecznościami lokalnymi w rytm muzyki. Poszczególne części pokazu przedstawiają dynamikę rzeki; chronione siedliska i gatunki w ich naturalnym środowisku – rośliny, ryby, inne zwierzęta; zagrożenia antropogeniczne, rekreację i inne korzyści związane z naturalnymi górskimi rzekami. W ramach pakietu wykonano także 7 wirtualnych ścieżek edukacyjnych z każdego obszaru, którego dotyczy projekt. Wzbogacone o fotografie, dźwięki przyrody, 1-2 minutowe filmy i opisy objaśniające, stanowiące interaktywne narzędzie wirtualne, które osadza treści edukacyjne w lokalnym środowisku danej społeczności. W ten sposób każdy internauta będzie mógł w prosty i nowoczesny sposób zapoznać się z chronionymi siedliskami, gatunkami i zagrożeniami danego obszaru.

Edukacja nauczycieli – przygotowywany został poradnik dla nauczycieli. Opracowano scenariusze ścieżki edukacyjnej, które będą w późniejszym czasie wydane w formie książki-poradnika. Będzie to narzędzie do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z dziećmi szkół podstawowych i młodzieżą gimnazjalną także po zakończeniu projektu. Materiał ten zostanie także udostępniony na stronie internetowej projektu w wersji dogodnej do druku, co ułatwi nauczycielom korzystanie z niego.

Edukowano także podczas lokalnych festynów oraz organizując spotkania dyskusyjne z samorządami wybranych 7 obszarów, społecznościami lokalnymi, edukatorami.

W ramach działalności statutowej odpłatnej (tj. bez dotacji, ze środków własnych) skupialiśmy się głównie na edukowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Główne nasze działania:

Cykl spotkań warsztatowych dotyczących planowania i uzgodnień w zakresie Obszarów Chronionego Krajobrazu (na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego)

W związku z potrzebą przyjęcia nowych rozwiązań Samorządu Województwa dotyczących Obszarów Chronionego Krajobrazu w Województwie Małopolskim, jednostka samorządu regionalnego – Zespół Parków Krajobrazowych, rozpoczęła prace nad kształtem nowych rozwiązań w zakresie ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

W ramach pierwszego etapu prac na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego FWIE przeprowadziła cykl warsztatów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu Województwa Małopolskiego, które uwzględniły także część szkoleniową, opracowaną przez ekspertów ZPKWM. Warsztaty obejmowały pracę z przygotowanymi mapami z przebiegiem wybranych rzek i miały na celu wypracowanie kształtu strefy zakazu lokalizowania nowych obiektów budowalnych od brzegów rzek.

Cykl warsztatów podzielony został na 2 części:

Cz1. Praca warsztatowa - stworzenie listy rodzajów obszarów, które należy chronić albo które powinny być wykorzystywane (np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa itp.) – rekomendacje.

Zgodnie z wypracowanymi rekomendacjami praca nad wybranym obszarem/ częścią obszaru służąca identyfikacji miejsc/lokalizacji cennych dla danego obszaru z perspektywy różnych grup interesariuszy – praca w grupach prowadząca do nieskrępowanego wskazywania obszarów/miejsc cennych z różnych względów  i punktów widzenia grup interesariuszy: istniejąca zabudowa, istniejąca infrastruktura, obszary zielone, obszary wykorzystywane przez lokalną społeczność i turystów do celów rekreacji i sportu, obszary/miejsca ważne kulturowo. Wyznaczenie elementów szczególnie chronionych oraz tych, które powinny zostać wyłączone spod restrykcji ustawowych (zakaz zabudowy przy rzekach i ciekach wodnych).

Cz.2 Propozycja wyznaczania granic Obszaru Chronionego z przedstawicielami władz i społeczności lokalnych – omówienie modelu pracy części warsztatowej. Dyskusja i praca w gronie wszystkich uczestników i ekspertów ZPKWM w celu ustalenia listy rekomendacji dotyczących planowania przestrzennego w zakresie konkretnego elementu Obszaru Krajobrazu Chronionego. Rekomendacja wypracowywania uzgodnień dla innych elementów obszaru z wykorzystaniem zastosowanej metody.

Łącznie w cyklu warsztatów wzięło udział 177 przedstawicieli samorządów lokalnych, wójtów oraz społeczności lokalnej.

„Robimy tlen dla Krakowa” (na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego)

Fundacja na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego realizowała projekt pt. "Robimy tlen - drzewa dla Krakowa". Od wiosny do jesieni 2018 roku prowadziła w krakowskich szkołach i przedszkolach warsztaty ekologiczne na temat drzew, połączone z sadzeniem sadzonek rodzimych drzew na terenie placówek edukacyjnych.

Głównym celem Projektu "Robimy tlen - drzewa dla Krakowa" była edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody. Jego realizacja była wsparciem dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – m.in. poprzez zwiększenie terenów zadrzewionych w mieście, podniesie świadomość ekologicznej mieszkańców. W ramach projektu zakupione sadzonki drzew w liczbie 3000 szt. (m.in. lipy, dęby, brzozy, buki, graby - będą to rodzime gatunki drzew, dostosowane do warunków siedliskowych i krajobrazowych terenów przewidzianych do nasadzeń).  

Łącznie przeprowadziliśmy 80 zajęć edukacyjnych, łącznie we wszystkich zajęciach uczestniczyło około 1903 dzieci.

"Prowadzenie spotkań edukacyjnych w szkołach i w terenie z instruktażem prowadzenia obserwacji ornitologicznych i wypełniania kart obserwacji (ankiet) - 48 spotkań stacjonarnych i 8 wyjazdów" (na zlecenie Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi).

W ramach tego zdania przeprowadziliśmy 40 zajęć w szkołach podstawowych w okolicy parku oraz 8 wyjść terenowych (4 wieczorne na sowy i 4 poranne na ptaki dzienne) w okresie 7-29.09.2018. Łącznie w zajęciach wzięło udział ok 1000 dzieci (800 w zajęciach w szkołach i ok 200 w zajęciach terenowych). Prowadzących z naszej strony było 4 osoby (ornitologów). Na zajęciach szkolnych dzieci dowiedziały się co to jest program Natura 2000, jakimi formami ochrony objęty jest BgPN i dlaczego, jakie są najcenniejsze gatunki ptaków zamieszkujące na terenie pogranicza polsko-słowackiego (pokazywaliśmy prezentacje multimedialne, pióra, obrączki, kości ptaków, odtwarzaliśmy głosy ptaków itp.). Podczas wyjść terenowych dzieci zapoznały się z metodami prowadzenia obserwacji ornitologicznych i wypełniania kart obserwacji, dowiedziały się kim jest ornitolog, jakim sprzętem się posługuje, nauczyły się obsługiwania lornetki i posługiwania się atlasem. Wycieczki polegały na kilkugodzinnym spacerze i obserwacji napotkanych gatunków ptaków (w nocy wykonywaliśmy wabienia sów). Na zakończenie dzieci zobaczyły wystawę przyrodniczą w muzeum, oglądnęły diaporamę o BgPN i wysłuchały opowieści na temat ptaków, przeplatanych z ciekawostkami z życia ptaków.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000060308
 • Konto:25 8591 0007 0021 0052 2414 0001
 • Adres:https://pozytek.gov.pl/
 • WWW:www.fwie.pl
 • E-mail:ania.fwie@gmail.com
 • Telefon:48607358222

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
FWIE

KRS 0000060308

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

FWIE

 • Ochrona środowiska nie jest sztuką dla sztuki - chronimy je ponieważ kochamy przyrodę!

  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) to jedna z najbardziej doświadczonych i prężnych organizacji ekologicznych w Polsce (zał. w 1989 r., od 2004 r. posiada status OPP) o zasięgu ogólnopolskim. Działalność Fundacji jest bardzo różnorodna i obejmuje działania edukacyjne i szkoleniowe, wydawnicze, prawne, informacyjne, itp. W ostatnich dwóch latach Fundacja przeprowadziła warsztaty z edukacji ekologicznej dla ponad 42 000 dzieci i młodzieży, ok. 6000 nauczycieli, ok. 2500 przedstawicieli społeczności lokalnej, wycieczki przyrodnicze dla ok. 900 osób, jak również specjalistyczne szkolenia (ok. 130 osób), 3 obozy ornitologiczne (60 osób). Fundacja realizuje projekty finansowane ze źródeł krajowych (WFOŚiGW, NFOŚiGW) oraz środków unijnych (m.in. LIFE+, Program Współpracy Transgranicznej RP-SK). Zrealizowała również projekty poświęcone edukacji ekologicznej nt. wilka, bobra i wydry ("W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku"). Ponadto w ramach projektu "Misja Natura" Fundacja rozpoznała problemy i sytuacje konfliktowe związane z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 w całej Polsce. W ostatnich latach skupiliśmy się na działaniach mających zwiększyć świadomość ludzi nt. możliwości ograniczania zanieczyszczenia powietrza, skutków ogrzewania domów złej jakości paliwem czy śmieciami.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wpływy z 1% wykorzystamy na zwiększenie zakresu działań mających na celu poprawę zanieczyszczenia powietrza na terenie całego kraju. Przy wsparciu finansowym będziemy mogli dojechać naszym Laboratorium do mniejszych miejscowości, czy odleglejszych placówek edukacyjnych. Będziemy się koncentrować na obszarach uzdrowiskowych oraz cennych przyrodniczo, leżących w pobliżu parków narodowych, obszarów Natura 2000.

 • Więcej o nas

  Misją naszej organizacji jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także po prostu ludzi.

  Ochrona środowiska nie jest sztuką dla sztuki - chronimy je ponieważ kochamy przyrodę, szanujemy wolność i życie innych organizmów, uznajemy prawo przyszłych pokoleń do życia w takich warunkach jakie zastało nasze pokolenie.

  Fundacja istnieje po to, aby:
  - identyfikować problemy związane ze szkodliwym wpływem człowieka na środowisko,
  - szukać środków potrzebnych do rozwiązania zidentyfikowanych problemów,
  - dobrze organizować pracę (przygotowywać projekty i zarządzać ludźmi),
  - wspierać wprowadzanie najlepszych rozwiązań zarówno w skali Małopolski jak i skali ogólnopolskiej,
  - w miarę możliwości pomóc osobom i instytucjom poprzez dofinansowanie działalności.

  Współpracujemy przede wszystkim ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, ale również z uczelniami i przemysłem, który dba o środowisko.

  Aktualne projekty prowadzone przez fundację:

  Obecnie największą naszą uwagę skupiamy na wymiernych działaniach mogących poprawić zanieczyszczenie powietrza na terenie całego kraju. Od ponad 3 lat realizujemy projekt pn.

  Mobilne laboratorium POLoNEs. Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji (trwa min. do końca 2022 roku. Do tej pory wyedukowaliśmy ponad 10 000 osób).

  Projekt powstał z myślą o edukowaniu w zakresie czystości powietrza, w tym powstawania niskiej emisji, wiążącej się z rodzajami, jakością spalanych paliw i pieców w gospodarstwach domowych. W ramach projektu od 2017 roku prowadzona jest akcja edukacyjna społeczności lokalnych, szczególnie gmin uzdrowiskowych, przy pomocy specjalnie skonstruowanego mobilnego laboratorium, mogącego dojechać do dowolnej miejscowości i  wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców etc. Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy.

  Mobilne Laboratorium POLoNEs stanowią dwa elementy:

  • zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,
  • OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE.

  Przyczepa wyposażona jest w aparaturę pomiarową pozwalającą ocenić jakość powietrza w miejscu jej zaparkowania oraz dwa kotły (moduł I “przyczyny” niskiej emisji, moduł II “ograniczenie” niskiej emisji) o różnym stopniu zaawansowania technologicznego opomiarowane tak, aby móc pokazać ilość ciepła uzyskiwaną podczas spalania różnych materiałów (np. paliwa kopalne, drewno, odpady), a także ilość szkodliwych związków chemicznych w spalinach emitowanych do atmosfery podczas spalania konkretnego materiału. Na przyczepie znajduje się także pompa ciepła typu powietrze-woda obrazująca ogrzewanie budynków z możliwością zaprezentowania na miejscu (moduł III “likwidacja” niskiej emisji).

  Więcej informacji o projekcie: www.polones.fwie.pl

  Nasza Fundacja ma także bogate doświadczenie w działaniach podnoszących świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży a także dorosłych.

  Od około 3 lat realizujemy projekt skupiony na konieczności edukacji nt. powstrzymania zanieczyszczenia rzek górskich przepływających przez cenne obszary przyrodnicze.

  Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoka wraz z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu.

  Rzeki karpackie objęte siecią Natura 2000 stanowią dobro trudne do ochrony z kilku powodów. Główną przyczyną jest presja społeczności lokalnych na ochronę powodziową w stosowanej od wielu lat w Polsce formie - poprzez rozwiązania hydrotechniczne takie jak umocnienia brzegów, regulację czy budowę zbiorników zaporowych na rzekach. Rzeki karpackie są kluczowym elementem ze względu na zagrożenie powodziowe także na terenach niższych odcinków rzek, gdzie następuje najbardziej niebezpieczna kumulacja fali powodziowej. Podobnie jest z niektórymi zanieczyszczeniami, które w razie przekroczenia zdolności samooczyszczania wód, kumulują się poniżej, co może wpływać także na zanieczyszczenie Bałtyku. Są to obszary trudne do ochrony, a także edukacji, gdyż wydłużony kształt dolin rzecznych generuje większą podatność na lokalne zagrożenia, pochodzące z otoczenia obszaru.

  Więcej informacji o projekcie: www.rzekikarpackie.fwie.pl; www.facebook.com/RzekiKarpackie

  W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań, w których łącznie uczestniczyło 27 przedstawicieli samorządów lokalnych. Zaprosiliśmy na spotkania przedstawicieli wielu gmin obejmujących obszary wybrane do Projektu:

  Więcej informacji o projekcie: www.rzekikarpackie.fwie.pl; www.facebook.com/RzekiKarpackie

  W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań, w których łącznie uczestniczyło 27 przedstawicieli samorządów lokalnych. Zaprosiliśmy na spotkania przedstawicieli wielu gmin obejmujących obszary wybrane do Projektu:

  Biała Tarnowska PLH120090 (Gmina Tuchów),

  Dolna Soła PLH120083 (Gmina Kęty, Wilamowice),

  Czarna Orawa PLH120002 (Gmina Jabłonka),

  Rzeka San PLH180007 (Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Miasto Przemyśl),

  Wisłoka z Dopływami PLH180052 (Związek Gmin Dorzecza Wisłoki)

  Jasiołka PLH180011 (Gmina Dukla, Chorkówka, Jedlicze)

  Łososina PLH120087 (Gmina Tymbark).

  Dodatkowo w spotkaniach w Tuchowie, Jabłonce, Tymbarku, Dynowie, Jaśle i Dukli udział wzięli przedstawiciele RDOŚ – odpowiednio do województwa z Krakowa i z Rzeszowa. Na spotkaniu w Tymbarku obecny był ponadto dyrektor Gimnazjum.

  W ramach kampanii radiowo-internetowej utworzona została strona projektu na Facebooku, nazwa strony: „Rzeki Karpackie” https://www.facebook.com/RzekiKarpackie/ oraz strona projektu http://rzekikarpackie.fwie.pl/. Strona na Facebooku funkcjonuje od 19.04.2017, publikowany jest średnio 1 post na dzień. Przygotowywane są z wyprzedzeniem posty i pytania konkursowe na kolejne dni. Przeprowadzono także kampanię reklamową w Radiu Kraków oraz Radiu Rzeszów. Według danych z Badania Kantar MillwardBrown słuchalność Radia Rzeszów osiągnęła w okresie emisji wysokość ponad 600 000 osób w regionie Podkarpacia, zaś słuchalność Radia Kraków – około 800 000 osób w regionie Małopolski, a liczbę odbiorców spotu projektu szacujemy na 175 000 osób.

  W ramach zadania „Edukacyjny pakiet multimedialny” wykonano przyrodniczą diaporamę – audiowizualny artystyczny pokaz prezentujący na fotografiach karpackie rzeki, ich przyrodę i wzajemne relacje ze społecznościami lokalnymi w rytm muzyki. Poszczególne części pokazu przedstawiają dynamikę rzeki; chronione siedliska i gatunki w ich naturalnym środowisku – rośliny, ryby, inne zwierzęta; zagrożenia antropogeniczne, rekreację i inne korzyści związane z naturalnymi górskimi rzekami. W ramach pakietu wykonano także 7 wirtualnych ścieżek edukacyjnych z każdego obszaru, którego dotyczy projekt. Wzbogacone o fotografie, dźwięki przyrody, 1-2 minutowe filmy i opisy objaśniające, stanowiące interaktywne narzędzie wirtualne, które osadza treści edukacyjne w lokalnym środowisku danej społeczności. W ten sposób każdy internauta będzie mógł w prosty i nowoczesny sposób zapoznać się z chronionymi siedliskami, gatunkami i zagrożeniami danego obszaru.

  Edukacja nauczycieli – przygotowywany został poradnik dla nauczycieli. Opracowano scenariusze ścieżki edukacyjnej, które będą w późniejszym czasie wydane w formie książki-poradnika. Będzie to narzędzie do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z dziećmi szkół podstawowych i młodzieżą gimnazjalną także po zakończeniu projektu. Materiał ten zostanie także udostępniony na stronie internetowej projektu w wersji dogodnej do druku, co ułatwi nauczycielom korzystanie z niego.

  Edukowano także podczas lokalnych festynów oraz organizując spotkania dyskusyjne z samorządami wybranych 7 obszarów, społecznościami lokalnymi, edukatorami.

  W ramach działalności statutowej odpłatnej (tj. bez dotacji, ze środków własnych) skupialiśmy się głównie na edukowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Główne nasze działania:

  Cykl spotkań warsztatowych dotyczących planowania i uzgodnień w zakresie Obszarów Chronionego Krajobrazu (na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego)

  W związku z potrzebą przyjęcia nowych rozwiązań Samorządu Województwa dotyczących Obszarów Chronionego Krajobrazu w Województwie Małopolskim, jednostka samorządu regionalnego – Zespół Parków Krajobrazowych, rozpoczęła prace nad kształtem nowych rozwiązań w zakresie ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

  W ramach pierwszego etapu prac na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego FWIE przeprowadziła cykl warsztatów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu Województwa Małopolskiego, które uwzględniły także część szkoleniową, opracowaną przez ekspertów ZPKWM. Warsztaty obejmowały pracę z przygotowanymi mapami z przebiegiem wybranych rzek i miały na celu wypracowanie kształtu strefy zakazu lokalizowania nowych obiektów budowalnych od brzegów rzek.

  Cykl warsztatów podzielony został na 2 części:

  Cz1. Praca warsztatowa - stworzenie listy rodzajów obszarów, które należy chronić albo które powinny być wykorzystywane (np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa itp.) – rekomendacje.

  Zgodnie z wypracowanymi rekomendacjami praca nad wybranym obszarem/ częścią obszaru służąca identyfikacji miejsc/lokalizacji cennych dla danego obszaru z perspektywy różnych grup interesariuszy – praca w grupach prowadząca do nieskrępowanego wskazywania obszarów/miejsc cennych z różnych względów  i punktów widzenia grup interesariuszy: istniejąca zabudowa, istniejąca infrastruktura, obszary zielone, obszary wykorzystywane przez lokalną społeczność i turystów do celów rekreacji i sportu, obszary/miejsca ważne kulturowo. Wyznaczenie elementów szczególnie chronionych oraz tych, które powinny zostać wyłączone spod restrykcji ustawowych (zakaz zabudowy przy rzekach i ciekach wodnych).

  Cz.2 Propozycja wyznaczania granic Obszaru Chronionego z przedstawicielami władz i społeczności lokalnych – omówienie modelu pracy części warsztatowej. Dyskusja i praca w gronie wszystkich uczestników i ekspertów ZPKWM w celu ustalenia listy rekomendacji dotyczących planowania przestrzennego w zakresie konkretnego elementu Obszaru Krajobrazu Chronionego. Rekomendacja wypracowywania uzgodnień dla innych elementów obszaru z wykorzystaniem zastosowanej metody.

  Łącznie w cyklu warsztatów wzięło udział 177 przedstawicieli samorządów lokalnych, wójtów oraz społeczności lokalnej.

  „Robimy tlen dla Krakowa” (na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego)

  Fundacja na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego realizowała projekt pt. "Robimy tlen - drzewa dla Krakowa". Od wiosny do jesieni 2018 roku prowadziła w krakowskich szkołach i przedszkolach warsztaty ekologiczne na temat drzew, połączone z sadzeniem sadzonek rodzimych drzew na terenie placówek edukacyjnych.

  Głównym celem Projektu "Robimy tlen - drzewa dla Krakowa" była edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody. Jego realizacja była wsparciem dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – m.in. poprzez zwiększenie terenów zadrzewionych w mieście, podniesie świadomość ekologicznej mieszkańców. W ramach projektu zakupione sadzonki drzew w liczbie 3000 szt. (m.in. lipy, dęby, brzozy, buki, graby - będą to rodzime gatunki drzew, dostosowane do warunków siedliskowych i krajobrazowych terenów przewidzianych do nasadzeń).  

  Łącznie przeprowadziliśmy 80 zajęć edukacyjnych, łącznie we wszystkich zajęciach uczestniczyło około 1903 dzieci.

  "Prowadzenie spotkań edukacyjnych w szkołach i w terenie z instruktażem prowadzenia obserwacji ornitologicznych i wypełniania kart obserwacji (ankiet) - 48 spotkań stacjonarnych i 8 wyjazdów" (na zlecenie Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi).

  W ramach tego zdania przeprowadziliśmy 40 zajęć w szkołach podstawowych w okolicy parku oraz 8 wyjść terenowych (4 wieczorne na sowy i 4 poranne na ptaki dzienne) w okresie 7-29.09.2018. Łącznie w zajęciach wzięło udział ok 1000 dzieci (800 w zajęciach w szkołach i ok 200 w zajęciach terenowych). Prowadzących z naszej strony było 4 osoby (ornitologów). Na zajęciach szkolnych dzieci dowiedziały się co to jest program Natura 2000, jakimi formami ochrony objęty jest BgPN i dlaczego, jakie są najcenniejsze gatunki ptaków zamieszkujące na terenie pogranicza polsko-słowackiego (pokazywaliśmy prezentacje multimedialne, pióra, obrączki, kości ptaków, odtwarzaliśmy głosy ptaków itp.). Podczas wyjść terenowych dzieci zapoznały się z metodami prowadzenia obserwacji ornitologicznych i wypełniania kart obserwacji, dowiedziały się kim jest ornitolog, jakim sprzętem się posługuje, nauczyły się obsługiwania lornetki i posługiwania się atlasem. Wycieczki polegały na kilkugodzinnym spacerze i obserwacji napotkanych gatunków ptaków (w nocy wykonywaliśmy wabienia sów). Na zakończenie dzieci zobaczyły wystawę przyrodniczą w muzeum, oglądnęły diaporamę o BgPN i wysłuchały opowieści na temat ptaków, przeplatanych z ciekawostkami z życia ptaków.

 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000060308
 • Konto:25 8591 0007 0021 0052 2414 0001
 • Adres:https://pozytek.gov.pl/
 • WWW:www.fwie.pl
 • E-mail:ania.fwie@gmail.com
 • Telefon:48607358222
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00