1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Teatr Kana
KRS 0000062869

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Teatr to nie tylko scena, to przede wszystkim ludzie!

Stowarzyszenie Teatr Kana założone zostało w 1991 roku przez związanych z Teatrem Kana artystów, animatorów kultury i przyjaciół ZYGMUNTA DUCZYŃSKIEGO. Od 1979 roku Teatr Kana działał jako nieformalna grupa, współpracując z różnymi klubami studenckimi w Szczecinie, a od 1990 roku nawiązał współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim, który umożliwił pracę Teatru w swoich lokalach i wspierał finansowo jego działalność. Dzięki utworzeniu Stowarzyszenia Teatr Kana uzyskał niezależną osobowość prawną, stał się partnerem dla Miasta i dla różnych instytucji i fundacji. Rozwinął również swoją działalność artystyczną, tworząc kolejne spektakle (m.in. "Moskwa-Pietuszki", "Noc") oraz kulturotwórczą zapoczątkowaną przez projekt "Ośrodek Misteria", a następnie projekty "Autsajderzy. Przywołanie Obecności", "Dzieci Villona", "Transformatorownia".

W 1994 roku Stowarzyszenie otrzymało lokal przy pl. św. św. Piotra i Pawła w Szczecinie. Ten fakt był zwieńczeniem kilkuletniej pracy artystycznej, ale też dał podstawę do nowych działań. Powstawały następne spektakle ("Szlifierze Nocnych Diamentów", "J.P. Odkrywa Amerykę", "Rajski Ptak", "Miłość Fedry", "Widmokrąg"), a jednocześnie w siedzibie utworzony został autorski Ośrodek Teatralny, realizujący cykliczną programową działalność w ramach projektów: "Teatry świata", "Spotkania Młodego Teatru Okno" (później "OKNO. Międzynarodowe Spotkania Teatralne"), Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy (później "Spoiwa Kultury"), "Ćpanie Sztuki", a także m.in. "Ruchomy obraz", "Obraz utrwalony", "Życie w alternatywie", "Jazz w Kanie", "Warsztaty teatru poszukującego". W 2000 roku Stowarzyszenie otworzyło Piwnicę Kany, która stała się Galerią i miejscem codziennych spotkań artystów Szczecina. W roku 2001 podpisany został kontrakt z Miastem Szczecin o corocznym dofinansowaniu działalności Stowarzyszenia. W roku 2005 Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. W 2006 roku z inicjatywy Stowarzyszenia podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o utworzeniu nowej instytucji kultury w Szczecinie pod nazwą Ośrodek Teatralny Kana, który rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2007 roku. Stowarzyszenie przekazało realizację części swoich projektów nowo powstałej instytucji kultury i kontynuuje swoją pracę jako organizacja pozarządowa i organizacja pożytku publicznego w obszarach uzupełniających działalność Ośrodka Teatralnego Kana.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% wykorzystany będzie przede wszystkim na realizację flagowych działań Teatru Kana, związanych zarówno stricte z działalnością teatralną, jak również społeczną, edukacyjną i kulturotwórczą.

Teatr jest bazą dla realizacji spektakli, działań artystycznych, festiwali, projektów kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i badawczych. Rocznie organizuje ok. 80 wydarzeń kulturalnych, goszcząc artystów z całego świata, buduje międzynarodową sieć współpracy, działa aktywnie w regionie, pełni funkcję integracyjną, edukacyjną i promocyjną dla młodych grup teatralnych z województwa zachodniopomorskiego. W Ośrodku odbywają się także projekty rezydencjalne.

Najważniejsze obecnie realizowane projekty to: Studio Teatru Kana, indywidualne projekty artystyczne, Festiwal "Spoiwa Kultury", Okno-Zbliżenia, Wokół Tradycji, Matecznik, Pobyt Tolerowany, Scena Równoległa oraz projekty partnerskie: Zachodniopomorska Offensywa Teatralna, Akademia Teatru Alternatywnego, Caravan Next, EKDUS − edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych. 

Wsparcie w postaci przekazania 1% przekazane będzie na realizację powyższych działań. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja:
- prezentacja dorobku artystycznego wybranych twórców z Polski i zagranicy, a także miasta, regionu, sąsiadujących regionów przygranicznych
- realizacja własnych projektów artystycznych i prezentowanie ich mieszkańcom miasta na polskich i zagranicznych festiwalach teatralnych i w ośrodkach sztuki
- realizacja projektów edukacyjnych - rozwijanie wiedzy o sztuce poprzez praktyczne zajęcia warsztatowe, spotkania z naukowcami i badaczami, projekcje filmów i prezentacje artystyczne
- promocja sztuki tworzonej przez młodzież, pomoc merytoryczna i organizacyjna, wymiana kulturalna pomiędzy ośrodkami sztuki w Polsce i za granicą
- organizacja we współpracy z innymi ośrodkami dużych międzynarodowych projektów artystycznych i festiwali sztuki. Promocja kultury niekomercyjnej, prezentacja twórców poszukujących, przybliżanie mieszkańcom miasta i regionu sztuki wywodzącej się z innych tradycji
- tworzenie miejsca spotkań, dyskusji, prezentacji i eksperymentów artystycznych

Prowadzone działania:

"Spoiwa Kultury". Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy
Festiwal realizowany jest od 1999 roku. Podczas wszystkich edycji Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy zaprezentował Szczecinowi kilkuset artystów z wielu stron świata - od reprezentantów egzotyki Indii, Kirgizji, przez nurt europejski min. Norwegii, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Rosji, Wielkiej Brytanii, po przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Australii. Nie brakowało też wydarzeń z Polski min. Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Teatr Strefa Ciszy.
Festiwal ma charakter otwarty - jest to swoiste plenerowe święto sztuki: teatru (widowiska, spektakle, performance, akcje uliczne, występy buskerów), muzyki (plenerowe wieczory koncertowe: muzyka świata, jazz, folk, muzyka poważna, ale też hip-hop, muzyka elektroniczna, eksperymentalna), sztuk pięknych (coroczne wystawy i akcje artystyczne studentów Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie; wystawy i warsztaty fotograficzne, filmowe). Festiwal jest także elementem rocznego programu art.-terapii dla młodzieży uzależnionej (coroczne widowisko przygotowywane pod kierunkiem aktorów teatru Kana) oraz próbą odnajdywania tożsamości miejskiej przestrzeni Szczecina (specjalne projekty artystyczne związane z "zapomnianymi miejscami" - odkrywanie "śladów pamięci"). Każdorazowo w ciągu trzech dni odbywa się ok. 30 wydarzeń artystycznych gromadzących łącznie ok. 8 tys. widzów. Festiwal odbywa się co roku w lipcu.

Międzynarodowe Spotkania Teatralne OKNO
Festiwal prezentujący i promujący różnorodne nurty poszukiwań twórczych obecne w teatrze alternatywnym. Festiwal ukierunkowany jest na budowanie sytuacji spotkania i wymiany doświadczeń: oprócz prezentacji artystycznych realizowane są otwarte pokazy metod pracy, projekcje filmów, warsztaty, prezentacje ośrodków sztuki, wykłady, seminaria, a także koncerty i wystawy. Każdego roku wybierany jest temat szczególnie interesujący zarówno dla organizatorów jak i zaproszonych twórców, który jest jednocześnie próbą diagnozy, czy raczej sformułowania pytania o ważne ich zdaniem zjawisko w sztuce. Nie oznacza to jednak, że temat determinuje wybór propozycji artystycznych - jednym z głównych założeń OKNA jest jego otwartość, różnorodność, spotykanie ze sobą różnych rodzajów doświadczeń i różnych sposobów myślenia. Przy OKNIE realizowany jest także kompleksowy program nieformalnej edukacji artystyczno-kulturalnej: Uniwersytet Poszukiwań Teatralnych.

Ćpanie sztuki - projekt art - terapii z młodzieżą uzależnioną
Od 1994 roku Stowarzyszenie Teatr Kana ściśle współpracuje z Stowarzyszeniem MONAR. Właśnie w tym roku pojawił się pomysł realizowania, rocznego projektu "Transformatorowni" - cyklu warsztatów teatralnych, muzycznych i plastycznych dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. Ten projekt zapoczątkował wieloletnią współpracę obu Ośrodków. Pacjenci Monaru, często byli zapraszani do aktywnego udziału w projektach artystycznych realizowanych w Teatrze Kana. Wiosną 2003 roku powstały "weekendy artystyczne", które w całości zainspirowane zostały przez młodzież. Owe weekendy odbywały się na terenie Ośrodków Monaru jak i sali Teatru Kana. Wzięli w nich udział m.in. Teatr Kana, Teatr Strefa Ciszy, zespół folkowy Dikanda, zespół bębniarski, szczecińscy muzycy jazzowi oraz japońscy artyści Teatru Tańca Butoh Daisuke Yoshimoto i Atsushi Takenouchi. Dało to podstawę do stworzenia programu art. - terapii realizowanego w cyklu rocznym pod hasłem: "Ćpanie sztuki". Program opiera się na cyklicznych spotkaniach z młodzieżą w Ośrodku, podczas których prowadzone są zajęcia artystyczne, z zakresu teatru, muzyki i sztuki wizualnej, zakończone pokazem. Ostatnie cztery pokazy zbudowane były poprzez połączenie działań teatralnych (ruchowo-plastycznych), z muzyką hip-hop, która jest także elementem terapii. W ciągu rocznego projektu odbywają się dwie duże prezentacje w marca i w lipcu na Festiwalu Artystów Ulicy, a także dwa międzynarodowe warsztaty oparte na współpracy z podobnymi ośrodkami w innych krajach.

Projekty międzynarodowe
Realizowane w oparciu o ścisłą współpracę Stowarzyszenia Schloss Broellin z Niemiec i Stowarzyszenia Teatr Kana międzynarodowe projekty, festiwale i działania kreacyjne z udziałem artystów z całego świata.

Projekt Teatry Świata
Prezentacja najważniejszych zjawisk współczesnej sztuki teatru w kontekście poszukiwań artystycznych inspirowanych różnymi kulturami. Szerokie spotkania z udziałem artystów, krytyków, antropologów, często połączone z warsztatami praktycznymi.

Warsztaty Teatru Poszukującego
Warsztaty prowadzone przez zapraszanych praktyków teatru poszukującego oraz aktorów Teatru Kana.

Muzyka bez granic
Prezentacja niekonwencjonalnych działań i poszukiwań muzycznych zagranicznych i polskich twórców.

Życie w Alternatywie
Projekt realizowany we współpracy Wydziałem Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem jest próba "udrożnienia kontaktu" między tzw. środowiskami alternatywnymi, czy subkulturami, a społeczeństwem. Projekt ma formę otwartych spotkań.

"Wokół Tradycji"
Projekt zrodził się z naszego przekonania, że tożsamość, wiedza i poczucie przynależności do określonej tradycji są jednym z najważniejszych czynników społecznych i kulturotwórczych, kształtujących zarówno osobowość jednostek jak i zachowania całych grup społecznych. Cykl "Wokół Tradycji" jest projektem artystycznym i edukacyjno-badawczym, stanowiącym zarówno próbę ukazania i udokumentowania zanikających systemów zachowań, obrzędów i praktyk tradycyjnych, które występowały do niedawna dość powszechnie na różnych obszarach Polski, jak i odpowiedzi na ważne dla nas pytania o współczesne formy oraz funkcje tradycji. W ramach projektu chcemy również skłonić do zastanowienia nad przyczynami i konsekwencjami współczesnych niepokojących zjawisk społecznych takich jak osłabienie więzi pokoleniowych i społecznych, brak poczucia tożsamości z własnymi korzeniami czy zanikanie form wspólnotowego spędzania czasu, szczególnie widocznych na obszarach, w których na skutek zdarzeń społecznych, politycznych lub historycznych przerwana została ciągłość pokoleniowa.

"scena równoległa"
Projekt zakłada prezentację artystów różnych dziedzin sztuki: aktorów, tancerzy, muzyków, performerów, zespoły zawodowe i alternatywne, doświadczone i poszukujące dopiero własnego języka - podstawowym kryterium jest tutaj, obok interesującej, niekonwencjonalnej i zaskakującej formy, otwartość na eksperyment, gotowość do zmierzenia się z przyzwyczajeniami, bardziej stawianie pytań niż dawanie gotowych odpowiedzi.

Spotkanie z artystami jest dla nas okazją do poznania ich sposobu myślenia i metod pracy, rozmowy o kierunkach poszukiwań, podejmowanych tematach, wyborach, wartościach.

"W poszukiwaniu tożsamości miejsca"
Projekt łączący działania badawcze, dokumentacyjne i artystyczne inspirowane historią, współczesnością i architekturą Szczecina oraz wielokulturowym charakterem polsko-niemieckiego pogranicza.

Piwnica Kany
Przestrzeń Piwnicy Kany jest miejscem codziennej działalności Ośrodka, co umożliwia prezentację twórców różnych dziedzin: aktorów, scenografów, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, fotografów. W Klubie odbywają się kameralne spektakle i recitale poetyckie, koncerty, wieczory płytowe, wernisaże i wystawy, a także cykliczne spotkania literackie

Inne: Wydawnictwo Teatru Kana; Ruchomy Obraz (projekt filmowy); Obraz Utrwalony (projekt fotograficzny); Galeria Kany. Teatr Kana jest jednym z organizatorów Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000062869
 • Konto:89 1240 3930 1111 0000 4228 8352
 • Adres:pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5
 • WWW:www.kana.art.pl
 • E-mail:paularudz@kana.art.pl
 • Telefon:517294471Formularze PIT 2019/2020 dla
Teatr Kana

KRS 0000062869

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Teatr Kana

 • Teatr to nie tylko scena, to przede wszystkim ludzie!

  Stowarzyszenie Teatr Kana założone zostało w 1991 roku przez związanych z Teatrem Kana artystów, animatorów kultury i przyjaciół ZYGMUNTA DUCZYŃSKIEGO. Od 1979 roku Teatr Kana działał jako nieformalna grupa, współpracując z różnymi klubami studenckimi w Szczecinie, a od 1990 roku nawiązał współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim, który umożliwił pracę Teatru w swoich lokalach i wspierał finansowo jego działalność. Dzięki utworzeniu Stowarzyszenia Teatr Kana uzyskał niezależną osobowość prawną, stał się partnerem dla Miasta i dla różnych instytucji i fundacji. Rozwinął również swoją działalność artystyczną, tworząc kolejne spektakle (m.in. "Moskwa-Pietuszki", "Noc") oraz kulturotwórczą zapoczątkowaną przez projekt "Ośrodek Misteria", a następnie projekty "Autsajderzy. Przywołanie Obecności", "Dzieci Villona", "Transformatorownia".

  W 1994 roku Stowarzyszenie otrzymało lokal przy pl. św. św. Piotra i Pawła w Szczecinie. Ten fakt był zwieńczeniem kilkuletniej pracy artystycznej, ale też dał podstawę do nowych działań. Powstawały następne spektakle ("Szlifierze Nocnych Diamentów", "J.P. Odkrywa Amerykę", "Rajski Ptak", "Miłość Fedry", "Widmokrąg"), a jednocześnie w siedzibie utworzony został autorski Ośrodek Teatralny, realizujący cykliczną programową działalność w ramach projektów: "Teatry świata", "Spotkania Młodego Teatru Okno" (później "OKNO. Międzynarodowe Spotkania Teatralne"), Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy (później "Spoiwa Kultury"), "Ćpanie Sztuki", a także m.in. "Ruchomy obraz", "Obraz utrwalony", "Życie w alternatywie", "Jazz w Kanie", "Warsztaty teatru poszukującego". W 2000 roku Stowarzyszenie otworzyło Piwnicę Kany, która stała się Galerią i miejscem codziennych spotkań artystów Szczecina. W roku 2001 podpisany został kontrakt z Miastem Szczecin o corocznym dofinansowaniu działalności Stowarzyszenia. W roku 2005 Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. W 2006 roku z inicjatywy Stowarzyszenia podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o utworzeniu nowej instytucji kultury w Szczecinie pod nazwą Ośrodek Teatralny Kana, który rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2007 roku. Stowarzyszenie przekazało realizację części swoich projektów nowo powstałej instytucji kultury i kontynuuje swoją pracę jako organizacja pozarządowa i organizacja pożytku publicznego w obszarach uzupełniających działalność Ośrodka Teatralnego Kana.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% wykorzystany będzie przede wszystkim na realizację flagowych działań Teatru Kana, związanych zarówno stricte z działalnością teatralną, jak również społeczną, edukacyjną i kulturotwórczą.

  Teatr jest bazą dla realizacji spektakli, działań artystycznych, festiwali, projektów kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i badawczych. Rocznie organizuje ok. 80 wydarzeń kulturalnych, goszcząc artystów z całego świata, buduje międzynarodową sieć współpracy, działa aktywnie w regionie, pełni funkcję integracyjną, edukacyjną i promocyjną dla młodych grup teatralnych z województwa zachodniopomorskiego. W Ośrodku odbywają się także projekty rezydencjalne.

  Najważniejsze obecnie realizowane projekty to: Studio Teatru Kana, indywidualne projekty artystyczne, Festiwal "Spoiwa Kultury", Okno-Zbliżenia, Wokół Tradycji, Matecznik, Pobyt Tolerowany, Scena Równoległa oraz projekty partnerskie: Zachodniopomorska Offensywa Teatralna, Akademia Teatru Alternatywnego, Caravan Next, EKDUS − edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych. 

  Wsparcie w postaci przekazania 1% przekazane będzie na realizację powyższych działań. 

 • Więcej o nas

  Misja:
  - prezentacja dorobku artystycznego wybranych twórców z Polski i zagranicy, a także miasta, regionu, sąsiadujących regionów przygranicznych
  - realizacja własnych projektów artystycznych i prezentowanie ich mieszkańcom miasta na polskich i zagranicznych festiwalach teatralnych i w ośrodkach sztuki
  - realizacja projektów edukacyjnych - rozwijanie wiedzy o sztuce poprzez praktyczne zajęcia warsztatowe, spotkania z naukowcami i badaczami, projekcje filmów i prezentacje artystyczne
  - promocja sztuki tworzonej przez młodzież, pomoc merytoryczna i organizacyjna, wymiana kulturalna pomiędzy ośrodkami sztuki w Polsce i za granicą
  - organizacja we współpracy z innymi ośrodkami dużych międzynarodowych projektów artystycznych i festiwali sztuki. Promocja kultury niekomercyjnej, prezentacja twórców poszukujących, przybliżanie mieszkańcom miasta i regionu sztuki wywodzącej się z innych tradycji
  - tworzenie miejsca spotkań, dyskusji, prezentacji i eksperymentów artystycznych

  Prowadzone działania:

  "Spoiwa Kultury". Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy
  Festiwal realizowany jest od 1999 roku. Podczas wszystkich edycji Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy zaprezentował Szczecinowi kilkuset artystów z wielu stron świata - od reprezentantów egzotyki Indii, Kirgizji, przez nurt europejski min. Norwegii, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Rosji, Wielkiej Brytanii, po przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Australii. Nie brakowało też wydarzeń z Polski min. Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Teatr Strefa Ciszy.
  Festiwal ma charakter otwarty - jest to swoiste plenerowe święto sztuki: teatru (widowiska, spektakle, performance, akcje uliczne, występy buskerów), muzyki (plenerowe wieczory koncertowe: muzyka świata, jazz, folk, muzyka poważna, ale też hip-hop, muzyka elektroniczna, eksperymentalna), sztuk pięknych (coroczne wystawy i akcje artystyczne studentów Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie; wystawy i warsztaty fotograficzne, filmowe). Festiwal jest także elementem rocznego programu art.-terapii dla młodzieży uzależnionej (coroczne widowisko przygotowywane pod kierunkiem aktorów teatru Kana) oraz próbą odnajdywania tożsamości miejskiej przestrzeni Szczecina (specjalne projekty artystyczne związane z "zapomnianymi miejscami" - odkrywanie "śladów pamięci"). Każdorazowo w ciągu trzech dni odbywa się ok. 30 wydarzeń artystycznych gromadzących łącznie ok. 8 tys. widzów. Festiwal odbywa się co roku w lipcu.

  Międzynarodowe Spotkania Teatralne OKNO
  Festiwal prezentujący i promujący różnorodne nurty poszukiwań twórczych obecne w teatrze alternatywnym. Festiwal ukierunkowany jest na budowanie sytuacji spotkania i wymiany doświadczeń: oprócz prezentacji artystycznych realizowane są otwarte pokazy metod pracy, projekcje filmów, warsztaty, prezentacje ośrodków sztuki, wykłady, seminaria, a także koncerty i wystawy. Każdego roku wybierany jest temat szczególnie interesujący zarówno dla organizatorów jak i zaproszonych twórców, który jest jednocześnie próbą diagnozy, czy raczej sformułowania pytania o ważne ich zdaniem zjawisko w sztuce. Nie oznacza to jednak, że temat determinuje wybór propozycji artystycznych - jednym z głównych założeń OKNA jest jego otwartość, różnorodność, spotykanie ze sobą różnych rodzajów doświadczeń i różnych sposobów myślenia. Przy OKNIE realizowany jest także kompleksowy program nieformalnej edukacji artystyczno-kulturalnej: Uniwersytet Poszukiwań Teatralnych.

  Ćpanie sztuki - projekt art - terapii z młodzieżą uzależnioną
  Od 1994 roku Stowarzyszenie Teatr Kana ściśle współpracuje z Stowarzyszeniem MONAR. Właśnie w tym roku pojawił się pomysł realizowania, rocznego projektu "Transformatorowni" - cyklu warsztatów teatralnych, muzycznych i plastycznych dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. Ten projekt zapoczątkował wieloletnią współpracę obu Ośrodków. Pacjenci Monaru, często byli zapraszani do aktywnego udziału w projektach artystycznych realizowanych w Teatrze Kana. Wiosną 2003 roku powstały "weekendy artystyczne", które w całości zainspirowane zostały przez młodzież. Owe weekendy odbywały się na terenie Ośrodków Monaru jak i sali Teatru Kana. Wzięli w nich udział m.in. Teatr Kana, Teatr Strefa Ciszy, zespół folkowy Dikanda, zespół bębniarski, szczecińscy muzycy jazzowi oraz japońscy artyści Teatru Tańca Butoh Daisuke Yoshimoto i Atsushi Takenouchi. Dało to podstawę do stworzenia programu art. - terapii realizowanego w cyklu rocznym pod hasłem: "Ćpanie sztuki". Program opiera się na cyklicznych spotkaniach z młodzieżą w Ośrodku, podczas których prowadzone są zajęcia artystyczne, z zakresu teatru, muzyki i sztuki wizualnej, zakończone pokazem. Ostatnie cztery pokazy zbudowane były poprzez połączenie działań teatralnych (ruchowo-plastycznych), z muzyką hip-hop, która jest także elementem terapii. W ciągu rocznego projektu odbywają się dwie duże prezentacje w marca i w lipcu na Festiwalu Artystów Ulicy, a także dwa międzynarodowe warsztaty oparte na współpracy z podobnymi ośrodkami w innych krajach.

  Projekty międzynarodowe
  Realizowane w oparciu o ścisłą współpracę Stowarzyszenia Schloss Broellin z Niemiec i Stowarzyszenia Teatr Kana międzynarodowe projekty, festiwale i działania kreacyjne z udziałem artystów z całego świata.

  Projekt Teatry Świata
  Prezentacja najważniejszych zjawisk współczesnej sztuki teatru w kontekście poszukiwań artystycznych inspirowanych różnymi kulturami. Szerokie spotkania z udziałem artystów, krytyków, antropologów, często połączone z warsztatami praktycznymi.

  Warsztaty Teatru Poszukującego
  Warsztaty prowadzone przez zapraszanych praktyków teatru poszukującego oraz aktorów Teatru Kana.

  Muzyka bez granic
  Prezentacja niekonwencjonalnych działań i poszukiwań muzycznych zagranicznych i polskich twórców.

  Życie w Alternatywie
  Projekt realizowany we współpracy Wydziałem Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem jest próba "udrożnienia kontaktu" między tzw. środowiskami alternatywnymi, czy subkulturami, a społeczeństwem. Projekt ma formę otwartych spotkań.

  "Wokół Tradycji"
  Projekt zrodził się z naszego przekonania, że tożsamość, wiedza i poczucie przynależności do określonej tradycji są jednym z najważniejszych czynników społecznych i kulturotwórczych, kształtujących zarówno osobowość jednostek jak i zachowania całych grup społecznych. Cykl "Wokół Tradycji" jest projektem artystycznym i edukacyjno-badawczym, stanowiącym zarówno próbę ukazania i udokumentowania zanikających systemów zachowań, obrzędów i praktyk tradycyjnych, które występowały do niedawna dość powszechnie na różnych obszarach Polski, jak i odpowiedzi na ważne dla nas pytania o współczesne formy oraz funkcje tradycji. W ramach projektu chcemy również skłonić do zastanowienia nad przyczynami i konsekwencjami współczesnych niepokojących zjawisk społecznych takich jak osłabienie więzi pokoleniowych i społecznych, brak poczucia tożsamości z własnymi korzeniami czy zanikanie form wspólnotowego spędzania czasu, szczególnie widocznych na obszarach, w których na skutek zdarzeń społecznych, politycznych lub historycznych przerwana została ciągłość pokoleniowa.

  "scena równoległa"
  Projekt zakłada prezentację artystów różnych dziedzin sztuki: aktorów, tancerzy, muzyków, performerów, zespoły zawodowe i alternatywne, doświadczone i poszukujące dopiero własnego języka - podstawowym kryterium jest tutaj, obok interesującej, niekonwencjonalnej i zaskakującej formy, otwartość na eksperyment, gotowość do zmierzenia się z przyzwyczajeniami, bardziej stawianie pytań niż dawanie gotowych odpowiedzi.

  Spotkanie z artystami jest dla nas okazją do poznania ich sposobu myślenia i metod pracy, rozmowy o kierunkach poszukiwań, podejmowanych tematach, wyborach, wartościach.

  "W poszukiwaniu tożsamości miejsca"
  Projekt łączący działania badawcze, dokumentacyjne i artystyczne inspirowane historią, współczesnością i architekturą Szczecina oraz wielokulturowym charakterem polsko-niemieckiego pogranicza.

  Piwnica Kany
  Przestrzeń Piwnicy Kany jest miejscem codziennej działalności Ośrodka, co umożliwia prezentację twórców różnych dziedzin: aktorów, scenografów, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, fotografów. W Klubie odbywają się kameralne spektakle i recitale poetyckie, koncerty, wieczory płytowe, wernisaże i wystawy, a także cykliczne spotkania literackie

  Inne: Wydawnictwo Teatru Kana; Ruchomy Obraz (projekt filmowy); Obraz Utrwalony (projekt fotograficzny); Galeria Kany. Teatr Kana jest jednym z organizatorów Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000062869
 • Konto:89 1240 3930 1111 0000 4228 8352
 • Adres:pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5
 • WWW:www.kana.art.pl
 • E-mail:paularudz@kana.art.pl
 • Telefon:517294471
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00