1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Polskie towarzystwo walki z kalectwem oddział wojewódzki we Wrocławiu
  KRS 0000065190

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Jesteśmy tutaj!

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK) jest ogólnopolskim eksperckim multidyscyplinarnym stowarzyszeniem społeczno-naukowym działającym od 1960 r. na rzecz ludzi niepełnosprawnych.

Jak wykorzystamy 1%

Kompleksowa rehabilitacja medyczna, zawodowa i społeczna ludzi niepełnosprawnych, problem barier, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, kształcenie, praca, wypoczynek i informacja.

Więcej o nas

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - TWK
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK) jest ogólnopolskim eksperckim multidyscyplinarnym stowarzyszeniem społeczno-naukowym działającym od 1960 r. na rzecz ludzi niepełnosprawnych.
Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu (TWK-Wrocław) - pierwszy terenowy Oddział TWK w Polsce - od początku swego działania (1960 r.) aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu społecznie ważnych problemów związanych z kompleksową rehabilitacją medyczną, zawodową i społeczną ludzi niepełnosprawnych, likwidacją barier, zaopatrzeniem w sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, kształceniem, pracą, wypoczynkiem i informacją oraz pełną integracją społeczną. Jednym z ważnych kierunków działań Towarzystwa jest profilaktyka kalectwa oraz problematyka dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
SYMPOZJA NAUKOWE I KONFERENCJE
Światowy Dzień Inwalidy (ŚDI)
TWK-Wrocław organizuje w marcu coroczne wojewódzkie konferencje na temat aktualnych problemów środowiska osób niepełnosprawnych w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy.
Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka (ODRD)
TWK-Wrocław od 1975 roku organizuje coroczne konferencje naukowe w ramach Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka. Celem Dnia jest przedstawianie problemów rehabilitacji młodzieży i dzieci niepełnosprawnych społeczeństwu, parlamentarzystom, administracji rządowej i samorządowej, placówkom naukowym oraz inspirowanie i inicjowanie działań rozwiązujących te problemy, a także włączenie rodziców do pełnej, świadomej, aktywnej współpracy.
Tematy Dni to problemy dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu (1975, 1979, 1981, 1996), niewidomych i z zaburzeniami widzenia (1976, 1985), z uszkodzonym narządem słuchu (1980), z upośledzeniami umysłowymi (1978, 1983), ze schorzeniami serca (1984), z mózgowym porażeniem dziecięcym (1986), chorych na cukrzycę (1987), z chorobą nowotworową (1988), z przewlekłą chorobą nerek (1989), autystycznych (1990), alergicznych (1991), z zaburzeniami mowy (1992), z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (1994), z zespołem Downa (1995), z dysfunkcjami psychicznymi (1998) oraz profilaktyka i rehabilitacja uzależnień (1993), formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (1996), problemy barier rozwoju (1997), udział rodziny w kompleksowej rehabilitacji i życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (1999), zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku (2000), cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku (2001), zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (2002), jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (2003), wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się (2004), odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności (2005), problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi - ADHD (2006), rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (2007), Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji (2008), perspektywy rozwoju młodzieży niepełnosprawnej (2009), dziecko przewlekle chore (2010), potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (2011), medyczne, psychologiczne i społeczne problemy rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (2012), znaczenie aktywności fizycznej w poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych (2013), rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia populacji dzieci i młodzieży (2014), każde dziecko z niepełnosprawnością będzie dorosłym i seniorem (2015), znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka (2016), wady postawy – problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne (2017), medyczne, psychologiczne i społeczne czynniki jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin (2018).
Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona i Zarząd TWK-Wrocław organizują coroczne konferencje w kwietniu na temat problemów osób z chorobą Parkinsona z okazji Światowego Dnia Osób z Chorobą Parkinsona.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” (ARON)
TWK-Wrocław wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Wojewódzkim Zrzeszeniem Sportowym Niepełnosprawnych „START” we Wrocławiu organizuje międzynarodowe konferencje naukowe nt. rekreacji, turystyki i sportu osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” (2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018).
SZKOLENIA
Towarzystwo prowadzi cyklicznie różne formy szkolenia w zakresie rehabilitacji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych, rehabilitantów, organizatorów turystyki oraz kolportaż wydawnictw rehabilitacyjnych. Zajmuje się również związaną z tym działalnością wydawniczą. Prowadzi też szeroką akcję popularyzującą tematykę ludzi niepełnosprawnych w pismach specjalistycznych, internecie, prasie, radiu i telewizji.
INFORMACJA
TWK-Wrocław prowadzi dyżury poradnicze oraz emituje Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST” wersja internetowa - ciągła [www.twkwroclaw.pl] i drukowana.
REHABILITACJA MEDYCZNA
TWK-Wrocław prowadzi zajęcia rehabilitacyjne na basenie, ćwiczenia w salach rehabilitacyjnych, turnusy rehabilitacyjne. Współpracuje też
z placówkami służby zdrowia w prowadzeniu badań profilaktycznych ludności.

WYDAWNICTWA
• Twórczość i sztuka w życiu osób niepełnosprawnych. TWK-Wrocław, Wrocław, 1986
• Dziecko autystyczne - XIV ODRD, (Wrocław 26.10.1990), W. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1991
• Patkiewicz J. (red.) Profilaktyka i rehabilitacja uzależnień. 1993
• Patkiewicz J. (red.) Wczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. 1995
• Patkiewicz J. (red.) Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa. 1996
• Patkiewicz J. (red.) Formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 1997
• Patkiewicz J. (red.) Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 1998
• Patkiewicz J. (red.) Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. 1999
• Patkiewicz J. (red.) Udział rodziny w kompleksowej rehabilitacji i życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 1999
• Patkiewicz J. (red.) Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku. 2000
• Patkiewicz J. (red.) Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku. 2001
• Patkiewicz J. (red.) Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. 2002
• Patkiewicz J. Turystyka wodna. Białystok, 2003
• Patkiewicz J. (red.) Partnerstwo osób niepełnosprawnych w rekreacji, turystyce i sporcie – My Europejczycy – Wrocław 2003. 2003
• Patkiewicz J. (red.) Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. 2004
• Patkiewicz J. (red.) Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się. 2004
• Migasiewicz J, Bolach E, Patkiewicz J., Kiczko A. (red.) Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. 2004
• Patkiewicz J. (red.) Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności. 2006
• Migasiewicz J, Bolach E, Patkiewicz J. (red.) Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - Tom 2. 2006
• Patkiewicz J. (red.) Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD). 2006
• Patkiewicz J. Partnerstwo osób niepełnosprawnych. 2007
• Ścieżka dydaktyczna w Mrozowie dostępna dla osób niepełnosprawnych. 2007
• Patkiewicz J. (red.) Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 2007
• Migasiewicz J, Bolach E, Patkiewicz J. (red.) Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - Tom 3. 2008
• Patkiewicz J. (red.) Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji. 2008
• Patkiewicz J. (red.) Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 2011
• Bolach E, Kochański M, Patkiewicz J. (red.) VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - 2012” – Streszczenia. 2012
• Patkiewicz J. Pół wieku pasji nurkowej osób niepełnosprawnych 1963-2013. 2012
• Bolach E, Kochański M, Patkiewicz J. (red.) VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” Wrocław 5-6.12.2014 – Materiały konferencyjne i streszczenia. AWF-Wrocław, TWK-Wrocław, 2014
• Patkiewicz J. Pół wieku pasji nurkowej osób niepełnosprawnych 1963 -2013 – II wydanie. TWK-Wrocław, 2014
• Patkiewicz J. Związek nurkowania ekstremalnego z jakością życia osób niepełnosprawnych. TWK-Wrocław, Wrocław, 2015.
• Patkiewicz J. (red.) Medyczne, psychologiczne i społeczne aspekty aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia ludzi z niepełnosprawnością. TWK-Wrocław, Wrocław, 2015
• Patkiewicz J. (red.) Każde dziecko z niepełnosprawnością będzie dorosłym i seniorem. TWK-Wrocław, Wrocław, 2015
• Patkiewicz J. (red.) Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka. TWK-Wrocław, Wrocław, 2016
• Bolach E, Kawczyński A. (red.) Adaptacyjna aktywność fizyczna. AWF-Wrocław, Wrocław, 2017
• Patkiewicz J. (red.) Wady postawy – problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne. TWK-Wrocław, Wrocław, 2018
• Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST, 1-4/2006, 1-4/2007,1-4/2008, 1-4/2011, 1/2015, 1/2016, 1-2/2017
• Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST” - wersja internetowa (od 2005) [www.twkwroclaw.pl].
BEZPOŚREDNIA POMOC
Towarzystwo organizuje poradnictwo i bezpośrednią pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pomaga w sprawach bytowych, kształceniu, zatrudnieniu, zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i pomocniczy, likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i społecznych.
PRACA
Koło Rehabilitacji i Klub Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „KAON” TWK-Wrocław organizują spotkania szkoleniowe. Problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych są tematem konferencji ŚDI.
WYPOCZYNEK
TWK-Wrocław popularyzuje i upowszechnia aktywny wypoczynek poprzez organizację rekreacji i turystyki dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych (rajdy, wycieczki autokarowe i samochodowe, obozy żeglarskie, nurkowe, turnusy rehabilitacyjne).
KULTURA
TWK-Wrocław upowszechnia w środowisku osób niepełnosprawnych wartościowe formy kultury (teatr, muzea, czytelnictwo, krajoznawstwo, twórczość i sztuka). Konferencjom i sympozjom towarzyszą wystawy prac plastycznych i występy artystyczne ludzi niepełnosprawnych, wystawy wydawnictw rehabilitacyjnych, wystawy sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, pomocniczego, medykamentów oraz integracyjne imprezy kulturalne i krajoznawczo-turystyczne dla osób niepełnosprawnych.
TWK-Wrocław organizuje konkursy kronik i prac plastycznych, fotograficznych i literackich na temat „Partnerstwo osób niepełnosprawnych w rekreacji, turystyce i sporcie – My Europejczycy”.
LEGISLACJA
TWK-Wrocław opracowuje propozycje lub opiniuje rozwiązania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych, m.in. kolejne ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawo budowlane (1994), Konstytucja RP (1997), Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (1997), ustawy o emeryturach i rentach, o pożytku publicznym i o wolontariacie, zarządzenia ministerstw, Kodeks ruchu drogowego, uchwały o parkowaniu pojazdów osób niepełnosprawnych.
Prezes dr Józef Patkiewicz


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000065190
 • Konto:51 1020 5242 0000 2000 0000 0000 00
 • Adres:ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław
 • WWW:www.twkwroclaw.pl
 • E-mail:twk@twkwroclaw.pl
 • Telefon:502 451 220 , 71 322 84 44 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Polskie towarzystwo walki z kalectwem oddział wojewódzki we Wrocławiu

  KRS 0000065190

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie towarzystwo walki z kalectwem oddział wojewódzki we Wrocławiu

 • Jesteśmy tutaj!

  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK) jest ogólnopolskim eksperckim multidyscyplinarnym stowarzyszeniem społeczno-naukowym działającym od 1960 r. na rzecz ludzi niepełnosprawnych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Kompleksowa rehabilitacja medyczna, zawodowa i społeczna ludzi niepełnosprawnych, problem barier, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, kształcenie, praca, wypoczynek i informacja.

 • Więcej o nas

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - TWK
  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK) jest ogólnopolskim eksperckim multidyscyplinarnym stowarzyszeniem społeczno-naukowym działającym od 1960 r. na rzecz ludzi niepełnosprawnych.
  Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu (TWK-Wrocław) - pierwszy terenowy Oddział TWK w Polsce - od początku swego działania (1960 r.) aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu społecznie ważnych problemów związanych z kompleksową rehabilitacją medyczną, zawodową i społeczną ludzi niepełnosprawnych, likwidacją barier, zaopatrzeniem w sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, kształceniem, pracą, wypoczynkiem i informacją oraz pełną integracją społeczną. Jednym z ważnych kierunków działań Towarzystwa jest profilaktyka kalectwa oraz problematyka dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  SYMPOZJA NAUKOWE I KONFERENCJE
  Światowy Dzień Inwalidy (ŚDI)
  TWK-Wrocław organizuje w marcu coroczne wojewódzkie konferencje na temat aktualnych problemów środowiska osób niepełnosprawnych w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy.
  Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka (ODRD)
  TWK-Wrocław od 1975 roku organizuje coroczne konferencje naukowe w ramach Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka. Celem Dnia jest przedstawianie problemów rehabilitacji młodzieży i dzieci niepełnosprawnych społeczeństwu, parlamentarzystom, administracji rządowej i samorządowej, placówkom naukowym oraz inspirowanie i inicjowanie działań rozwiązujących te problemy, a także włączenie rodziców do pełnej, świadomej, aktywnej współpracy.
  Tematy Dni to problemy dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu (1975, 1979, 1981, 1996), niewidomych i z zaburzeniami widzenia (1976, 1985), z uszkodzonym narządem słuchu (1980), z upośledzeniami umysłowymi (1978, 1983), ze schorzeniami serca (1984), z mózgowym porażeniem dziecięcym (1986), chorych na cukrzycę (1987), z chorobą nowotworową (1988), z przewlekłą chorobą nerek (1989), autystycznych (1990), alergicznych (1991), z zaburzeniami mowy (1992), z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (1994), z zespołem Downa (1995), z dysfunkcjami psychicznymi (1998) oraz profilaktyka i rehabilitacja uzależnień (1993), formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (1996), problemy barier rozwoju (1997), udział rodziny w kompleksowej rehabilitacji i życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (1999), zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku (2000), cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku (2001), zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (2002), jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (2003), wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się (2004), odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności (2005), problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi - ADHD (2006), rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (2007), Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji (2008), perspektywy rozwoju młodzieży niepełnosprawnej (2009), dziecko przewlekle chore (2010), potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (2011), medyczne, psychologiczne i społeczne problemy rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (2012), znaczenie aktywności fizycznej w poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych (2013), rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia populacji dzieci i młodzieży (2014), każde dziecko z niepełnosprawnością będzie dorosłym i seniorem (2015), znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka (2016), wady postawy – problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne (2017), medyczne, psychologiczne i społeczne czynniki jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin (2018).
  Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
  Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona i Zarząd TWK-Wrocław organizują coroczne konferencje w kwietniu na temat problemów osób z chorobą Parkinsona z okazji Światowego Dnia Osób z Chorobą Parkinsona.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” (ARON)
  TWK-Wrocław wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Wojewódzkim Zrzeszeniem Sportowym Niepełnosprawnych „START” we Wrocławiu organizuje międzynarodowe konferencje naukowe nt. rekreacji, turystyki i sportu osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” (2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018).
  SZKOLENIA
  Towarzystwo prowadzi cyklicznie różne formy szkolenia w zakresie rehabilitacji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych, rehabilitantów, organizatorów turystyki oraz kolportaż wydawnictw rehabilitacyjnych. Zajmuje się również związaną z tym działalnością wydawniczą. Prowadzi też szeroką akcję popularyzującą tematykę ludzi niepełnosprawnych w pismach specjalistycznych, internecie, prasie, radiu i telewizji.
  INFORMACJA
  TWK-Wrocław prowadzi dyżury poradnicze oraz emituje Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST” wersja internetowa - ciągła [www.twkwroclaw.pl] i drukowana.
  REHABILITACJA MEDYCZNA
  TWK-Wrocław prowadzi zajęcia rehabilitacyjne na basenie, ćwiczenia w salach rehabilitacyjnych, turnusy rehabilitacyjne. Współpracuje też
  z placówkami służby zdrowia w prowadzeniu badań profilaktycznych ludności.

  WYDAWNICTWA
  • Twórczość i sztuka w życiu osób niepełnosprawnych. TWK-Wrocław, Wrocław, 1986
  • Dziecko autystyczne - XIV ODRD, (Wrocław 26.10.1990), W. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1991
  • Patkiewicz J. (red.) Profilaktyka i rehabilitacja uzależnień. 1993
  • Patkiewicz J. (red.) Wczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. 1995
  • Patkiewicz J. (red.) Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa. 1996
  • Patkiewicz J. (red.) Formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 1997
  • Patkiewicz J. (red.) Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 1998
  • Patkiewicz J. (red.) Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. 1999
  • Patkiewicz J. (red.) Udział rodziny w kompleksowej rehabilitacji i życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 1999
  • Patkiewicz J. (red.) Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku. 2000
  • Patkiewicz J. (red.) Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku. 2001
  • Patkiewicz J. (red.) Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. 2002
  • Patkiewicz J. Turystyka wodna. Białystok, 2003
  • Patkiewicz J. (red.) Partnerstwo osób niepełnosprawnych w rekreacji, turystyce i sporcie – My Europejczycy – Wrocław 2003. 2003
  • Patkiewicz J. (red.) Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. 2004
  • Patkiewicz J. (red.) Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się. 2004
  • Migasiewicz J, Bolach E, Patkiewicz J., Kiczko A. (red.) Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. 2004
  • Patkiewicz J. (red.) Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności. 2006
  • Migasiewicz J, Bolach E, Patkiewicz J. (red.) Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - Tom 2. 2006
  • Patkiewicz J. (red.) Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD). 2006
  • Patkiewicz J. Partnerstwo osób niepełnosprawnych. 2007
  • Ścieżka dydaktyczna w Mrozowie dostępna dla osób niepełnosprawnych. 2007
  • Patkiewicz J. (red.) Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 2007
  • Migasiewicz J, Bolach E, Patkiewicz J. (red.) Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - Tom 3. 2008
  • Patkiewicz J. (red.) Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji. 2008
  • Patkiewicz J. (red.) Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 2011
  • Bolach E, Kochański M, Patkiewicz J. (red.) VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - 2012” – Streszczenia. 2012
  • Patkiewicz J. Pół wieku pasji nurkowej osób niepełnosprawnych 1963-2013. 2012
  • Bolach E, Kochański M, Patkiewicz J. (red.) VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” Wrocław 5-6.12.2014 – Materiały konferencyjne i streszczenia. AWF-Wrocław, TWK-Wrocław, 2014
  • Patkiewicz J. Pół wieku pasji nurkowej osób niepełnosprawnych 1963 -2013 – II wydanie. TWK-Wrocław, 2014
  • Patkiewicz J. Związek nurkowania ekstremalnego z jakością życia osób niepełnosprawnych. TWK-Wrocław, Wrocław, 2015.
  • Patkiewicz J. (red.) Medyczne, psychologiczne i społeczne aspekty aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia ludzi z niepełnosprawnością. TWK-Wrocław, Wrocław, 2015
  • Patkiewicz J. (red.) Każde dziecko z niepełnosprawnością będzie dorosłym i seniorem. TWK-Wrocław, Wrocław, 2015
  • Patkiewicz J. (red.) Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka. TWK-Wrocław, Wrocław, 2016
  • Bolach E, Kawczyński A. (red.) Adaptacyjna aktywność fizyczna. AWF-Wrocław, Wrocław, 2017
  • Patkiewicz J. (red.) Wady postawy – problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne. TWK-Wrocław, Wrocław, 2018
  • Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST, 1-4/2006, 1-4/2007,1-4/2008, 1-4/2011, 1/2015, 1/2016, 1-2/2017
  • Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST” - wersja internetowa (od 2005) [www.twkwroclaw.pl].
  BEZPOŚREDNIA POMOC
  Towarzystwo organizuje poradnictwo i bezpośrednią pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pomaga w sprawach bytowych, kształceniu, zatrudnieniu, zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i pomocniczy, likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i społecznych.
  PRACA
  Koło Rehabilitacji i Klub Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „KAON” TWK-Wrocław organizują spotkania szkoleniowe. Problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych są tematem konferencji ŚDI.
  WYPOCZYNEK
  TWK-Wrocław popularyzuje i upowszechnia aktywny wypoczynek poprzez organizację rekreacji i turystyki dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych (rajdy, wycieczki autokarowe i samochodowe, obozy żeglarskie, nurkowe, turnusy rehabilitacyjne).
  KULTURA
  TWK-Wrocław upowszechnia w środowisku osób niepełnosprawnych wartościowe formy kultury (teatr, muzea, czytelnictwo, krajoznawstwo, twórczość i sztuka). Konferencjom i sympozjom towarzyszą wystawy prac plastycznych i występy artystyczne ludzi niepełnosprawnych, wystawy wydawnictw rehabilitacyjnych, wystawy sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, pomocniczego, medykamentów oraz integracyjne imprezy kulturalne i krajoznawczo-turystyczne dla osób niepełnosprawnych.
  TWK-Wrocław organizuje konkursy kronik i prac plastycznych, fotograficznych i literackich na temat „Partnerstwo osób niepełnosprawnych w rekreacji, turystyce i sporcie – My Europejczycy”.
  LEGISLACJA
  TWK-Wrocław opracowuje propozycje lub opiniuje rozwiązania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych, m.in. kolejne ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawo budowlane (1994), Konstytucja RP (1997), Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (1997), ustawy o emeryturach i rentach, o pożytku publicznym i o wolontariacie, zarządzenia ministerstw, Kodeks ruchu drogowego, uchwały o parkowaniu pojazdów osób niepełnosprawnych.
  Prezes dr Józef Patkiewicz

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000065190
 • Konto:51 1020 5242 0000 2000 0000 0000 00
 • Adres:ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław
 • WWW:www.twkwroclaw.pl
 • E-mail:twk@twkwroclaw.pl
 • Telefon:502 451 220 , 71 322 84 44
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00