1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia

KRS 0000065590

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia

KRS 0000065590

Prezent OPP

Nie jesteś sam. Z każdej sytuacji jest wyjście-nawet jeśli w tej chwili go nie dostrzegasz

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia swoją działalność rozpoczęło w 1995r. dzięki wizji i zaangażowaniu kilku osób, które chciały podzielić się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniem i potrzebą niesienia pomocy. Przez te wszystkie lata działalności i obecności wśród mieszkańców Miasta Tychy oraz bliższych i dalszych okolic, Stowarzyszenie systematycznie poszerzało zarówno swoją ofertę pomocy i wsparcia jak i zaplecze specjalistów, którzy dzisiaj z nami aktualnie współpracują.

Cele statutowe Stowarzyszenia Trzeżwość Zycia

W chwili obecnej głównymi celami Stowarzyszenia są :

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  na rzecz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz osób z ich otoczenia.

2.Profilaktyka. Wychowawcze kształtowania w sensie społecznym i indywidualnym pozytywnych postaw moralnych bez względu na orientację polityczną i religijną.

3.Świadczenie  nieodpłatnych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności i aktywności społecznej dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenia tych osób lub społeczności lokalnej, w której zamieszkują

4. Pomoc i wsparcie osób dorosłych i dzieci doświadczających przemocy domowej.

5. Pomoc i wsparcie osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

 

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia środki przekazywane z 1% chciałoby wykorzystywać nie tylko na bieżącą działalność Stowarzyszenia, ale przede wszystkim na poszerzenie oferty pomocy i wsparcia w szczególności dla osób doświadczających przemocy zarówno tych dorosłych jak i dzieci. Chcielibyśmy móc stworzyć dodatkowe możliwości pomocy takie jak: cykliczna grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych instytucji pomocowych, tematyczne warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla kobiet doświadczających przemocy. Ponadto chcielibyśmy rozszerzyć naszą ofertę pomocy o coroczny wyjazd terapeutyczny dla kilku rodzin doświadczających przemocy, gdzie w atmosferze bezpieczeństwa, spokoju i radości być może po raz pierwszy kobiety i dzieci mogły budować i wzmacniać wzajemne relacje bazując na zaufaniu, spokoju i poczuciu bezpieczeństwa.

Ponadto w ramach rozszerzenia naszej dotychczasowej działalności, na potrzeby szkoleniowe i edukacyjne dla profesjonalistów, chcielibyśmy bardzo zakupić specjalną Walizkę Atrap Środków Psychoaktywnych, która wykorzystywana jest do prezentacji i omawiania aktualnie dostępnych na rynku środków psychoaktywnych. Dzięki prezentacji atrap specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą będą mogli nie tylko wysłuchać, ale również pooglądać z bliska, jak mogą wyglądać środki psychoaktywne i jakie są skutki ich zażywania. Dzięki temu  profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą pogłębią swoją wiedzę w tym zakresie i łatwiej będą mogli rozpoznać konkretny środek i skuteczniej reagować wobec swoich podopiecznych.

Środki przekazywane z 1% Zarząd Stowarzyszenia chciałby również móc przeznaczyć na dodatkowe specjalistyczne szkolenia dla wszystkich konsultantów działających w Stowarzyszeniu, aby mogli oni na bieżąco i w profesjonalny sposób pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, co w konsekwencji przekuwa się na skuteczniejsze pomaganie i wspieranie Klientów, korzystających z pomocy Stowarzyszenia Trzeźwość Życia.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia swoją działalność rozpoczęło w 1995r.  dzięki wizji i zaangażowaniu kilku osób, które chciały podzielić się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniem i potrzebą niesienia pomocy. Przez te wszystkie lata działalności i obecności wśród mieszkańców Miasta Tychy oraz bliższych i dalszych okolic, Stowarzyszenie systematycznie poszerzało zarówno swoją ofertę pomocy i wsparcia jak i zaplecze specjalistów, którzy dzisiaj z nami aktualnie współpracują.

Cele statutowe Stowarzyszenia Trzeżwość Zycia

W chwili obecnej głównymi celami Stowarzyszenia są :

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  na rzecz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz osób z ich otoczenia.

2.Profilaktyka. Wychowawcze kształtowania w sensie społecznym i indywidualnym pozytywnych postaw moralnych bez względu na orientację polityczną i religijną.

3.Świadczenie  nieodpłatnych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności i aktywności społecznej dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenia tych osób lub społeczności lokalnej, w której zamieszkują

4. Pomoc i wsparcie osób dorosłych i dzieci doświadczających przemocy domowej.

5. Pomoc i wsparcie osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie.

Pomoc osobom i rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych

Od 1995rw ramach swojej działalności Stowarzyszenie główny nacisk kładzie na szeroko rozumianą pomoc, wsparcie i psychoedukacje zarówno osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży, którzy zarówno eksperymentują jak i mają problem z alkoholem czy środkami psychoaktywnymi (narkotyki, dopalacze). W ramach świadczonej przez nas pomocy i wsparcia Klienci mogą skorzystać z: konsultacji indywidualnych w zakresie pomocy z problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków, z grup edukacyjnych dla osób z problem uzależnienia od alkoholu oraz  z grup wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej z narkotykami. Ponadto z pomocy wszystkich specjalistów mogą również korzystać osoby najbliższe z otoczenia/ wspólnie zamieszkujące z  osobą mającą problem z alkoholem czy narkotykami.

Pomoc osobom i rodzinom doświadczającym przemocy

Natomiast od 2016 Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i coraz większym potrzebom mieszkańców, rozszerzyło swoje działania statutowe o pomoc i wsparcie zarówno dla dorosłych osób doświadczających przemocy, jak i dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy. I tu również jako Stowarzyszenie oferujemy swoją pomoc i wsparci dla osób doświadczających przemocy w formie: konsultacji psychologicznych indywidualnych, pomocy pedagogicznej zarówno dla opiekunów jak i dla dzieci z rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym. Ponadto osoby doświadczające przemocy mogą skorzystać również w ramach działalności Stowarzyszenia z pomocy prawnej.

Pomoc dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Natomiast w 2018r. Stowarzyszenie Trzeźwość Życia poszerzyło jeszcze swoją działalność o kolejną formę pomocy - pomoc i wsparcie dla osób stosujących przemoc w rodzinie, która jest świadczona w formie zarówno konsultacji indywidualnych jak i w formie otwartej grupy koedukacyjnej czyli mogą z niej korzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy nie radzą sobie z problemem agresji i przemocy.  

Pomoc prawna

Stowarzyszenie Trzeżwosć Zycia prowadzi również konsultacje prawne w zakresie prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.

Edukacja i wsparcie specjalistów - szkolenia, warsztaty, konsultacje

Pomoc i wsparcie osób/ rodzin z problemem uzależnienia i przemocy to jeden z głównych kierunków działania Stowarzyszenia. Natomiast drugi bardzo ważny kierunek – to pomoc, wsparcie i edukacja dla profesjonalistów, którzy pracują w obszarze przemocy. W ramach naszej działalności prowadziliśmy szkolenia dla: wszystkich pedagogów i psychologów szkolnych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla wychowańców świetlic oraz dla sądowych kuratorów zawodowych i społecznych  – z zakresu szeroko rozumianej pomocy, rozpoznawania i wsparcia rodzin i dzieci doświadczających przemocy.  

Profilaktyka w placówkach oświatowych

Ponadto od wielu lat Stowarzyszenie bardzo aktywnie współpracuje z wszystkimi placówkami oświatowymi na terenie Miasta Tychy, gdzie prowadzimy warsztaty profilaktyczne z zakresu tematyki uzależnień dla uczniów, prowadzimy prelekcje edukacyjne dla rodziców oraz szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu jak rozpoznawać i jak pomagać uczniom eksperymentującym z używkami.

Współpraca z instytucjami

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia od wielu lat aktywnie współpracuje i realizuje liczne projekty i zadania  we współpracy z Urzędem Miasta Tychy – Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia oraz z innymi placówkami lecznictwa odwykowego i instytucjami, które świadczą pomoc na rzecz osób zagrożonych szeroko pojętym wykluczeniem społecznym takimi jak: Sąd Rejonowy, Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

Kodeks Etyczny członków i pracowników

Stowarzyszenia Trzeźwość Życia

 1. Postanowienia ogólne

Kodeks etyczny członków zwyczajnych, wspierających,  honorowych, pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Trzeźwość Życia jest zbiorem zasad i wytycznych służących pełnieniu misji, osiąganiu celów i realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Kodeks służy również rozwiązywaniu problemów etycznych, które przynosi rzeczywistość i codzienna działalność Stowarzyszenia.

Kodeks obowiązuje wszystkie osoby pracujące w Stowarzyszeniu, które nie są również formalnie jego członkami. Stąd ilekroć w Kodeksie mówi się o zasadach obowiązujących członka Stowarzyszenia, należy przez to rozumieć również osobę, która nie jest członkiem Stowarzyszenia, ale jest zatrudniona w Stowarzyszeniu jako pracownik, współpracownik, konsultant i wolontariusz.

Celami Stowarzyszenia Trzeźwość Życia jest pomoc i wsparcie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz osób z ich otoczenia,  kształtowanie w sensie społecznym i indywidualnym pozytywnych postaw moralnych bez względu na orientację polityczną i religijną, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności i aktywności społecznej dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenia tych osób lub społeczności lokalnej, w której zamieszkują, pomoc i wsparcie osób dorosłych i dzieci doświadczających przemocy domowej, pomoc i wsparcie osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie.

Spectrum wsparcia i pomocy stanowią: poradnictwo specjalistyczne, konsultacje indywidualne, prowadzenie grup edukacyjnych i wsparcia, kampanie społeczne i edukacja.

Kierując się fundamentalnymi wartościami humanistycznymi a w szczególności poszanowaniem godności, praw i wolności człowieka, naczelną wartością dla członka Stowarzyszenia Trzeźwość Życia jest dobro osoby objętej pomocą i wsparciem.

II.  Zasady

1. Członek Stowarzyszenia Trzeźwość Życia respektuje prawa osoby wspieranej jako osoby ludzkiej, wyrażone w Konstytucji i innych aktach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i dokłada starań, aby były one znane i właściwie realizowane. Respektuje i chroni prawo osoby wspieranej do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych wyborów i do intymności.

2. Członek Stowarzyszenia Trzeźwość Życia w swoim postępowaniu wobec osoby wspieranej kieruje się zasadą niezbywalności jej praw, co oznacza, że nikomu nie wolno ich zawiesić, unieważnić lub uzależniać ich stosowanie od postaw i zachowań osoby wspieranej lub jakichkolwiek innych okoliczności.

3. Członek Stowarzyszenia jest szczególnie odpowiedzialny za to, by takie cechy, jak rasa, narodowość, światopogląd, płeć, orientacja seksualna, niepełnosprawność, wiek, pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne w żaden sposób nie wpływały na relacje między członkami Stowarzyszenia a osobami wspieranymi.

4. W przypadku znajomości faktu naruszenia praw osoby niepełnoletniej/dziecka i osoby niepełnosprawnej i krzywdy kogokolwiek członek Stowarzyszenia jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić odpowiednie instytucje i podjąć możliwe działania w jego obronie.

5. Członek Stowarzyszenia jak najstaranniej diagnozuje sytuację, problemy i potrzeby osoby wspieranej i na jej podstawie opracowuje program wspierania danej osoby za jej zgodą, zrozumieniem i podmiotowym udziałem.

6. Członek Stowarzyszenia nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania kosztem osoby wspieranej jakichkolwiek korzyści osobistych i jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogłyby być interpretowane jako korupcyjne.

7. Członek Stowarzyszenia staje niekiedy przed koniecznością poznawania osobistych, poufnych informacji dotyczących osób przez siebie wspieranych, jest świadom szczególnej odpowiedzialności wynikającej z posiadania tego rodzaju wiedzy i dąży do jej uzyskania jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania jego czynności zawodowych.

8. Członka Stowarzyszenia Trzeźwość Życia obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca informacje o osobistych sprawach osób wspieranych. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy:

a) zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych;

b) zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa;

c) ujawnienie poufnych informacji innym osobom i instytucjom jest niezbędne dla zapewniania im bezpieczeństwa, zdrowia i dobra.

9. W trosce o prestiż i profesjonalny poziom Stowarzyszenia każdy członek dokłada starań o przejrzystość działań i procedur w swoim miejscu pracy i w całym Stowarzyszeniu.

10. Członek Stowarzyszenia, który naruszył zasady etyki zawodowej powinien podjąć niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.

13. Członek Stowarzyszenia powinien odstępować od działań zawodowych, jeżeli jego osobista sytuacja psychiczna lub fizyczna lub inne okoliczności mogą istotnie obniżyć jakość wykonywanej pracy.

14. Członek Stowarzyszenia troszczy się o wizerunek i dobre imię Stowarzyszenia, powstrzymuje się od wypowiedzi lub innych działań, które mogłyby szkodzić misji Stowarzyszenia.

15. Członek promuje misję i działalność statutową Stowarzyszenia, rozwija i wzbogaca jego pogramy, poszukuje nowych form i metod rozwiązywania problemów społecznych.

16. Członek stara się pozyskać sponsorów, darczyńców, których pomoc finansowa, rzeczowa i doradcza umożliwi skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych, realizację programów i nowych inicjatyw Stowarzyszenia

17. Wzajemne relacje zawodowe i interpersonalne wszystkich członków Stowarzyszenia opierają się na wzajemnym szacunku, koleżeństwie i współpracy wynikającymi ze wspólnych wartości i celów Stowarzyszenia oraz odpowiedzialności zawodowej wobec osób wspieranych.

18.Nieprzestrzeganie Kodeksu Etycznego przez któregokolwiek z  członków Stowarzyszenia Trzeźwość Życia skutkować może złożeniem przez pozostałych członków Stowarzyszenia do Zarządu  wniosku o ukaranie go zgodnie z zapisem §25 pkt.9 Statutu Stowarzyszenia Trzeźwość Życia.

III. Postanowienia końcowe

Kodeks Etyczny był przedmiotem konsultacji i został przyjęty przez Walny Zjazd i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwość Życia. Każdorazowa zmiana zapisów Kodeksu musi być poprzedzona konsultacjami w gronie członków, pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia oraz zatwierdzona przez Walny Zjazd i Zarząd Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia - najważniejsze informacje

Rozdział II

Cele i środki działania

 § 6

I. Celem stowarzyszenia jest :

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  na rzecz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz osób z ich otoczenia.

2.Profilaktyka. Wychowawcze kształtowania w sensie społecznym i indywidualnym pozytywnych postaw moralnych bez względu na orientację polityczną i religijną.

3.Świadczenie  nieodpłatnych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie , przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności i aktywności społecznej dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenia tych osób lub społeczności lokalnej, w której zamieszkują.

4. Pomoc i wsparcie osób dorosłych i dzieci doświadczających przemocy domowej.

5. Pomoc i wsparcie osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie.

 § 7

II. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.
 2. Kolportaż i wydawnictwo książek, broszur, ulotek o tematyce trzeźwościowej, materiałów na nośnikach elektronicznych.
 3. Organizowanie szkoleń, kursów i prelekcji
 4. Zorganizowanie kompleksowego ośrodka trzeźwości w Tychach.
 5. Inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem §  9 i § 39 ust. 1 i 2.
 6. Współdziałanie z gminami i ich jednostkami organizacyjnymi.
 7. Współpraca z organizacjami społecznymi, politycznymi i religijnymi.
 8. Udział  w realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Konsultacje i specjalistyczne poradnictwo indywidualne w zakresie: pomocy prawnej, psychologicznej, tematyki uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych, pomocy pedagogicznej
 10. Prowadzenie grup psychoedukacyjnych i wsparcia dla osób i ich rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym, doświadczających przemocy i stosujących przemoc.
 11. Udział w realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Narkotykowych.
 12. Udział w realizacji Gminnych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

§ 8

   Działalność o której mowa w § 6,  nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000065590
 • Konto:68 1050 1399 1000 0007 0073 6754
 • Adres:Nałkowskiej 19, 43-100 Tychy
 • WWW:www.trzezwosczycia.pl
 • E-mail:stz@poczta.onet.pl
 • Telefon:32 720 52 42

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Trzeźwość Życia” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Trzeźwość Życia

KRS 0000065590

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00