1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
KRS 0000069581

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

„Powinno się być dobrym jak chleb” - św. Brat Albert

Misją Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym w duchu Patrona – św. Brata Alberta. Jej istotą jest nie tylko zaspokajanie elementarnych potrzeb, lecz także odbudowanie godności człowieka, wiary w samego siebie, wiary w otaczający świat. Nasze placówki są punktem oparcia dla ludzi w dramatycznej sytuacji:

• bezrobotnych usuniętych z kwater i hoteli pracowniczych,
• matek z dziećmi maltretowanych przez mężów,
• opuszczających więzienie, dom dziecka,
• chorych, niedołężnych, niechcianych przez, rodziny

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu i innych placówek pomocowych
 • pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną
 • reintegrację społeczną i zawodową
 • prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii
 • wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków
 • współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi
 • działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych
 • szkolenie pracowników i wolontariuszy

Być bezdomnym -
 spróbuj wyobrazić sobie
     jak to jest
         nie masz mieszkania, pracy, pieniędzy
              nie masz już dokąd pójść ...

Ten los staje się udziałem wielu ludzi żyjących wśród nas.
Nie mogą żyć jak inni; czują się pokrzywdzeni i zdegradowani.

Nie wszystkim w życiu się powiodło. Obok nas żyją ludzie bezdomni i skrajnie ubodzy. Często nie wiemy jak im pomóc. Podaruj 1% podatku Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta żeby mieli dokąd pójść.

Więcej o nas

Więcej o nas

Towarzystwo działa od 1981 roku

Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową która zajęła się pomocą bezdomnym. Do 1989 r nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. Zrzesza 2500 członków zorganizowanych w 67 kołach. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim.

"... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. ..."

Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta, staramy się stosować i w naszych ośrodkach.

Prowadzimy 132 placówki pobytowe

 • 59 schronisk i 2 Ośrodki Wsparcia – 3012 miejsc
 • 7 domów dla kobiet i matek z dziećmi – 200 miejsc
 • 1 Dom dziecka – 30 miejsc
 • 2 Domy Pomocy Społecznej 99 miejsc
 • 1 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – 30 miejsc
 • 1 Hospicjum - 15 miejsc
 • 58 mieszkań readaptacyjnych – 97 miejsc
 • 1 Ośrodek dla eksmitowanych – 47 mieszkań

W tych placówkach przebywa 3500 osób.

Prowadzimy także

 • 14 noclegowni – 490 miejsc
 • 13 ogrzewalni – 350 miejsc
 • 1 ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym – 20 miejsc
 • 14 kuchni, wydających 1,9 tys. obiadów dziennie
 • 12 bezpłatnych łaźni
 • 29 punktów wydawania odzieży, żywności, sprzętów
 • 5 świetlic dla dzieci i 4 dla dorosłych
 • 3 Centra Integracji Społecznej, 2 Kluby Integracji Społecznej, 4 Spółdzielnie Socjalne
 • Ośrodek Miser Art we Wrocławiu – miejsce spotkań artystów i ludzi wykluczonych
 • Café Albert w Gdańsku - klub dla mieszkańców dzielnicy Dolny Wrzeszcz

W miarę potrzeb remontujemy i rozbudowujemy nasze placówki.

Realizujemy ogólnopolskie projekty szkoleniowe dla pracowników socjalnych bezpośrednio pracyjących z osobami bezdomnymi.

„METODA ASYSTOWANIA OSOBOM BEZDOMNYM”

Celem projektu jest upowszechnienie wśród 60 osób (pracowników, członków oraz wolontariuszy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta) „metody asystowania” osobom bezdomnym. Asystowanie osobie bezdomnej opiera się na indywidualnym podejściu, towarzyszeniu i wspieraniu jej w osiągnięciu samodzielności życiowej.

W ramach zaplanowanych działań zrealizujemy 3 spotkania szkoleniowe przedstawiające metodę asystowania, jej założenia, doświadczenia z wdrażania oraz rezultaty. Szkolenia przeprowadzą specjaliści pracujący na co dzień metodą asystowania (pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni) oraz osoby, które przygotowały założenia tej metody.

Następnie przeprowadzimy rekrutację Kół zainteresowanych wdrażaniem prezentowanej metody, a wybranym 10 Kołom dofinansujemy zatrudnienie asystenta osoby bezdomnej na okres 4 miesięcy oraz opiekę merytoryczną.

W kolejnym etapie, 10 asystentów, wyłonionych z uczestników szkoleń obejmie wsparciem minimum 100 osób bezdomnych. Zadaniem pracowników będzie motywowanie i wspieranie podopiecznych w codziennej pracy nad wychodzeniem z bezdomności. Asystenci będą zachęcać osoby bezdomne do dbania o higienę osobistą i zdrowie, pobudzać do rozwoju osobistego i aktywizacji zawodowej, a także nawiązywania kontaktów społecznych i załatwianiu spraw urzędowych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ,,Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Moduł IV: Innowacyjność, Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym, Pkt. 2. Wspieranie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w zakresie wychodzenia z bezdomności.

„AKADEMIA STREETWORKINGU”

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych - pomocy społecznej - zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu. 

Streetworking jest metodą wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych. Polega na dotarciu do konkretnej grupy odbiorców poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej odwiedzanych przez bezdomnych, praca z nimi w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia, współpraca z osobą, wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego. Działania streetworkerów umożliwiają dotarcie do osób bezdomnych w miejscach ich przebywania: dworce, altankach, śmietnikach, działkach oraz pustostanach i innych.

Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, którzy już prowadzą działania na rzecz osób bezdomnych lub chcą się specjalizować w obszarze streetworkingu z osobami bezdomnymi.

Projejt jest realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ: Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Partnerem projektu jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000069581
 • Wizytówka:www.pitax.pl/bratalbert.org
 • Konto:11 1020 5242 0000 2502 0019 4118
 • Adres:ul. Kołłątaja 26A, 50-0007 Wrocław
 • WWW:www.bratalbert.org
 • E-mail:biuro@tpba.pl
 • Telefon:71 344 3735Formularze PIT 2021/2022 dla
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

KRS 0000069581

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00