1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
PTSR o/Dolnośląski
KRS 0000071773

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
PTSR o/Dolnośląski
KRS 0000071773

Prezent OPP

My wstajemy z wózka

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski (PTSR o/Dolnośląski) zrzesza w swoich szeregach chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół, dla których nie jest obojętna sytuacja chorych w naszym województwie. Jesteśmy organizacją pozarządową wpisaną do rejestru
stowarzyszeń prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA WROCŁAW-FABRYCZNA we WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod num. KRS 0000071773
Nasze Towarzystwo nie zatrudnia pracowników. Pracujemy społecznie, a wszystkie uzyskane środki przeznaczamy na naszą działalność statutową. W ten sposób staramy się być wiarygodnym partnerem w naszej działalności. Naszym celem nadrzędnym jest poprawa sytuacji osób chorych i pomoc najbardziej potrzebującym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przekazany nam 1% z podatku, przeznaczymy na:

– Aktywne uczestniczenie w życiu społecznym działając w ramach grupy „Aktywni w SM”.

– Monitorowanie sytuacji chorych w województwie.

– Organizowanie grup wsparcia.

– Zachęcanie do czynnego wypoczynku organizując zawody sportowe.

– Organizację wycieczek dla chorych i spotkania integracyjne.

– Uczestnictwo w życiu kulturalnym Wrocławia organizując wyjścia na koncerty, do teatru itp.

– Nagłaśnianie problemów chorych, organizując debaty o sytuacji chorych na SM.

– Organizowanie spotkań z neurologami w celu przekazania pełnej informacji o dostępnym leczeniu.

Więcej o nas

Więcej o nas

PTSR o/Dolnośląski jest organizacją społeczną obywateli polskich ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działającą na gruncie konstytucji RP i mającą na celu:

1) poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju

2) jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie, rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem

3) likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami

4) artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Cele swoje realizujemy przez:

1. współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej dla chorych,

3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałaniu uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych,

4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji,

5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania - zwłaszcza w zakresie:

1) ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych, ograniczając kontakt osób ze stwardnieniem rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usuniecie,

2) opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi. kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji,

3) opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i pracę osób ze stwardnieniem rozsianym.

4) organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów.

5) podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi Towarzystwa.

6) otaczanie szczególną opieką dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego.

7) budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym

8) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze stwardnieniem rozsianym,

10) ułatwianie osobom chorym na stwardnienie rozsiane podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalności społeczno-użytecznej,

11) podnoszenie kwalifikacji zawodowej personelu medycznego,

12) zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej działalności Towarzystwa,

13) współpracę i wymianę doświadczeń z innym organizacjami i instytucjami polskimi zagranicznymi i międzynarodowymi,

14) reprezentowanie interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane w ramach uczestnictwa, na rzecz osób chorych - za ich zgodą lub w ich imieniu, w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych, toczących się przed organami władzy publicznej,

15) przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, które są wynikiem choroby wśród chorych i ich rodzin.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000071773
 • Konto:94 1090 2402 0000 0006 1000 8235
 • Adres:ul. Szybowcowa 23 54-130 Wrocław
 • WWW:www.ptsr.wroclaw.pl
 • E-mail:ptsr.wroclaw@gmail.com
 • Telefon:609 102 000

Formularze PIT 2022/2023 dla
PTSR o/Dolnośląski

KRS 0000071773

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00