1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja "Świat na Tak"

KRS 0000081518

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja "Świat na Tak"

KRS 0000081518

Prezent OPP

Najważniejsza jest dla nas młodzież! Promujemy dobro i praktykujemy je poprzez wolontariat

Głównym celem działalności Fundacji „Świat na Tak” jest pomoc młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanej społecznie.

Popieramy inicjatywy i podejmujemy działania służące wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży, nie są nam bowiem obce problemy jest nam bowiem obcy problem kłopotów młodych ludzi w trudnych chwilach dorastania, dokonywania wyborów, podejmowania życiowych decyzji.

Za główne cele stawiamy sobie:

- pomoc młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej, z niepełnosprawnościami oraz niedostosowanej społecznie;

- popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży;

- pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działania na rzecz: promocji modelu życia i poprawy relacji międzyludzkich; 

- krzewienie idei demokracji i samorządności wśród młodzieży;

- wspieranie młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia;

- udzielanie niezbędnych informacji dotyczących integracji europejskiej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pieniądze zebrane z 1,5% podatku zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji "Świat na Tak".

Działania prowadzone przez Fundację służą rozwojowi idei wolontariatu i promocji aktywności społecznej dzieci i młodzieży poprzez organizację spotkań, warsztatów, szkoleń, działania edukacyjne skierowane do uczniów i do nauczycieli, zwłaszcza opiekunów wolontariatu. Pozyskane środki m.in. pomogą w organizacji działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i wyrównaniu niedostatków edukacyjnych u dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Działania Fundacji obejmują swoim zasięgiem obszar całej Polski.

Poprzez projekt "Być Polakiem" Fundacja wychodzi poza grancie Polski. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz mieszkającej poza granicami Polski. Jego celem jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej młodych Polaków, kształtowanie postaw patriotycznych, poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny, doskonalenie sprawności języka polskiego, ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności, przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.

Więcej o nas

Więcej o nas

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ (m.in.):

1. SAMORZĄDOWY KONKURS NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH”

2. „KLUBY OŚMIU” MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU

3. WEBINARIA

4. POGOTOWIE NAUKOWE - BEZPŁATNE KOREPETYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

5. INTEGRACYJNE BALE KARNAWAŁOWE

6. KONKURS „BYĆ POLAKIEM” (www.bycpolakiem.pl)

7. OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE DLA WOLONTARIUSZY I OPIEKUNÓW

8. SPOTKANIA DLA OPIEKUNÓW WOLONTARIATU

9. ZBIÓRKI – ŚWIĄTECZNE, ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH I ŻYWNOŚCIOWYCH

===================================

1. SAMORZĄDOWY KONKURS NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH”

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia społecznego. Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 30 lat, ma charakter ogólnopolski i dwuetapowy. Otwierają go eliminacje na szczeblu lokalnym: miasta, gminy, powiatu, województwa. W przypadku Warszawy to szczebel dzielnicowy. W eliminacjach ogólnopolskich bierze udział jeden przedstawiciel komitetu lokalnego. W edycji lokalnej prowadzane jest również postępowanie konkursowe indywidualne w kategorii „Ósemeczka” oraz w kategoriach: grupa-ósemka i grupa-ósemeczka. Wyrażeniem uznania dla postaw i działań młodych wolontariuszy jest uroczysta gala, podczas której laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy i pamiątkowe statuetki.

2. „KLUBY OŚMIU” MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU

Głównym celem programu jest kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. Pozytywne nastawienie do otaczającego świata i ludzi, chęć bezinteresownego działania, gotowość do systematycznej pracy ochotniczej, wstyd za zło to zasady obowiązujące naszych wolontariuszy, ale też chętnie przez nich akceptowane. Uznanie przez wolontariuszy służby wolontarystycznej jako życiowej postawy jest celem, do którego zmierzają Opiekunowie „Klubów Ośmiu” Fundacji „Świat na Tak” w pracy z młodzieżą. Aktywność wolontariuszy skupionych w „Klubach Ośmiu” jest skierowana do różnych grup odbiorców. Młodzi chętnie adresują swoją pomoc do rówieśników. Pomagają kolegom w lekcjach, prowadzą zabawy i zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, spotkania kulturalne lub wycieczki. Odwiedzają mieszkańców domów dziecka. W swoich szkołach przeprowadzają zbiórki zabawek, podręczników i artykułów szkolnych dla innych dzieci. Ważną grupę podopiecznych, do których kierują pomoc, są osoby z  niepełnosprawnościami. Członkowie Klubów spędzają z nimi wolny czas, prowadzą lub wspomagają ich rehabilitację, organizują wyjazdy plenerowe. Wolontariusze włączają się w opiekę paliatywną. Odwiedzają pacjentów w szpitalach, organizują zajęcia w świetlicach szpitalnych, prowadzą biblioterapię. Troszczą się również o seniorów, dla których przygotowują spotkania i wyjazdy integracyjne. Podejmowane inicjatywy zależą od ich wieku i predyspozycji. Inne będą środowiska i sposób pracy uczniów szkół podstawowych, inne – ponadpodstawowych. Dlatego uczniowie, decydujący się na wstąpienie do „Klubu Ośmiu” zobowiązani są do odbycia szkoleń podstawowego i predyspozycyjnego, przygotowujących do bezpiecznego podjęcia pracy wolontarystycznej. Równolegle ze szkoleniami merytorycznymi prowadzone są szkolenia osobowościowe. Obecnie w Polsce działa 205 „Klubów Ośmiu” Fundacji „Świat na Tak, w tym 35 w Warszawie.

3. WEBINARIA

Czas pandemii wymusił, ale i wzbogacił sposoby prowadzenia szkoleń i spotkań formacyjnych z wolontariuszami i opiekunami „Klubów Ośmiu”. Obok tradycyjnej formy nawiązujemy kontakt z Klubami online. W organizowanych co najmniej raz w miesiącu spotkaniach bierze udział średnio ok. 100 osób. Tematyka jest bardzo zróżnicowana i odpowiada na zapotrzebowanie młodzieży. Przede wszystkim jest reakcją na sytuację społeczną, z którą zmagają się uczniowie, nauczyciele i rodzice.

4. POGOTOWIE NAUKOWE - BEZPŁATNE KOREPETYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mających problemy w nauce, których nie stać na korepetycje. Obejmuje wsparcie ze wszystkich przedmiotów. Najczęściej rodzice poszukują dla swoich dzieci pomocy z zakresu matematyki i języków obcych. Fundacja stara się odpowiadać na zapotrzebowanie uczniów, poszukując osób posiadających wiedzę w danej dziedzinie.

Dzięki bezpłatnym zajęciom „Pogotowia naukowego” uczniowie mają szansę uzupełnić zaległości w nauce, przygotować się do egzaminów w klasie ósmej, matury lub egzaminów poprawkowych. Program realizowany jest przy współpracy nauczycieli i studentów szkół wyższych oraz osób mających wiedzę i chcących się nią dzielić. Zajęcia prowadzone są stacjonarnie oraz online, co pozwoliło na poszerzenie grona korepetytorów o osoby spoza Warszawy oraz osoby przebywające poza granicami Polski. Zajęcia stacjonarne odbywają się dzięki użyczeniu sal przez warszawskie szkoły. Co roku wsparcie w nauce otrzymuje ok. 50 dzieci.

5. INTEGRACYJNE BALE KARNAWAŁOWE

Od 25 lat Fundacja organizuje Integracyjne Bale Karnawałowe dla osób z niepełnosprawnościami. Bal ma na celu dać naszym przyjaciołom, wobec których los okazał się nieprzychylny, możliwość spotkania ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Mają możliwość opuścić swój dom i zapomnieć o chorobach. Tematem przewodnim balu w 2022 r. był „Karnawał w Rio”. Uczestnicy świetnie się bawią pod opieką wolontariuszy, którzy stawiają się wyjątkowo licznie do pomocy.

6. KONKURS „BYĆ POLAKIEM” (www.bycpolakiem.pl)

Konkurs, zainicjowany w 2010 r., jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz mieszkającej poza granicami Polski. Jego celem jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej młodych Polaków, kształtowanie postaw patriotycznych, poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny, doskonalenie sprawności języka polskiego, ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności, przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 10.000 uczestników w wieku 6-22 lata z 45 krajów świata. Równolegle prowadzony jest konkurs dla nauczycieli szkół polonijnych. Przygotowują oni scenariusz lekcji dla dzieci w dwóch grupach wiekowych.

7. OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE DLA WOLONTARIUSZY I OPIEKUNÓW

Co roku organizowane są konferencje dla wolontariuszy oraz opiekunów z całej Polski. Pozwalają one na uzupełnienie wiedzy merytorycznej i praktycznej, potrzebnej do działania w wolontariacie. Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedzin, których dotyczy dana konferencja – ludzie nauki i praktycy, którzy pomagają uczestnikom spotkania rozwiązywać własne problemy i przygotowują do pracy na rzecz potrzebujących. Konferencja w 2022 r. (2-4.12.) odbyła się w Białymstoku pod tytułem: „Wolontariat daje MOC”. Konferencje to również czas integracji wolontariuszy i opiekunów.

8. SPOTKANIA DLA OPIEKUNÓW WOLONTARIATU

Fundacja organizuje dwa razy w roku spotkania dla opiekunów wolontariatu. Omawiane na ich zagadnienia dotyczą pracy z młodzieżą a także motywowania uczniów do pracy w wolontariacie. (2022: 3-4.03. i 27-28.10).

9. ZBIÓRKI – ŚWIĄTECZNE, ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH I ŻYWNOŚCIOWYCH

Fundacja regularnie, przy wsparciu wolontariuszy z warszawskich „Klubów Ośmiu” prowadzi zbiórki dla potrzebujących. We wrześniu są to artykuły szkolne dla dzieci rodzin gorzej sytuowanych. Obdarowujemy ponad sto dzieci. W okresie przedświątecznym zbieramy produkty żywnościowe, zabawki, środki czystości ale przede wszystkim słodycze. Grono podopiecznych Fundacji jest liczne i nie zawsze jest możliwe zaspokojenie potrzeb wszystkich. Jednak wyjątkowa ofiarność wolontariuszy z warszawskich i podwarszawskich szkół przynosi radość dużej grupie dzieci i ich rodziców.

Więcej: http://swiatnatak.pl/wp-content/uploads/2022/06/fundacja_w_dzia%C5%82aniu_ulotka.pdf


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000081518
 • Konto:25 1050 1038 1000 0022 1213 0393
 • Adres:Warszawa 00-580, Al. J. Ch. Szucha 27
 • WWW:www.swiatnatak.pl
 • E-mail:fundacja@swiatnatak.pl
 • Telefon:226296334

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja "Świat na Tak"

KRS 0000081518

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00