1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Fundacja "Świat na TAK"
KRS 0000081518

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Fundacja "Świat na TAK"
KRS 0000081518

Więcej o nas

Więcej o nas

Głównym celem Fundacji jest pomoc młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanej społecznie. Popieramy inicjatywy i podejmujemy działania służące wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży, nie jest nam bowiem obcy problem kłopotów młodych ludzi w trudnych chwilach dorastania, dokonywania wyborów, podejmowania życiowych decyzji. Za główne cele stawiamy sobie:
- pomoc młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanej społecznie, niepełnosprawnej;
- popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży;
- pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działania na rzecz: - promocji modelu życia; - poprawy relacji międzyludzkich; - krzewienie idei demokracji i samorządności wśród młodzieży;
- wspierania młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia;
- udzielanie niezbędnych informacji dotyczących Integracji Europejskiej.

Programy Fundacji

Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"
Konkurs organizowany od 1993 r. jako forma przeciwstawienia się brutalności i przemocy wśród młodzieży promuje pozytywne, prospołeczne postawy i działania młodych ludzi na rzecz osób potrzebujących. Organizowany przy współpracy z władzami samorządowymi w ponad 100 miastach całej Polski. Konkurs jest elementem procesu wychowawczego młodzieży i poprzez wskazanie postaw altruistycznych ma na celu kształtowanie charakteru młodych ludzi. Konkurs skierowany jest zarówno do uczniów szkół podstawowych jak też do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu
Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu proponując wartościową formę aktywności młodzieży w czasie pozalekcyjnym uzupełniają program wychowawczy młodzieży. Celem istnienia i działalności Klubów jest wychowywanie do brania pełnej odpowiedzialności za własne życie oraz obywatelskiej odpowiedzialności za życie społeczne.
Kluby kierują się trzema zasadami: indywidualnego zaangażowania wolontariuszy w pomoc potrzebującym, etyczną zasadą Kazimierza Lisieckiego "wstyd za zło", polegającą na systematycznym kształtowaniu własnego charakteru oraz zasadą budowania cywilizacji miłości. Wolontariusze na co dzień pracują na rzecz osób chorych, sędziwych, samotnych, dzieci z domów dziecka, niepełnosprawnych.
Na co dzień wolontariusze pracują na rzecz: osób chorych, niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka, seniorów, rówieśników, społeczeństwa.
Przez cały rok szkolny prowadzone są szkolenia dla wolontariuszy:
- szkolenia wstępne - obejmujące podstawowe informacje z zakresu historii wolontariatu, idei młodzieżowego wolontariatu i Klubów Ośmiu,
- szkolenia profilowane - kierowane do wolontariuszy, którzy pracują z konkretnymi grupami odbiorców np.: osobami sędziwymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami bezdomnymi przebywającymi w noclegowniach, dziećmi i młodzieżą ze świetlic socjoterapeutycznych,
- szkolenia formacyjne - przeznaczone dla wszystkich wolontariuszy, dotyczące analizy zagadnień ważnych dla młodzieży np.: patriotyzm, granice tolerancji, służba życiu czy służba śmierci, bezinteresowność-prywata,
- szkolenia dla młodzieżowych liderów Klubów Ośmiu - przygotowujące wolontariuszy do prowadzenia szkoleń wstępnych dla rówieśników, pogłębiające wiedzę nabytą na szkoleniach profilowanych,
- szkolenia dla opiekunów Klubów Ośmiu - wykłady i warsztaty, podczas których omawiane są najważniejsze problemy występujące w pracy z młodzieżą.
Do najważniejszych co rocznych inicjatyw klubowych należą:
- karnawałowe bale integracyjne
- "Dzień na Tak" - 21 marca - mający na celu promocję dobra, otwieranie się na ludzi oraz nawiązywanie życzliwego dialogu
- Wigilia Polska - spotkania wigilijne skierowane dla samotnych, potrzebujących, często marginalizowanych.
Kluby Ośmiu działają m.in.: na terenie dzielnicy Ursus w gimnazjach: na Starym Ursusie, Gołąbkach, os. Niedźwiadek, a także w Bibliotece Publicznej.

Pogotowie Naukowe
Program pozwalający młodzieży gimnazjalnej i licealnej z terenu m.st. Warszawy na nadrobienie zaległości w nauce oraz wyrobienia w sobie umiejętności samodzielnego uczenia się. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w zaprzyjaźnionych szkołach oraz w siedzibie Fundacji, przez doświadczonych nauczycieli w zakresie nauk ścisłych, humanistycznych i języków obcych.

Radosna Jesień Życia
Program prowadzony we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, którego celem jest integracja młodzieży i seniorów. Fundacja podpisała porozumienie o współpracy z ursynowskim Uniwersytetem III Wieku. W ramach spotkań integracyjnych organizowane są imprezy świąteczne, wspólne wycieczki, wyjścia do kina, teatru. Ponadto organizowany jest regularny kurs obsługi komputera.

Co roku Fundacja przyznaje tytuł Ambasadora Dobra. Jest to wyróżnienie przyznawane za wszelką pomoc oraz zasługi w zakresie upowszechniania idei młodzieżowego wolontariatu.
Do tej pory tytuł Ambasadora Dobra otrzymali m.in.: Ks. Prymas Kardynał Józef Glemp, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, dr. Jolanta hr. Mycielska, Eleni, prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Jacek Kur, Aleksandra Banasiak.

Działania w 2008 r. - w skrócie
- odbyła się kolejna już XV Jubileuszowa Stołeczna i XIV Ogólnopolska edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych", dzięki której wyłoniona została warszawska Ósemka Wspaniałych.
- zorganizowany został Karnawałowy Bal Integracyjny "Latynoskie Rytmy", który odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w styczniu 2008. W zabawie wzięło udział 300 osób niepełnosprawnych oraz 300 wolontariuszy, łącznie ponad 600 osób. Program przewidywał:
-Poloneza
-Konkurs na najpiękniejszą maskę
-Uroczystą kolację przy blasku świec
-Wybór Królowej i Króla balu
-Magiczną skrzynkę życzeń muzycznych
oraz liczne zabawy i konkursy.
- dla wolontariuszy pracujących w Klubach Ośmiu z terenu Mazowsza oraz ich podopiecznych Fundacja zorganizowała w czerwcu piknik: Integracyjne Spotkanie z Wolontariatem. Celem spotkania było podziękowanie wolontariuszom i opiekunom za całoroczną pracę, promowanie zdrowego stylu życia i zapoznanie z różnymi formami wolontariatu na świecie.
- w ramach obchodów "Dnia na Tak" 21 marca 2008r. wolontariusze zrzeszeni w ramach Klubów Ośmiu zorganizowali koncert charytatywny na terenie jednej z Warszawskich szkół w którym udział wzięła m. in. Ewelina Flinta.
- w dniach 1-11 lipca odbył się obóz liderów Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu w Ośrodku Janina w Nowęcinie koło Łeby. Program obejmował zagadnienia związane z emocjami, wartościami, tożsamością, przynależnością do określonej grupy społecznej. Obejmował trzy bloki tematyczne: Ja człowiek, Ja wolontariusz, Ja chłopak/Ja dziewczyna.
W ramach tych bloków prowadzone były warsztaty psychologiczne, pedagogika dobrej zabawy, kurs pierwszej pomocy. W celu integracji i zbudowania wzajemnych relacji na początku obozu przeprowadzone zostały warsztaty Team buildingu.
- w grudniu odbyła się Konferencja szkoleniowa dla opiekunów Młodzieżowego Wolontariatu "Młodzieżowy Wolontariat - Kluby Ośmiu w każdej szkole". Konferencja składała się z dwóch bloków tematycznych: -blok wychowawczy obejmujący tematy: "Przygotowanie wolontariusza do roli instruktora wolontariatu", "Czy powinno się szukać autorytetów, mieć autorytet i być autorytetem?", "Wychowanie wolontariusza do roli świadomego obywatela" - blok zadaniowy, dotyczący pracy wolontarystycznej w określonych środowiskach: domy opieki społecznej, hospicja, praca z rówieśnikami, praca z młodzieżą przebywającą w aresztach i zakładach karnych.
- W grudniu zorganizowana została "Wigilia Polska - przy rodzinnym stole" - spotkanie wigilijne, którego celem było podkreślenie wartości rodzin wielodzietnych oraz istoty relacji między rodzicami i dziećmi oraz pokazanie, że rodzina uczy współżycia i współdziałania w społeczeństwie, daje poczucie bezpieczeństwa, i zapewnia dzieciom właściwe, pełne miłości wychowanie. Na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad 120 rodzin wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej z terenu m.st. Warszawy. Łącznie w imprezie udział wzięło ponad 700 osób.

Chcielibyśmy kontynuować dotychczasowe działania rozszerzając naszą ofertę o nowe szkolenia wolontarystyczne oraz akcję mające na celu propagowanie wolontariatu jako sprawdzonej metody wychowania młodych ludzi.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Formularze PIT 2022/2023 dla

KRS 0000081518

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00