1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

KRS 0000083356

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

KRS 0000083356

Prezent OPP

Zaprocentuj dla osób chorych na SM!

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest organizacją pozarządową
i pożytku publicznego.
Misją organizacji jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym (SM) oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji  oraz różnych form wsparcia tak, by mogły realizować swoje pasje, spełniać marzenia, pracować i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Już od ponad 30 lat wspiera bezpłatnie osoby chore na stwardnienie rozsiane i ich bliskich poprzez:
- Ogólnopolską Infolinię o SM, w której osoby chore i ich bliscy otrzymają aktualne informacje na temat choroby i leczenia. 
- Specjalistyczną poradnię, w której udzielane jest bezpłatne wsparcie psychologiczne, prawne oraz socjalne dla chorych na SM i w której odbywają się też bezpłatne konsultacje neurologiczne i dietetyczne. 
- bezpłatne publikacje dot. SM i magazyn SM Express.
- szkolenia i warsztaty, webinary, materiały wideo, konferencje. 
- Program Leczenia, Rehabilitację i Wsparcia.

W 24 oddziałach PTSR prowadzona jest rehabilitacja domowa i stacjonarna, usługi asystenckie i wsparcie psychologiczne.
Poprzez swoje działania PTSR stara się podnosić świadomość społeczną dotyczącą SM pośród społeczeństwa. Realizuje kampanie informacyjne, wydarzenia i eventy mówiąc głośno o chorobie, problemach w leczeniu i rehabilitacji. 
Organizacja stara się również wpływać na zmiany w prawie zabierając głos w imieniu chorych w Polsce, współpracując z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia czy innymi instytucjami (AOTMiT) oraz organizacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wasze 1,5% podatku przekażemy na nasze liczne działania statutowe, w tym:

- Ogólnopolską Infolinię SM i Centrum Informacyjne, z których rokrocznie korzysta ok.
1 000 osób.

-  Specjalistyczną poradnię SM, w ramach której psycholog, neurolog, prawnik, dietetyk oraz pracownik socjalny udzielają bezpłatnych porad specjalistycznych przez telefon lub osobiście. Z ich wsparcia rocznie korzysta ok. 1 000 osób.

- Organizację Abilimiady SM - wydarzenia kulturalno-sportowego dla osób z SM, mającego na celu integrację społeczną osób chorych.

- Bezpłatne publikacje o stwardnieniu rozsianym, kierowane do osób chorych i ich bliskich oraz SM Express - magazyn kierowany dla środowiska SM.

- Darmowe konferencje, webinary, warsztaty, materiały wideo i graficzne dotyczące życia ze stwardnieniem rozsianym i radzenie sobie na codzień z jego objawami.

- Prowadzenie działań rzeczniczych, w tym rozmów z Ministerstwem Zdrowia, Parlamentarnym Zespołem ds. SM, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz innymi instytucjami.

- Prowadzenie subkont w ramach "Programu Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia".

Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) zostało założone w 1990 roku, od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Wpisane jest do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000083356.

Towarzystwo posiada 24 odziały na terenie całej Polski. Skupia w nich 3,5 tys. członków. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane z całego świata.

PTSR reprezentuje Polaków chorych na SM na forum międzynarodowym, jest członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP)
i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF).

Organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby chore, ich rodziny, przyjaciół. Pracownicy zatrudnieni są jedynie w kilku największych oddziałach oraz biurze Rady Głównej.

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą i nieuleczalną chorobą neurologiczną. Najczęściej diagnozowana jest między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia. SM zaliczane jest do chorób autoimmunologicznych, w którym komórki układu odpornościowego atakują mielinę, czyli substancję otaczającą komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uszkodzenia osłonki mielinowej powodują częściowe lub całkowite przerwanie przewodzenia impulsów nerwowych, co skutkuje upośledzeniem danej funkcji lub jej utratą. SM jest chorobą nieuleczalną.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) zostało założone w 1990 roku, od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.


Celem towarzystwa jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im prawidłowego, zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Towarzystwo posiada 23 odziały na terenie całej Polski. Skupia w nich 6 tys. członków. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane z całego świata. Reprezentuje interesy osób chorych na stwardnienie rozsiane- za ich zgodą lub w ich imieniu, w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych toczących się przed organami władzy publicznej. Stara się poprzez  działania i edukację pełnosprawnej  społeczności zlikwidować bariery psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000083356. Jest jedyną organizacją ogólnopolską zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz  ich bliskich. Reprezentuje Polaków chorych na SM na forum międzynarodowym, jest członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF).

Poprzez swoje działania Towarzystwo stara się między innymi  podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego. Działania Towarzystwa  wywierają wpływ na organy władzy państwowej, aby uzyskać łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji.

Organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby chore, ich rodziny, przyjaciół. Pracownicy zatrudnieni są jedynie w kilku największych oddziałach oraz biurze Rady Głównej.

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą i nieuleczalną chora neurologiczną. Najczęściej diagnozowana jest między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia. Z łaciny "sclerosis" a oznacza "stwardnienie", a "multiplex" – rozsiane (SM). Ogniska stwardnienia widoczne są w badaniu mózgu chorego i mogą być rozsiane wielu miejscach mózgu.

SM jest zaliczane do chorób autoimmunologicznych. Znaczy to, że układ odpornościowy organizmu atakuje swoją własną tkankę w błędnym przekonaniu, iż jest to ciało obce. W przypadku stwardnienia rozsianego system immunologiczny atakuje mielinę, czyli substancję otaczającą komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uszkodzenia osłonki mielinowej wokół nerwów powodują częściowe lub całkowite przerwanie przewodzenia impulsów nerwowych, co skutkuje upośledzeniem danej funkcji lub jej utratą.

SM nie zagraża bezpośrednio życiu chociaż jest chorobą nieuleczalną. Podobnie jak cukrzyca, uznawane jest za stan chroniczny. Oznacza to, że gdy zachorujesz będziesz mieć SM do końca życia, jednak nie zarazisz nim nikogo ani nie przekażesz go potomstwu. Długość życia chorych na SM jest porównywalna z długością życia osób zdrowych.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000083356
 • Konto:37 1440 1390 0000 0000 1568 3902
 • Adres:ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa
 • WWW:ptsr.org.pl
 • E-mail:biuro@ptsr.org.pl
 • Telefon:22 241 3986

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

KRS 0000083356

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00