1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PW SZS Białystok

KRS 0000088337

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PW SZS Białystok

KRS 0000088337

Prezent OPP

Od aktywności fizycznej do pełni życia

Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy swoją działalność w województwie podlaskim prowadzi od 1957 roku. Głównym zadanie, które realizujemy jest Współzawodnictwo Sportowe Szkół Województwa Podlaskiego, w którym rokrocznie bierze udział około 30 tysięcy zawodników i zawodniczek - uczniów podlaskich szkół. Bierzemy również udział w różnego rodzaju projektach, których celem jest aktywizowanie dzieci i młodzieży do udziału w różnych formach aktywności sportowej. Organizujemy sportowe zajęcia pozalekcyjne z nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej oraz szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego  i organizatorów szkolnej kultury fizycznej mające na celu zwiększanie ich kompetencji.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki uzyskane z 1% zostaną wykorzystane na zwiększenie potencjału organizacyjnego naszego stowarzyszenia.

Więcej o nas

Więcej o nas

Cel i środki działania:

Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem, które ma na celu popularyzację kultury fizycznej i zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży. Cele nasze realizujemy poprzez:

 1. Programowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym.
 2. Organizowanie i prowadzenie wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży.
 3. Reprezentowanie w samorządzie wojewódzkim i terenowych organach administracji rządowej i samorządowej spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 4. Powoływanie regulaminowych jednostek organizacyjnych Związku.
 5. Wskazywanie utalentowanej sportowo młodzieży kierunków do osiągania mistrzostwa sportowego.
 6. Programowanie i organizowanie szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu.
 7. Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 8. Programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formatach dla młodzieży szkolnej.
 9. Działania na rzecz rozbudowy przyszkolnych urządzeń i obiektów sportowych.
 10. Współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 11. Realizację zadań przyjętych od państwa i samorządy w dziedzinach edukacji, zdrowia, kultury fizycznej i ochrony środowiska.
 12. Działania na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych, w szczególności nauczycieli i rodziców i dbanie o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

Szczegółowa charakterystyka podejmowanych inicjatyw:

Na przestrzeni ostatnich lat nasza działalność skupiała się na realizacji następujących przedsięwzięć:

1. Wojewódzkie Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Organizowane jest w trzech kategoriach wiekowych:

- Igrzyska Dzieci – klasy IV-VI szkoły podstawowej,

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – klasy VI-VII szkoły Podstawowej

- Licealiada – szkoły średnie

W ramach Współzawodnictwa rokrocznie organizujemy ponad w 200 imprez sportowych, w których uczestniczy ponad 25 000  zawodników i zawodniczek. Zawody organizujemy od szczebla gminnego, przez powiatowy następnie ponadpowiatowy i kończymy finałem wojewódzkim. Mistrzowie wojewódzcy uzyskują prawo reprezentowania województwa w zawodach ogólnopolskich, których często jesteśmy gospodarzem (w Igrzyskach Młodzieży w lekkiej atletyce jesteśmy gospodarzem nieprzerwanie od 20 lat). Zdaniem kolegów ze szkolnych Związków Sportowych z innych województw organizowane przez nas zawody są wzorem organizacyjnym, w szczególności Finały Krajowe. Wymaga to jednak niezwykłej mobilizacji dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego, rodziców, a nawet uczniów, którzy często pracują na naszych zawodach jako wolontariusze. Przy organizacji zawodów współpracujemy praktycznie ze wszystkimi okręgowymi związkami sportowymi, które zapewniają licencjonowanych sędziów i pomoc merytoryczną

2. Program Powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Jest programem ogólnopolskim, finansowanym w głównej mierze przez MSiT i Urząd Marszałkowski. Program adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych i ma na celu umożliwienie jak największej liczbie dzieci nabycia podstawowych umiejętności pływackich. Uczniowie maja możliwość uczestniczenia w 20-godzinnym kursie prowadzonym przez fachowców, na którym oswajają się z wodą, uczą się skoków do wody, nurkowania oraz podstawowych elementów technicznych kraula i stylu grzbietowego. Ponadto instruktorzy kładą szczególny nacisk na przygotowanie dzieci do bezpiecznego i rozważnego korzystania z akwenów wodnych. Przy naborze uczniów do programu w pierwszej kolejności proponujemy udział w zajęciach tym, którzy zamieszkują gminy, w których nie ma basenów, w związku z czym nabywanie przez nich umiejętności pływania jest znacznie utrudnione. Podkreślić należy, że udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny dla dzieci. Wszelkie koszty, takie jak dojazd basen do innej miejscowości, wynajęcie basenu, opłacenie instruktora - pokrywane są z ze środków MSiT, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych gmin. Podlaski Szkolny Związek Sportowy realizuje program od roku 2014, zawsze przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zajęcia są realizowane na 17 basenach, zlokalizowanych w większych miejscowościach naszego województwa. Uczestniczy w nich około 5000 dzieci z  40 gmin.

3. Program „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do zdrowia podchodzę pozytywnie”

Program polega na zorganizowaniu zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Ze względu na brak powszechnych i obligatoryjnych zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach Program nabiera bardzo ważnego znaczenia, ze względu na jego walor zdrowotny. Głównymi celami tego programu są:

- korygowanie i przeciwdziałanie utrwalaniu zaburzeń statyki ciała,

- wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym,

- wyrównywanie niedoboru ruchu dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, które ograniczają ich udział w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego,

- kształtowanie postaw konsekwentnej, regularnej aktywności fizycznej,

- rozwijanie nawyku prawidłowej postawy ciała.

W ramach programu animatorzy mają za zadanie przeprowadzić w ciągu roku kalendarzowego 40 godzin zajęć w minimum 12-osobowych grupach. Środki finansowe pozyskane na ten program z MSiT pozwalają nam na zorganizowanie w województwie podlaskim 20 takich grup.

 

Wszystkie wymienione wyżej działania realizujemy przy współpracy z Ministerstwem Sportu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Urzędem Miasta Białegostoku, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami i nauczycielami wychowania fizycznego.

 

 

 

 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo podlaskie
 • KRS:0000088337
 • Konto:56 1500 1344 1213 4005 5225 0000
 • Adres:Białystok, ul. Kościelna 9
 • WWW:pwszs.bialystok.pl
 • E-mail:m.sadowski@pwszs.bialystok.pl
 • Telefon:501344435

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PW SZS Białystok” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
PW SZS Białystok

KRS 0000088337

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00