1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

KRS 0000092308

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

KRS 0000092308

Prezent OPP

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Jesteśmy  organizacją pozarządową działającą w kraju i na świecie od 2001 roku. Nasza siedziba mieści się w Sosnowcu, ale działania prowadzimy nie tylko lokalnie ale i międzynarodowo. Zajmujemy  się wzmacnianiem udziału obywateli w życiu publicznym, poradnictwem obywatelskim, poza formalną edukacją dorosłych i młodzieży, rzecznictwem interesów kobiet i seniorów, rozwojem osobistym, empowermentem w środowisku naturalnym. Rozwijamy karierę ludzi młodych, prowadzimy Wolontariat Europejski i edukację międzykulturową. Organizujemy kampanie informacyjne i społeczne, szkolimy, doradzamy, pomagamy w kryzysowych sytuacjach / np przemoc, rozwód/, wprowadzamy innowacje społeczne, wydajemy publikacje, lobbujemy na rzecz sprawiedliwych i progresywnych rozwiązań, prezentujemy stanowisko w mediach, umożliwiamy wymianę doświadczeń i budujemy zespoły specjalistów w kraju i za granicą. Mamy na swoim koncie organizację wypraw międzykulturowych do Afryki, Azji i Skandynawii. Od 18 lat udzielamy pomocy osobom potrzebującym różnych form wsparcia. Nasze inicjatywy oparte są  na wieloletnim doświadczeniu i reagowaniu na potrzeby ludzi. Działamy z pasji i wielkiego serca. Zrealizowałyśmy ok. 150 projektów edukacyjnych, społecznych  i zawodowych skierowanych do młodzieży, seniorów, kobiet.

By lepiej i skuteczniej działać, stale się uczymy i podnosimy swoje kompetencje, także  w gronie międzynarodowym.

- Jesteśmy absolwentkami Szkoły Partycypacji Społecznej i Szkoły Współpracy Gminy z NGO

- Studiów Genderowych Na Uniwersytecie Jagiellońskim

- Kursów i szkoleń podnoszących nasze kompetencje w zakresie zarządzania organizacją

- W ramach Programu Uczenie się przez całe życie Grundtvig, wiceprezeska organizacji spędziła 3 miesiące pracując i ucząc się w organizacjach goszczących na Maderze/ Portugalia, gdzie brała udział w projektach realizowanych na rzecz społeczności lokalnej oraz prowadziła kursy dla kadry edukacji dorosłych organizacji: Casa de Povo  de Camara de Lobos i Assocciacao Presenca Feminina ucząc metodami aktywnymi jak tworzyć i realizować ciekawe projekty edukacyjne i społeczne w ramach współpracy międzynarodowej oraz jak pozyskiwać środki finansowe na ich realizację.

- Aktualnie w ramach Partnerstwa  Edukacyjnego kadra organizacji wymienia wiedzę  w systemie edukacji nieformalnej z kadrą organizacji z krajów: Włochy, Hiszpania, Rumunia, Węgry, Litwa, w obszarach:   przeciwdziałanie nadużyciom władzy, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, oraz w dziedzinie upowszechniania metody planowania projektów Dragon Dreaming (projekty: "Przeciwdziałanie nadużyciom władzy", "Przełamując milczenie"  - przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”,  "Designing, planning and celebrating Erasmus+ projects", 2017-2020).

Nasze działania na rzecz kobiet:

 • Wspieramy samotne rodzicielstwo i pracujące mamy

- Matki samodzielnie wychowujące dzieci wsparłyśmy wiedzą,  pomocą psychologiczną,  kompetencjami psychospołecznymi i wychowawczymi ( projekt „ Nie jesteś sama’’). Matki  powracające na rynek pracy po urodzeniu lub wychowywaniu dzieci, wsparłyśmy szkoleniami z zakresu zarządzania czasem, kreatywnego rozwiązywania problemów, negocjacji, godzenia ról społecznych i zawodowych, rozwoju osobistego,  a także warsztatami motywacyjnymi i konsultacjami z doradcą zawodowym   i psychologiem, (projekt „Mama pracująca nie  mniej kochająca”).

 • Wspieramy rozwój zawodowy, osobisty  oraz integrację i reintegrację zawodową kobiet z woj. śląskiego.

- Dla kobiet poszukujących pracy zorganizowałyśmy szkolenia  z aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz doradztwo zawodowe (projekt “Głowa do góry. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet  na rynku pracy” 2005). W ramach coachingu “Kobiece rewolucje”, wspierałyśmy realizację celów życiowych, karierę marzeń, samostanowienie i samorealizację uczestniczek.

 • ·Organizujemy kampanie społeczne

- Na rzecz docenienia nieodpłatnej pracy domowej kobiet

“Zrobione -Docenione -Wiele Warte” – uświadamiamy wartość pracy domowej kobiet. Uważamy, że praca domowa jest tak samo wartościowa jak praca zawodowa i kobiety powinny być za nią nie tylko doceniane ale i wynagradzane.

- Na rzecz profilaktyki raka piersi

Dbamy o zdrowie kobiet i podnosimy świadomość organizując lokalne Kampanie na rzecz profilaktyki i walki z rakiem piersi. Dzięki naszemu zaangażowaniu w organizację bezpłatnych badań mammograficznym i konsultacji lekarskich udało się uratować życie wielu kobiet ( projekt „Piersi w mieście”)

 • Przygotowujemy kobiety do aktywności publicznej, pełnienia funkcji przywódczych i liderskich

- W celu zwiększenia partycypacji kobiet w procesach podejmowania decyzji oraz ich skuteczności w życiu publicznym, w województwie śląskim organizujemy  działania wzmacniające  potencjał społeczno - polityczny liderek (treningi, networking, coaching, konsultacje, polityczne obozy integracyjne); lobbujemy na rzecz wprowadzania instrumentów wyrównywania szans kobiet            i mężczyzn  w życiu publicznym (projekty „Kobieca twarz polityki”, „Wybory kobiet”).  

- Zorganizowałyśmy warsztaty i treningi z zakresu umiejętności liderskich, społecznych i publicznych dla kobiet zainteresowanych  działalnością w trzecim sektorze i w życiu publicznym Zagłębia i Śląska (projekt-  Akademia Liderek  i Animatorek Społecznych, 3 edycje).

 • Wzmacniamy kobiety ubiegające się o mandaty w wyborach do organów międzynarodowych -  “Tak dla Polek w Parlamencie Europejskim!”.

- Podczas pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. wspierałyśmy  kampanie  wyborcze kobiet ubiegających się o mandaty w województwie śląskim i zachęcałyśmy  do głosowania na kobiety.

 • Wspieramy odkrywanie swojego potencjału i  wszechstronny rozwój kobiet.

Zorganizowałyśmy 5 śląskich edycji ROZWOJOWO–ROZRYWKOWEGO FESTIWALU DLA KOBIET – PROGRESSTERON”. W ramach Festiwalu kobiety miały  możliwość odkrywania  i rozwijania swojej kobiecości, poszukiwania inspiracji i możliwości rozwoju, poznawania i wyrażania  siebie, spotykania się z podobnymi kobietami i doświadczania ich wsparcia (2005-2008).

- W oparciu o europejską ideę zrównoważonego rozwoju, afrykańską ideę ubuntu, oznaczającą czerpanie korzyści z bycia częścią większej wspólnoty rozwijamy u kobiet twórcze zainteresowania. Sprzyjają temu treningi rozwoju kreatywności  i ekspresji, warsztaty tworzenia recyclingowej biżuterii, śpiewu spontanicznego, beatboxu, rzeźby w glinie ( „Krąg kreatywności – obudź swoją osobowość twórczą”).

 • Wspieramy lokalne  pełnomocniczki i działaczki wiejskie.

- Wspólnie z Domem Współpracy Polsko - Niemieckiej i Pełnomocniczką Wojewody Śląskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, zorganizowałyśmy szkolenia, warsztaty  i treningi  dla Pełnomocniczek ds. Równego Statusu powołanych przez różne gremia publiczne / gminy, urzędy/. Edukacja obejmowała tematy: liderstwo, przeciwdziałanie przemocy, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawo antydyskryminacyjne, rozwiązania prawne i instytucjonalne na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn (“Sieć pełnomocniczek ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, w gminach i powiatach województw śląskiego i opolskiego”).

- Lokalne działaczki  na wsiach uczymy aktywizowania mieszkańców, zachęcania do działania, skutecznej współpracy, wprowadzania zmian społecznych, reagowania na problemy społeczności lokalnej, a także zdobywania funduszy na działalność społeczną oraz planowania projektów („Dla wspólnej integracji – wsparcie lokalnych działaczek w gminie Brenna i Irządze’’).

 • Promujemy działalność  wyjątkowych kobiet  

- Kobiety wyróżniające się w działalności na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych wyróżniłyśmy posadzeniem  drzewa – akacji, w centralnym punkcie miasta (projekt „Akcja Akacja”  w województwie śląskim).

-  Tworząc Zagłębiowski Szlak Kobiet. Stacja Sosnowiec przywracamy  pamięć o kobietach, które w XIX i XX W. na terenie Zagłębia tworzyły, działały, organizowały pomoc dla ubogich, zakładały pierwsze szkoły i szpitale. Szlak składa się z czterech Tras spacerowych : Trasa „A” - aktorki, artystki, Trasa "D" - organizatorki działań dobroczynnych, działaczki społeczne, Trasa „O"- działaczki ruchu oporu, Trasa ”P”- przedsiębiorczynie. Biegnie miejscami życia i działalności znaczących sosnowiczanek. Docelowo na Trasach Szlaku spotkamy ok.35 znaczących sosnowiczanek

Działamy międzynarodowo. Wspieramy kobiety na świecie.

 • Wzmacniamy Europejki po 50 roku życia by były skutecznymi liderkami społecznymi w swoich krajach - „Decyduję, więc jestem, empowerment kobiet po 50 roku życia w życiu publicznym’’.

- Dla 18 kobiet w wieku 50+z krajów członkowskich Unii Europejskiej  / m.in Francja, Turcja, Rumunia, Litwa, Anglia/ przeprowadziłyśmy szkolenia przygotowujące je do udziału w życiu publicznym, zakładania organizacji społecznych, aktywności politycznej. Szkolenia prowadzone były w języku angielskim, francuskim, rosyjskim.

 • Organizujemy wolontariat zagraniczny  kobiet po 50 roku życia

- Aby poznać specyfikę pracy organizacji, zaktywizować się społecznie i spełniać w pracy dla innych przez 5 tygodni, 12 wolontariuszek z Polski i Włoch w wieku 50+ pracowało wolontariacko w organizacjach pozarządowych w Rzymie  ( Anafi Association) i Sosnowcu ( Stowarzyszenie Aktywne Kobiety), Przed wyjazdem na wolontariat uczestniczki otrzymały wsparcie językowe, kulturowe oraz coachingowe (projekt “Empowered women change the world”).

 • Zorganizowałyśmy ponadnarodową współpracę między organizacjami z USA, Afganistanu  i Polski w dziedzinie skutecznych metod kształcenia liderek w kontekście międzykulturowym

- W Afganistanie przeprowadziłyśmy szkolenia dla młodych liderek afgańskich,  uzupełnione spotkaniami  ze znanymi afgańskimi działaczami na rzecz praw kobiet, m.in. dr simo Samar - Komisarz ds. Praw Kobiet. Odbyła się także wizyta afgańskich działaczek/działaczy w Polsce, powstał film dokumentalny” Siostry” (w ramach zbiórki społecznej), podręcznik dla edukatorów, narzędzie do mapowania projektów empowermentu kobiet w Afganistanie. Projekt prowadzony był w języku angielskim oraz językach lokalnych: Darii i Farsi ( projekt „Capacity Building in the field of youth – young women for social change”).

 • W gronie międzynarodowym wzmacniamy przywództwo kobiet i wymieniamy doświadczenia .

- Z trenerkami i kobiecymi organizacjami pozarządowymi z USA, Irlandii, Finlandii, Czech i Polski (projekt “Empowerment through education - gender equality & political leadership”) oraz Finlandii, Czech i Grecji  (projekt “Let’s make politics female – educational activities supporting women participation in public life”) wymieniamy  dobre praktyki i wiedzę na temat skutecznej edukacji kobiet do życia publicznego. W tym celu stworzyłyśmy platformę edukacyjną z innowacyjnymi metodami edukacyjnymi, badaniami na temat skuteczności programów edukacji liderek w Europie oraz USA i międzynarodowy program trenerski kształcenia liderek (www.gepleproject.eu).

 • Zorganizowałyśmy przeglądy filmów o tematyce kobiecej – Festiwal „Feminostrada”  -  /Katowice/.

- W ramach trzech edycji Festiwalu zaprezentowałyśmy 34 filmy wyśmienitych twórczyń i twórców o tematyce kobiecej, wykraczające poza granice konwencjonalnego kina oraz bloki filmów krótkometrażowych z festiwalu Davis Feminist Film Festiwal, ukazujące kobiecość z perspektywy czasu, historii, wieku, idei, stereotypów i psychologii. Prezentowane filmy oddawały klimat kobiecego świata, problemy kobiet na całym świecie, przeżycia i punkt widzenia kobiet w różnych kulturach. Prezentacjom filmowym towarzyszyły wykłady  i debaty o sytuacji kobiet na świecie.

 • Szkolimy liderki mniejszości niemieckiej na opolszczyźnie.

- Wspólnie z Domem współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu wspieramy kompetencje liderek mniejszości niemieckiej.

Walczymy z przemocą wobec kobiet organizując:

 • Kampanie społeczne przeciw przemocy wobec kobiet i dziewcząt

- Kampanie uliczne, w środkach transportu , medialne miały uświadomić społeczności, że przemoc to przestępstwo, nie można się na nią zgadzać i milczeć, jeżeli wiemy, że się dzieje.

 • ONE BILLION RISING- „Nazywam się Miliard”.

- Tańczymy przeciw przemocy wobec kobiet, okazując solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy. W Sosnowcu akcję uliczną “One Billion Rising” organizujemy wraz z młodzieżą sosnowieckich szkół średnich.

 • Akcję „Bezpieczna taksówka”

- W akcji współpracowałyśmy  z taksówkarzami, którzy odprowadzali  do domu kobiety korzystające z taksówki po godzinie 22, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

 • Promujemy  komunikację bez przemocy

- Organizując happening uliczny „Darmowe przytulanie” pokazujemy  jak ważna jest komunikacja bez przemocy, a nawet bez słów, po prostu gesty życzliwości, spontaniczne przytulanie się mieszkańców i szerzenie idei życzliwości i  porozumienia bez przemocy.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki z 1% wykorzystamy na działania statutowe w tym:

- wkład własny w realizowanych projektach. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a w wielu składanych projektach występuje konieczność wniesienia wkładu własnego -  finansowego.

- koszty bieżącej działalności ( zakup materiałów biurowych, naprawa sprzętu, koszty obsługi księgowej)

- pomalowanie pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia.

Więcej o nas

Więcej o nas

Działamy na rzecz młodzieży i seniorów

 • Prowadzimy Europejski Wolontariat/ Europejski Korpus Solidarności - ” Zostań Wolontariuszem Europejskim i przeżyj przygodę życia!”

- Od wielu lat bierzemy czynny udział w programie „Młodzież w działaniu”(obecnie Europejski Korpus Solidarności),  realizując projekty pomagające  rozwinąć karierę lidera społecznego za granicą. W ten sposób dajemy młodym ludziom do 30 roku życia możliwość rozpoczęcia kariery  zawodowej w organizacjach społecznych za granicą i zdobycia doświadczenia w pracy społecznej. Od 2012 roku Stowarzyszenie wysłało na wolontariat 44 wolontariuszy / Serbia, Gruzja, Bośnia i Hercegowina, Francja, Rumunia, Portugalia, Albania, Armenia, Bułgaria, Hiszpania/, a w Stowarzyszeniu gościło 16 osób realizujących własne projekty na tzw. wolontariacie długoterminowym. Aktualnie gościmy 9 wolontariuszy, którzy pracują wolontariacko w szkołach specjalnych na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. oraz  w szkołach alternatywnych / demokratycznych, "dzikich", Montessori/ (2018-2020

 • Prowadzimy edukację genderową młodzieży sosnowieckich szkół średnich

„Świat z pierwiastkiem Fem” – to tytuł projektu w ramach którego wolontariuszki z Turcji, Gruzji, Francji  organizowały performance, akcje uliczne, prowadziły warsztaty Genderowe, prezentowały  sytuację  kobiet w ich krajach.

 • Rozwijamy kompetencje komunikacyjne młodzieży

Młode osoby w wieku 18-30 lat z terenu Sosnowca i okolic wspieramy w rozwijaniu własnych kompetencji komunikacyjnych poprzez udział w  bezpłatnych warsztatach NVC (non-violence communication) metodą Marshalla Rosenberga oraz spotkaniach Grupy Empatii (projekt „Język żyrafy – język serca”).

 • Wśród ludzi młodych promujemy pracę w trzecim sektorze

- Zachęcamy młodych ludzi – głównie studentów i absolwentów śląskich uczelni do pracy zawodowej w stowarzyszeniach i fundacjach oraz pokazujemy im, że praca zawodowa  w organizacjach pozarządowych może być twórcza, rozwojowa i ważna (projekt „Wybierz III sektor i pracuj z pasją!”).

 • Wychowanków ośrodków opiekuńczo- wychowawczych przygotowujemy do wejścia na rynek pracy

W ramach projektu „Pierwsza praca, pierwszy sukces” - 60 wychowanków wchodzących na rynek pracy, przebywających w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie woj. Śląskiego, wyposażyłyśmy  w praktyczne umiejętności społeczne, wiedzę na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych, aktywnych metod szukania pracy. Uczestnicy otrzymali także wsparcie z zakresu  doradztwa zawodowego,  wykorzystania Internetu w szukaniu pracy, indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym.

 • Wzmacniamy  uczestnictwo sosnowieckich seniorów (60+) w życiu publicznym miasta

- Realizując projekty na rzecz sosnowieckich seniorów przyczyniamy  się do wzrostu ich świadomości na temat korzyści wynikających z współdecydowania, uświadamiamy im, że ich głos jest ważny, a współdecydowanie jest ich prawem; wyposażamy ich w umiejętności liderskie, wzmacniamy ich  osobisty potencjał, wspieramy w budowaniu otwartość na relacje wewnątrzpokoleniowe, rozwijamy kompetencje partycypacyjne. Wzmacniając  seniorów przeciwdziałamy ich marginalizacji i wykluczeniu z życia. Jesteśmy inicjatorkami utworzenia w Sosnowcu I Rady Seniorek i Seniorów. Dla seniorów zorganizowałyśmy maraton rowerowy, akcję grafitową, bale seniorów (projekt „ Seniorzy decydują”, 3 edycje).

 • Wspieramy prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej - ” Śląskie Dni Tolerancji. Homo znaczy człowiek”.

- Zorganizowałyśmy  interdyscyplinarny Festiwal  Homo znaczy człowiek”, celem którego było przeciwdziałanie homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. W ramach festiwalu odbyły się wystawy “Niech Nas Zobaczą”, “Tiszert Dla Wolności”, seminarium “Dyskurs homofobiczny w przestrzeni publicznej”, projekcje filmowe o tematyce LGBT oraz imprezy Drag Queen Show w klubach festiwalowych (2004)

 • Wspieramy rozwój sieci instytucji pomocowych

- Wspieramy rozwój systemu informowania i wzmacnianiania sieci instytucji pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Sieć Informacyjna w województwie śląskim”.

 • Zachęcamy do podróżowania po świecie i wędrowania po górach.

-  Zorganizowałyśmy 8 edycji  kobiecych wypraw do Afryki Północnej - Arte Maroko. Wyprawy łączyły trekking i turystyczną włóczęgę wraz z aktywnościami międzykulturowo-rozwojowymi. Pokazywałyśmy kobietom, że świat jest niezwykle inspirujący i dla kobiet bardzo przyjazny. Ważnym elementem wypraw było zdobycie najwyższego szczytu Afryki Północnej Jabal Toubkal /4126 m npm/, spotkanie z marokańską kulturą, a także organizacja charytatywnych akcji na rzecz wsparcia  miejscowej ludności, m.in akcja “Rower dla Soukainy” ( 2010-2016).

- Arte-trekking rowerowy po duńskich wyspach ”Arte Bornholm”/ 5 edycji/. Wyprawy promowały  zdrowy i twórczy styl życia. Łączyły trekking z zabawą i spontaniczną twórczością własną oraz z zaplanowanym czasem na kontakt z kulturą, ludźmi, sztuką, kuchnią i obyczajowością odwiedzanych miejsc. W trakcie wypraw odbywały się również arteterapeutyczne Twórcze Spotkania Malarskie w naturze oraz zajęcia ruchowo-integracyjne w plenerze.

- Wyprawa na Bali i Gili. Uważne podróże. „Roztańczone Bali – wyprawa na wyspę. Wracam do Raju’’/ 5 edycji. To międzykulturowe wyprawy  rozwojowa do Indonezji, łączące  uważną turystykę, rozwój osobisty, doświadczanie balijskiej filozofii życia, empowerment w naturze, wakacyjny chill. Uczestnicy zdobyli wulkany Batur or Agung - góry Bogów.

- Wyprawa trekkingowa na Maderę, “ Żywioły Madery - wyprawa na wyspę wiecznej wiosny”, podczas której uczestnicy uprawiali turystykę górską wraz  z aktywnościami pogłębiającymi ich połączenie z naturą /  zewnętrzną oraz własną/ z dziedziny eco-coachingu, nature awareness, pracy z jakościami żywiołów. Wyprawa pogłębiła ich wrażliwość międzykulturową oraz otwartość na lokalną kulturę.

- Organizując  zajęcia sportowe  i turystyczne mobilizowałyśmy  kobiety w wieku 20-60+ do aktywności fizycznej, popularyzowałyśmy nowe, aktywne form spędzania czasu wolnego, a także zachęcałyśmy do poznawania walorów sportowych Sosnowca, oraz górskich okolic Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Zajęcia sportowe uzupełnione były elementami nature coachingu i zajęć psychologicznych w naturze (projekt „ Wewnętrzne drogowskazy - kobiety wędrujące po górach”).

 • Organizujemy konferencje, seminaria, kongresy

- Od początku swojej działalności  Stowarzyszenie zorganizowało ok.30 konferencji w różnych tematach: „Kobieca twarz polityki”, „Status kobiet w UE i Państwach kandydujących”, „Portret sprawcy i ofiary” i in. Jesteśmy także współorganizatorkami Kongresu Kobiet Województwa Śląskiego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000092308
 • Konto:12 2490 0005 0000 4500 7542 7265
 • Adres:ul. 3 Maja 11
 • WWW:www.aktywnekobiety.org.pl
 • E-mail:sobanska.halina1@gmail.com
 • Telefon:660 748 534

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

KRS 0000092308

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00