1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Częstochowie

KRS 0000094246

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Częstochowie

KRS 0000094246

Prezent OPP

PSONI to organizacja, która wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich rodziny.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się oraz działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich rodzin i opiekunów prawnych.

Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną działa od 1963 roku. Mamy pod swoja opieką około 150 osób z niepełnoprawnością intelektualną (mieszkańców województwa śląskiego), niesiemy także pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na swoja statutową działalność dzięki zaangażowaniu członków, sponsorów i sympatyków, organizując zbiórki pieniężne, sprzedaż kart świątecznych, kalendarzy, a także bale charytatywne.

W ostatnich latach Stowarzyszenie pozyskało wsparcie z kilku programów finansowych ze środków PFRON, Urzędu Marszałkowskiego, oraz Unii Europejskiej, co pozwoliło na intensyfikację i poszerzenie oferty pomocy świadczonej podopiecznym i ich rodzicom.

Stowarzyszenie prowadzi:

Częstochowskie Centrum w ramach którego funkcjonują:

- Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

- Hostel;

- Mieszkania chronione:

- Mieszkania adaptacyjne;

- Gabinety rehabilitacji.

Placówkę Wsparcia Dziennego/Klub Środowiskowy „Parasol”

Teatr Najwyższej Próby

Pracownie Terapii Sensorycznej

Aktywizację Zawodową pod nazwą Centrum Dzwoni

Wolontariat

Stowarzyszenie od lat organizuje dla swoich podopiecznych kolonie letnie i zimowe, biwaki, wyjazdy integracyjne, aktywizuje ich także zawodowo.

Stowarzyszenie jest organizatorem corocznego, największego w regionie spotkania środowisk osób niepełnosprawnych, którym jest Dzień Godności z Osobą Niepełnosprawną.

Cyklicznie organizujemy Festiwal Piosenki Podwórkowej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Stowarzyszenie pozyskując środki z 1,5% przeznaczy je na realizację wyznaczonych celów, doposażając swoje placówki oraz podnosząc standardy opieki i terapii. 

W ramach prowadzonego przez nas Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi funkcjonują:

- Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który zapewnia opiekę dzienną, rewalidację, terapię, rehabilitację z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii dla 45 dorosłych mieszkańców Częstochowy z niepełnosprawnością intelektualną.


- Hostel dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi zapewniający krótkotrwałą, całodobową opiekę dla mieszkańców Częstochowy w sytuacjach kryzysowych
- Mieszkania chronione wspierane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w celu readaptacji społecznej i zawodowej tych osób.


- Gabinety rehabilitacyjne usprawniające dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Częstochowy.

 

Stowarzyszenie z wielkim zaangażowanie realizuje wyznaczone cele, ciągle dąży do rozwoju swoich placówek i doposaża je. Podnosi standardy opieki i terapii wzbogacając o coraz nowsze metody, techniki, urządzenia, pozyskując środki finansowe z zewnątrz. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie  jest organizacją pozarządową, która swoją działalność prowadzi od 1963r. a od 14 lutego 2007r jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego. 

Misją Stowarzyszenia jest (art.3‘ Statutu):

- dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

- wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest (art.4 Statutu)

działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun­ków prze-strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie­ranie ich rodzin.

Cele Stowarzyszenie realizuje przez (art.5 Statutu):

Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich po­trzeb w zakresie opieki medycznej, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego i ustawicznego, pracy, miesz­kalnictwa, niezbędnej opieki, udziału w kulturze i rekreacji w in­tegracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.

Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opie­kunów osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, przebywającym w placówkach opieki całkowitej, sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec nich praw człowieka.

Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warun­­ków decydowania w swoich sprawach zarówno w ro­dzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.

Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością intelektualną, aby sami mogli występować w swoim imie­niu, mię­dzy innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowa­nie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowied­niego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

Prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego, wczesnego wspomagania rozwoju, realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także edukacji obywatelskiej, wypoczynku oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.

Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu (m. in. w formie asystenta osobistego), różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego i wspomaganego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaga­nego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej.

Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:

- grup samopomocowych,

- grup wsparcia,

- usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby z niepełnosprawnością w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,

- placówek stałego i czasowego pobytu,

- informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków, itp.

Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych oraz działalność informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w cha­rakterze wolontariuszy oraz two­rzenie warunków dla ich działalności.

Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolic­kim i innymi związkami wyzna­nio­wymi, a także placówkami, w tym naukowymi i oso­bami fizycz­nymi dla realizacji celów statutowych.

Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej oraz współdziałanie w ich prowa­dzeniu, a także przyczy­nianie się do stosowania wyników badań w prak­tyce.

Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, pracowników ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, opiekunów, asystentów rodzin i osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.

Prowadzenie działalności wydawniczej. Prowadzenie działalności informacyjnej, popularyza­torskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagra­nicz­­nymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.

Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

 

Z inicjatywy Stowarzyszenia powstały na terenie miasta Częstochowy, m.in.:

- Przedszkole Specjalne przy ul. Słowackiego 35, obecnie Zespół Szkolno - Wychowawczy nr 5 - rok powstania 1983

- Zespól Szkół Specjalnych nr 45 pierwotnie Szkoła Życia przy ul. Pułaskiego 42 - obecnie szkoła przeniesiona na ul. Czecha 15

- Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Częstochowie przy ul. Focha 71a

 - Pracownie sensoryczne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie

- Pracownia stymulowania rozwoju przy ul. Nowowiejskiego 14

Stowarzyszenie jest organizatorem od 18 lat Festiwalu Piosenki Podwórkowej, a od 2 lat o zasięgu ogólnopolskim, w którym uczestniczą dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością, głównie intelektualną. 

Stowarzyszenie co roku aktywnie włącza się w ogólnopolską akcję "Polska Biega organizując treningi i biegi dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Częstochowy.

Stowarzyszenie jest twórcą Festiwalu Działań Performatywnych Offscenicznych oraz Warsztatów Artystycznych Nowe - Media- Teatr i Muzyka.

Prowadzi placówkę wsparcia dziennego - klub środowiskowy PARASOL.

Od 21 lat Stowarzyszenie organizuje na terenie miasta Obchody „Dnia Godności”, w którym biorą udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną.  

Stowarzyszenie realizuje wiele projektów m.in.:

Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” zapewniający usługi asystenckie dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami.

Projekt „Opieka wytchnieniowa” – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Projekt „Nasz dom – naszą szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni obejmujący usługi opiekuńcze dla seniorów.

Projekt „Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja sensoryczna” terapia przeznaczona dla dzieci w wieku 2-16 r.ż.

Projekt „Centrum Dzwoni” oraz „Niepełnosprawni – Pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym” to projekty z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach których wprowadzamy na otwarty rynek pracy osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Stowarzyszenie z wielkim zaangażowanie realizuje wyznaczone cele, ciągle dąży do rozwoju swoich placówek i doposaża je. Podnosi standardy opieki i terapii wzbogacając o coraz nowsze metody, techniki, urządzenia, pozyskując środki finansowe z zewnątrz. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000094246
 • Konto:44 2030 0045 1110 0000 0241 3740
 • Adres:ul. Nowowiejskiego 4 42-217 Częstochowa
 • WWW:https://psoni.czest.pl/
 • E-mail:biuro@psoni.czest.pl
 • Telefon:509381391

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PSONI Koło w Częstochowie” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
PSONI Koło w Częstochowie

KRS 0000094246

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00