1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Towarzystwo Przywracania Rodziny

KRS 0000095623

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Towarzystwo Przywracania Rodziny

KRS 0000095623

Prezent OPP

Szczęśliwe dzieciństwo dla każdego dziecka

Nasza organizacja realizuje projekty na rzecz dzieci osamotnionych i rodzin w sytuacjach kryzysowych, w tym przede wszystkim prowadzi małe domy dziecka, ośrodek adopcyjny oraz inne projekty skierowane do rodzin biologicznych, zastępczych i adopcyjnych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Towarzystwo Przywracania Rodziny przeznacza 1,5 % podatku, przede wszystkim na opiekę i wychowanie dzieci w małym domu dziecka, tj. placówce opiekuńczo - wychowawczej rodzinno -podobnej: Ochronce„Jurek".

Więcej o nas

Więcej o nas

Towarzystwo Przywracania Rodziny powstało w roku 1987. Od początku swojej działalności podejmowało zadania mające na celu pomoc osamotnionym dzieciom i rodzinom przeżywającym kryzys. Dzięki zdobywanemu doświadczeniu i wiedzy ciągle rozwijało formy działalności i dostosowywało je do potrzeb dziecka i rodziny oraz aktualnej sytuacji społecznej.

W 1992r. powstała pierwsza terenowa jednostka TPR - Ochronka „Jurek” (rodzinno-podobna placówka całodobowego pobytu dla dzieci, alternatywna forma opieki w stosunku do domu dziecka). W 1997r. stowarzyszenie utworzyło kolejną placówkę tego typu - Ochronkę „Franciszek”. Nasze Ochronki zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym rodziców w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Ochronka "Jurek" działa w Poznaniu i objęła do tej pory swoją pomocą 57 dzieci i ich rodziny.

Ochronka "Franciszek" działała w Obornikach przez 22 lata (działalnośc zakończono 31.12.2019r.) i objęła swoją pomocą 78 dzieci oraz ich rodziny.

Zadania realizowane przez Ochronki:

zaspokajamy niezbędne codzienne potrzeby powierzonych nam dzieci,

podejmujemy działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej,

zapewniamy zajęcia rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia,

umożliwiamy dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych

W 1994r. stowarzyszenie utworzyło Chrześcijański Ośrodek Adopcyjno - Mediacyjny „Pro Familia”, który mIaŁ status niepublicznego ośrodka adopcyjno - opiekuńczego.

Ośrodek „Pro Familia” zakończył swoją działalność z dniem 31.12.2011r. co było spowodowane wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr poz.887).

Z dniem 09 maja 2012r. rozpoczął swoją działalność Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia”, który wykorzystywał doświadczenie i wiedzę kilkunastoletniej działalności Ośrodka „Pro Familia”. Ośrodek podejmował różnorodne działania na rzecz rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych. Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” zakończył swoją działalność z dniem 31.12.2021r .Decyzja ta została podjęta w związku z zakończeniem kolejnej umowy na prowadzenie Ośrodka i brakiem ogłoszenia konkursu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w Województwie na kolejne lata, co uniemożliwia dalszą działalność.

Od 01.12.2007r. do 30.11.2010r. w Obornikach Wlkp. stowarzyszenie realizowało projekt „Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny ŚWIATEŁKO” dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

W ramach projektu:

udzielaliśmy wsparcia dzieciom i młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz ich rodzinom poprzez: pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i młodzieży zagrożoną demoralizacją i ich rodziców, terapię systemową rodzin, mediacje rodzinne, prowadzenie zajęć, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży)

prowadziliśmy edukację społeczną w zakresie macierzyństwa, opieki nad dzieckiem i wychowania,

udzielaliśmy wsparcia rodzinom podejmującym zadania opieki zastępczej (m.in. prowadzono grupy wsparcia dla rodziców, grupy terapeutyczne dla dzieci i świadczono pomoc psychologiczno – pedagogiczną),

promowaliśmy rodzinną opiekę zastępczą,

podnosiliśmy również kwalifikacje pracowników.

Od 01.01.2011r. do 31.05.2011r. kontynuowaliśmy w Ośrodku ŚWIATEŁKO realizację zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na wyrównywaniu szans rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i rodzinom, w tym zastępczym dzięki dofinansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Obornikach.

Od 01.07.2011r. działalności Ośrodka ŚWIATEŁKO w Obornikach została zawieszona ze względu na brak środków na kontynuację zadania publicznego na rzecz dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych.

W dniu 01.01.2012r. została otwarta przez nasze stowarzyszenie Poradnia Specjalistyczna Wspierania Rodziny „Pro Familia”. Poradnia działała w Poznaniu do dnia 01.01.2016r. i była dofinansowywana przez Miasto Poznań. Świadczyła pomoc z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz dla rodzin i dzieci objętych systemem pieczy zastępczej.

Od 01.08.2020 do 30.06.2022r. Towarzystwo Przywracania Rodziny realizowało w Obornikach mały projekt "Rodzina Franciszka".  Projekt skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin adopcyjnych i zastępczych, do rodzin wielodzietnych oraz byłych wychowanków Ochronki "Franciszek".

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000095623
 • Wizytówka:www.pitax.pl/rodzina
 • Konto:28 1090 1359 0000 0000 3501 8513
 • Adres:Ochota 15 , 61-367 Poznań
 • WWW:www.tprngo.pl
 • E-mail:biuro@tprngo.pl
 • Telefon:61 8750672

Formularze PIT 2023/2024 dla
Towarzystwo Przywracania Rodziny

KRS 0000095623

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00