1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FPCP

KRS 0000097219

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FPCP

KRS 0000097219

Prezent OPP

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PUŁAWACH I WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (FPCP) została założona w kwietniu 1994 r. z inicjatywy władz samorządowych Gminy Miasto Puławy oraz przedsiębiorstw i organizacji aktywnie działających na rzecz rozwoju lokalnego.

Podstawowe cele działalności skupiają się na:

    Kreowaniu oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i regionie;

    Promocji lokalnego potencjału gospodarczego;

    Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

FPCP przez kolejne lata działalności dla realizacji celów statutowych uruchamiała kolejne uzupełniające się programowo jednostki organizacyjne:

    Inkubator Przedsiębiorczości - (styczeń 1995 r. - styczeń 2012 )

    Punkt Konsultacyjny (2005 r.) uprzednio; Punkt Konsultacyjno - Doradczy (2000 - 08,2005 r.; Ośrodek Wspierania Biznesu 1996-1999

    Ośrodek Szkoleniowy (2000 r. - do chwili obecnej)

    Dział projektów (1995 r. - do chwili obecnej)

Poza stałą działalnością programową realizujemy celowe programy pomocowe ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Oferujemy pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do:

    małych i średnich przedsiębiorstw;

    osób rozpoczynających działalność gospodarczą;

    osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe;

    osób poszukujących pracy.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi podmiotami mającymi na celu promowanie małej i średniej przedsiębiorczości, zwłaszcza na etapie organizowania, jak również z podmiotami działającymi na rzecz osób przechodzących proces reorientacji zawodowej.

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości jest członkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Została wpisana do rejestru KSU z numerem 03/03/2005/018 w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych, informacyjnych oraz finansowych w zakresie udzielania poręczeń.

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” jest akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodkiem Innowacji - wykonawcą proinnowacyjnych usług doradczych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundacja posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych doradczych i finansowych. Fundacja jest zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Doradców w Brukseli DG1A pod numerem identyfikacyjnym POL 22913.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1% przeznaczymy na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w powiecie puławskim i prowadzenie w Puławach Punktu Konsultacyjnego , w którym osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą uzyskać niezbędną pomoc rejestracyjną i wiedzę o możliwości dofinansowania działalności z dostępnych źródeł finansowania.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja:

Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu. Promocja zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Prowadzone działania:
Podstawowe cele działalności skupiają się na:
- Kreowaniu oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i w regionie;
- Promocji lokalnego potencjału gospodarczego;
- Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

FPCP przez kolejne lata działalności dla realizacji celów statutowych uruchamiała kolejne uzupełniające się programowo jednostki organizacyjne:
- Inkubator Przedsiębiorczości - styczeń (1995 r. - nadal)
- Punkt Konsultacyjny (2005 r. - nadal) uprzednio; Punkt Konsultacyjno - Doradczy (2000 - 08,2005 r.; Ośrodek Wspierania Biznesu 1996-1999
- Ośrodek Szkoleniowy (2000 r. - nadal)
- Dział projektów (1995 r. - nadal)

Poza stałą działalnością programową realizujemy celowe programy pomocowe ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Oferujemy pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do:
- małych i średnich przedsiębiorstw;
- osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
- osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe;
- osób poszukujących pracy.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Fundacja  „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” prowadzi działania w następujących obszarach:

I) zapewnienie przedsiębiorcom w regionie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych na każdym etapie rozwoju

Realizacja usług doradczych możliwa była dzięki prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego  ze środków własnych Fundacji, w tym wpływów z 1 %.

Z usług doradczych w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności korzysta średniorocznie  20-30 osób, w tym około 15 przedsiębiorstw.

Punkt Konsultacyjny realizuje usługi informacyjne dla osób zamierzających lub prowadzących działalność gospodarczą (około  150-200 usług rocznie) oraz dyżury konsultantów dla lokatorów Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego  w wymiarze: 100 godzin usług doradczych  i 100 godzin usług informacyjnych średniorocznie.

II) prowadzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych

W strukturach Fundacji działają: Puławski Fundusz Pożyczkowy oraz Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych. Rok 2019  to kontynuacja założeń projektów realizowanych od 2009r w ramach zawartych umów z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości.

Puławski Fundusz Pożyczkowy od początku realizacji projektu wsparł kapitałowo 294 przedsiębiorców, z czego ponad połowa to  firmy funkcjonujące na rynku dłużej niż 12 m-cy, korzystające z produktu finansowego „Biznes Plus”, zaś pozostała część to mikroprzedsiębiorcy  działający na terenie województwa lubelskiego, korzystający z dokapitalizowania w ramach produktu „Biznes Start”. 

Pożyczka „Biznes Start” przeznaczona jest dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz dla firm funkcjonujących nie dłużej niż 1 rok.

Pożyczki udzielane przez Fundusz są oprocentowane na zasadach korzystniejszych niż rynkowe , a ich kwota może wynieść nawet 250 000zł.

Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych od początku istnienia wsparł 175 przedsiębiorców , działających na terenie województwa lubelskiego, kwotą udzielonych poręczeń w wysokości 17 mln zł.. Poręczenia udzielane są  jako zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych i obrotowych w wysokości do 80% kredytu/pożyczki , maksymalnie do 400 000zł jednorazowo. 

III)  tworzenie korzystnych warunków rozwoju drobnej przedsiębiorczości i zapewnienia w ten sposób nowych miejsc pracy w szczególności dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez realizację projektów o charakterze dotacyjnym

W 2018 i 2019r. Fundacja realizuje kolejny projekt dotacyjny pn START  Z INICJATYWĄ , którego celem jest aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego pozostających bez pracy poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze i finansowe prowadzące do założenia i utrzymania 50 działalności gospodarczych. Realizacja celu zwiększy kwalifikacje zawodowe, wiedzę oraz doświadczenie grupy docelowej co zmotywuje i przygotuje do powstania nowych miejsc pracy prowadząc do zmniejszenia bezrobocia w województwie lubelskim. W ramach projektu uczestnicy otrzymują dotacje na rozpoczynanie działalności oraz wsparcie pomostowego na pokrycie bieżących kosztów działalności oraz wsparcie trenera – doradcy podczas pierwszych miesięcy funkcjonowania firmy.

We wcześniejszych okresach Fundacja z powodzeniem zrealizowała 7 projektów dotacyjnych i uczestniczyła przy powstawaniu 350 firm  start-up-owych.

IV) organizowanie różnych form promocji przedsiębiorczości, w szczególności konferencji i spotkań, innych.

Corocznie Fundacja organizuje spotkania informacyjne  dla przedsiębiorców. Jedno z nich odbyło się w dniu 20 czerwca 2017r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Puławach.

Celem spotkania Regionalne i krajowe źródła wsparcia finansowego dla przedsiębiorców i pracowników było zaprezentowanie dostępnych możliwości finansowania i wsparcia przedsiębiorców oraz pracodawców, zarówno podczas tworzenia nowych miejsc pracy,
jak i inwestycji w majątek przedsiębiorstw, zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań
w obszarze współpracy przedsiębiorstw z bankami oraz przestawienie możliwości wykorzystania potencjału technologicznego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Organizatorami byli: Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości", Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i PKO Bank Polski. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 przedsiębiorców.

Corocznie Fundacja bierze udział i włącza się  w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.  Wydarzenia skierowane są do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Puław i okolic. Mają na celu przedstawienie aktualnej oferty instytucji rynku pracy, wsparcie w rozwoju zainteresowań, w wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej, kreowanie w młodych ludziach postaw przedsiębiorczych. W spotkaniach bierze udział  ponad 100 osób.

Każdego roku Fundacja czynnie uczestniczy w Dniach Kariery. Wydarzenie to, jako przykład zacieśniania relacji z lokalną społecznością i współpracy na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także sposób świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej przez młodzież cieszy się dużym zainteresowaniem.

V) organizowanie i prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności szkoleń, warsztatów i spotkań.

VI) organizowanie i prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a w szczególności pomoc osobom poszukującym pracy i bezrobotnym, seniorom.

Realizacja kolejnego projektu pn. „Dojrzali i aktywni” z programu ASOS Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Celem głównym projektu była aktywizacja 100 osób 60+ poprzez realizację działań przyczyniających się do poprawy jakości i poziomu życia starszych ludzi. Projekt był odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby osób 60+ w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności. Dzięki realizacji projektu wzmocniła się pozycja osób starszych w powiecie puławskim i podniesiona jakość życia tej grupy. Osoby 60+ zostały wyposażone  w wiedzę potrzebną do dbania o siebie , swoich bliskich i otoczenie, w którym żyją. Została zaszczepiona idea wolontariatu, tak aby starsi ludzie mogli angażować się w działania społecznościowe.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000097219
 • Konto:87 1020 3219 0000 9102 0066 7634
 • Adres:24-110 Puławy ul. Mościckiego 1
 • WWW:fpcp.org.pl
 • E-mail:fpcp@fpcp.org.pl
 • Telefon:814700900

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „FPCP” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
FPCP

KRS 0000097219

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00