1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Równych Szans

KRS 0000097331

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Równych Szans

KRS 0000097331

Prezent OPP

Pomagaj razem z nami.

Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie działa już28 lat. W ramach swojej działalności realizuje wiele programów terapeutyczno – rehabilitacyjnych adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Stowarzyszenie przez 23 lata prowadziło : Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Żyrardowie.

W Domu Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych realizowaliśmy zadanie pod nazwą „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Program uwzględniał specyfikę schorzeń wszystkich dzieci oraz zabezpieczał potrzeby dziecka niepełnosprawnego we wszystkich jego sferach: ruchowej, emocjonalnej, psychicznej, mowy, społecznej, poznawczej itp. Dzięki jego realizacji widoczne są istotne zmiany w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.

Dotyczą one w szczególności:

 • wzrostu integracji społecznej oraz udziału dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej,
 • maksymalnego usprawniania dzieci niepełnosprawnych,
 • zwiększenia liczby dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny,
 • poprawy psychoruchowego rozwoju dzieci niepełnosprawnych,
 • wzrostu udziału rodzin osób niepełnosprawnych w ich usprawnianiu i usamodzielnianiu,
 • wzrostu liczby osób podejmujących kształcenie na wyższych poziomach,
 • pomocy rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne i opiekującym się osobami dorosłymi, w tym także osobami z zaburzeniami psychicznymi.
   
  Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie jako jedno z zadań statutowych na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Żyrardowie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Żyrardowskiego, finansowaną w formie jednostki budżetowej – jako zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego z budżetu państwa.
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Żyrardowie jest jednostką typu B przeznaczoną dla 25 osób upośledzonych umysłowo. Placówka mieści się w Żyrardowie przy ulicy Armii Krajowej 3. Prowadzenie tej placówki Zarząd Powiatu Żyrardowskiego na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie powierzył Stowarzyszeniu Równych Szans.
  ŚDS swoją działalność rozpoczął 01.12.2011. Podstawowym jego zadaniem i głównym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do możliwie samodzielnego życia.
  Cele szczegółowe obejmują: naukę, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym poprzez:
 1. Terapię ruchową.
 2. Kształtowanie nawyków celowej aktywności.
 3. Treningi zachowań społecznych.
 4. Naukę i rozwijanie umiejętności praktycznych.
 5. Pomoc i wsparcie w życiu codziennym.

 

KONTAKT:

Stowarzyszenie Równych Szans

96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 3

Tel/faks.: (46) 855 41 81

e-mail: rowneszanse2002@wp.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 3

Tel/faks.: (46) 855 41 81, 

Kierownik Danuta Litewnicka tel. 606387743

e-mail: rowneszanse2002@wp.pl

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Na realizację celów statutowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Pomagamy tym, którzy pomocy potrzebują, w szczególności osobom chorym, niepełnosprawnym i upośledzonym umysłowo.

Prowadzone działania w ostatnich latach:

Zadania zrealizowane w 2007 r.

1.  Wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DDP finansowane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

2. Zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem niepełnosprawnym finansowane przez Urząd Miasta w Żyrardowie

3. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DDP zadanie finansowane przez Wojewodę Mazowieckiego.

4. Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zadanie współfinansowane przez PFRON

5. Wycieczka integracyjna do Zakopanego w okresie od 25 do 28 czerwca, zadanie współfinansowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego

Zadania zrealizowane w 2008 r.

1. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DDP finansowane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

2. Zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem niepełnosprawnym finansowane przez Urząd Miasta w Żyrardowie.

3. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DDP zadanie finansowane przez Wojewodę Mazowieckiego.

4. Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zadanie współfinansowane przez PFRON w ramach projektu PARTNER III

5. Od rehabilitacji do integracji i aktywizacji zadanie finansowane przez FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)

6. Działania wspomagające rodziny osób niepełnosprawnych w zakresie przeciwdziałania „wypalaniu się”, wsparcia socjoterapeutycznego dla rodzeństwa osób niepełnosprawnych finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (MCPS)

7. Wyposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny wspomagający kształcenie dzieci niepełnosprawnych na kwotę 50.804,74zł w ramach EFS realizowanego przez MEN

8. Wycieczka Integracyjna do Rymanowa Zdrój w sierpniu 2008r., zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

9. MEN dostarczyło i zainstalowało sprzęt do stymulacji polisensorycznej na kwotę 19.939,99zł

10. TVP w ramach programu „Reklama dzieciom” przekazała dla palcówki 20.000,00zł

Zadania zrealizowane w 2009 r.

1. PFRON

„Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” w Domu Dziennego Pobytu dla Dzieci i młodzieży w Żyrardowie - 102.614,44zł

2. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

„Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w DDP - 50000,00zł

2. Urząd Miasta Żyrardowa.

„Zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem w tym dzieckiem niepełnosprawnym” –16000,00zł

3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej.

„Wieloprofilowe usprawniania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w DDP” -  8.000,00zł

5. Starosta Powiatowy Żyrardowa.

Wycieczka do Trójmiasta - 5.150,00zł

Zadania zrealizowane w 2010 r.

1. Starosta Powiatowy Żyrardowa

Wycieczka do Władysławowa - 4.530,00zł

1. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

„Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” w DDP - 50.000,00zł

2. Urząd Miasta Żyrardowa.

„Zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem w tym dzieckiem niepełnosprawnym” – 16.000,00zł.

3. PFRON

„Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DDP” - 77.964,41zł.

Zadania zrealizowane w 2011 r.

1. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w DDP -  50.000,00zł

2. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

Impreza integracyjna - 1.290,00zł

3. Urząd Miasta Żyrardowa.

Zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem w tym dzieckiem niepełnosprawnym - 16.000,00zł.

4. PFRON

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DDP- 81.221.58zł.

5. Zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”.

Zadania zrealizowane w 2012 r.

1. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w DDP - 50.000,00zł

2. Urząd Miasta Żyrardowa.

Zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem w tym dzieckiem niepełnosprawnym - 13.500,00zł.

3. PFRON

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DDP – 105 262,30 zł.

4.Zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”. – 203 700,00 zł

5.Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych pięciodniowej wycieczki Wrocław-Szklarska Poręba-Praga-Karpacz – 16 800,00 zł.

Zadania zrealizowane w 2013 r.

1. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w DDP - 50.000,00zł

2. Urząd Miasta Żyrardowa.

Zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem w tym dzieckiem niepełnosprawnym -  8.000,00zł.

3. PFRON

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DDP – 50 891,00 zł.

4.Zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”. – 249 900,00 zł

5.Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych jednodniowej wycieczki do Płocka – 1 360,00 zł.

Zadania zrealizowane w 2014 r.

1. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

-  Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w DDP - 5.000,00 zł

- Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł

- .Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych jednodniowej wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 1 700,00 zł.

2. PFRON

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DDP – 13.338,00 zł.

3.Zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”. – 274 000,00 Zł

Zadania zrealizowane w 2015 r.

1. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

- Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł

- Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych jednodniowej wycieczki do Rogowa – 2000,00 zł

2. Urząd Miasta Żyrardowa

- Zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym, w zakresie wyrównywania szans tych osób” – 8000,00 zł

3.Zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”. – 300080,00 zł.

Zadania realizowane w 2016r

1.Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

- Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł

- Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych jednodniowej wycieczki do Kazimierza Dolnego – 1500,00 zł

- Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych jednodniowej wycieczki do Łodzi  – 1250,00 zł

- Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych jednodniowej wycieczki do Warszawy – 1000,00 zł

- Obchody jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Równych Szans – 2500,00 zł

2. Urząd Miasta Żyrardowa

- Zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym, w zakresie wyrównywania szans tych osób” – 5000,00 zł

3.Zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego/ Starostwo Powiatu Żyrardowskiego

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”. – 333484,00 zł.

Zadania realizowane w 2017r

1.Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

- Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł

- Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych jednodniowej wycieczki do Częstochowy – 1250,00 zł

- Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych jednodniowej wycieczki do Warszawy (PGE Narodowy) – 1750,00 zł

2. Urząd Miasta Żyrardowa

- Zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym, w zakresie wyrównywania szans tych osób” – 5000,00 zł

3.Zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego/ Starostwo Powiatu Żyrardowskiego

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”. – 370124,00 zł.

Zadania realizowane w 2018r

1.Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

- Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł

- Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych czterodniowej wycieczki do Zakopanego – 12150,00 zł

2. Urząd Miasta Żyrardowa

- Zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym, w zakresie wyrównywania szans tych osób” – 5000,00 zł

3.Zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego/ Starostwo Powiatu Żyrardowskiego

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”. – 465109,00 zł.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000097331
 • Konto:65 1240 3350 1111 0010 0454 9418
 • Adres:96-300 Żyrardów ul. Armii Krajowej 3
 • WWW:www.zyrardow.naszsds.pl
 • E-mail:rowneszanse2002@wp.pl
 • Telefon:46 855 41 81 606 387

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Równych Szans” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Równych Szans

KRS 0000097331

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00